De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Wee,  wanneer al de mensen wel van u sprekken.

 

"Wee u wanneer al de mensen
wèl van u spreken want hunne
vaders deden desgelijks de
valse profeten"Deze uitspraak: "al de mensen..." doet ons denken aan die verdwaasden en domdenkers in het leven, die alleen maar opzien tegen anderen, die zich, zo heel anders kunnen voordoen, dan zij in werkelijkheid zijn. Anderen, die er slag van hebben om aan "camoeflage" te doen,... anderen, die de kunst verstaan om zich te tooien met de "blinkende schijn" van bepaalde begaafdheden, die echter allerminst deugden zijn.

Hoe worden wij bevangen met vreze als wij ons herinneren aan het oordeel van Jezus over al die "schijnheiligen" en "geveinsden". De laatste dagen kennen eveneens "moderne Farizeeërs".Hoe velen in deze dagen laten zich verblinden door de zogenaamde eerbiedwaardigheid van "zalvende en zich vroom voordoende" valse profeten.

Ook onder Christenen vinden wij mensen, die zich nog altijd laten verblinden door diegenen onder de leiders van Gods volk, die (als wij bekwaam zijn om "geestelijk te onderscheiden") niet het heil van anderen op het oog hebben, maar slechts op eigen eer en roem en ijdelheid.

Om deze te bereiken, begochelen zij hun gemeenteleden op allerlei wijzen: zelfs door spectaculaire interpretatie van het hen toevertrouwde Woord.  Weest dus op uw hoede. Maar veelmeer "wee" nog over die bedriegers van de laatste dagen, die ergerlijke dingen doen op geestelijk gebied.

Over hen, die zichzelf zo gaarne uitgeven voor grote profeten, voor Schriftgeleerden, voor "sleutel-bewaarders van de bruidsleer" en wat dies meer zij, met "verheven schijnende leerstellingen en openbaringen"; zo vele van hun hoorders tot een volkomen geestelijk faillissement leidende, waarvan er zijn met dodeijijke afloop en kapotte huwelijken, welke tevoren gewoon-christelijk-gaaf waren en zonder "opsmuk" noch "franje" van "schijnheilige adeldom".
  
Het is treurig, maar waar. De praktijk liegt er niet om. Wat wij nodig hebben om alles goed in te zien, is een eerlijk hart, en géén zwakheid noch medelijden om in het gevlei te komen, op die manier veel te verdoezelen en mensen te blijven vereren als zijn zij half-goden; juist door al het bovenstaande te doen, maken vele gelovigen het onmogelijk, dat de wijsheid der ware profeten, die niet bewust op gunsten, eer en roem azen, maar wél de moed hebben om de harde waarheid te bazuinen, ingang vindt in harten , die hongeren naar "het brood des levens.".

Voorwaar, WEE DEGENE
DOOR WIE DE ERGERNISSEN KOMEN,...
en WEE DEGENEN,
DIE ZICH ER NIET TEGEN VERZETTEN
,

zodat dergelijke toestanden (kunnen) blijven bestaan in de Gemeente van Jezus Christus.  God alle eerlijke strijders helpen.
Wij willen deze uiteenzetting die onder het hoofd: "Wee u rijken" valt, besluiten met een Schriftgedeelte uit de Algemene Brief van de apostel Jakobus:

"Welaan nu gij rijken,weent  en huilt  over uwe ellendigheden die over u komen. Uw rijkdom is verrot,en uwe klederen zijn van de motten gegeten geworden; uw goud en uw zilver is verroest,
en hun roest zal u zijn tot getuigenis en zal uw vlees als een vuur verteren;  gij hebt schatten vergaderdin de laatste dagen ....
gij hebt lekkerlijk geleefd   op de aarde, en wellusten gevolgd;
gd gij hebt uw harten gevoed  als in een dag der slachting".  (5:1-5).

Het is zonder meer duidelijk, dat al het bovenstaande Gods oordeel inhoudt, en wel in profetisch licht. God laat niet met zich spotten; die dag van afrekening staat te komen. Laten dan de rijken der aarde gewaarschuwd zijn.


Home | Sitemap | Inhoud