De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zalig zijn de zachtmoedigen


"Zalig zijn de zachtmoedigen;
 want zij zullen het aardrijk beerven".

Voor de zachtmoedige, voor degene, die door algehele overgave van zijn eigen wil aan God, verlost wordt uit dat wee der dwalingen en ergernissen, voor hem is de zaligspreking de belofte. Zij die zich "vrijwillig" onderwerpen aan de Here God, die zal de harde, strenge leerschool verwisselen voor de tedere opvoeding van de mateloze liefde van Christus.

Hoe groot is de zegen van gehoorzaamheid aan Zijn nodende Stem: Zoals ook aan de Israelieten, na alle leed en verdrukking, het beloofde land " overvloeiend van melk en honing" werd toegezegd en naderhand ook werkelijk gegeven.

Zo wacht de vermoeiden en toch onvermoeid standhoudenden "strijder met God" in de woestenijj van het tegenwoordige leven en na alle ontberingen in de tijd van zijn Christelijke karaktervorming, het troostrijke vooruitzicht, dat ook voor hem de tijd van rust en van vrede moet aanbreken. God is altijd getrouw en nimmer falend. Ons wacht, wanneer wij weten te volharden tot het einde toe, een erfenis zo schoon... als "een oase met verkwikkende waterstromen".

Wanneer wij, trots alle beproevingen en moeilijkheden van en in dit leven, onze hoop en betrouwen op het door God gegeven woord weten vast te houden, zo breekt ook voor ons het ogenblik aan, waarop wij Hem, onze Here God, zullen horen zeggen: "Gij goede en getrouwe dienstknechten..."

Dan zal ook onze taak volbracht zijn,... de overwinning behaald,. Niet in de strijd tegen mensen, maar in de goede en harde strijd tegen onszelven: Dezelfde Jezus, Die de zaligsprekingen heeft gesproken, heeft ook gezegd: "Leer van Mij, dat Ik ZACHTMOEDIG ben, en NEDERIG van hart". De zachtmoedigheid van de Christen gaat immer gepaard met nederigheid.

Zo'n Christen ontvangt genade op genade, en in zijn zachtmoedigheid komt hij tot blijde overgave, tot berusting, tot volkomen onderwerping aan alles, wat God, de Heilige Geest, over hem beschikt. Zo zullen ook allen eindelijk leren begrijpen, dat God, als een liefhebbende Vader, Zijn kinderen alleen dat schenkt, wat goed is en tot heil strekt voor hun groei in deze zachtmoedigheid. Amen. Want, "de zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten, en zich verlustigen over grote vrede" (PsIm137:11).
 
 

 

 

Home | Sitemap | Inhoud