De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

Zalig zijn de armen van geest


"Zalig zijn de armen van geest,
want hunner is het Koninkrijk der
Hemelen".

Vanaf de berg sprak Jezus "zaligsprekingen"! Vanaf de berg Sinai sprak God:"gij zult, maar vooral, "gij zult niet..." Hoe groot is de tegenstelling hier; de tegenstelling tussen "zaligspreking" en "wet, tussen "genade" en "vurige wet"!

In Christus heeft God de wereld gegeven, dat wat de wereld nodig heft: DE ZALIGMAKER.
Daarvandaan dat Hij alleen kan "zalig-spreken"!!! Verstaan wij dit goed?! In dat "zalig" ligt "de zegen van de eeuwigheid". Halleluja!

En in Christus kunnen wij deze goddelijke zegen nu reeds ervaren. Het is de zegen van een nieuw leven, van Zijn eigen leven; door Zijn dood en opstanding. Prijst God!

In Zijn zaligsprekingen zegt Hij niet, dat wij Jezus zó moeten doen. Hij geeft ons te kennen, dat wij zó zullen worden, omdat Hij ons zó kan maken. Jezus zag de wereld der mensen, de menigten in duisternis. Hij zag de grote nood en het intense lijden.

En tot allen sprak Hij toen ter tijd dat "zalig!" Gezegend "de armen van geest"! Het doet vreemd aan, want hoe kan nu iemand die zelf arm is, anderen zegenen. Maar, tenzij wij arm zijn, zoals Hij dit bedoelt, kunnen wij nooit iets voor anderen betekenen!
Het gebruikte woordje "arm" hier in het N.T. (uit het Grieks vertaald) betekent niet, dat iemand maar weinig heeft, maar dat men helemaal niets bezit.

Dat is hier de betekenis van dit woordje. En zo iemand nu wordt zalig gesproken.... wordt gezegend; en zal ook tot zegen zijn voor anderen. Het moet ons allen opvallen, dat hier niet gevraagd wordt naar bekwaamheid in mindere of meerdere mate; neen, maar of men wel arm genoeg is!

Een woordje met dezelfde betekenis, vinden wij ondermeer terug in het Evangelie naar Lukas, hoofdstuk 4. Daar, waar Jezus de Hem gegeven boekrol opent en leest,..,. "De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen het Evangelie te verkondig...." (vers 18). Ook in Matt,11:4-5 vinden wij hetzelfde woordje terug... "Boodschapt Johannes ... "de armen wordt het Evangelie verkondigd".

Een ander aspekt vinden wij in de Brief aan de Laodicensen. Dat wij opmerken, hoe ontzettend het is, wanneer wij niet weten, dat wij arm zijn in de ogen des Heren. Wij maken met zoveel mensen kennis en ontmoeten weer anderen, die allemaal denken, dat ze "rijk" zijn. Maar, wie vertrouwen heeft op eigen bekwaamheid, op eigen vermogens, is waarlijk arm in Gods ogen, en kan niet leven uit de rijkdommen van Christus. Wij zien, hoe vaak dit voorkomt op vele terreinen van het Christelijk leven!

Zalig zijn de armen van geest.
Als de mens niet weet dat hij arm is, is er ook geen plaats in zijn hart en leven voor het Kruis van Christus! Dáár aan de voet van het Kruis....,; het is de enige verordineerde plaats in Gods raadsplan, waar arm zijn kan worden omgezet in rijkdom van boven. In IIKor.8:9 staat geschreven:

"Gij weet de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwent wil arm is geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn  armoede rijk zoudt worden".

 In welk opzicht werd Jezus arm?
In de eerste plaats nam Hij de gedaante aan van een mens. Hij, Die God was, werd waarlijk mens, zodat Hij verzocht kon worden zoals wij. Zijn lichaam kon toen even vermoeid worden als het onze; Hij kon ook honger en dorst lijden zoals wij. Alle heerlijkheid verliet Hij en alle macht liet Hij achter in de hemel. Hij heeft Zijn macht nooit voor Zichzelf gebruikt.

Terwijl Hij werelden geschapen had, maakte Hij, toen Hij honger had, van een steen geen brood. Hj was waarlijk arm. Toen Satan Hem uitdaagde op het dak van de tempel, om Zich naar beneden te werpen, wederstond Hij de duivel. Waarom? Hij kon Gods beloften niet in praktijk brengen, door iets onafhankelijk van God te doen!

Hij was arm. Satan bood Hem al de aardse koninkrijken aan. Wat dat betekende? Geen honger, geen dorst, geen lijden, enz.,. enz., noem maar op.... Maar, Hij wederstond en Hij haalde Gods Woord aan. Duizenden heeft Hij gespijzigd, melaatsen heeft Hij gereinigd, geld haalde Hij uit de bek van een vis.
 
Maar Hij was zo arm als de mensen tot wie Hij gekomen was, om als "mens" voor allen aan het kruis te hangen en zó te sterven. Wat een "armoede" spreidde Hij ten toon; zo staat er ook naar waarheid geschreven: "Hij, Die rijk was, werd arm om onzentwille, opdat wij door Zijn armoede rijk zouden worden". 0, wondervolle voorzieningen Gods.

Toen Hij vroeg: "Wie overtuigt Mij van zonde?", kon niemand Hem antwoorden. Maar Hij, Die zondeloos was, werd voor ons "tot zonde gemaakt". Wat een armoede spreekt uit dit alles. Hij kwam tot de mensheid, om haar hemelse rijkdom te kunnen geven. Geprezen zij Zijn Naam; Waarlijk, IN en DOOR Hem is ons een wonderbaarlijk nieuw leven bereid.

Hoe is het dan toch met ons gesteld?
Ach, wat zien wij toch altijd weer in onszelf; Zo vele tekorten, zo vele bewuste verkeerde gedachten..., wat zijn wij toch zwak en grote mislukkingen. Ja, het is maar al te waar: wij zijn zó ontzettend "arm". Het gaat er nu om, dat wij dit ook zullen inzien en bekennen. Hierin ligt nu juist de weg tot zegen, want er zijn zo vele rijkdommen, voor ons, in Christus.

De apostel Paulus schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus: "Dit is een getrouw woord; want indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven". Wat heeft de apostel hiermede willen zeggen?
Niets minder dan dit: Christus kruis is ook ons kruis, want daar op Calvarie werd voor goed afgerekend met mijn zonden en met mijn armoede.

Jezus heeft dit alles, voor ons, gedragen, OPDAT er NIEUW LEVEN in ons zou kunnen komen. De konsekwentie is duidelijk vermeld in vers 12. Daar is maar EEN weg.... De weg van de armoede is de weg tot de troon; Hallelujal; Amen.

Wanneer de apostel hier spreekt van "verlochenen", betekent dat in feite "zich afkeren van Christus' kruis". Moge de Heilige Geest ons deze waarheid toch goed doen zien. Wij hebben allen Gods Geest IN ons nodig, om ons die weg van Christus' kruis te doen gaan; want wanneer wij Hem niet volgen in deze weg, zo betekent dat, dat wij Hem verlochenen. Het staat voor eeuwig zo vast.

 "zalig zijn de armen van geest". Want de zegen welke voor hen is weggelegd is: het Koninkrijk der hemelen. Wat zullen wij daar doen en welke plaatsen zullen wij daar innemen??

In de eerste plaats zullen wij daar een plaats krijgen, welke Hijzelf ons heeft toebereid, en waar Jezus Zelf Koning is tot in alle eeuwigheid,... waar Hij ook Heer is over alles en allen. Daar zijn wij voor altiijd met Hem verbonden. In Christus hebben wij een Koning der koningen en een Here der heren .

Wie arm van geest is, komt tot de zaligmakende ontdekking, dat Jezus, onze Koning, alle macht heeft: in de hemel en op de aarde. Hij heeft ook alle kracht en heerschappij. Daarom heeft Hij Johannes, Zijn geliefde apostel ook kunnen doen schrijven: "Hij heeft ons gemaakt tot koningen èn priesters Gode en Zijn Vader" (Openb.1:6).

Nu, omdat Hij onze Hogepriester is in de hemel, daarom kunnen wij Zijn priesters zijn op aarde. En waar Hij daar in de hemel altijd bidt, zo verwacht Hij ook van ons allen, dat wij met Hem zullen staan om te bidden voor een wereld, verloren in schuld; God wil Zijn plan met de wereld voleindigen en ons allen daarbij betrekken.  

"Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen?" (1 Cor.6: 2a). God heeft het laatste woord. Amen. Die armen, die in hun zwakheid, in hun onmacht, vurig verlangen naar Hem en Zijn Koninkrijk, die zullen ook met Hem zijn. Zulk een armoede is "de eerste poort" tot een gezegend leven. Dank zij Jezus: Gezegend zij Zijn onvolprezen Naam.Home | Sitemap | Inhoud