De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zalig zijn de reinen van hart

 
"Zalig zijn de reinen van hart;
want zij zullen God zien
"

 
God zien ... God aanschouwen, God Zelfm Die Geest is, heeft nog nooit een sterfelijk mens gezien. Want er staat geschreven: "Niemand heeft ooit God aanschouwd" (1 Joh.4:12a). Hoe heeft Jezus dit dan zo kunnen zeggen, en wat heeft Hij hiermede in feite bedoeld? De Schrift verklaart zichzelf.

Er bestaat ook nog een ander soort "zien"; namelijk dat met ons geestesoog: Aanschouwen, dat tegelijkertijd gepaard gaat met de ervaring van de "liefde Gods", Ja, met het ondervinden van "hemelse vreugde" door de Heilige Geest: Deze vreugde kan de wereld ons niet bieden, Gods Geest geeft ons deze hemelse vreugde te genieten, Amen.

Alleen moeten wij het volgende niet vergeten. Ons geestesoog is dan pas daartoe in staat, als onze ziel eerst gelouterd is van alles wat "boos" is in Gods ogen. Kwade neigingen, van onwil en haat, van innerlijk verzet, van wederspannigheid en wederstreven. Al deze werkingen van ons vlees verduisteren niet alleen onze "innerlijke blik", maar zelfs in gewone zin verhinderen deze ons de dingen te zien zoals wij die moeten aanschouwen in heel ons leven hier op aarde. Niet alleen in Gods eigen schepping, maar ook in onze medemensen; in onze naasten.

Dit "zien" is heus niet alleen gegeven aan zieners en/of profeten, maar ook aan diegenen onder Gods kinderen, die "liefde kennen uit een REIN hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd gemoed" (.l Tim.1:5). Gods Geest wil en kan deze reinheid in ons bewerkstelligen. De apostel Johannes schrijft in zijn eerder aangehaalde Brief en hoofdstuk en vers, dat "indien wij elkander LIEFHEBBEN, zo blijft GOD IN ONS, en Zijn liefde is in ons VOLMAAKT".

Wondervolle God. Deze volmaakte liefde wordt nooit verbitterd, denkt geen kwaad, verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar in de waarheid.., Zij REINIGT, zij loutert, zij vergaat nimmer meer: Hoe krachtdadig zijn de werkingen van Gods Geest in harten en levens van Gods volk. Hoe "vaster" Zijn inwoning, hoe groter en duurzamer Zijn werken. Halleluja
 Home | Sitemap | Inhoud