De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zalig zijt gij als u de mensen smaden


"Zalig zijt gij als u de mensen
smaden en vervolgen en liegende
alle kwaad tegen u spreken om
Mijnent wil".Let op: Alles om der wille van Jezus, de Zone God. : Als ons dit alles overkomt en wij zó willen lijden om Zijns Naams wille, en als gevolg van onze wil om een te zijn met Christus in Zijn strijd tegen zonde en zonde-macht! In de regel begint het met smaad en komt vervolging er na, en de dood is dikwijls het einde. De getrouwe gelovigen vallen alsdan als Zijn "martelaren".

Deze, die met de grootste heldenmoed, standvastigheid en vastberadenheid, VERVOLGING, SMAAD en LASTER hebben doorstaan, liever dan ontrouw te worden aan God, zijn er door alle eeuwen over de hele wereld geweest onder Gods kinderen. Zij hebben zelfs folteringen weten te verduren terwille van hun, door genade ontvangen, geloof, hun ja-woord aan Jezus, en hun levensroeping.

Zulke kinderen Gods zijn er nog, Gode zij dank.  Degenen, die Hij zalig prijst, zijn dus alleen oprechte Christenen; zij, die "de goede strijd des geloofs strijden" tegen leugen, bedrog en grove onrecht, zowel in de wereld, als in de boezem van de eigen gemeente(n). Maar daarom worden deze ook door diezelfde wereld èn door de liefdeloze "schijn-Christenen" gelasterd en vervolgd; zelfs zullen zij worden gehaat en uitgestoten. 

De geschiedenis is daar om dit te bewijzen. Ware martelaars zijn niet zo groot in aantal; meestal blijven zij verborgen, wat wij daarentegen vaak tegenkomen zijn mensen, die "de naam van Christenen" dragen, en die maar al te graag pronken en rekenen op zaligheid, op grond van een "vermeend martelaarschap". Zulke "valse" broeders spiegelen zichzelf voor om Christus wil te lijden, terwijl zij in waarheid slechts lijden door eigen fouten, gebreken, tekortkomingen en zonden.

Vervolgingen in het groot hebben alleen plaats gehad, omdat "men" andere volken onderdrukte en/of vervolgde, en dat, om reden deze volkeren zich vasthielden aan eigen zegen, gewoonten en begrippen.  En wat zullen wij dan zeggen van onze tijd? Vallen er nu nog "martelaren om Christus' wille"??
 
Zeer zeker, en in het bijzonder onder hen, van wie Jezus zegt: "Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven" (Matt.10:16a), en Hij heeft de waarschuwing erbij gevoegd: "Wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen; en gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen om Mijnentwil, hun en de heidenen TOT EEN GETUIGENIS" (v.v. 17-18).

Zij die de waarheid liefhebben, dus niet alleen de zonde haten, omdat zij Christenen zijn in hart en ziel, en niet langer kunnen optrekken met die kringen, groeperingen of gemeenten, waarin Farizeers, moderne wel te verstaan, en geestelijk doden het voor het zeggen hebben,...zij zullen worden aangemerkt als zondaars en worden gebrandmerkt als ketters.

Zij, die nota bene ware kinderen Gods SMADEN, VERVOLGEN en LASTEREN, zijn juist degenen, die vanwege hun vele onchristelijke eigenschappen, zich terecht gehaat gemaakt hebben in de ogen van de wereld niet alleen, maar ten gevolge van hun onbarmhartigheid, hun onverdraagzaamheid, hebben zij gemaakt, dat Zijn Naam, Christus' Naam.. werd gelasterd en wordt ontheiligt.  De Here zij hun genadig.

De zaligspreking van Jezus heeft ook niet betrekking op hen, die zich zo "gelukzalig wanen" in hun gemakkelijk leven van de "vrede der zelfzucht". Men heeft deze lieden in alle gemeenten, groeperingen, vergaderingen en zo meer. Zij zijn "het onkruid" in de laatste dagen. De Here God kent deze even goed als Hij de Zijnen kent.. Wie Hem aanhangt behoeft niet te vrezen. "Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, de gang des rechtvaardigen weegt Gij recht" (Jes,26:7).

En voorts zegt het O.T.: "het pad des rechtvaardigen is als een schijnend licht, lichtende tot de volle dag toe". De Here laat het "water van verdrukking" nooit tot boven onze lippen komen. Gods beloften zijn onberouwelijk.  "Ziet: IK BEN met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld' Amen" (Matt.28:20).
Home | Sitemap | Inhoud