Van Begin tot Einde
Van schepping tot wederkomst 

Home - Sitemap - Inhoud

 


De tekenen der tijden

 
Positieve en negatieve tekenen
In Mattheus 16 vers 3 staat dit geschreven: "..... kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?" Jezus verwijt was gericht tot Farizeeën en Sadduceeën. Wij zijn verkeerd, wanneer wij deze "tekenen" alleen maar (willen) zien in het negatieve of catastrofale. Er zijn heel wat "inquisiteurs" (onderzoekers) vol goede bedoelingen, die op het uurwerk van de wereld zien, dat het één minuut voor twaalf is, en die dit dan aan allen verkondigen. Hebben zij, die zo doen,niet een erg bekrompen blik op de Bijbel, de wereld en de komende Here zelf? Waarschuwen is altijd iets goeds, want wie gewaarschuwd is, telt voor twee, zegt het spreekwoord. Toch kunnen sommigen het op de spits drijven - het te bont maken" - sterk overdrijven. Wat ook weer niet nodig is. Waarom zouden wij van het ene uiterste in het andere vallen!? Welk nut heeft dat??

Lichtende tekenen
Door alle eeuwen heen zijn er altijd "lichtende tekenen" geweest, opgericht door de Here Zelf. Zij zijn als verkeerslichten, die de mensen precies doen weten wat is toegestaan en wat niet mag. Rood licht verbiedt,terwijl groen licht toestaat de weg te vervolgen. Door het hele Oude Testament verspreid vinden wij deze lichten. Zij wijzen de weg naar Het Grote Licht: CHRISTUS. . Het Nieuwe Testament is niet minder welsprekend. Tal van wonderen en tekenen spreken ons van de komende grote bevrijding van de mensheid. En, als Jezus Christus spreekt over "het einde van de wereld", wijst Hij op de "positieve" tekenen, die daaraan vooraf gaan.

Hij noemt hen, die zullen volharden tot het einde (Matt.24:13), de niet-meer-te-stuiten-voortgang van het Volle Evangelie in de gehele wereld (Matt.24:14). In Openbaring hebben wij die hoofdstukken, welke ons de 144.000 "verzegelden" voorstellen (hoofdstuk  7 en 14); "de sterke Engel" in hoofdstuk 10, , die de ziener op Patmos "het boek van het profetisch getuigenis" geeft, dat aan alle volkeren moet worden verkondigd; "de gehuwde vrouw van Openb.12, die bekleed met zon en maan en sterren (de volheid der Godheid Lichamelijk!)", beeld van de Bruidsgemeente van Jezus Christus, aan wie gegeven wordt "twee vleugelen van een grote arend'' (de volle kracht des Heiligen Geestes!) om heen te vliegen naar haar eigen plaats... Dit alles spoort ons aan te letten op de positieve tekenen, die de af te leggen weg duidelijk afbakenen, duidelijke voortekenen van de wederkomst in heerlijkheid van de Here Jezus Christus.
 
De Vredevorst
Zij roepen ons met nadruk op, onszelf in te zetten en met volharding de voorgestelde weg te volgen, die vast en zeker leidt naar de komende Vredevorst. Glorie voor Hem! Daar zijn zo vele "tekenen", lichtende tekenen op de kruispunten der wereld: kleine in onze eigen omgeving, in ons eigen leven. Wij zouden erg ondankbaar zijn, als wij die tekenen van God's trouw en liefde niet zouden onderscheiden. Laten wij God bidden, onze harten en ogen wijd te openen, opdat wij al deze onuitwisbare sporen van Zijn uitnemende genade in ons leven kunnen onderscheiden en, als het moet, ook aanwijzen. Hem zij alle lof en dank!!

Wij hebben naast de reeds genoemde positieve tekenen, ook negatieve.  Deze nu zijn die rode verkeerslichten waarover wij terloops geschreven hebben. Zij dienen in ons geval als "waarschuwingstekenen" en bewijzen ons dus eveneens goede diensten, omdat zij als het ware de dwaalwegen in het leven, waarlangs wij altijd weer zouden willen ontkomen, versperren: In het buitenland laat men met opzet autowrakken liggen op de gevaarlijke kruispunten. De bedoeling is automobilisten opmerkzaam te maken op het gevaar, dat op deze plaatsen dreigt. In het Oude Testament o.a. de zondvloed, de ondergang van Sodom en Gomorra, de spraakverwarring in de vlakte van Sinear, onuitwisbare tekenen van God's oordeel.

Geloof zonder werken is doo
Jezus heeft vele positieve wonderen en tekenen gedaan, maar Hij heeft toch ook een vijgenboom doen verdorren, waar Hij enkel blad vond en de vruchten ontbraken. Zo zijn er vele mensenlevens die amper of geen  vrucht voortbrengen. Geloof zonder werken is dood! Dat zij gewaarschuwd. In Zijn profetische rede over het einde der tijden, heeft Jezus oorlogen en geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën en aardbevingen, vervolgingen en valse profeten genoemd; alsook de val van Jeruzalem (Matt.24:6-11). Hij brandmerkte de ontrouwe en onnutte dienstknecht, de dwaze maagden, de dienaar die zijn talent had begraven... Matt.24:1 5-24; 48-51; 25; 1-12, 14-30.

In Openbaring worden verschillende plagen opgesomd (duidelijk onderscheiden en omschreven in de visioenen van de zegels, de bazuinen, de fiolen...), die wij in de geschiedenis in alle eeuwen terugvinden: oorlogen, hongersnoden, epidemieën, vervolgingen, verdrukkingen, aardbevingen, hagel, vulkanische uitbarstingen, demonische machten, en nog meer (hoofdstuk 6, 8-9, 16). Op zichzelf maken zij dikwijls meer indruk dan de andere, ook al omdat zij te vinden zijn als negatieve tekenen op zowel lokale, als nationale en internationale wegen.
 
Stoptekens van God
Ze zijn te vergelijken met losse stenen in een muur voordat deze instort,... met ziekte en krankheid, die ons lichaam teisteren voordat de dood intreedt en ons grijpt,... met draaikolken in een rivier, die voorboden zijn van een neerstortende en alles meeslepende waterval. Geestelijk bekeken kunnen wij het volgende vaststellen: deze zijn stoptekens van God, bestemd om hardnekkige, weerspannige, wederstrevende en rebellerende afgoden dienende mensen een "halt" toe te roepen, om deze tot stilstand te brengen en nadenken! Het spreekt nog altijd van Godss bemoeienissen en van Zijn genade!! Amen. .

Met alle vrijmoedigheid schrijven wij, dat zonder nadere precisering betreffende de tijdsduur, al deze rampen, tegenspoeden en ongelukken voor alle geslachten "permanente voortekenen" zijn van de ineenstorting van de wereld op een onberekenbaar ogenblik.
Het stimulerende karakter van de onzekerheid blijft te allen tijde behouden! Wij willen hiermede zeggen, dat het absoluut niet aan ons, mensen is, "dag en uur" te kennen. Wel moeten wij God dankbaar zijn voor al deze "groene en rode verkeerslichten" op onze levensweg.  Als zij niet nodig waren en zijn, zou een alwijze God ze niet geplaatst hebben als waarschuwingsborden en barrières.

God werkt niet doelloos. Op al deze acht te slaan en ons eraan te houden, is goed, maar wij moeten er ook niet meer in willen zien, dan zij in werkelijkheid zijn.  Het is maar één stap van de werkelijkheid naar de verbeelding!  Om een sprekend voorbeeld te noemen: wanneer wij vanuit onze woonplaats naar een bepaalde plaats moeten, klimmen wij toch ook niet eerst in de richtingaanwijzer door de ANWB geplaatst en waarop de naam van die plaats staat aangegeven? De Bijbel leert ons verstaan, dat het meest indrukwekkend wonder en teken, kleine "voorproefjes" zijn van wat komen moet. Laat het voor ons in elk geval genoeg zijn als wij lezen: "ze zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn " (1 Cor.10:11b).
 
Andere tekenen
Onze beschouwing is niet compleet als wij ook geen aandacht besteden aan die "andere" tekenen: de valse (bedrieglijke) tekenen. De laatste dagen zijn vol van deze, en wij moeten de echtheid van de valse weten te onderscheiden. Dit is mogelijk, als wij kijken door de "bril van de Heilige Geest". Anders gezegd en geschreven: de gave van de onderscheiding der geesten, genoemd in 1 Cor.12:10 c, maakt dit mogelijk. In verband hiermede willen wij direct opmerken, dat waar werking is van de Heilige Geest, daar is ook een bediening. Het is zaak, om Hem in de Gemeente tot Zijn volle recht te laten komen, door ons aan Zijn leiding te onderwerpen.

De vijand (de duivel!) heeft er alle belang bij om God's sporen te vervalsen, en om zodoende de mensen op dwaalwegen te leiden. Misleiding is een van zijn sterkste kanten. Om dit te bewerkstelligen in de levens van mensenkinderen maakt de duivel zij fascinerende nabootsingen, en tracht hij altijd weer te overbluffen, te overdonderen door "spectaculaire wonderen en tekenen"! Daarom moeten wij, vooral in onze tijd, oppassen voor deze duivelse streken, want de Schrift zegt, dat "in de laatste dagen (tijden) de mensen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen,..." (1 Tim.4:1).

In de dagen waarin wij leven zijn de mensen, gelovigen onder hen incluis , ten zeerste belust op alles wat het etiket "spectaculair" opgespeld krijgt. Wij zijn geneigd te schrijven: hoe gekker, hoe liever zij het hebben, De "heldendaden" des duivels moeten de mensen verleiden, en het schepsel verheerlijken. In waarheid wordt de duivel groot gemaakt! Daarom waarschuwt de Here Jezus ons voor valse profeten,valse leraars en hun wonderen en tekenen (Matt,24:24), zoals wij gewaarschuwd worden in Openbaring (zie hfdst.13).

De Gemeente van Jezus Christus kent het "profetisch ambt" (Ef.4:11), en dit bestaat er dus in, dat de tekenen der tijden zullen worden onderscheiden, en God's wil (welke daaruit voor elke etappe van de wereldgeschiedenis blijkt) wordt bekend gemaakt. Wij kunnen deze beschouwing niet afsluiten zonder te waarschuwen tegen de heden-ten-dage heersende verkeerde inzichten ten aanzien van de profetie als gave van de Heilige Geest, en het daarmede correspondeerde ambt in en van de Gemeente van Jezus Christus.
 
Riskante voorspellingen
Er zijn namelijk mensen, die de Bijbelse profetieën beschouwen als een "film" van de politieke geschiedenis van alle tijden. Vandaar dan ook, dat wij alle mogelijke verklaringen aantreffen van de boeken Daniel en Openbaring, om maar bij deze te blijven. De belangrijkste gebeurtenissen en personen uit de oudheid, uit de middeleeuwen en de moderne tijd, worden daarin genoemd. Zelfs worden er dan nog enkele riskante "voorspellingen" (zo moeten wij e.a.. zien!) aan toegevoegd met betrekking tot de nabije toekomst.
Wij geven hier enkele, ons bekende, voorbeelden... In het begin van 1940 (op grond van de Bijbelse profetieën) verkondigde men, dat het Duitse leger de nabuurlanden niet zou binnenvallen. In datzelfde jaar gebeurde dat juist wel.

Men heeft Mussolini zo dikwijls gedoodverfd als de moderne caesar van het Romeinse Imperium na zijn verovering van het Afrikaanse Erithréa - ook al op zgn. Bijbelse gronden.
Het opendraaien van de sluizen van fantasie  is altijd een welkome bezigheid geweest. Toen dat "systeem" eenmaal openstond, maakte het snel "furore", en heden-ten-dage worden nog velen ertoe verleid deze verkeerde richting in te slaan. Wij vinden haar terug in die brochures, waarin verschillende schrijvers "op goed geluk" alle "beesten, hun koppen en hoorns toedichten aan opvallende grootheden uit de menselijke komedie"!
 
Fatalistische opvattingen
Dergelijke "methoden" zijn niet nieuw, en wanneer mensen dergelijke "menselijke maatstaven" aanleggen, kan iedereen de Bijbelse profetieën laten zeggen, wat of zij willen, Begrip! Zulke methoden vervalsen echter de Bijbel én de geschiedenis. En wanneer wij goed opletten, hoe men beide "mishandelt", ontdekken wij die vervalsing in het bijzonder door ze met elkaar in overeenstemming te brengen. De Schrift verbiedt het raadplegen van waarzeggers, astrologen, guichelaars, e.d. ten strengste (Lev.19:31; 20:6; Deutr.18:10; Jes.8:19; 44:25). Dat wij dan ook gewaarschuwd zijn tegen, wat wij willen noemen, "fatalistische opvattingen" van de geschiedenis, want deze zijn volkomen in tegenspraak met letter en geest van de Schrift! Amen.
 
 
 


Home - Sitemap - Inhoud