De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Nadere verdeling van de zaligsprekingen


- De karakter-eigenschappen van de discipelen (burgers van Het Koninkrijk)
- De Levens-ervaringen van de discipelen (zij die volharden tot het einde toe).


Wat heeft Jezus van "discipelen" gezegd? "Indien, gij in Mijn WOORD BLijFT, zo zijt gij waarlijk MijN DISCIPELEN" (Joh.8:31). Wij hebben al gezien, dat alle vorenbedoelde karakter-eigenschappen onlosmakelijk zijn van door Jezus Zelf gegeven beloften.

1. Armen van geest
Beloofd is "Het Kininkrijk  der Hemelen".
Geestelijk armen, geestelijke bedelaars m.b.t. de rijkdommen van God, de Heilige Geest.

2.Treurenden
Beloofd is: "eeuwige vertroosting".
Zij, die wenen om hun zonden en waarlijk droefenis hebben naar God, welke "een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid" (II Cor.7:10).

3.Zachtmoedigen
Beloofd is: "Het aardrijk als erfenis".
Degenen, die vanwege hun zachtmoedigheid "leiding van de Heilige Geest ontvangen, om alsdan zelf leiding te geven in de kracht des Heiligen Geestes.

4. Hongerigen en dorstigen
Beloofd is: "verzadigd te worden".
Hun intens verlangen moet zijn: progressieve reiniging door "het badwater des Woords én de Geest van God.


5. Barmhartigen
Beloofd is: "barmhartigheid".
Zij, die menigerlei genade zullen ontvangen om als uitdelers daarvan te worden.

6. Reinen van hart
Beloo is: fd "God te zullen zien".
Dezulken zullen een klaar gezicht ontvangen van God en Zijn Koninkrijk.

7. De Vreedzamennen
Bloofd is: "voor altijd Gods kinderen genoemd te worden".
Zij zullen zodoende opgenomen worden in en behoren tot de Goddelijke Familie.


 
Ervaringen
Eerder bedoelde "ervaringen" in de levens van Jezus' discipelen
zullen dan zijn:

1. Vervolgingen
Om der wille van het getuigenis aangaande Jezus Christus, hetwelk zij moeten volhouden tot het einde toe.
Beloft ise: "Het Koninkrijk der Hemelen".

2. Smaad,vervolging, leugenachtige kwaadsprekerij
Om Jezus' wil.

Beloof ia:  de belofte van een "groot loon in de hemelen".

Alles wat beloofd is, zal worden gegeven.
Behalve dat al Gods beloften "onberouwelijk" zijn, zijn zij ook ja en amen in Jezus Christus (II Cor.1:20-21). Dit stemt ons tot diep nadenken, want hoe dikwijls "frauderen" wij in dit opzicht, terwijl wij het, door de lering van God's Woord, toch beter weten..


De Prediker vermaant ons met deze woorden:
"Wanneer gij een gelofte aan GOD zult beloofd hebben, stel niet uit deze te betalen; want Hij heeft geen lust aan zotten; Wat gij zult beloofd hebben, betaal het. Het is beter, dat gij niet belooft, dan dat gij belooft en niet betaalt" (5:3-4).

Hoe vaak moet God ons herinneren aan onze beloften, door ons teleurstellingen te doen ervaren; fiasco te laten lijden; nederlagen te laten incasseren; en zoveel andere dingen meer. Het klassieke voorbeeld van de profeet Jona strekke ons tot voorbeeld:

"Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Here; en mijn gebed kwam tot U, in de tempel Uwer heiligheid. Die valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; WAT IK BELOOFD HEB, ZAL IK BETALEN. Het heil is des Heren" (2:7-9).

Het getuigt TEGEN de liefde, indien wij ten opzichte van onze naaste verzuimen! Moet het niet zo zijn, dat Jezus' volgelingen de Heilige Geest alle gelegenheid zullen bieden, om in hen dat werk te kunnen doen, dat zo hoogst nodig is in de laatste dagen van deze tijdsbedeling van genade.

"Trouw betrachten in elke bediening; zowel  jegens God als onze naaste"!! Amen. 

Home | Sitemap | Inhoud