De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Gij zult niet begeren
Trouw en ontrouw
(Matt.5:27-32; Luk.16:18)


"Gij hebt gehoord, dat van de ouden
gezegd is: Gij zult geen overspel doen.
Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw
aanziet, om haar te begeren, die heeft
alrede overspel in zijn hart met haar gedaan".

 
Dat wij dit goed verstaan, want "een vrouw aanzien, OM haar TE BEGEREN", is iets anders dan "wie een vrouw aanziet EN HAAR BEGEERT". Het is niet hetzelfde.

Want als dit laatste er zou staan, zo zou een man, die (zonder te weten), dat zij reeds een ander toebehoort EN begeerte in zich voelt opkomen tot deze vrouw, daarmede reeds een zonde heben begaan. 

"Om haar te begeren" doelt duidelijk op "begerige overleggingen des harten"!
Wanneer wij bewust en opzettelijk toegeven aan onze begeerten (niet al een tot een vrouw, die van een ander is, maar aan alles waarvan wij weten, dat het voor ons een "verboden vrucht" is), zo kweken wij de "kiem" van wat voor God als zonde geldt. Mensen spreken pas dan van zonde, wanneer deze wordt waargenomen met onze ogen; wanneer wij die zien.

Maar "het wezen" van de zonde is, vanuit een geestelijk standpunt, niet "de daad" zelf die gezien wordt, maar reeds "de lust" waaruit die zonde, doodslag, diefstal, brasserij, overspel, noem maar op, voortkomt!

"Wat gij niet wilt, dat u geschiedt, doet dat ook aan de ander niet!" Deze gouden regel geldt voor alle tijden en voor alle mensen!! In de praktijk leren wij verstaan, dat uit overspel met zekerheid onderlinge verdeeldheid, verdriet, zorg en tranen voor anderen voortkomen.

Onze mede-mens willens en wetens dat ontvreemden wat hem het liefste is en het naaste aan het hart ligt, is in feite een der ergste vormen van diefstal. En zolang als die verborgen bron, waaruit de boze daad voortvloeit, in ons blijft, zijn wij niet verlost. Niemand komt verder in zijn geloofsleven, als bijvoorbeeld jaloezie en andere begeerten inkomen in het broederlijk gemeenschapsleven.

Nooit zal bevrediging gevonden worden bij een onbeheerst toegeven aan begeerten o.h.a omdat de mens (of hij nu Christen is of niet) daardoor steeds maar meer gaat verlangen, en zodoende van de éne zondeneiging in de andere vervalt!

Daarom is het nodig, dat wij God bidden, om de neiging tot zonde met "wortel en tak" uit te roeien. Wij bidden alsdan naar Zijn wil, en Hij zal ons genade schenken; daarin, dat Hij de Heilige Geest dit werk in ons zal laten volbrengen. Wie op Hem betrouwt, zal nimmer beschaamd worden", Amen.

Christenen moeten bedenken, dat vormen van verborgen hartstochten  en "verkeerde neigingen" (ook als zij die niet tot daden laten komen, werkingen zijn van het vlees -dat Satans "speeltuin" is in het duister.

Nog niet eens gesproken van de geestelijke "besmetting" die, wanneer geen verlossing wordt ervaren van betrokkenen uitgaat naar anderen. "Laat ons onszelven reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleendigende de heiligmaking in de vreze Gods" (II Cor.7:1).

Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen, dat Jezus verder op zei dat het ons meer nut is, wanneer wij een van onze ledematen verliezen dan wanneer het hele lichaam in de hel geworpen wordt.

In verband met overspel, wordt tot twee malen toe gesproken van dit helse onderdeel. Voorwaar! Geen kleinigheid.  
Reine, onverbrekeijijke huwelijksbanden heeft Jezus lief. Daarvandaan, dat Hij niet aarzelt de nadruk te leggen op de reinheid van het Christelijk Huwelijksleven en op de last welke wordt veroorzaakt door overspel.

Als Hemel-Bruidegom is Hij Zijn Gemeente, Zijn aardse Bruid, trouw tot de voleinding van alle dingen, totdat Hij haar straks zal zien als "een Gemeente zonder vlek zonder rimpel; heilig en onberispelijk, zoals Hijzelf is" (Ef.5:27, Geprezen zij Zijn zoete Naam!!

Het aardse huwelijk moet daarom een afschaduwing zijn van dit huwelijk van Jezus Christus en Zijn Bruidsgemeente.
Het is Gods wil, ziende op de Wederkomst van Jezus, welke door ware Christenen wordt verwacht. . "Die déze hoop op Hem heeft, die reinige zichzelven, gelijk Hij rein is" (I Joh.3:3). Direkt volgend op Zijn eerder betoog, zegt Jezus;

"Indien dan uw rechteroog u ergert, trekt het uit en werpt het van u ,....en indien uw rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u,....." Met onvoorwaardelijk hel (de verdoemenis) er achter, aan! Hoe resoluut is Jezus!!

Wanneer wij niet meer in staat zijn om ons begerig oog en/of hebzuchtige hand af te houden van daden en dingen , die onszelven en ook anderen alleen maar ongeluk brengen en onze geestelijke groei belemmeren, zodat wij HET DOEL VAN ONS LEVEN: CHRISTUS dreigen te verliezen, hebben wij er zorg voor te dragen, dat wij niet meer in verleiding komen!
 
De apostel Paulus spreekt van:
"ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid" (I Cor.9:27). Het is dus mogelijk. Zeer zeker, maar door de kracht des Heiligen Geestes. Daarom roept hij elders uit: "ik ellendig mens, wie zal mij verlossen...Ik dank God door Jezus Christus, onze Here" (Rom,.:24-25)..

Ontvlucht alle gelegenheden, waarvan vermoed kan worden, dat zij tot zondigen zullen brengen. Breek met alle zonde-banden en kap af met vrienden, kennissen, relaties en zelfs met bloedverwanten, die karakterlijk naar de ondergang leiden.

Doet het om Jezus' wille. Als wij met hun blijven omgaan, zullen zij de oorzaak worden, dat wij ons op de een of andere dag schuldig maken aan overspel!
Offer voor een vredevol leven - voor het geluk vrij te kunnen blijven van een schuldig geweten, zelfs als het moet, die dingen op, die dierbaar zijn als oogappels, en die even moeilijk gemist kunnen worden als de rechterhand!!

Wat dienen Christenen nog meer te offeren? Het bereiken van een hoge positie in de maatschappij, het winnen en vasthouden van veel geld, het met ellebogen dringen op de promotie-ladder.    

Te meer, als wordt gevoeld, dat de ijdelheid aanzet tot hoogmoedige dwaasheid - het rijk-zijn afhoudt van de roeping - machtspositie tot slaaf maakt van lusten en begeerten! Alles is beter dan door de hartstocht van eigen zonden verteerd te werden in een onheilig vuur!  

Toch moet de discipel van Jezus ook oppassen, waar het enigszins kan, niet met de nodige ruwheid het onkruid uit het zaaibed. Hij heeft t.a.t. "onderscheidingsvermogen" nodig. Iedere Christen moet door de Heilige Geest "geopereerd" worden van het "boze oog" van afgunst en van alle kwaad begeren.
 
Hij moet niet in geestelijke zin er op los hakken in verblinde woede, om met één formidabele slag zichzelf te ontdoen van wat hindert, terwijl daar voor zo dikwijls een heel leven nodig is! Wij moeten ons allen laten genezen door Gods Geest, voordat het kwade bloed van eigengerechtigheid het hele lichaam vergiftigt.

Het geneesmiddel mag niet erger zijn dan de kwaal. Hoe pijnlijk het ook is, het doel moet blijven. De redding en het gezond houden van het Lichaam; d.i. de gemeente waartoe wij behoren en waarvan wij leden zijn.

Menige gemeente is reeds een dode gemeente geworden, door op een on-oordeelkundige wijze die leden of die leerstellingen (die de ziel en het hart daarvan waren) uitwierp, en verguisde. En de wereld werd een dode wereld, toen zij Jezus Christus uitwierp en kruisigde! De geschiedenis liegt er niet om.

Het zijn allemaal moeilijke zaken, dat is zeker, maar toch moet het doen van God's wil ons meer waard zijn dan al het andere in ons leven. Alles gaat eenmaal voorbij, maar Gods Woord houdt stand, en zal ons oordelen.

Hierop kan niemand afdingen. "En wij weten, dat degenen, die God liefhebben, alle dingen medewerkeen ten goede, namelijk degenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn". (Rom.10:28).

Geloofd zij Jezus! Naam!! In alle hachelijke situaties zal God Zijn getrouwen Zijn genade schenken. "Hij, Die een goed werk in ons begonnen is, zal dat ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus" (Filip.1:6). Amen.
 


Home | Sitemap | Inhoud