De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zalig zijn de vreedzamen


"Zalig zijn de vreedzamen;
want zij zullen Gods kinderen
genaamd worden".Vreedzaam zijn kan alleen maar die mens, die zelf eerst VREDE kent, ervaart diep in zijn eigen ziel. En deze "vrede" wortelt in de "verzoening met God door Jezus Christus". Want "God was in Christus, de wereld met Zichzelven verzoenende". De profeet Jesaja roept uit: "De goddelozen hebben geen vrede" (57:21). De Here Jezus heeft door het uitstorten van Zijn "zoenbloed" ons met God "verzoend". Dor in Hem te geloven met ons ganse hart, en Hem aan te nemen als onze Verlosser en Zaligmaker, ontvangen wij Zijn vrede.

Jezus heeft gezegd: "MIJN VREDE geef ik u, niet gelijkerwijs de wereld dat doet". Wanneer wij deze "JEZUS'-VREDE" ontberen kunnen wij Zijn gebod niet houden: "Jaagt de vrede na met allen ....," (Hebr.12:14a). Wij hebben Jezus nodig, want er staat geschreven:

"Hij is onze vrede" (Ef.2:14a). Halleluja.. Vrede met God doet de vrede Gods = JEZUS CHRISTUS komen in onze harten, om daarin te blijven. Wij ervaren dan elke dag opnieuw die vreugdevolle gemeenschap met Christus, welke een heilzame invloed uitoefent op lichaam, ziel en geest. Telkens weer zal onze geestelijke kracht toenemen, waardoor groei en bloei van ons geestelijk leven bevorderd wordt.

Van dienstknechten des Heren mag worden verwacht, dat zij niet twisten, maar eerder de VREDE zullen bewaren, welke bevorderlijk is voor een gezonde groei van de gemeente. Daarom wordt van ons allen verlangd, dat wij "de begeerlijkheden der jonkheid zullen verzaken, en dat wij zullen najagen rechtvaardigheid, geloof, liefde, VREDE met degenen die de Here aanroepen uit een rein hart" (II Tim,2:22).

Het is de GOD DES VREDES, Die (indien wij gehoorzamen) ons zal bekwamen in alle goed werk, opdat wij in alles Zijn wil zullen doen tot eer en verheerlijking van Jezus Christus. Amen.
Home | Sitemap | Inhoud