Van Begin tot Einde
Van Schepping tot Wederkomst

Home - Sitemap - Inhoud

 


VOORWOORDDeze studie is in de eerste plaats geschreven voor hen die menen, dat de onderstellingen waarop het Christelijk geloof gebaserd is, de mensen niets (meer) te zeggen hebben;  voor hen die tot de konklusie gekomen zijn, dat "van die dag, dat de vaders ontslapen zijn, alle dingen alzo  gelijk blijven van het begin der schepping" (II Petr.3:4b); en die zichzelf de vraag gesteld hebben zoals wij  die opgetekend vinden in dezelfde passage, "Waar  is de belofte Zijnertoekomst".

Deze mensen zien het ten aanzien van het Christelijk geloof " niet meer zitten ". De inhoud van deze brochure bedoelt dan ook een kleine bijdrage te leveren tot opheldering van dingen en zaken met betrekking tot dat geloof; met de bede, dat deze "gestranden in het geloof" (of zij zullen kunnen worden gerekend tot de "spotters" der laatste dagen laten wij in het midden!) opnieuw een begin willen maken met het onderzoeken van de Bijbel, als het levende Woord van God, Schepper van hemel en van aarde.

Wij willen echter dit voorop stellen: door de gehele Bijbel loopt een duidelijk aan te wijzen "scharlaken rood snoer", dat betrekking heeft op respektievelijk de geboorte, het leven, sterven, de opstanding , hemelvaart en wederkomst van Jezus Christus, DE GOD-MENS. Gods hele raadsplan van verlossing wentelt om deze heilsfeiten.

In dit licht mag het een ieder duidelijk zijn, dat God de mens, die Hij eenmaal naar het Godsbeeld schiep met de woorden: "laat ONS mensen maken naar ONS BEELD en naar onze gelijkenis " (Gen.1:26) niet mobiliseert als nieuwsgierige, noch als kritikus, maar als dienaar, die in Hem moet geloven  (Hebr.11:6).

 

De grote levensvragen

In dit boek zal de lezer geen nieuwe gezichtspunten vinden over het ontstaan, de vorming, e.d. van de wereld, noch een wetenschappelijk-verantwoorde verhandeling van deze. Enkel een ernstige poging op schrift, om de grote levensvragen van alle  tijden  te beantwoorden:

■ Wat en waartoe is ons leven?
■ Wanwaar zijn wij gekomen en waarheen gaan wij? .
■ Waarom zien wij rondom ons juist het tegenovergestelde van wat God met Zijn schepping heeft bedoeld???
■ Waarom is er ziekte en lijden en dood!?
■ Hoe dient de houding te zijn van de Gemeente van de Here-Jezus-Christus in deze wereld, gelet op Bijbelse profetieën en gezien in het perspectief dat ons wacht?

In dit verband moet worden opgemerkt, dat aan dit boek geen van te voren opgesteld schema ten grondslag ligt. Een en ander is het resultaat van het uitwerken van korte aantekeningen jaren geleden gebruikt voor terzake gehouden predikingen. Moge God's onmisbare zegen rusten op alles en allen.

 

 


Home - Sitemap - Inhoud