Van Begin tot Einde
Van schepping tot wederkomst 

Home - Sitemap - Inhoud

 


De totale inzet
 
 
Blunders
Wanneer wij het hierover hebben, willen wij niet zeggen, dat de gelovigen (gelet op de zo vele blunders in de loop der tijden!) er beter aan zouden doen te zwijgen en meer te handelen. Waarom? Omdat er al zoveel gepraat is, dat verveelt, en niet te vergeten, dat vele activisme, dat leugenachtig is.


Daarom, God heeft gesproken en gehandeld door alle eeuwen heen. Jezus heeft gepredikt en wat Hij daarnaast deed, was in volkomen harmonie met Zijn Woord. Christelijke gehoorzaamheid dient eveneens deze twee aspecten te behelzen. Deze is tenminste onze mening, en wij weten, dat wij hierin niet alleen staan.
 
De roeping van de Gemeente
De Gemeente heeft niet alleen als roeping om de dingen van God te begrijpen, en ten alle tijde en overal haar woord te spreken, maar toch ook om "goede werken" te doen in de kracht des Heiligen Geestes. Zij mag echter niet de pretentie hebben door haar liefdevolle en rechtvaardige daden de wereld te kunnen veranderen. Niettemin moeten Christenen "betekenisvolle daden" verrichten.

En wanneer zijn deze zo? Als zij gewerkt worden door de inwonende Geest van God, want dan zijn zij ook tot eer en verheerlijking van Jezus Christus. Hoe zal de wereld geloven in Gods peilloze liefde, als degenen die Hem prediken geen geloofsdaden laten zien? En hoe zal de wereld geloven, dat God liefde is, als degenen, die in Hem geloven en Hem verkondigen zo verschrikkelijk verdeeld zijn, en elkander bijten!?
 
Schijn-liefde
Maar diezelfde wereld zal zich ook niet laten misleiden, als alle Christenen plotseling in elkaars armen zouden vallen. Leert de praktijd ons niet, dat sentimentaliteit zo dikwijls maar schijnliefde is!. Ons wordt niet gevraagd onze roeping te verzaken, maar wel om onze hoogmoed prijs te geven. Oecumene is goed, maar dan naar het Schriftuurlijk patroon.

Aan iets dat er op lijkt is geen behoefte! Het is zeker, dat degenen die open staan voor Gods geboden en tegelijkertijd voor de ellende van de wereld, eerder dichter bij elkaar zullen komen door een Bijbelse missionaire beweging, dan door de "pas op de plaats" te maken en elkaar te bekijken en toe te lachen!! Deze is onze overtuiging tot op heden.
 
Onze roeping verplicht ons tot handelen

Dit hier volledig uiteenzetten kunnen wij helaas niet. Wij kunnen immers geen recepten opstellen voor deze of gene, want het gaat er in de praktijk om, om elk ogenblik te letten op de richting waarin de Heilige Geest wijst. Ons eerste werkterrein is ons dagelijks gezinsleven. Halleluja! Wij hebben geleerd, dat (voordat wij ons in allerlei verderstrekkende activiteiten storten) wij eerst moeten aanvaarden te leven op de plaats, welke God, de Heilige Geest, voor ons heeft bestemd... met alle problemen, die daaraan verbonden (kunnen) zijn.

Slechts dan zullen wij ons met groter toewijding en met meer blijdschap kunnen wijden aan onze gewone dagelijkse verplichtingen als wij weten, dat zij onderdeel zijn van een groter, ook door God gewild, plan. Wij moeten de Here bidden, dat Hij onze ogen zal zalven, zo, dat wij zicht en inzicht hebben op en in het gehele plan van God,... om de eenvoudigste opdrachten te kunnen vervullen zonder commentaar, zonder "ja... maar".
Wij moeten minder in en niet aan de kant van het leven van elke dag staan! Menigeen probeert tegenwoordig de profeet uit te hangen, en tracht zodoende de menigte te bekeren. In de grond van de zaak willen zij hiermede de voor de hand liggende problemen verdoezelen! Hoe goedkoop is het, om te verlangen naar het einde van de wereld, omdat wij niet in staat zijn het hoofd te bieden aan de problemen van onze tijd.
 
Een positieve instelling
Aanvaarden wat God ons in de schoot werpt, is op zichzelf een daad van dankbaarheid jegens God. Dat wil niet zeggen, dat wij bij alles maar positief moeten blijven, en ons niet moeten verzetten tegen de boze machten, die onze aardse tempel trachten te vernietigen door het te teisteren mat allerlei kwaal en velerlei ziekten. Geloof verlangt een positieve instelling ten aanzien van beide: Gebod en Verbod.
Wij weten heel goed, dat onze wereld slechts werkelijk "leefbaar" zal zijn, als God Zelf onder de mensen wonen zal; en dat de "nieuwe aarde" deze vreugde zal kennen. Dit is echter geen reden, om ons bij de huidige toestand en de alom schreeuwende onrechtvaardigheid neer te leggen. Als wij blijven zien op de reële beloften van God, dan ontdekken wij nu al, wat wij moeten doen. Amen.

Toch is het niet voldoende, dat wij als Christenen, dichter bij elkaar komen, en van tijd tot tijd "betekenisvolle" daden stellen. Wij moeten komen tot het inzetten van ons hele leven, naar het beeld van God, Die in Jezus Christus Zich totaal gegeven heeft! Daar is in dit opzicht een "persoonlijk, maar ook een "gemeenschappelijk" getuigenis. Wat heeft de oude profeet gezegd? "Ziet, IK EN DE KINDEREN, DIE DE HERE Mij GEGEVEN HEEFT, zijn tot tekenen en tot wonderen....." (Jes.8:18). Hierin komt onze dankbaarheid jegens God tot uiting, en zo voltrekt zich het Christelijk getuigenis in "de laatste dagen", dank zij de werkingen en bedieningen van Gods Geest. Halleluja!!
 
Het spontane offer
Het spontane offer van het leven kan op twee manieren van ons gevraagd worden:
 
1. de Here Jezus Christus kan ons oproepen
"trouw te blijven tot in de dood",
ook al blijven wij leven; d.w.z. gedurende ons hele bestaan.

2. het kan ook zijn, dat deze trouw
op een speciale manier van ons wordt gevraagd;
bijvoorbeeld in het martelaarschap.

Dat wil dan nog niet zeggen, dat deze laatste mogelijkheid meer moed vraagt dan de eerste. Denken wij niet verkeerd! Het leven van Jezus Christus zal altijd ver boven het onze uitsteken en Zijn Kruis zal steeds al ons lijden voor Hem overtreffen. In het Boek Openbaring, sluitstuk van alle profetie, staat geschreven, dat martelaren gereinigd worden in het bloed van het Lam - niet in eigen bloed. Verstaan wij dit!? Geve God. Het beste Christelijk getuigenis wordt zo goed weergegeven in Rom.12:1 en 2.
 
Gehoorzaamheid

De gehoorzaamheid aan Christus verlangt de volledige inzet van alles, en leidt ontegenzeggelijk tot aan de grens van het menselijk mogelijke. Geloofd zij de Naam des Heren!! Een Gemeente, van wie de profetische blik gericht is op de Here Jezus Christus, Die was en Die is en Die komen zal, reikt met alle kracht en vol blijdschap des Heiligen Gestes naar het einde der aarde in de verkondiging van de blijde boodschap van het einde der wereld in het stralende licht van God, Schepper van alle dingen.

"Gij dan, geliefden,... wacht u,
dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen
 mede afgerukt wordt,
en uitvalt van uw vastigheid;
maar wast op in de genade en kennis
van onze Here en Zaligmaker Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid, beiden nu en in de dag der eeuwigheid! Amen".
(2 Petr.3:17-18).


 


Home | Sitemap | Inhoud