De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Van maanzuchtigen, geraakten en meer


Ze werden niet alleen in letterlijke zin gevonden in die tijden van weleer, doch zij zijn er nu ook nog; te meer in geestelijk opzicht. Dat wil zeggen, wanneer de mens in zijn denken en in zijn spreken door Gods tegenstander Satan, wordt beinvloed! Het geval van Petrus is genoegzaam bekend. Hier volgt nog het een en ander.

Dit woord sprak Hij vrijuit; en Petrus, Hem tot zich genomen hebbende, begonHem te bestraffen, maar Hij, Zich omkerende, en Zijn discipelen aanziende, bestrafte Petrus, zeggende: Ga heen, achter Mij, satanas, want gij  verzint niet de dingen, die Gods zijn, maa  die der mensen zijn" (Mark,8:32-33; Matt.16:23).

In tijden van beproeving en verandering van en in ons leven doen zich grote gevaren voor, en is het niet denkbeeldig, dat wij al te licht het gevaar lopen aan "een verkeerde maanzucht of erger" te gaan lijden! In overdrachtelijke zin tot een ziekelijk-overdreven geestelijke toestand te vervallen, waarin wij niet langer in staat zijn met beide benen op de grond te staan.

Een zich vast nestelende en hoogst ergerlijke kwaal, die op de lange duur oorzaak kan worden, dat wij opeens, plotseling, als "geestelijk verlamd" zullen neerliggen. Wij zijn dan niet meer in staat om de beslissende stap van geloof te doen. Wij blijven steken op de weg ...  wij worden alsdan abnormaal in ons doen en laten!

Het is altijd Gods gezegende en goede Geest, die ons "het innerlijk volkomen eerlijk-zijn tegenover onszelf" leert. Hij is het, Die ons vrij maakt.  Halleluja! Liggen onze fouten, gebreken en tekortkomingen meer aan de oppervlakte, om het nu eens zo neer te schrijven dan is het dikwijls al voldoende, wanneer Hij de vinger legt op de wonde plekken... Ligt de een of andere kwaal echter dieper, dan kan het nodig zijn, dat Hij ons diep op onze meest gevoelige plaatsen treft.

Die Hij liefheeft, die kastijdt Hij.
En wij moeten Hem daarvoor diep dankbaar zijn. Over het algemeen zijn wij er dikwijls aan gewoon geraakt, om met een zogeheten "negatieve wil" ons te verzetten tegen dit erkennen van gehoorzamen aan de wenken en aanwijzingen van God, de Heilige Geest.

Wij merken dan niet eens meer, dat wij als "geestelijk-verlamden" neerliggen, en daardoor gewoon niet verder kunnen... niet meer vooruit kunnen komen op de weg van "geestelijke groei". En heel dikwijls dreigt deze geestelijke verlamming het "dode punt" te worden, waarop ons geloofsleven dreigt vast te lopen.

Hoe moeten wij op onze hoede zijn! Het is de Heilige Geest, Die ons leren wil, dat wij alleen in de school van "uitzieken" genezen kunnen worden van onze verkeerde inzichten en concepties; van ons foutief denken!! Genezen is nooit een ongevoelige zaak,  maar wij zullen er altijd baat bij vinden, want wij kunnen ervan verzekerd zijn, dat wat Hij doet, altijd goed is.. "Hem zij de kracht en de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen".


Home | Sitemap | Inhoud