De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Een stad boven op een berg liggende

 
"Een stad boven op een berg
liggende, kan niet verborgen
blijven (zijn)"
 

Het levenslot van alle ware discipelen van Jezus,... van al wat zo klein is in de ogen van een verdorven wereld, maar groot in Gods ogen is nu eenmaal: een eenzaam en verborgen pad te gaan, buiten het rumoer van een zonden-zieke wereld te leven, vernedering en miskenning te ondergaan, en in zware innerlijke strijd dikwijls, alhoewel schijnbaar, zelfs door God verlaten te zijn. Maar al wat hun overkomt is niet hun eindbestemming. Zij die getrouw blijven zullen komen tot enkel vreugde-brengende verlossing naar ziel én geest en lichaam!

Voor dezulken breekt ook eenmaal de tijd aan, dat zij openlijk uit Zijn mond het "kom binnen en beerft het Koninkrijk" zullen horen! Alles, wat waarlijk groot is, doordat God de Heilige Geest Zelf daarin is en leeft ,... een ieder, die de Doop en de Vervulling met Gods Geest hoger aanslaat dan wat ook in dit aardse leven, bouwt zijn geestelijk huis op De Rots, op Gods Berg, Die nimmer wankelt. Amen. Dat alles moet eenmaal komen tot voleinding, tot volmaking; zowel de Christen zelf als dat wat, hij heeft ontvangen en waarmede hij heeft weten te woekeren.

Als roeping en zending echt zijn, zo zal aan het einde van zijn loopbaan het zichtbare bewijs geleverd worden van Zijn kindschap Gods. Hij zal de Zijnen nimmer beschamen. Niet denkende aan eigen geluk of voordeel, doch alleen aan de verheerlijking van de Naam van Jezus, en roemende in genade, zal het geloofsleven een waardevol en eeuwig blijvend getuigenis zijn. Prijst God!!

Ruwe levensstromen en koude, gure winden, zullen hem niet deren. Het snoeimes van de Landman Zelf heeft slechts wonderen verricht. Groeiend en bloeiend tegen alle verdrukking in, is er vrucht voortgebracht tot eer en veheerlijking van Zijn onvolprezen Naam! "Hij zal zijn als een boom, geplant aan een waterbeken, die vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken" (Pslm.1:3).

Als "lichten der wereld" zullen zij benijdenswaard zijn, en vele ogen zullen op hen gericht zijn. Zij zullen zijn tot "tekenen" heeft de profeet Jesaja gezegd, en tot wonderen (8:18). Vanaf zijn woonstede op die hoge berg heeft hij zich voor altijd een breed uitzicht verworven. Ook de wereld, die eerst zijn schamel armoedig "levens-hutje" over het hoofd zag, zal alsdan opzien tot zijn licht-verspreidende "woonstede" boven op die berg, en zal het wonder erkennen, dat God de Heilige Geest heeft gewrocht!

Deze "woonstede", DE ONZICHTBARE GEMEENTE DER KINDEREN GODS, is in waarheid een KONINKLijKE BURCHT,... EEN VESTING ZO STERK, waar alleen dapperen wonen en alleen beproefde en betrouwbare dienaren Gods huizen. het is de Stad van de liefdes-gemeenschap van Jezus Christus! Niemand kan, zelfs niet met geweld, hierin doordringen!

De reine kern van het Godvruchtig beginsel zal, alhoewel zichtbaar voor heel de wereld, niettemin naar haar innerlijk wezen en waarde, onbekend en onbegrepen blijven voor allen, die niet geroepen zijn. "Een besloten wel vol levend water"... doch alleen voor Christus en de Zijnen. Geprezen zij Zijn Naam!
Home | Sitemap | Inhoudd