De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

 De Wet en het Evangelie (1)

 
Vervulling van Wet en Profetieen door Jezus
(Matt.5:17 - 20; Luk.16:14- 1
8)

"Meent niet, dat Ik gekomen ben,
om de wet of de profeten te ontbinden.
Ik ben niet gekomen, om te ontbinden,
maar te vervullen".Eenzijdig en onvolledig is de toepassing van de ons bekende wet door mensen. Daardoor heerst er in onze wereld zo ontzaggelijk veel onrechtvaardigheid. En deze laatste is strijdig met God en Zijn Wet! Want Gods Wet is Heilig, en het gebod is heilig, en rechtvaardig, en goed" (Rom.7:11). Niet alleen dat de rechtvaardigheid ontbreekt; er is ook helemaal geen barmhartigheid en géén deernis met de overtreder.

Hoe anders is Jezus! Hij is in der waarheid DE RECHTER, maar Hij kent niet alleen rechtvaardigheid, doch ook barmhartigheid. Hoe dikwijls heeft Hij aangetoond, dat wat in de wereld als zonde wordt beschouwd, en dus gestraft moet worden, vanaf Zijn verheven standpunt moet worden beschouwd als minder erg dan het innerlijk en blijvende kwaad, als onverzoenlijkheid, liefdeloosheid, en nog meer, dat in de wereld ongestraft blijft!!

De ergerlijke zonde van hoogmoed, van leugen en bedrog, van huichelarij en zelfzucht, die evenzo goed verderfelijk werken, worden niet gestraft, maar goed gesproken, verontschuldigd! Waar Jezus Christus regeert, daar begint ook "een nieuwe wet" voor een "nieuw leven", en zal iedere overtreder (wanneer hij zijn goede wil toont en berouw heeft) telkenmale vergeven worden, zonder te kort te doen aan de wet, zal Jezus niet trappen, maar ondersteunen; zal Hij niet verwijten, maar vergeven. Zo is Jezus!!

Zonder te ontkomen aan de konsekwenties van de wet, leert Hij ons de weg van "overwinning op onszelf" te gaan, door in Hem te blijven. Hij leert ons verstaan, dat het "laten van de kwade dingen" nog niet is het "overwinnen van de verkeerde neigingen daartoe"! Geprezen zij Zijn Naam!

Als deze neigingen, verborgen in ons leven, nog blijven, zal er altijd weer aanleiding zijn tot frauderen, en zal door de verkeerde geest ook het karakter van anderen, met wie wij gemeenschap hebben, worden besmet. De praktijk is daar als bewijs. Een prediker heeft eens gezegd, dat Gods wet (welke altijd als doel heeft rechtvaardigheid te betrachten) slechts dan wordt vervuld, wanneer Gods liefde in onze harten, ons oordeel over anderen tot een rechtvaardig oordeel maakt.

 Daartoe is Jezus geopenbaard geworden ("Het Woord is vlees geworden!') opdat Hij, als Mens, door Zijn levensvoorbeeld ons dit zou leren. Desondanks is voor vele Christenen de theorie nog steeds "theorie" gebleven. Zij zullen nooit tot de daad komen. Hoe inbegrijpelijk voor "de gewone mens" is Jezus' optreden in de zaak van de overspelige vrouw, die op heterdaad werd betrapt en gegrepen. Wij lezen: 'De Schriftgeleerden en de Farizeen brachten tot Hem een vrouw in overspel gegrepen, en haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot Hem: Meester,deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande.

En Mozes heeft ons IN DE WET GEBODEN, dat dezulken gestenigd zullen worden. Gij dan, WAT ZEGT Gij? Jezus neder-bukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hem: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef Hij in de aarde.

Maar zij, dit horende, en VAN HUN GEWETEN OVERTUIGD ZijNDE, gingen uit, de een na de andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande, En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende, dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: Niemand, Here! En Jezus zeide tot haar: ZO VEROORDEEL IK U OOK NIET; ga heen, en zondig niet meer" (Joh. 8:3-11).

De Schrift leert, dat Jezus DE VERVULLING is van al de wetten Gods. Van al Zijn wetten heeft God gezegd, dat die niet zo maar voorbijgaan. Daartoe kwam Jezus op aarde: NIET OM GODS WET TE ONTBINDEN OF TE NIET TE DOEN, MAAR OM DIE TE VERVULLEN! Hij is dan ook HET EINDE VAN DE WET (Rom.10:4), De vraag wordt in de Bijbel gesteld:

"Waartoe is dan de wet?" Het antwoord wordt ons in hetzelfde Boek gegeven: "Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, TOTDAT HET ZAAD ZOU GEKOMEN ZijN, dien het beloofd was; en zij is door de engelen besteld in de hand des MIDDELAARS OPDAT de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden . Zo dan, de wet is onze tuchtmeester GEWEEST tot Christus, opdat wij UIT HET GELOOF GERECHTVAARDIGD ZOUDEN WORDEN" (Gal..3:19-25). Halleluja!

Gods wet is dus niet ongedaan gemaakt. Daar moest in Gods raadsplan een "overgang" komen van Oud naar Nieuw, van de letter naar de geest; en zo is het ook gegaan in de Goddelijke geschiedenis. Wanneer wij denken aan "de gerechtigheid der Farizeen en der Schriftgeleerden", dan denken wij aan die "uiterlijke vormen", waarop zij zich lieten voorstaan, maar waarvoor zij werden bestraft, Waarom??

Wel, omdat "de gerechtigheid van het Koninkrijk Gods" gebaseerd is, niet op die uiterlijke vormen, doch wel op de innerlijke waarden. En deze worden door de Heilige Geest in ons leven uitgewerkt!! Alle uiterlijke dingen worden bepaald door innerlijke belevenissen. Amen. Hierin vinden wij de maatstaf van Jezus. Hij IS HET ZAAD EN MIDDELAAR.

Ziezo, dat hebben wij gehad. Maar nu gaat het om "de vervulling van de profetieën" - van dat wat de profeten hebben voorzegd! Zij hebben heel lang geleden gesproken van een "Redder", van een "Verlosser", van een "Heiland", Die eenmaal zou komen,... van "hoe" deze zou optreden, en "wat" Hij met Zijn komen op aarde zou doen. En, JEZUS is gekomen,... de "beloofde MESSIAS" stond in hun midden. Het was en is zonder meer duidelijk, dat alle "voorspellingen", al die "profetieën" geen praktische waarde meer hadden noch hebben, omdat Hij daar levend stond!

Wat vele Christenen (helaas) maar niet willen begrijpen, is, dat zij met Jezus' komst op aarde, vanaf dàt ogénblik Zijn woorden en Zijn geboden als "maatstaf voor het leven" moeten nemen, en niet langer al die oude profetieën, die in Hem vervuld waren en zijn! Maar, dat betekent niet, dat Hij Zijn eigen profetieën waardeloos verklaarde. Geenszins! Jezus heeft integendeel de profetieën bevestigd. Ja, Hij heeft de waarheid van al die voorzeggingen bewezen, door hun praktische waarde aan de mensen voor te leggen, en als waarheid te laten zien.

Welke waardevolle levensles leren wij hier? Ook wij behoren in ons geloofsleven, in ons innerlijk leven, de Heilige Geest alle gelegenheid te bieden, om tot Zijn recht te komen, daarin, dat Hij ons ook kan maken van die verkeerde neiging in ons, om maar steeds te willen blijven voortleven in "ambities", in "toekomstidealen", waaraan zo velen onder ons zo zeer gehecht zijn. Maar al te veel Christenen leven als in een droomwereld, en zelfs zo, dat zij, als de tijd van verwerkelijking plotseling daar is, niet anders willen zien. Niet willen begrijpen,dat alle goede wensen, alle zoete herinneringen, alle toekomstgedachten voorbij moeten zijn!

Als wij waarlijk discipelen zijn van Jezus, zo moet het voor ons vast staan, dat alleen dat nog geldt in ons leven, wat de Heilige Geest in ons werkt, en wat Hij ons toont en zegt wat Hij van ons wil; en dat dit alles in praktijk moet worden gebracht. Is het niet de ervaring van zo velen onder ons, dat wij o zo graag alles "op de lange baan"gooien,... omdat de konsekwenties voor ons betekenen (wij realiseren ons dit wel hoor!): het brengen van offers. Liever passen wij alles toe op anderen, want dat is, voor ons, het gemakkelijkst en het goedkoopste.

Zo zijn wij nu eenmaal... zo zijn onze manieren! Wij weten nu wat Jezus heeft gezegd en wat Hij bedoelde en nog altijd bedoelt. Maar nu is daar nog een andere vraag. Het gaat nu ook om de vraag, wat wij Christenen, als gemeenteleden van Zijn Lichaam, De Gemeente, heeft te doen in deze dolle, dwaze, gekke, en naar de afgrond glijdende wereld. Wij weten nu van Zijn zaligsprekingen.

Wij weten nu van Zijn geweldige beloften. Beloften, die in verband staan met "mensen", en wij begrijpen, dat alles in nauw verband staat met een grote omwenteling. Een "revolutie" die beginnen moet in ons privé geloofsleven, wil deze straks "collectief" gekend worden.
 
Bestaat er voor ons enige reden om te zeggen: het is alles waar, maar de wereld leeft zo rustig voort,... onze buren, onze vrienden, onze kennissen wellicht,... zij allen denken of zeggen zo vaak: ach, ja, geloven dat wij in de kerk (en dan bedoelen zij "het vergaderen, het samenkomen, . , ) doen,... het lijkt allemaal voor niets.

Wat worden wij niet aangevochten, wat zijn wij niet verdeeld, hoe verzwakt zijn wij in ons getuigenis aangaande Jezus, hoe gehavend doordat de een twijfelt en de ander tegenspreekt - doordat de een onverdragelijk is door zijn eigenwijsheid en de ander ergert door zijn eigenzinnigheid!

Goed en wel, maar bedenken wij, dat Jezus het heeft over Zijn discipelen, die in zo vele dingen ook nog schromelijk tekort schoten, De mens is vandaag-de-dag niet een geredde zondaar, om morgen al een heilige te zijn! Vergeet dat maar gerust! Desondanks vraagt Jezus van ons, dat wij het zullen doen,... doen,... DOEN, Wil Hij doen begrijpen,dat (vanaf het moment, dat Jezus iets voor ons betekent".

vanaf het ogenblik,, dat de Heilige Geest in ons woont,..) wij zullen rekenen met de beloften Gods. Hij laat geen tittel noch jota vallen, en Hij verwacht van Zijn discipelen, dat zij desgelijks zullen doen. ALLES BLIJFT GELDIG - DAT Wij ALLES TOEPASSEN IN DE LIEFDE VAN GOD!!

Het lijkt onwaarachtig, maar het is toch waar... Wie zonder voorbehoud alles toepast (overal en t.o.v. allen) werkt, ofschoon zonder zoiets te willen, mee aan de bestendiging van onrecht,...uitbuiterij...aan "witte leugens". Satan zelf staat alsdan vlak achter hen, die zo in eigen kracht en zonder wijsheid van boven, als heilige wil en leven.

Daarom is daar de moeilijkheid geweest door alle eeuwen, waar Christenen (overigens goedwillende doch ongezond-redenerende) door eigenzinnigheid in het praktische geloofsleven maar raak te werk gingen in de toepassing van hetgeen zij geleerd hadden en hebben. Instede van medearbeiders, medestrijders te zijn voor het goede, werden en worden zij "misbruik toelatende en door-de-vingers-ziende medewerkers" van de boze! Zijn wij eerlijk genoeg om dit te erkennen?

 Home | Sitemap | Inhoud