Van Begin tot Einde
Van Schepping tot Wederkomst

Home - Sitemap - Inhoud

 


God De Heilige Geest


Het is God die handelt
In het begin van het eerste hoofdstuk van het Boek der Handelingen, in het tweede vers, staat een belangrijke aantekening: "........ nadat Hij (Jezus) door de Heilige Geest aan de apostelen bevelen had gegeven". In feite geeft dit hele Boek getuigenis van de "handelingen van de Derde Persoon in de Godheid" door de uitverkoren apostelen.

Op de dag "in welke Hij (Jezus) opgenomen werd" eindigde Zijn Messiaanse Bediening op aarde. Direct daarop volgde die van de Heilige Geest, en met de uitstorting van Gods Geest op de Pinksterdag (Zijn manifestatie), begon ook de Tijdsbesteding van de Derde Persoon van de Godheid. Ook wel de Tijdsbesteding van De Gemeente (Hand.2) genoemd of van genade.--


De Heilige Geest is even gelijk God, als de Vader en de Zoon, en is met betrekking tot het raadsplan van verlossing altijd de "Uitvoerende Macht" geweest. Hij is dat nog... Niet altijd heeft de Heilige Geest die belangstelling gehad, die toch zo hoogst nodig is. Hij is Jezus' Plaatsvervanger op aarde en in De Gemeente.

Hij is De Trooster waarvan Jezus (nog voor Zijn sterven) heeft gesproken. Hij is de Geest der Waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen. Jezus heeft de bediening van de Heilige Geest te voren bekend gemaakt, zodat Zijn discipelen niet zonder informatie waren. Gelijk hier in het Boek der Handelingen vermeld, kregen zij ook de nodige instructies uit de eerste hand.
 
De Geest der Waarheid
In dit verband lezen wij: "Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere trooster geven, opdat Hij bij u zal blijven in der eeuwigheid, namelijk de Geest der Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij ulieden en zal in u zijn" (Joh.14:16-17)..... "de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen" (15:26)......."de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en u verkondigen." (16:13-14).

Gode zij dank leven wij in de laatste dagen, en het is opmerkelijk, hoe in deze tijd de vraag naar de dingen van de Geest menigvuldiger worden. Het is God, Die handelt. Joels profetie (2:28) moet ten volle vervuld worden. Dit vragen naar de Heilige Geest en Zijn manifestatie is tevoren nooit zó dringend gevraagd. Hoe kan dat ook anders. De profeet Daniel heeft geprofeteerd, dat de "wetenschap vermenigvuldigd zal worden" en het is niet te ontkennen, dat wij leven in de dagen van de vervulling van deze profetie.

 
De eeuw van verstandelijk denken
Deze eeuw is die van het "verstandelijk denken". Het gaat om intellect en om wat de mens waard is. Wetenschap en techniek vieren hoogtij. Wij kunnen niet in details treden, maar wie ogen en oren weet te gebruiken, die zal hiervan overtuigd worden en daarenboven ook weten, dat dit alles samenvalt met wat Jezus Zelf voorzegd heeft met betrekking tot Zijn wederkomst (lees over de dagen van Noach en van Lot - Matt.27-39 en opeenvolgende verzen) ..

Daarom mogen wij en kunnen wij niet zwijgen, maar zal het volgende ook een kleine bijdrage zijn tot het recht verstaan van de bemoeienissen (de handelingen) van God, de Heilige Geest.
En ding willen wij hier direct op de voorgrond stellen, het gaat hier niet om eigen persoonlijke meningen. Wij zijn van-huis-uit wars van alle propaganda. Wij hebben het geloof ontvangen uit genade en dit geloof moet niet afhankelijk zijn van menselijke gevoelens en/of stemmingen van het gemoed. Zoveel te meer als het gaat om wat van Gods Geest is. Uit de geciteerde Schriftpassages blijkt duidelijk, dat Hij het Centrum is en Dezelfde als de Vader en de Zoon. Hun doel en streven is dezelfde.
 
Het intense verlangen naar 'leven'
Zoals eerder gezegd kent onze tijd een "oplevering" op het geestelijk vlak. Oud en jong, en vooral de laatste, roepen om iets nieuws. Zij vragen als het ware om een nieuwe, een andere ervaring en protesteren om het hardst tegen een verouderde, vastgeroeste en overheersende moraal, die het niet meer doet. Daar zijn er genoeg in deze tijd die het helemaal niet meer zien zitten.

Vandaar dat men grijpt naar al dat vergif, als hard-en soft drugs, alcohol en naar mensonterende dingen. Het zijn veelal uitingen, door betrokkenen zelf niet begrepen, van het intense verlangen naar "leven. ". De mens van deze jachtende, superwetenschappelijke en technische tijd is zat geworden van alles wat hij tot nog toe heeft moeten najagen, om te (kunnen) voldoen aan de eisen des Tijds; zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied....

De verregaande perversiteit, banaliteit, seksualiteit, ja zelfs het sadistische in de mens, spreken de duidelijke taal van "het vlees", dat verzadiging zoekt, maar die niet kan vinden, omdat de ingeslagen weg volkomen verkeerd is; omdat de voorbeelden corrupt zijn. Omdat het in wezen de ziel is, die hongert, en welke honger nooit op zulke wijzen kan worden verzadigd, God is de Schepper van s'mensen ziel, en Hij alleen kan alle ziele-honger verzadigen en alles levensdorst laven. Daarom moet alles wat de Heilige Geest betreft, juist in deze boze dagen opnieuw overdacht worden.
De tijd is daar nu rijp voor.

Allen, Christenen en niet-christenen moeten zich aan Hem onderwerpen, zich aan Hem overgeven, opdat Hij allen kan leiden in al de waarheid betreffende heden en toekomst.
"Daarom zegt Hij: Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Ziet dan hoe gij onstichtelijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen, de tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. D

aarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken van wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest" (Ef.5g14-l8). Amen. Petrus' rede op de Pinksterdag geldt ook heden nog: "Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen." (Hand.2:38-39).
 
Profeten en zieners
Profeten en zieners, discipelen en apostelen hebben de eeuwige waarheden Gods doorschouwd en doorgegeven aan de mensen van hun dag. Allen hadden zij zelf Gods handelend aanwezigheid ervaren, waardoor zij tot actie werden gedreven. Dat was vroeger zo. Door wie willen wij ons leven nu laten vullen? Wat willen wij en aanzien van deze vraag nog opmerken?? Wordt heden-ten-dage de Heilige Geest nog ervaren???

Kan de Geest Gods Zich vandaag-de-dag nog manifesteren???? Zeer zeker: Hij is dezelfde gebleven; onveranderlijk in woord en daad. Hij wil, doch kan niet altijd.. Waarom niet?
Omdat de mens, in wezen als een soort lege ruimte, zich heeft laten vullen met een andere geest, met een overtuiging, met een hartstocht, die hem heeft doen afdwalen van de waarheid.

Het is zelfs mogelijk, dat een anonieme geest van een "fatalistisch noodlotsgeloof" intrek neemt in de ziel van de mens.  Hebben wij deze dingen weleens overdacht? Zijn wij weleens bij dit alles blijven stilstaan? Niet om ons aan de waarheid te vergapen, maar om deze ons toe te eigenen,..om de wil des Heren te kunnen verstaan.

Ook in onze tijd werpt men torenhoge barricades op tegen de (manifestaties van) Heilige Geest. In dit opzicht lijkt onze tijd veel op die van Jezus. Ook in onze tijd gaat het nog teveel om "de dode letter". Vormen van oppermachtige systemen, bureaucratieën... Wat de mensen heden-ten-dage benauwt, is hetzelfde als toentertijd - de alles vastleggende wetsuitleg van Schriftgeleerden en Farizeeën...
 
Toen Jezus kwam
Toen Jezus kwam, verkondigde Hij (volgens de zo even genoemde klasse) een andere vreemde leer . Hij genas de zieken en maakte de zieken gezond. Hij vergaf de gestranden in het leven al hun schuld. Hij stond aan de kant van de uitgestotenen en de gediscrimineerde. Hij dreef duivelen uit en verloste zodoende de mensen van hun bezetenheid en demonische gebondenheid.  Alles door de Geest Gods (Matt.I2:28)..Luk.11:20 toont aan, dat de Geest identiek is met het directe handelen van God Zelf: Deze Geest rustte op Jezus (Matt.3:16; Mark.1g9).

Door de Heilige Geest doorbrak Jezus alle levensmoeheid, alle godsdienstsleur, en gaf Hij de mensen zekerheid en levensmoed, verzoende en bevrijdde Hij en bracht Hij vrede en blijdschap in de eenzaamheid van uitzichtloze levens : Jezus, zonder mate vervuld met de Heilige Geest, bracht iets onherroepelijk heilvols in de wereld. Het gerucht van Jezus en van wat Hij deed ging uit "in geheel Judea en in al het omliggende land." En de discipelen van Johannes boodschapten hem van al deze dingen. 

En Johannes (de Doper wel te verstaan) twee van zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zond ze tot Jezus, zeggende: Zijt Gij Degene Die komen zou, of verwachten wij een andere? En als de mannen tot Hem (Jezus) gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons tot u afgezonden, zeggende: Zijt Gij Die komen zou, of verwachten wij een andere?

En in die ure genas Hij er velen van ziekten en kwalen en boze geesten, en vele blinden gaf Hij het gezicht. En Jezus antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien hebt en gehoord, namelijk, dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen worden gereinigd, de doven horen, de doden worden opgewekt, de armen wordt het Evangelie verkondigd" (Luk.7:17-22).
 
Hoe is het vandaag de dag?
Hebben dezelfde wonderen heden-ten-dage nog plaats?? Komt ook in onze tijd de Heilige Geest nog tot Zijn recht??? De beslissende vraag is of de werkzaamheid van de Heilige Geest heden nog gekend wordt. Wij weten nu van Jezus' opstanding, ook van Zijn  hemelvaart, en wij geloven, dat Hij betaalt dat wat Hij heeft beloofd. En dat is de Heilige Geest; En Deze heeft Hij dan ook uitgestort als de verkregen Belofte des Vaders op de vergaderde  discipelen (de Gemeente) in de opperkamer. De gestelde vraag heeft te maken met Gods wil vandaag de dag.

De Doop met de Heilige Geest, waarvan de apostel Petrus sprak, voor heden, voor morgen, op alle plaatsen en in alle situaties. Dit en nog veel meer heeft te maken met onze tijd. Moeten wij dan niet bij voortduring verlangen naar deze Geestesdoop?  Naar God's handelend aanwezig zijn in ons hart en leven:  Om zo stand te kunnen houden in het bestaan van alle dag?!? Gelet op de Pinksterboodschap in Handelingen 2, en het Woord van de Heilige Geest Zelf gelovend, wordt het ons wel heel duidelijk, dat het nooit Zijn wil is, om ons in een soort waas van mystieke extase of van louter gevoel te laten opgaan.
 
Het gaat om iets heel anders
Allles komt in een nieuw licht te staan. Wat tevoren nog vaag overkwam, wordt nu werkelijkheid en krijjgt een heel andere betekenis.Hoe is het met vele Christenen gesteld? De meesten kennen en hebben ook een heel arsenaal vol Christelijke uitspraken: woorden uit een psalm, zinnen uit de Bergrede, mogelijk zelfs "Het Onze Vader". Dit alles ligt dan veilig opgeborgen "achter in het hoofd'', in de gedachtenwereld... 

Maar dat is dan ook alles. Niet direct gereed voor gebruik, maar ook niet onmiddellijk nodig. Bewaard voor het juiste psychologisch moment... in een andermans leven; Aan wat zij zelf nodig hebben wordt niet gedacht. Aan wat wij behoeven in ons geestelijke nood wordt geen plaats ingeruimd. Als wij maar een rustig leventje leiden, onze hobbies hebben,  dan herinneren wij ons zelfs de woorden van Psalm 23 niet meer.
 
Tegenslag doet denken.. Nood leert ons bidden
Maar het moet ons niet tegen liggen - wij moeten niet worden overvallen door een werkelijke nood: ziekte, sterfgeval, werkeloosheid, enz., enz. Wij denken dan aan dat vers in de zangbundel van Johannes de Heer, dat zingt... "Als mijn hart bedroefd is en beladen, dan denk ik aan het Huis bij de Heer". Het is treurig, maar waar. Tegenslag doet ons denken... en nood leert bidden. Bidden om hulp, om kracht, om genade.  Niet van mensen, maar van onze Vader

Die in de hemelen is. Halleluja: Amen. Hoe goed en zoet is het dan ons, om in  Psalm 23 te lezen en biddend te overdenken "Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij".Hoe heel anders klinken dan in zulke ogenblikken deze woorden. Ze grijpen ons aan, ze geven ons troostvolle kracht. Niet iedereen, maar toch zeker velen onder ons, hebben dit vaak mogen ervaren. Wel, dit is nu het wonder van de werking van de Heilige Geest: dode letters worden levend. Ineens ervaren wij dan dat er een eeuwig hartvoor ons klopt. - Het Vaderhart. Wij geloven dan niet alleen dat Jezus leeft, wij ervaren het opnieuw! Halleluja.
 
Zoekende liefde

Zijn zoekende liefde is voor ons geen voorbije droom. Nog steeds wil Hij met ons te maken hebben, en maakt ons zodoende duidelijk, dat echt leven meer is dan werken, eten,  drinken en slapen alleen. De Heilige Geest leidt ons nooit op zijwegen, maar brengt ons linea recta naar Jezus toe: DE MIDDELAAR DES NIEUWEN TESTAMENTS. De Heilige Geest brengt Jezus voor ons tot leven, zodat en opdat wij ons Hem herinneren. Niets is zo zeer nodig. Want wij mensen vergeten het goede gauw.

Door deze herinnering komt Hij ons zo duidelijk voor de geest te staan, dat wij als het ware "discipelen-tijdgenoten" van Jezus worden... en ontvangen wij vergeving,  nieuwe moed om het hoofd te kunnen bieden aan twijfel en vrees, die zo dikwijls nog ons willen overweldigen. Wij ervaren Hem reel zoals eertijds de psalmist: ":Here, Gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij  kent mij van achteren en van voren, Gij zet uw hand op mij " (139:1).  

Wij laten nu nog enkele Schriftgedeelten volgen ter overdenking. Wij kunnen deze niet ongelezen laten. Behalve Handelingen 2, zo dikwijls al genoemd, ook nog: Joh.8:3-11; Rom.8:18-30 en 1 Cor.12 en 14. In al deze hoofdstukken en passages gaat het om de "plaats" en het "werk" van God, de Heilige Geest."Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die IN CHRISTUS JEZUS ZIJN ; die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest" (Rom.8:1). Wij hebben de belofte - laten wij deze claimen.

"Heilige Geest,eidt Gij mijn zwakke schreden;
Houdt Gij vast mijn zwakke handen
Heer.Leidt Gij mij voort langs 's levens zware wegen,
Tot ik kom binnen de hemelpoort.Dank Here, Amen".

 


Home | Sitemap | Inhoud