Wereldschokkendegebeurtenissen
U I T G E L I C H T
- - - - - - - -
 - - - - -


* De komende wereldwijde ineenstorting van het vakbondswezen.    
- Het gevaar van persoonlijke macht;     
- Einde van de vrijheid;
- Dictatoriale machten.  
Lees meer


* De Russische opnmars in profetie;
-
Het Armageddon. 
Lees meer


*China zal  domineren.
Zowel China als Rusland gaan ten onder.              
Les meer*
Palestina - Land van niet-te-schatten-ijkdom
- Het kruidvat in  het
- Midden- Oosten;               
- Derde wereldoorlog;    
- De ondergang van Rusland.  

Lees meer* Gebeurtnissen die nog moeten plaatsvinden. 
- Economische boycot;
-De rol van Amerika   
Lees mer


Daar zijn gewisse tekenen in onze dagen, die er alle op wijzen, dat wij aan de vooravond staanan van wereldschokkende gebeurtenissen,  die de economische sector van onze maatschappij zo sterk zullen beïnvloeden, dat gezagsdragers en leiders worden geconfronteerd met schier onoplosbare problemen.

   Niettegenstaande de alom heersende verwarring, is he niet nodig om in (volslagen) onwetendheid te blijven.  In deze bijbelstudies zullen wij te weten komen wat de Bijbel ons te zeggen heeft over toekomstige ingrijpende gebeurtenissen; want welke belangrijke gebeurtenis er ook heeft plaats gehad in het verleden en welke straks, in de toekomstige geschiedenis, nog zal moeten plaatsgrijpen, het doet er allemaal niet toe - op de een of andere wijze r heeft de Bijbel ervan gesproken.

   De geschiedenis leert, dat zowel de gang van het oude Israël, alsook de gedragingen van het moderne Israëlel ons aller aandacht verdient, gezien het Bijbels gegeven dat ons duidelijk maakt, dat de tijd van "Jacobs benauwdheid reeds een feit is in de wereldgeschiedenis en Israël zal binnen afzienbare tijd dan ook een hoogst belangrijk strijdtoneel zijn.

Rusland en Iran

   Na inname van Jeruzalem in 1917 door de Britse generaal Allenby en de vlucht van de Ottomaanse legers uit Palestina, begon op uitgebreide schaal het onderzoek van de bodemschatten van dit land. Straks zullen wij de rijkdommen zien van Palestina, want deze zijn nog niet ten volle geopenbaard. Als het zover is dat Rusland zich in daadwerkelijke zin zal bemoeien met dit Palestina, zal Perzië (Iran) mede optrekken.

Rusland en China
   In de Bijbel staan alle grote gebeurtenissen beschreven, die hun invloed (zullen) doen gelden op de levens van mensen en hiertoe behoort ook alles, wat voorzegd is met betrekking tot de "communistische alliantie".

   Wij doelen hier in het bijzonder op Rusland en China. Het Woord van de levende God profeteert niet alleen het einde van deze alliantie, maar het heeft ook de "oorzaak" voorzegd van het einde van deze politieke "Chinees-Russische-Combinatie!"
  
   In uw geopende Bijbel staat nauwkeurig geschreven, hoe alles zich tot dit geprofeteerde einde zal ontwikkelen. De eerste drie verzen van Ezechiël 38
(de profetie tegen Gog) zijn de openbaring van de toekomst van het Communisme Wanneer u eerdergenoemde passage biddend heeft bestudeerd, zullen er twee feiten zijn, die u beter zult begrijpen dan ooit tevoren.

 

Den Hag, najaar 1965
Rev. Corn. J.H. Theijs 
Voorganger van The Betel Pentecostal Temple  in Nederamd.

 "En als deze dingen gebeuren, bedenk dan dat Ik het u voorzegd heb"

(De Heer sprak deze woordem, ver voor de tijd dat deze dingen zullem (moeten) plaatsvinden.)

 

Home | Sitemap | Over |

                     

Wereldproblemen in profetisch licht

Verzamelde Bijbelstudies door Rev. Corn.J.H. Theijs.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   


Nieuw geplaatst: "Het oordeel over de goddelozen"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* Het oordeel over de  goddelozen

* Verleidende geesten en leriungen der duivelen.

1. Het Russekkisme= Jehova Getuigen.
2.
Zevende Dag Adventisten
3. Christian Science.
4. Spiritisme & Spiritualisme
5. Vrijzinnig Christendom*.
6. He Mormonisme*

* in bewerking

* De (verborgen) kracht van de Heilige Geest in ons leven

* Het Evangelie ons toevertrouwd


*
Wat betekent geloof voor ons??

* Als een mens sterft, wat gebeurt er dan?

* Begraven of cremeren?

* Leg mijn tranen in Uwe fles

* Waarom wij in God geloven

* De kracht van het Woord

* Toekomst, voleinding, zegel 

* De Manifesto van Jezus Christus

* Die is, Die was en 
Die komen za
l

* Een studie in het Boek Openbaring

* De Antichrist

* De Bergrede van Jezus

* Van begin tot einde

* De eeuwenlange strijd

* De Russische opmars in profetie

* Zeven wereldschokkende gebeurtenissen