Van Begin tot Einde
Van Schepping tot Wederkomst

Home - Sitemap - Inhoud

 


Een oweg en toch de wegHet hart van alle dingen  Misschien zijn er onder de lezers die zich verwonderd afvragen: waarom en waartoe zo'n "omweg" te maken en zo lang stil te staan bij alledaagse dingen en zaken? Anderen voegen daar nog aan toe: "Wanneer komt er nu meer schot in de zaak, want wij willen graag wat vlugger van stapel". Geduld is zulk een schone zaak - een Christelijke deugd, die (als zij wordt beoefend) rijkelijk beloond wordt. Vergeten wij niet, dat in de Bijbel alles met elkaar in verband staat. God's Woord is niet het een of ander "receptenboek" of "bouwdoos".

Voor wie biddend leest, onderzoekt en mediteert, is het duidelijk, dat in feite het einde reeds besloten ligt in het begin en het hart van het Bijbels getuigenis, en daarom is het zo nodig en ook nuttig, om hier in de eerste plaats alle aandacht aan te schenken, willen wij geen flaters slaan, of vervallen in gepraat over allerlei "koetjes en kalfjes". Wij zijn immers al begonnen met de grote lijn aan te wijzen, die door de hele Bijbel loopt. Het centrale thema is:dood en opstanding van Jezus Christus.
 
De pijlers van het geloof
Zijn leven was wonderbaarlijk, Zijn leer machtig en stimulerend. Maar wanneer Hij niet voor ons gestorven zou zijn om op te staan uit het graf ten derden dage, zo zou er geen Christendom zijn, geen Gemeente en geen Blijde Boodschap aangaande ervaarbare redding, verlossing en zaligmaking - alles besloten in de volkomen verzoening, welke Hij betaald heeft met Zijn eigen bloed. Halleluja! Daarom zijn zijn dood en Zijn opstanding DE PEILERS van ons Christelijk geloof.

Jezus geneest zieken, wekt doden op, wandelt over het meer, gebiedt wind en golven, staat Zelf op uit de doden... Hij doorbrak alle grenzen en doet dat heden ten dage nog op grond van Hebr.13:8. Hij onderwijst ons daardoor en daarin, dat wij ons nooit mogen neerleggen bij de schijnbaar "onverbiddelijke" grenzen van ons armtierig mensenbestaan.

 Wanneer Jezus zieke mensen ontmoet, zegt Hij niet tot hen: blijf maar zo hoor, en verzoen je nu maar met je toestand! 0, neen; integendeel: Hij verandert door Zijn machtwoord,... door Zijn handeling, de hele toestand voor die kranke en zieke gekwelde mensen. De verderfelijke toestand wordt veranderd in een verloste schepping! Wondervolle Jezus!!
 
De wonderen van Christus

De wonderen van Jezus Christus waren weliswaar "bovennatuurlijk" dat wil zeggen dat Hij die bewerkstelligde door de bovennatuurlijke kracht des Heiligen Geestes, doch nimmer onnatuurlijk. Jezus genas zelfs geesteszieken om hen te "bevrijden" van demonische machten en wederom tot verantwoordelijke mensen te maken. Maar nooit heeft Hij de mens "omgebouwd", als wij het zo mogen zeggen.

Hoe wij dit moeten verstaan, kunnen wij leren uit de geschiedenis, waarin Jezus de zieke zijn zonden vergeeft voor Hij hem geneest. Wij lezen nu: "En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven; En ziet, sommigen der Schriftgeleerden zeiden in zichzelven: Deze lastert God.En Jezus, ziende hun gedachten, zeide:

Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen: De zonden zijn u vergeven?
Of te zeggen: Sta op en wandel?"  Aanvankelijk stonden de mensen verbaasd, dat Hij de zieke niets anders had te zeggen dan: uw zonden zijn u vergeven. Toen Hij daarna om Zich heen zag er in die verbaasde gezichten keek, waaruit onverholen hun twijfel sprak, ja, hun beschuldiging en oordeel, maakte Hij de zieke gezond met de woorden: "Sta op, neem uw bed op, en ga heen naar uw huis" (v. .6), en nadat Hij de omstanders de desbetreffende vraag gesteld had.
 
Medisch reparatiewerk
Hieruit leren wij de grote les: de mens is pas gezond als hij genezen is naar ziel en lichaam. Genezen worden door Jezus, is geen vraagstuk van "kunstmatige" organen, de beste medicijnen geven, zonder die mens tevens zijn ziel te genezen. Dat wat heden ten dage hier plaats heeft (met alle respect voor de medische wetenschap) betekent slechts een "verschuiving van het probleem".

Daarom zijn wij niet verkeerd, als wij zeggen, dat hierdoor genezing gedegradeerd wordt tot "medisch reparatiewerk." Wanneer wij nu eens om ons heen zien en letten op wat tegenwoordig gedaan wordt met geesteszieken, de toepassingen van de moderne therapie middels injecties, pil en langs elektronische weg, chemische preparaten e.d. Waarop komt dit neer, en wat betekent de thans legaal geregelde abortus provocatus feitelijk?
 
Moordaanslag op de ziel 
Ingrijpen zo als dat tegenwoordig plaats heeft is gewoon ingrijpen in het zielenleven, het is eer "moordaanslag" op do ziel! Christus heeft Zijn jongeren, met het oog op de toekomst, op het hart gebonden "Vreest niet voor degenen, die het lichaam doden,en de ziel niet kunnen doden; maar Vreest veel neer hem, die beide ziel een lichaam kan verderven in de hel" (Matt,10:28), Het "ondefinieerbare" dat in ieder mens leeft,mag men niet naar willekeur behandelen.
 
Opgelegde keus
Wanneer dat toch wordt gedaan, worden vrijheid en verantwoordelijkheid te niet gedaan. Nooit mag de vrijheid van beslissen een "opgelegde keus" worden. Niemand heeft het recht zo in te grijpen in het menselijk leven, dat "ombouw" van lichaam, ziel en geest het gevolg is. . Alleen Christus.Gods Woord verklaart ons dit:

"Indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan daarna wij,die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met Hem opgenomen worden in de wolken, de Here tegemoet in de lucht en alzo zullen wij altijd met de Here wezen" (I Thess.4:13-17); in een punt des tijds, in een ogenblik, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.(I Cor.15:52-57). "
 
Het spanningsveld
Bestuderen wij het hele hoofdstuk en vergelijken wij dan een en ander met hetgeen geschreven staat in Rom.12:1-2. Het is zonder meer duidelijk, dat de menselijke ziel zich bevindt in wat theologen noemen: "het spanningsveld van licht en duisternis: . En inderdaad is het zo: daar is ordening of chaos. De mens heeft de opdracht, in een voortdurende strijd de weg tot God te vinden te midden van de hem omringende wereld en het leven van elke dag, wil hij niet wegzinken in geestelijke onverschilligheid en bijgevolg in een doelloos bestaan.

Doch "niet in eigen kracht, noch door geweld (in welke vorm ook), maar door God's Geest. Geleid door de Heilige goede Geest. Hem zij al de eer in volkomen gehoorzaamheid. Amen. Maar dan behoeft het ook geen nader betoog, dat Christus in ons DE overwinning is. Zijn tegenwoordigheid in ons hart en leven, waaraan de wedergeboorte vooraf gaat, betekent voortschrijdende verlossing en reiniging en heiliging.
 
Een persoonlijke God
Hij wil ons vormen naar Zijn Beeld! En ons geloof in een persoonlijke God, tot Wie wij bidden en Die wij liefhebben, Die Zijn Woord ons heeft gegeven. Zijn eniggeboren Zoon in de vleeswording van het Woord, is (meer dan alle wijsgerige begrippen, denksystemen, formuleringen, welke abstracte beschouwing ook) de enige Bron waaruit wij altijd en overal kunnen "blijven putten. "..

"Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?  (Rom/: 8-32-34). Deze alle dingen worden in dit leven, deze dood en opstanding van Jezus Christus en betekenen voor God's kinderen alles wat zij nog behoeven om zichzelven te reinigen van alle besmetting des vlezes en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze God's " (II Cor.7:1).
 
Pasen en Pinksteren
En het mag dan in de oren van velen als een ongehoorde boodschap klinken, toch is dit de basis van de Bijbelse verkondiging aangaande Pasen en Pinksteren. Halleluja! Het betekent in wezen het einde van een oude en het aanbreken hier op aarde van een nieuwe wereld. Hoe oppervlakkig kunnen wij spreken over het einde van de wereld, als wij het kruis niet in herinnering roepen, waar toch het einde in al zijn verschrikking heeft plaats gehad.

Hebben wij weleens acht geslagen op het feit, dat Mattheus Jezus' kruisdood omringt met velerlei verschijnselen.. "En ziet; het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt; en uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, , kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen" (Matt.27:51-53).
 
Het is volbracht
Het klinkt tot ons door als een profetie van de laatste gebeurtenissen in de tijd, die deze verbindt aan dat almachtige "Het is volbracht!" van Golgotha. En als wij, Christenen, diep nadenken over dit alles, dan ontkomen wij niet aan deze conclusie: wat er nog aan rampen en aan mis-en gruweldaden kan gebeuren, ja, al zouden ook hele volkeren vernietigd worden, en ging het heelal ten onder, niets kan ooit de hoogte en de diepte en de zwaarte van het Calvarie-drama, van het kruis, overtreffen! In deze zin is Christus' dood reeds de dood van de gehele mensheid.

Wij zouden wel willen, dat een ieder dit gaat verstaan. Calvarie toont de diepte van ons eeuwig verderf, en verkondigt onwederlegbaar de veroordeling, die wij verdiend hebben, ware Jezus niet voor ons gestorven. Tegelijkertijd mogen wij ook leren, dat Christus "het Lam God's is dat de zonden der wereld wegdraagt" (Joh.1:29). De Gekruisigde is niet alleen de eerste, maar ook de laatste van ons allen geworden... de verworpene, Die schreeuwt in de nacht,. de hopeloze, van Wien God en mensen hun ogen hebben afgewend.
 
De oude profeet
Heeft de oude profeet niet gesproken:  "Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wie Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht..... Het behaagde de Here Hem te verbrijzelen........ " (Jes.53: 2b-10).

Waarlijk, in die vervloekte diepte begon de nieuwe wereld van verzoening, van vergeving, en genade begon te lichten!! Amen. Onze harten, hoe gelovig ook, zullen nooit deze afgrond kunnen peilen. In het stralende licht van Paasmorgen zien wij de overwinning: "Hij is opgestaan, Hij is waarlijk opgestaan", beleed en belijdt nog altijd de Gemeente van Jezus Christus. Getuigen hebben De Levende gezien en getast.
 
De nieuwe wereld
In Zijn opstanding is de nieuwe wereld van het Koninkrijk God's reeds aanwezig. Een leeg graf en een overwonnen dood!! Vanaf Pasen is een nieuwe geschiedenis begonnen. Zonder Pasen geen Pinksteren!! En Bijbels Pinksteren werd "de top" in de levenservaring van Christus' discipelen., een ervaring, een belevenis, weggelegd ook voor "de laatste dagen" overeenkomstig de profetie van Joël. Naar menselijk inzicht veranderde er niets, en de mens van tegenwoordig verschilt in zijn denken niet zo veel van hem die toen ter tijd leefde.

Ja, men vraagt zich heden tendage zelfs af, of de wereld niet nog van kwaad tot erger wordt, gelet op al hetgeen ons elke dag wordt voorgeschoteld op schier alle gebieden van het leven. Maar toch veranderde alles en zo verandert vandaag de dag nog alles, sinds het kruis en de opstanding en de opperkamer-ervaring. De Brief aan de Efeziers spreekt van: "God heeft ons mede levend gemaakt met Christus ; ... en heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus" (2:5-6).

Onze oude wereld lijkt vitaal, maar in werkelijkheid is deze echter in een doodsstrijd gewikkeld. Jezus Christus, Die "de laatste Adam" is geworden, is ook de "eersteling van hen, die ontslapen zijn"....". Alzo is er ook geschreven: Dé eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel;, de laatste Adam is een levendmakende Geest""(I Cor. 15:45); en

"Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn" (I Cor.15:20); en "En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente; Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn" (Kol.1:18); en voorts nog: "Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden,...,." (Openb.1;5). Glorie voor Hem!!
 
Waarvoor is Jezus Christus "opgevaren ten hemel"?
Om de straks "zichtbare opstanding" der kinderen God's voor te bereiden. Daarom en daarvoor voer Hij op naar de hemel (Luk24:51). Welke verwoestingen of wereldrampen er ook mogen gebeuren, niets zal God kunnen verhinderen Zijn verheven doel te bereiken. "Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en waarheid.,.." (Pslm.25:10a). Sinds het sterven, de opstanding en hemelvaart van Jezus Christus, is het voor geloofsogen duidelijk, dat het einde der tijden zal staan in het Licht van de Levende!

God heeft immers voor ons Zijn hart geopend, en Hij heeft ons Zijn barmhartigheid die het oordeel overwint geopenbaard... "Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene, die geen barmhartigheid gedaan heeft; en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel"(Jak.2:13). Christenen weten nu, dat zij geheel verzwolgen zijn in Christus' dood en meegevoerd in de heerlijkheid van Zijn opstanding.

"Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking van Zijn dood, zullen zo wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding...... Houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Here" (Vgl. Rom.6:5-11 met 1 Cor.15:20-23). Zelfs m.b.t. deze wereld is daar de belofte: "Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden" (Joh.3: 17).
 
Vele boeken en brochures
Het is naar onze bescheiden mening betreurenswaardig, dat vele boeken, brochures en ander soort verhandelingen, die spreken over "begin en einde van de wereld", blijven stilstaan bij het oordeel en niet of hoogst zelden bij het licht, dat toch vanaf het kruis over de ganse schepping valt. Wie veel leest, onderzoekt en alles vergelijkt met de Bijbel komt dan tot de conclusie, dat dergelijke geschriften dikwijls zeer "enggeestig" zijn in de verkondiging; soms zelfs typisch "farizees".

Meestentijds gaan zij voorbij aan de zo hoopvolle perspectieven voor de gehele schepping, geroepen... "om vrijgemaakt te worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen God's " (Rom.8:21), Glorie voor God! Na de uiteenzetting van al het vorengaande, willen wij nu nagaan wat verder het Bijbels getuigenis ons nog laat zien. 
  
 


Home - Sitemap - Inhoud