De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

De Zaligsprekingen
(Matt.5:3-12; Luk.6:20-23)
 

De zogenaamde "Acht Zaligsprekingen" zijn zo algemeen onder deze naamsaanduiding bekend, dat men deze naam zonder schade te berokkenen aan het geheel, door een andere zou kunnen vervangen. Door Zijn discipelen toe te spreken in bijzijn van de schare, wijst de Here Jezus op Zijn hoogweg van "opoffering" en "zelf-verlochening". Het komt er op neer, dat deze leidt tot het verkrijgen van hemelgeluk en zaligheid.

Voorts wijst Hij de Zijnen op de absolute noodzaak van gewilligheid, gehoorzaamheid en "dankbaarheid", waarin zij, de een voor de ander, tot voorbeeld moeten zijn. In dit alles komt het onwederlegbare feit naar voren:

wanneer zij allen door de liefde Gods verbonden zijn tot een hechte eenheid en saamhorigheid,.... wanneer zij inzien, dat zij elkaar niet kunnen missen in dit leven, en in de hun toegedachte bediening, zo zal het geschieden, dat het onzichtbare, levende, mystieke Lichaam van Christus: ZIJN GEMEENTE HIER OP AARDE , EEN "BAKEN, EEN LICHT, EEN SCHONE STAD OP EEN BERG" zal zijn. God zij de glorie!

- Zalig zijn de armen an geest
- Zalig, zij die treuren
- Zalig zijn de zachtmoedigen
- Zalig zijn, die hongeren en dorsten
- Zalig zijn de barmhartigen
-Zalig zijn de reinen van hart
- Zalig zijn de vreedzamen
- Zalig zijn gij als u de mensen smaden
- Zalig zijn die vervolgd wordenHome | Sitemap | Inhoud