Van Begin tot Einde

Van Schepping tot Wederkomst

Home - Sitemap - Inhoud

 


Waar gaan wij heen na de dood?


Aan het kruis: "Toen werden met Hem twee moordenaars gekruisigd, een ter rechter- en een ter linkerzijde... En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde Hem... Maar de andere antwoordende bestrafte hem"... En hij zeide tot Jezus: "Here, gedenk mijner, als Gij in Uw Koninkrijk zult gekomen zijn".  En Jezus zeide tot hem: "Voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn".  (Matt.27:38; Luk.23:39-43.). Voorts: "En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uwe handen beveel ik mijn geest. En als Hij dat gezegd had gaf Hij de geest" (Luk.23:46).

Geen mens is in staat om zonder angst en rustig de dood tegemoet te gaan. Er kan niet worden ontkend, dat op de achtergrond van ons leven een begrijpelijke doodsangst heerst. Begrijpelijk...., want wie kan ons daaromtrent inlichten? Wie is ooit teruggekeerd, anders dan Jezus?. Het is opvallend, dat in het Nieuwe Testament nauwelijks gesproken wordt over de dood, en (zoal er sprake van is) dan meestal terloops.
 
De dood is overwonnen
In het Nieuwe Testament gaat het niet over HOE de mens de dood beleeft. De Nieuwtestamentische uitspraken ten aanzien van de dood hebben geen betrekking op het menselijk onvermogen (onze onmacht) om de dood aan te kunnen, maar in de overwinning op de dood zelf, die door Jezus werd behaald!  De dood heeft Jezus niet kunnen vasthouden; de dood heeft Jezus niet in de boeien kunnen slaan. Vanuit deze werkelijkheid zijn dan ook alle vier synoptische Evangeliën geschreven, geïnspireerd door de Heilige Geest. "De dood is verslonden tot overwinning" (1 Cor.15:54).

Paulus, Jezus' apostel is van deze onwederlegbare waarheid helemaal doordrongen. Ons geloof, een gave Gods, in onze verrezen Here en Heiland, moet ditzelfde (kunnen) werken in ons leven. Ja, nog meer: het geeft ons ook de zekerheid, dat (wanneer wij straks in opstandingsheerlijkheid opstaan uit het graf) wij ook verder de weg van Jezus zullen volgen. De weg naar de hemel, de woonplaats van God.  Ons wacht straks eveneens een HEMELVAART. Amen.
 
Jezus' overwinning
Zij heeft ook voor Christenen geweldige gevolgen. Deze zijn vervat in Zijn vaste beloften. Jezus' onkreukbare trouw is onze garantie. God's beloften zijn onberouwelijk (II Cor.1:20; Rom.11:29). Trouwens,  Jezus' verschijningen aan Zijn jongeren na Zijn opstanding, zijn gewisse tekenen, dat de opstanding werkelijk volkomen overwinning is en de poort naar de hemel. Geprezen zij de Naam des Heren. Wat wil dat dan zeggen: " "Jezus Christus is nu in de hemel, in het Huis des Vaders?"

Het Bijbelverhaal van Zijn hemelvaart zegt veel meer.
De hemelvaart van Jezus, naar Handelingen I:9-11 en Mark.16:19 gaat in betekenis ver uit boven Zijn opstanding, omdat Jezus Christus hier geen afscheid neemt van de Zijnen tot Zijn wederkomst. Integendeel -  Zijn hemelvaart is Zijn "troonsbestijging"... Christus' triomf als HEER over het universum, als de OVERWINNAAR over alle machten (Matt.28:18b).
 
Christofanieen
De hemelvaart van Jezus Christus wordt gekend en gerekend tot de "Christofanieen (de verschijningen van Jezus aan Zijn jongeren, Zijn discipelen). Deze verschijningen zijn geen "inbeeldingen" en/of "innerlijke belevenissen" van de discipelen geweest. Evenmin is Jezus, als de Opgestane Here en Meester, aan Zijn discipelen verschenen als een weer-tot-leven-gewekt  lijk.

Het lichaam van Jezus was totaal veranderd, aan de aardse begrippen onttrokken lichaam; geen hersteld mensenlichaam als zodanig. Tevoren voor ons "tot zonde gemaakt" aan het kruis, was Hij na de opstanding wederom zondeloos . Alle kritiek, die Christus' hemelvaart met alle geweld wil inpassen in de aardse dimensies van ruimte en tijd, is gedoemd te mislukken, omdat zij tenslotte op dood spoor geraakt. Zij gaat immers in feite aan de Nieuwtestamentische uitspraken voorbij. .
 
De eeuwige dag
Welk getuigenis ten aanzien van opstanding en hemelvaart vinden wij in het Oude Testament? In Ps.49:16:  "Maar God zal mijn ziel van  het geweld des grafs verlossen, want Hij zal mij opnemen."
 Wij hebben hier een schitterend getuigenis van het geloof, waarin de ouden destijds onder de wet geleefd hebben en gestorven zijn. Zij zijn niet blijven stilstaan bij het leven van alle dag, maar terwijl zij hun geest in de hemel als het ware verheven hadden, zijn zij door deze wereld heengegaanan, totdat... zij hun loopbaan volbracht hadden.

 De psalmdichter had zijn ogen gericht naar die heerlijke Morgenstond, die de Eeuwige Dag met zich brengen zal.  In Ps. 16:8-11 lezen wij onder meer van de gemeenschap met God, die sterker is dan de dood. Petrus heeft in zijn Pinksterrede deze psalm geciteerd.(Hand. 2:25-28). De oude Job riep uit: "IK weet, mijn verlosser leeft,... ik zal uit mijn vlees God aanschouwen" (19:25-27). Dan hebben wij nog de lofzang van Hanna (I Sam.2:6) en tenslotte de juichende opstandingskreet: "Hij zal de dood verslinden tot overwinning en de Here zal de tranen van alle aangezichten afwassen..." (Jes.25:8, 9).
 
Het leven na dit leven
De ene tekst reikt verder dan de andere, maar alle (ook in het N.T.) zijn gegrond in de heilsfeiten van Christus' verrijzenis en hemelvaart. Mogen wij het allemaal zo zien, dat vanuit deze heilsfeiten voluit getuigd kon en kan worden van "het leven na dit leven" - van het hiernamaals. Dank zij opstanding en hemelvaart van Jezus Christus. Glorie voor Hem, de Hemelvorst en de komende Rechter over levenden en doden. De meeste teksten met betrekking tot de hemel vinden wij in het laatste Bijbelboek.

Zoals daar over de hemel gesproken wordt, vinden wij het nergens in het Oude Testament. In de Brieven zijn het vooral Filip.1:21-23 en II Cori.5:1,-10. Paulus verlangt vurig zijn intrek te mogen nemen bij de Heer in de hemel. Ook in de Brief aan de Hebreeën gaat "een venster open naar de hemel".   In 4:14 wordt herinnerd aan hemelvaart, de centrale gebeurtenis in verband met 'Onze hemelvaart'. 

In 8:l gaat het over Jezus' werk in de hemel en in 12:23 over de vergadering van God's gunstgenoten, "de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn".
In alles wat profeten en apostelen hebben opgetekend valt het gemeenschappelijke in hun kennis op: het uur van ons  sterven 

Het uur van ons sterven
In het uur van ons sterven vallen Gods kinderen niet uit Gods sterke handen. Hij blijft met ons en wij met Hem. Hij is en blijft onze Hoop, en Betrouwen, Amen. Bij alles gaat het steeds om die ene grote heilsverwachting, geopenbaard in de opstanding van Jezus Christus en in Zijn hemelvaart en ons participeren hierin vanwege onze roeping om te behoren tot het Vrederijk van Christus. Wij aarzelen niet hier neer te schrijven, dat (alles bijeen genomen) een diepgaande bezinning in de laatste dagen nodig is, en dat wij in onze tijd sterk mogen blijven hopen op de belofte, dat de Heilige Geest ons verder en dieper zal leiden in de waarheden van hemelvaart en wederkomst.

De Heilige Geest is beloofd en geschonken aan de Gemeente van Jezus Christus, "de UNA Sancta Catholica", juist om haar te leiden in al de waarheid. En dit laatste moet leiden tot een hernieuwd gemeenschappelijk belijden; in het bijzonder van "de laatste dingen''. De Here schenke ons allen Zijn wondere genade om daartoe te kunnen komen.
Wij besluiten dit hoofdstuk met het woord van de apostel aan de Romeinen: "Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven; noch Engelen noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige noch toekomende dingen, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Here" (8: 8, 39).
 
Parousia 
Bestuderen wij in samenhang dan ook Joh.11: 25 en 5: .24. "Zij, die in de Here sterven, wachten op Christus' terugkeer naar de aarde; nadat zij even tevoren na hun opstanding en hemelvaart,  Hem zullen hebben ontmoet in de lucht om dan samen met Hem terug te keren (Judas l4). Deze is de Openbaring van de Here Jezus Christus de "Parousia" (Openb.1:7). De "Epiphania" (dat is Zijn komen als een dief in de nacht, om als de Hemelbruidegom Zijn schat (de Bruidsgemeente) weg te nemen, heeft dan al eerder plaats gehad (Matt.25:1-10; Luk..17:33-37.

 


Home | Sitemap | Inhoud