De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zalig die vervolgd worden


"Zalig zijn die vervolgd worden om
der gerechtigheid wil; want hunner
is het Koninkrijk der hemelen"

 
Bij de behandeling van de vorengaande zaligspreking hebben wij dit "VERVOLGD WORDEN" reeds uitvoerig uiteengezet. Wij kunnen hier nu volstaan met er op te wijzen, dat Jezus DE GERECHTIGHEID IS van het Koninkrijk der hemelen. De "vervolging" hier is dus ook om der wille van Jezus Christus. Hetgeen nu geschreven staat in de Bijbel m.b.t. deze gerechtigheid is duidelijk genoeg.

Wij laten hier dit Woord spreken "De ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen" (1 Petr. 3:12). Laten zij, die zo graag anderen vanwege het goede vervolgen, gewaarschuwd zijn.

De apostel vervolgt met de sanctie van de Heilige Geest... En wie is het die u kwaad doen zal, indien gij navolgers zijt van het goede?" Dit is een woord, dat rechstreeks gericht is tot de ware gelovigen. Het is ook een bemoedigend woord. Bovendien komt hierna nog een "zaligspreking", en wij lezen dan "Maar indien gij ook lijdt OM DER GERECHTIGHEID WIL, ZO ZIJT GIJ ZALIG; en vrees niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd" (v.v. 13 en 14).

Een liefdevolle aansporing om te volharden tot het einde toe, met een verborgen belofte daarin vervat. Een en ander doet ons denken aan Jezus' woorden bij Zijn ontroerend afscheid van de Zijnen, even voor Zijn hemelvaart ..
 
"Mij is gegeven alle macht in hemel
en op aarde...En zie, Ik ben met
ulieden al de dagen„ tot de voleinding
der wereld" (Matt.28:18-20)
.

Zijn discipelen voelden zich uitermate gesterkt. Alle dreigingen werden vergeten... nieuwe moed bezielde hen om voorwaarts te gaan... hernieuwde hoop vervulde hunne eerst zo verslagen harten... "En zij waren te allen tijde in de tempel , lovende en dankende God" (Luk.24:53). Wondervolle Jezus. Zo was het eertijds, bijna 2000 jaren geleden; maar zó behoort het ook in onze tijd te zijn. Want de Heilige Geest, sprekend door de mond van Petrus, vervolgt met deze woorden:

"Maar heiligt God de Here in uwe harten; en zijt altijd bereid tot verantwoording aan een iegelijlk die u rekenschap afeist van de hope die in u is, met zachtmoedigheid en vreze. En hebt een goed geweten, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd mogen worden die uw goede wandel in Christus lasteren. Want het is beter, dat gij weldoende (indien het de wil Gods wil) lijdt, dan kwaaddoende" (1 Petr.3:15 t.e,m. 17). Amen.

Aan het einde gekomen van Jezus' zaligsprekingen, willen wij (alvorens verder te gaan) aanhalen wat geschreven staat in 1 Petr.4:14, "Indien gij gesmaad wordt om de Naam van Christus, zo zijt gij ZALIG; want de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods rust op u". Alle dank en lof zij Hem alleen.Home | Sitemap | Inhoud