Van Begin tot Einde
Van schepping tot wederkomst 

Home - Sitemap - Inhoud

 


De etappes van het einde
 

Daar is nog een andere manier om de Bijbelse profetieën te beschouwen. Het zogenaamde  "politieke gezicht" van onze wereld wordt daarin dan niet ontdekt. Dat wil zeggen: wij zien dan niet de oorlogen en gevolgen en de ondergaande beschavingen, volkeren en culturen, enz., enz., maar wel de grote "etappes van de laatste dagen". Een en ander komt dan hierop neer, dat voor de komst van Jezus Christus in Zijn heerlijkheid verschillende voorvallen moeten gebeuren. In dit licht noemt men dan verschillende "varianten" al naar het milieu, als: de eerste opstanding (nl. die der rechtvaardigen) - het antichristelijk tijdperk (dat vooraf- gaat) - de Grote Verdrukking van 3 1/2 jaar en nog andere.

Aanname en opname
Met betrekking tot Gods heiligen kunnen wij, op grond van de Schriftopenbaring, spreken van een AANNAME en een OPNAME. Van de eerste repten wij terloops en citeerden wij de passages: Matt.25 (i.h.b. v. 10), Luk.17 :27-37 en Openb.12:6. In verband  hiermede vragen wij nog in het bijzonder  alle aandacht voor het feit, dat de Bruidsgemeente beslist niet de Grote Verdrukking (gedurende welke de komende antichrist universeel heerst er zal zijn op aarde) meemaakt!

Voor wat betreft het tweede geval verwijzen wij naar 1 Thess.4:14-17; 1 Cor.15 en Openb.20. Ten aanzien van  dit voorval zij opgemerkt, dat de opname plaats heeft na de opstanding der rechtvaardigen (van allen, die in Christus gestorven zijn!) en vlak voor Jezus' wederkomst in heerlijkheid, en voor (H)Armageddon en de vestiging van het Duizendjarig Vrederijk (het Millennium) op aarde.
 
De tegenstander
Rekening houdend met de Schriftopenbaring (zie Paulus' 2de Brief aan de Thessalonicenzen) manifesteert zich straks Satan in mensengedaante, en... de antichrist is dan geboren! Deze persoon wordt genoemd "de mens der wetteloosheid", "de zoon des verderfs", "de tegenstander" die zich verheft tegen al wat God genaamd wordt!
Hij is de wetteloze, die de Here Jezus Christus zal "verdoen door de Geest Zijns monds" (2 Thess.2:3-8).

Aan zijn antichristelijk rijk (de hele aarde is dan vol goddeloosheid!) wordt een einde gemaakt. Door verleiding, geweld en wonderen der leugen heeft hij het weten klaar te spelen aan de universele macht te komen, welke hij gedurende 3 1/2 jaar, 1260 dagen, 42 maanden zal weten te behouden (Bestuderen wij respectievelijk: Openb.13:5; 12:9-12; 2 Thess.1:7-10). Hij is profetisch vooraf uitgebeeld en getypeerd in zowel het Oude- als het Nieuwe Testament. Hij zal de laatste werelddictator zijn. Jezus Zelf heeft gesproken van "valse christussen" (Matt.24).
 
De Gezalfde  
De antichrist is de valse gezalfde - Jezus is de Waarachtige Gezalfde. Christus betekent "Gezalfde". Waar deze valse zalving onafscheidelijk verbonden is aan de "valse christus" (de antichrist!), daar is het niet moeilijk te verstaan, dat met "valse christussen" bedoeld wordt: VALSE ZALVINGEN! Door deze worden de wonderen der leugen gewerkt tot misleiding. *


* Hierover wordt meer in details getreden in de desbetreffende brochure van de schrijver: "DE VERBORGENHEID DER ONGERECHTIGHEID".

Het is daarom aanbevolen in deze "boze dagen", naar het gebod van de apostel Johannes, te letten op de hedendaagse manifestaties van de "antichristelijke geest" die hij beschrijft, en die reeds door hem gesignaleerd werd in zijn eigen tijd (1 Joh.4:3). Vanzelfsprekend moeten wij daarbij rekening houden met de waarschuwingen vervat in alle andere geciteerde teksten. Politieke en geestelijke ontaarding in al haar vormen en onder alle volkeren, zelfs tot in (juist in) het Lichaam van Christus, zijn duidelijke symptomen van afval, die de duivel aan het bewerkstelligen is, en die wij moeten ontmaskeren en bestrijden met het tweesnijdend zwaard des Heren, hetwelk is Gods Woord. God helpe ons. Amen.

Zelf onderzoek in deze is evenzeer nodig, want "antichristelijke gevoelens (gedachten)" werken in alle mensen. Wie kent geen hoogmoed, heerszucht, opstandigheid en kritiek jegens God en de naaste!? De waarschuwingen van de Heilige Geest, doorgegeven door de apostel Paulus in 2 Tim.3, zijn er juist voor gelovigen (want van ongelovigen kan men niet anders verwachten)... "En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, " (v. 2). Velen hebben een grenzeloze bewondering voor hun "eigen ik".
 
De groei van het kwaad
Niemand kan ontkennen, dat er overal ter wereld een  fatale groei van het kwaad plaats heeft, al naarmate de geschiedenis voortgaat. Straks, zo zegt de Schrift, zal een "supermens" de hele mensheid verenigen onder zijn heiligschendende scepter,... 1260 dagen, 42 maanden en 3 1/2 jaar voor de wederkomst des Heren van de hemel Door de eeuwen heen heeft Satan getracht de mensheid aan te vallen en heeft hij onophoudelijk getracht Gods orde te verstoren. Daarom: men bestudere schrijvers brochure: De Openbaring. **

In onze dagen moeten wij dan ook rekening houden met verschrikkelijke uitbarstingen van satanische macht,... met de plotselinge verschijning van verblinde staatslieden (leiders), en snelle verbreiding van de meest fascinerende ideologieën! Veranderingen hebben iedere dag plaats, en wij moeten dergelijke waarschuwingen in het oog houden en om niet te bezwijken voor "het meeslepende gezang van optimistische sirenen", die zo graag verkondigen voor wie het maar horen wil, dat het goede langzaam maar zeker over al het kwade zal zegevieren, en de mensheid steeds zuiverder en hogere toppen zal bereiken, doordat zij ononderbroken meer gereinigd zal worden...
 
De grote verdrukking
Voor ons allen geldt: hier en nu - waakzaam blijven!
En wat zullen wij dan zeggen van DE GROTE VERDRUKKING? De grootste die deze wereld zal kennen, voordat Jezus wederkomt op de wolken des hemels en met grote kracht en heerlijkheid (Matt.24:21 e.v). Allen, die de naam van Jezus belijden, zullen sterven,... vallen als martelaren voor hun geloof in de levende God (Openb.13:7, 16-17).

Deze zijn de "dwaze maagden-groep" (Matt.25:10-13). Deze Grote Verdrukking is dus die tijdsperiode in het raadsplan van God, die 3 1/2 jaar duurt en valt op het einde van de tegenwoordige tijdsbedeling. Gedurende deze periode zal het overschot (overblijfsel) van Israël en van Juda het getuigenis ontvangen van beide: van Mozes en van Elias (Zach.12:10 en Openb.11).


In Dan.12:1 wordt van deze profetische periode gesproken als "een tijd der benauwdheid, zoals er niet geweest is" (onderzoeken en vergelijken wij ook: Dan.7:21; Matt.24: 21 en de hoofdstukken  11, 12, en 13 van Openbaring). Tot vertroosting van ons moge het Woord des Heren dienen, zoals opgetekend in Joh. 16:33, ... "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen".Halleluja!
 
De grote afval des geloofs
Er wordt door de apostel Paulus ook nog gesproken van de grote afval des geloofs in 2 Thess.2:3. Velen in onze dagen trekken op grond hiervan ten kruistocht tegen andere Christenen... Wij vragen ons af met welk recht zij deze ernstige voorzegging een voorspelling noemen voor anderen?! Is het niet een heilzame waarschuwing tegen elke pretentie zelf onwankelbaar te zijn,... van welke kleur ook!?

Wij kennen deze soort beweringen toch wel: "Al zouden allen aanstoot aan U nemen, ik nooit" (Matt.26:33). Wij leren hier hoe zeker Petrus van zichzelf was, en dat hij in deze "menselijke zekerheid" dat eerste vers van zijn lied heeft gezongen: "Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen!" (v. 35a). De haan zong de andere drie verzen!!
 
De val van Babylon
Tenslotte voorzien vele Bijbelverklaarders als laatste gebeurtenis voor de wederkomst van Jezus Christus, de val van Babylon.. Wij herkennen hierin de alles overweldigende macht van "het Babylonisme". Dit goddeloze "systeem" dateert reeds vanaf oude tijden, culminerend in al die imperiums  van oppermachtige potentaten, die (Gode zij de dank voor Zijn interventie!) allemaal "het loodje hebben moeten leggen: Wij hebben het profetisch woord... (2 Petr.1:16). En wereldgeschiedenis is de demonstratie van het profetisch woord' op het toneel van de tijd!! Zo leren wij ook hier weer: "Sic transit gloria mundi" zo vergaat de roem der wereld. Amen.

Het profetisch getuigenis van de Gemeente van Jezus Christus wordt overstraald door de grote beloften betreffende het einde; en het is zeker, dat God al Zijn beloften houden zal,... op de manier die Hem goed dunkt en in een volgorde, die Hij bepaalt. Nergens in de Bijbel is er sprake van een "standaard programma", waarop onder de even nummers Zijn zegeningen, en onder de oneven nummers een serie vervloekingen te vinden zijn.

God werkt met "middelen" en met "mensen". Dat heeft Hij de eeuwen door gedaan. *) Daarom kan de Gemeente van Jezus Christus zich ook niet beperken tot haar, door traditie, vastgelegde instellingen, inzettingen, tijden en plaatsen. Zonder dat zij deze, en de mogelijkheden die zij bieden, veronachtzaamt, moet zij zich richten tot de wereld in nood.
 
Evangelisatie en zending
En dan hebben wij hier te maken met de problemen van "evangelisatie" en van "zending". Wij willen hierover niet uitvoerig schrijven, omdat dit reeds door vele anderen is gedaan op uitnemende wijze. Het is bemoedigend ook in dit verband te bedenken (en wij spreken dan uit ervaring!), dat zending en evangelisatie niet meer uitsluitend het terrein zijn van enkele liefhebbers, maar dat zij hoe langer hoe meer hun plaats innemen in de dienst van verschillende denominaties zelf. Het is het werk van de Geest van God! Hij voorziet de Christen van dat woord met "dubbele kennis" van zaken: uit het Woord God's èn de toestand van de mens. 


Home | Sitemap | Inhoud