Van Begin tot Einde
Van schepping tot wederkomst 

Home - Sitemap - Inhoud

 


De toekomst van Jezus Christus


Als rechter en als bruidegom
Van Zijn toekomst als Rechter hebben wij al het nodige gezegd aan de hand van de Bijbelse gegevens. Dat is genoeg voor allen die een ernstige studie willen maken van dit onderwerp als zodanig. Van Zijn toekomst als  Bruidegom mogen wij, op grond van Bijbelse gegevens aanvoeren, dat het een Bruiloft zal zijn zonder weerga. Met een bruiloft in het paradijs is de Bijbel begonnen, en aan het einde van het Boek wordt een eeuwige bruiloft ook aangekondigd, te vieren in een herwonnen onvergankelijk
paradijs. Wij willen het zo schrijven:

Jerus alem is als een bruid getreden voor God,
in wit en goud.
En in haar ogen staat een vrede,
door niemand ooit aanschouwd!
Amen.

Zo is het eeuwenlang voorzegd, toen de Here God Zich ook over het on­trouwe Israel ontfermde, dat Hij Zijn "vrouw" heette. En alles wordt waar in de volle glorie van de voleinding der eeuwen, waardoor wij met een variant mogen zingen:

Zoals de zon komt met zijn zegen,
Een Bruidegom van licht en vuur;
Zo komt de Koning van de vrede
In het geprofeteerde uur..

Hij huwde mensen aan elkander,
Zijn liefde gaat van mond tot mond.
Hij geeft Zijn Lichaam ons in handen;
Zo leven wij Zijn nieuw verbond!

En inderdaad, in de viering van Zijn Heilig Avondmaal kunnen wij dit heel sterk belven, als wij gezamenlijk eten van het gebroken brood (symbool van Zijn Lichaam - vlees en waarlijk spijs) en gezamenlijk drinken van Zijn bloed in de beker van het Nieuwe Verbond, waarlijk drank. Het gaat bij de viering van des Heren Avondmaal immers zowel om de toekomst in de voleinding der eeuwen, als om Zijn tegenwoordigheid hier temidden der Zijnen. "Zalig zij die genodigd zijn...... " (Openb.19:7,8; 1 Kor.5:7-8).

Daar is een dringende vraag, die i.v.m. al het vorengaande naar voren komt: zou onze wereld, nadat zij bezocht en gereinigd is door Christus bij Zijn wederkomst, niet eindeloos kunnen bestaan, omdat zij dan weer geheel de Goddelijke heerlijkheid weerspiegelt? De glorie van God zal immers, nadat deze aarde geheel gelouterd zal zijn, haar geheel en al vervullen, zo dat het Millennium de uitstralende heerlijkheid van Jezus Christus zal kennen. Wat zegt de Bijbel??

Dat onze wereld moet "sterven", zelfs als zij het stempel van Christus draagt. Datzelfde geldt immers ook een ieder van ons, ook al heeft de Heilige Geest het merkteken van Zijn wonderen op ons vrijgekochte leven gezet Wij kunnen uit de Bijbel niet een omstandige beschrijving opmaken van het einde van de wereld, alhoewel wij lezen van: "de zon zal verduisterd word en, en de maan zal haar glans niet geven,... de sterren zullen van de hemel vallen, en de machten van de hemel zullen wankelen":... kortweg,dat "hemel en aarde zullen voorbij gaan..."

Al geeft de tweede brief van de apostel Petrus ons ook de meest dramatische passage: "De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Dewijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag God's, in welke de hemelen door vuur ontstoken einde, zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten" (II Petr.3:10-12).
Wij moeten hieruit niet opmaken, dat God hemel en aarde wegwerpt als mislukte werkstukken, om er nieuwe, beter geslaagde voor in de plaats te stellen. 0, neen. Wie zal minachting durven hebben voor de werkstukken van Gods hand?

Zo zij al moeten "sterven", dan n alleen maar nadat zij hun taak hebben vervuld, dank zij het grote wonder van Christus' wederkomst. Wij hebben in dit verband teksten uit het N.T. aangehaald; het zou gemakkelijk zijn aan te tonen, dat ook het O.T. verkondigt, dat de dag des Heren verschrikkelijk zal zijn (Jes.13:9; Ezech.30:3; Joël 1:13; 2:1; Spr.1:15). Aan de andere kant mogen wij verwachten, dat God Zijn volk een heerlijke eind-openbaring voorbereidt (Jes.2;2-3; 23:6-8; Micha 4:1-4).
Gods voorzienigheid is boven bidden en denken. Al moet alles door vuur heen, zoals de Bijbel zegt, toch kan niets ontkomen aan God's trouw. Ons is dikwijls de vraag gesteld, of wij ook geloven, dat de mensen hard bezig zijn om onze aarde te vernietigen. Een andere actuele vraag is ook: hebben de mensen met hun techniek niet allang het stadium bereikt, dat zij in staat zijn zelf de aarde te vernietigen, als hun dwaasheid hen zou aanzetten tot deze collectieve "zelfmoord"?.

Wij willen alleen dit antwoorden: nergens vertelt de Bijbel, dat God het aan de mensen zal overlaten om Zijn schepping met de hen ten dienste staande middelen te vernietigen. Maar, op grond van het geheel van de Blijde Boodschap mogen wij verwachten, dat alles haar voleinding vindt, nadat alles haar taak heeft vervuld. Niet eerder en ook niet later; Gesterkt door deze wetenschap, die wij uit Gods Woord putten, zullen wij aan de ene kant weerstand bieden aan de paniek, die de'fatale keerzijde is van menselijke hoogmoed, en aan de andere kant positief stellingnemen tegen alle misbruik van wetenschap en technisch kunnen. Onze wereld zal, voordat zij te gronde gaat, haar bestemming hebben bereikt "naar het eeuwig voornemen God's"... Er is in het scheppingswerk van God een zekere continuiteit te bespeuren, net zo goed als er profetische parallellen zijn.
 

 


Home - Sitemap - Inhoud