De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

Het Evangelie


Het Evangelie is niet alleen een Godsopenbaring met voor velen niet (of slechts ten dele) verstaanbare"verborgenheden. Maar het is ook (en niet in de laatste plaats) de onwederlegbare en vastomlijnde leer voor een gezond geloofsleven; die voor alle eeuwen haar eigen waarde heeft, in tegenstelling tot  wat de oppervlakkig lezende mens van onze tijd denkt en beweert. Zij is dan ook voor tijd en voor eeuwigheid.

Het Evangelie, voor zover men daaronder slechts de door de vier Evangelisten, Mattheus, Markus, Lukas en Johannes aan ons overgeleverde "Beschrijving van de omwandeling van Jezus op aarde" mag verstaan, is dus: "De School van de ware levenswandel en handel".

En de daarin voorkomende "Bergrede" is dan ook te beschouwen als een beknopte samenvatting van "de fundamentele leerstellingen van de "levensleer voor alle mensen"; de Grondwet voor ons geestelijk leven, waarvan de Here Jezus hier in het bijzonder die consequenties toont aan Zijn discipelen - het "abc" voor de "burgers van Zijn Koninkrijk".

Maar niettemin behoort ook aan de gewone mens deze hoogste geestelijke handel en wandel, waartoe Hij allen wil opleiden, als uiteindelijk doel voor ogen te staan! Daarom worden deze "grondwaarheden" (evenals bij iedere schoolopleiding an een of ander leervak) door velerlei voorbeelden en gelijkenissen telkens weer van een andere zijde belicht of herhaald, opdat er geen enkele twijfel meer overblijft ten aanzien van wat er van de mens wordt verlangd.

Daaruit volgt vanzelf, dat (waar eenzelfde waarheid ons telkens weer op een andere wijze wordt voorgelegd) een herhalen van de eind conclusies van deze waarheden onvermijdelijk is.  Wij kunnen daarom geen volledige uiteenzetting verwachten van alles, omdat het Evangelie in feite een beknopte samenvatting is.

Wij streven er naar datgene duidelijk op de voorgrond te stellen wat het Evangelie ook nu nog voor ons allen als levensvoorschriften brengt, als voorbereiding tot het eeuwige leven! Met andere woorden: een uitleg van alles van de "gezonde leer", die opgesloten is in het Evangelie, en voor zo ver als wij in deze licht hebben mogen ontvangen.

Voorts is het de bedoeling, om het bewijs te leveren, dat de mening van zo vele oppervlakkige lezers, of van degenen, die het Evangelie nooit aandacht hebben gegeven, als zouden de daarin vervatte leerstellingen van Jezus tegen de natuur ingaan en strijdig zijn met wetenschappelijke waarheden, de rede en het verstand, uitsluitend berust op een niet verstaan van Gods wil en weg!

Juist daarom moet iedereen zich steeds weer afvragen in hoe verre zijn geloof en zijn leven wel in overeenstemming zijn met wat Jezus Zelf leert. Ook om te bewijzen, dat niet de leer van Christus, maar het verkeerd opvatten of het handhaven van eigen begrippen, aanleiding is geweest, dat de oordelende en veroordelende wereld het als een uitgemaakte zaak aanneemt, dat het christendom van de Bijbel onverenigbaar is met onze hedendaagse wetenschap!

En dat daarom het Evangelie als basis voor een algemeen geldige leer met onverschilligheid of minachting verworpen wordt.

Daarom zien wij ook in onze dagen, dat zij, die dat zó doen, ten onrechte Christus en Zijn leer aansprakelijk stellen voor die vele onchristelijke theorieën plus het private leven en de karakterfouten van hen, die zich o zo graag "Christenen" noemen, niettegenstaande zij zich nauwelijks de moeite getroosten om de door Jezus Christus gegeven voorschriften in praktijk te brengen, laat staan Zijn voorbeeld na te volgen.

Steeds weer beroepen zij zich op de, overigens verkeerde toepassing, stelling, dat een goede boom geen slechte vruchten kan voortbrengen! Een toepassing, die juist daarom geheel ongerijmd is, omdat "de boom" waarover het gaat, die is, welke God ons leert kennen als de "hoogste en volmaakt onbaatzuchtige liefde''.

De slechte en giftige vruchten, die in het leven van "de naam-Christenen" kunnen worden aangewezen, zijn immers nooit aan de bewuste boom gegroeid. Zij zijn dan ook de vruchten van die bedorven, ontaarde boom van menselijke boosheid en onbegrip, die ook nog dezelfde vruchten voortbrengt van die wereld van ongelovigen en van die "schijn-wetenschappelijk denkenden", die telkens weer met alle graagte veroordelen wat zij niet eens kennen, laat staan begrijpen!

Het is één ding om te mogen horen én verstaan, maar het is een totaal ander ding, om datzelfde straks te mogen doen. Hoe dan ook, de mens heeft voor alles Zijn genade nodig.

En het is Zijn gezegende Geest, Die wij allen nodig hebben om van "geloofsbegrip" te komen tot "dadendrang", en van deze laatste tot de "daad" zelve. Het is alleen onder Zijn eminente leiding, dat wij moeten blijven, waardoor Hij de gezindheid van de Here Jezus Christus in ons tot stand brengt.

Dan pas, wanneer wij, gelovige mensen, genade op genade hebben ontvangen, leren wij de Hand van God, de Heilige Geest, herkennen; wij leren Hem verstaan en vertrouwen in alle omstandigheden; het doet er niet toe waarin Hij ons brengt. Het is dan ook onze innige bede en hoop, dat de inhoud van deze brochure allen die lezen en biddend overdenken, moge bemoedigen en sterken bij hun dagelijkse omgang met Hem. "De Here Jezus zij met u allen", Hem zij alle dank en heerlijkheid! Amen.


Home | Sitemap | Inhoud