Als een mens sterft, wat gebeurt er dan?

Home  Sitemap  

 

Het leven is maar kort
Een onomstotelijke waarheid - wij zijn maar "tijdelijk" op deze aarde; onze geliefden en dierbaren, onze vrienden en onze kennissen; ja, óók wijzelf zullen eenmaal onze ogen sluiten om niet weer op de gewone manier wakker te worden en op de gebruikelijke wijze op te staan. Dat is er allemaal dan niet meer bij.

De dood waart rond en met de regelmaat van een uurwerk sterven er drie mensen gedurende iedere twee seconden. Dit heb ik onlangs nog gelezen.  De vraag is nu: "Zal de dood u voorbijgaan? of iedere andere bekende persoon in uw leven?  Over het algemeen koestert men liever deze gedachte niet; zij is ook helemaal niet aantrekkelijk, en het is ook niet zo leuk om te moeten sterven; men wil zich hiermede liever niet bezig houden.

Memento Mori
Hier en daar staat, aan de ingang van de een of andere begraafplaats,  de aloude spreuk: "Memento Mori"! Hetgeen betekent  "Gedenk te sterven!"; en de geschiedenis leert, dat er nog kloosterorden zijn, waar men elkander begroet met deze zelfde woorden.

Toch zetten wij de gedachte aan de dood liefst zo ver mogelijk van ons af. Niets wordt immers zó geschuwd en zo gevreesd als de dood - de weg, die wij allen toch eens moeten gaan. Er staat geschreven: "Het is de mens gezet om eenmaal te sterven" (Hebr. 9:27).

De hele  natuur ademt (predikt) "vergankelijkheid" al is er óók "opstanding" in Gods schepping. Maar bij de geboorte ligt de kiem des doods reeds in ieder menselijk wezen. De dood ontziet niemand: rijken en armen, hoog gezetenen en nederigen, koningen en onderdanen, meesters en knechten, oud en jong, allen moeten eenmaal sterven.

Want ...” daarom gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en is door de zonde, de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, en welken allen gezondigd heben. (Rom.5: 12).  Daarom zijn er ook maar heel weinig mensen, die de dood een vriend noemen.

En nu deze vraag:
 "Was het Gods bedoeling, om mensen slechts voor een zo’n kortstondig leven hier op aarde te laten vertoeven?"  Wat was  de oorzaak, dat de dood zijn intrede bij ons heeft gedaan?
Toen God de mens uit het stof der aarde geformeerd had en in diens neusgaten de adem des levens geblazen had (Gen.2:7 ) werd de mens "een levende ziel"; en was het ook Gods voornemen, dat het schepsel Gods "eeuwig" zou leven.

God wilde niet "scheppen", om later te "verderven"; maar Hij wilde Zich verheugen en verlustigen in wat Hij gemaakt had: de mens, die Hij geschapen had naar Zijn beeld en gelijkenis - naar die van de Drieenige God (Gen.1:26 ).

De toestand van onsterfelijkheid was afhankelijk van zijn gehoorzaamheid en van het feit, "hoe" hij 'de toets die God stelde, zou doorstaan! Dit staat duidelijk vermeld in Gen.2:17. Elk creatuur is aan de dood  onderworpen als gevolg van de (erf)zonde ,  "want het loon der zonde is de dood" (Rom.6:23a.)

De dood is dus  eigenlijlk onnatuurlijk, als wij dit zó mogen schrijven; iets "vreemds" en past dus helemaal niet in Gods scheppingsplan!! Daarom noemt God de dood ook een "vijand", die aan het einde van de lange weg der zonde het leven van oud en jong als het ware in een diepe afgrond werpt; want niemand kan de dood ontlopen.


De Bijbel leert:
"De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is DE DOOD". Het is dus onwederlegbaar zo, dat wij allen "hulpeloos" staan tegenover deze vijand. En welk een harteleed veroorzaakt hij!!! En, omdat hij een "vijand" is , kan hij dus geen "vriend" zijn. Daarvandaan, dat het mensdom zich reeds van oude tijden heeft beziggehouden met de vraag: "Is deze dood werkelijk het einde van alles? Of mogen wij direct na de dood (nog) iets verwachten?

Er zijn mensen, voor wie de dood (als zij sterven) nog een "verlengstuk" heeft. Wij lezen óok nog zoiets als …"en daarna het oordeel"(Hebr.9:27.). Deze zijn zij, die Jezus Christus niet hebben aangenomen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker tijdens hun zijn op aarde en het Evangelie van verlossing en genade niet hebben geloofd!

Er is geen tweede kans
Zij hebben de kans gehad tijdens hun leven en hebben die kans voorbij laten gaan. Daar is geen tweede kans na de dood!!! Deze is de gezonde leer. Wij worden NU gered (gerechtvaardigd door het geloof in de Zone Gods) of NOOIT. Wie twijfelt bestudere II Thess.1:8-9.

Ooit  heeft de oude Job uitgeroepen: "Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat mijne verandering komen zou, dat Gij zoudt roepen, en ik zou U antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begering zijn"(Job.14:14,15).

Er is levende hoop
Daar is voorzeker voor het kind van God een "levende hoop" en een "antwoorden op de roepstem van God", ook al is hij gestorven hier op aarde. Wanneer wij het vorenstaande lezen in samenhang met I Thess.4:14, en de volgende verzen, zo zal ons dit alles duidelijk worden; en dit is het juiste antwoord en Gods Woord verlost van alle twijfel.

Menselijke ideeën en theorieën, hoe schoon overigens, zijn in deze kwestie niet gezaghebbend. Waarlijk, de enige betrouwbare gids is Gods feilloos Woord, dat op alle levensvragen "het" antwoord geeft - dus ook zekerheid en hoop aangaande de doden, namelijk zij die in de Here zijn gestorven (ontslapen).


1. WAT IS DOOD?
Om het juiste antwoord te vinden moeten wij teruggaan naar de "schepping" (het ontstaan) van de eerste mens. Wij lezen alsdan Gen.2:7. God gebruikte het stof der aarde en de mens wordt door de "voortbrengselen van onze aarde" onderhouden (gevoed).
 
Als een 'wonderwerk", ja, als "kroon van Gods  schepping" kwam het schepsel uit de hand van de Almachtige Schepper!! De mens werd dus een "levend wezen" of een "levende ziel" na Gods handeling en (v.7). geschapen naar het "beeld en de gelijkenis van de Drieenige God"

DRIE IN EEN
De mrns bestaat uit: een "lichaam" een "Ziel" en een "geest" (DRIE); en gelijk er in de Godheid van de Drie Persoonlijkheden EEN ZICHTBAAR is (namelijk DE ZOON JEZUS) alzo is er EEN DEEL van de mens ZICHTBAAR (namelijk HET LiCHAAM). De andere TWEE zijn onzichtbaar, zoals óók DE VADER EN DE GEEST beide onzichtbaar zijn!!Wanneer de mens sterft, wordt enkel zijn lichaam in het graf gelegd en toevertrouwd aan de schoot der aarde, zoals dat heet. Zijn geest en ziel zijn onsterfelijk.

. De psalmist zegt: "Verbergt Gij Uw aangezicht, zij worden verschrikt; neemt Hij hun adem weg, zij sterven, en zij keren weder tot hun stof" 

. De prediker betuigt verder . . .” en dat het stof wederom, tot aarde keert, als het geweest is”.

. Op de zo oude vraag van de psalmist: "Keert weder tot God, DIE hem gegeven heeft "(12:7).

. Op de zo oude vraag van de psalmist: "Wat man leeft er, die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld des grafs?" geeft God Zelf het antwoord in de Bijbel.

 
Het is geen toeval
Het is geen "toeval", dat dit woord gesproken werd aan het graf van de gestorven Lazarus: “ Ik  ben de opstanding en het leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven; en iegelijk die leeft en Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid " (Joh.11:25,26)

Wanneer een Christen sterft gaat wel zijn sterfelijk lichaam tot ontbinding over, maar zijn omsterfelijke ziel en geest keren weder tot God! Paulus zegt (en dan drukt hij zich erg sober uit, maar tóch duidelijk genoeg om e.e.a. te kunnen verstaan).

"Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels,  gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit de hemel is, overkleed te worden, want ook wij, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden"
(Kor.5:1-4).

God maakt geen fouten en door en in Jezus Christus is ons het eeuwige leven geworden. God heeft de Zijnen daartoe bereid (II Kor.5:5-6). De gestorvenen hebben geen verbinding meer met de levenden op aarde. Op sluwe wijze tracht Satan zijn leugen te handhaven en laat hij het doen voorkomen, alsof gestorvenen zich kunnen manifesteren om met de levenden in contact te komen en met hen te spreken!

Spiritisten en dergelijke occulte-wetenschap-beoefenaren worden alsdan door de duivel gebruikt om dergelijke leugens de wereld in te brengen en zódoende de onsterfelijkheid van de mens te "bewijzen"
Wij  moeten naar het Woord van God luisteren, wan dit "oproepen van geesten der overledenen" (z.a. spiritisten en huns gelijken ons willen doen geloven!) is satanisch, ards, duivels, en veroordeeld door God. Wat  leert de Bijbel dan??


2. Alles houdt op
God zegt, dat de doden niets meer weten. Onderzoek in dit verband Prediker 9:5-6.  Begrijp dus goed: hun liefde, haat, ijverzucht; ja, alle  gemoedsbewegingen houden op en zij hebben absoluut geen deel meer aan iets op deze aarde . … de doden weten niet meer wat er op aarde gebeurt of hoe het met hun achtergelaten familie gaat, zij kunnen hun niet helpen of bijstaan of de omstandigheden keren; zij zijn volkomen van het land der levenden "afgesneden"! De prediker schrijft. ".....want er is geen werk, noch verzinning, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat" (vers 9:10).

 
3. Daar is een opstanding en een bestemming voor kinderen Gods.  
De profeet Daniel heeft deze waarheid neergelegd in zijn boek: Dan.12.13. Let op:  "gij zult rusten en zult opstaan". De profeet Hosea bekrachtigt dit met de woorden:  "Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, ik zal ze vrijmaken van de dood". (13:14). Triomfantelijk roept de apostel in het N.T. uit. "Dood waar is uw prikkel?,...Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus  Christus".

 
4. Eeuwig leven alleen in Christus Jezus
De mens is Gods eigendom, omdat Jezus Christus voor hem gestorven is. (Rom3:23,24 en 5:9). God verliest de Zijnen niet uit het oog; en al rust het lichaam in het graf en gaat verder weer over tot stof, de namen van allen die in Christus gestorven zijn, staan geboekt in het Boek des Levens ; en God zal hen eenmaal opwekken uit de doden, zo waarachtig als Hij leeft. (I I Tness.4:l6, Joh.5:28 29).

Wij  hebben de  borgstelling en zekerheid in Jezus Christus (Openb,1:16). In Christus' opstanding is dus ónze opstanding gewaarborgd! Amen.
 
Job heeft reikhalzend uitgekeken en zegt: "Maar ik weet, dat Mijn Verlosser leeft (Job.19:25-27). En met hem zagen ALLE Godsmannen in Oud -en in Nieuw Testament naar die dag uit!!
Bestudeer deze Schriftplaatsen (Jes.26:19 + Hand.24:14,15).

 
5. De opstanding is de levende hoop van de evangelie-boodschap! 
Jezus Christus heeft deze gepredikt, de apostelen hebben ze geleerd, want deze boodschap is onverbrekelijk verbonden met de Wederkomst van Jezus Christus!!! Onderzoek biddend de volgende Schriftplaatsen I Kor.15:3-8, 12-13, 20. 50--53, I Joh.3:2 + Filip.3:20,21 + Rome.. 2:61D,7, + I Kor.15:54b, 66.

Christus is het antwoord - Hij alleen
De onsterfelijkheid is niet iets wat de mens in zijn macht heeft, alsof het hem toebehoort. De rechtvaardigen zullen het ontvangen en ons leven NU reeds hier op aarde zal uitmaken of wij zullen deelhebben aan "de opstanding ten leven"   (Joh.5.:28,29).

Is onze gezindheid geheel en al op God gericht, dán zijn wij nauw met Hem verbonden en onze levens zijn dan met Christus verborgen in God (3:3 ). Hij is de levengever en door en in Christus ontvangen wij het eeuwige leven. In dit verband staat er geschreven: . . "Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft in hem (Joh.3:36). Onderzoek dan ook in samenhang: Rom.2:6,7,8-11.

Wanneer de "Stem van de Archengel",.... wanneer "de laatste bazuin" zal worden gehoord, gaan de graven van Gods  heiligen open en allen zullen wij Jezus  dan zien! Wat een blijdschap zal er dan zijn!!  Waarlijk, voor hen die in Christus "geloven, gelijkerwijs de Schriften zeggen" is de dood een overwonnen vijand!!! Amen. God zij de glorie.!!

Home  Sitemap  

 

__________________________________________________________