De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

De menigte van toehoorders


 
In het Evangelie van de Here Jezus Christus vinden wij de aanwijzing "wie" het zijn, die Jezus tot Zijn ware toehoorders rekent! Allereerst de kleine schare van door Hemzelf gekozen "discipelen", die reeds aan Zijn roepstem gehoor gegeven hebben om Hem te volgen!

Dan de uit alle oorden samengestroomden..... die velen, die Hem volgden om wonderen en tekenen te zien, welke Hij deed, dichtbij gekomen niet alleen om goed te kunnen "zien'', maar ook om Zijn Woord te kunnen"horen." Wanneer wij Hem "volgen" niet met ons verstand, maar met de oprechte wil om alles te doen, voor zoveel als in ons vermogen ligt, om Zijn lessen in praktijk te brengen, geleid door de Heilige Geest, zal Hij ons met elke schrede op de weg bekwamen.

Als wij dat "innerlijk" verlangen maar levend houden, zo zal er van Zijn overvloedige genade zijn. Voorwaar! Met vurig verlangen, met liefde en een open hart lezen van De Bergrede,  wordt voor ons niet alleen de eerste aanleiding, doch ook het begin van het vinden van de waarheid.

 Veel gebed en meditatie brengen ons dichter bij Hem!

Dat wij toch vooral begrijpen mogen, dat, voordat wij Gods Woord zullen kunnen verstaan, moeten er (evenals in Jezus' dagen) in ons van binnen reeds grote dingen zijn geschied.. En dan moeten wij ook begrijpen, dat De Bergrede niet het begin is van het Evangelie, maar wel het begin van onze "inwijding" tot het bewust verstaan van wat God van ons wil.

God waakt te allen tijde over Zijn Woord, en Hij (in Zijn alwijsheid) als De Landman, zaait Zijn Woord niet zo maar in het wilde weg; niet maar lukraak! Eerst moet na bekering en wedergeboorte, gehoor gegeven worden aan de "oproep van boven", om Hem te ontvangen; moet de bereidheid er zijn, en moet met blijdschap deze hemelse oproep toestemmend beantwoord zijn.

Dan zal Hij wis en zeker "inkomen" met macht en bovennatuurlijke kracht, zoekende orde en bewust begrijpen in ons scheppen. Hallelujal.! Wij ervaren dan bewust, hoe Zijn liefdevolle Stem in ons geweten weet door te dringen, hoe wij (vanwege Zijn genade en Zijn kracht) gevolg gegeven hebben aan het:  "Bereid de weg des Heren!"

Door die krachtig inwerkende stroom van Gods Geest worden wij gereinigd van al waarmee het gevoels-en zieleleven en onze gedachtenwereld verontreinigd, besmet en bezoedeld wordt. Waar een blijvende afkeer wordt gevonden van slechte en dwaze gedachten, van zondige begeerten, daar neemt Zijn genade toe in ons leven. Hij werkt alsdan zo in ons hart en leven, dat wij recht maken wat krom is; bergen van menselijke hoogmoed en eigenwaan worden geslecht voor de eer en de heerlijkheid van Zijn Naam!

 

 

 

Home | Sitemap | Inhoud