De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Gij zijt het licht der wereld


"Gij zijt het licht der wereld"
 (Matt.5:14-16)
 
  
Gij zijt het licht! Het doet er niet toe waarheen God Zijn dienstknechten zendt,... waar zij ook woonachtig zijn,... waaraan zij ook bezig zijn! Overal waar Jezus' discipelen verschijnen of binnentreden, daar behoort droefheid en duisternis te wijken voor het licht, dat zij uitdragen, uitschijnen . In al zulke gevallen zullen ware Christenen met blijdschap worden begroet, en het woord der prediking wordt aanvaard.

Het is Gods uitgesproken wil, dat heersende duisternis in de gedachtenwereld en in het gevoelsleven der mensen zal wijken, zodra de door de Heilige Geest verlichte prediker (zendling of evangelist) het Evangelie van genade verkondigt.
Een ieder zal dan moeten weten, wat God van de mens verlangt en wat Christus, als Heiland en Verlosser, voor een iegelijk kan zijn. Glorie voor Hem! Dat Hij dat wil, heeft Hij bewezen in Zijn verzoenend sterven op Calvarie; en dat Hij het kan, bewijst Zijn glorieuze opstanding uit de doden.

Ware discipelen brengen licht en geen duistere schijn-geleerdheid! Dit licht dat zij "uitschijnen" door de Kracht Gods Die in hen werkt, dient tot voorlichting van hen, die afgedwaald zijn van de ware Weg, om hen weer terug te brengen op die hoge en verheven Weg.
vinden. Niet door denken, noch door wilskracht, noch door werken of geleerdheid! En in dit stralend licht zal ook tegelijkertijd al die giftige, stekende en pijn-veroorzakende kleinzieligheid van muggenzifterij verteerd worden. Want dit licht is tegelijkertijd de heldere Vlam, die verteert!

Allen, die dit licht in zich ontvangen hebben, zullen ook door dat zelfde licht geleid worden. Zij zullen wandelen in dat licht, "gelijk Hij in het licht is!' en zij zullen gemeenschap hebben met elkander. GOD ZELF IS LICHT en in Hem is geen duisternis. Gods lichtdragers zullen als enig doel en ideaal kennen: het bundelen van alle licht, zo, dat de wereld in dat licht HET LICHT zal aanschouwen, dat lasten en lijden der mensen verlicht en ziende maakt degene, die in duisternis is gedompeld,... die blindgeslagen zijn door de stormwinden van het leven en zodoende geen blik meer kunnen slaan in Gods open hemel!

Home | Sitemap | Inhoud