De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Nog wat ter overdenking


Onze gedachtenwereld is een wonde
re wereld. Hierin wordt feitelijk ons karakter
en gedrag gevormd. Zij is de werkplaats
van een onzichtbare beeldhouwer. Hij
modelleert onze persoonlijkheid.Vandaar ook de opdracht van de wijze Spreuken-dichter:

"Mijn zoon! merk op Mijn woord en, neig uw oor tot Mijn redenen.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens" (4:20-23).


Het oog van onze ziel
Onze gedachten bepalen de richting in welke wij groeien. Zij hebben een bepaalde kracht en hun onderwerpen en hun beelden vormen ons. Wat een "flits" is, wordt later een "beeld"- en dit gaat invloed uitoefenen op ons verder denken. Dit laatste wordt dus ondersteund door beelden. Hier hebben wij nu "het oog van onze ziel": het geestelijk visioen. Met ons geheugen kunnen wij ons de beelden te binnen roepen. Kunt u mij volgen?

Onze "verbeeldingskracht" (of die nu iets wezenlijks heeft voortgebracht of niet) laat onuitwisbare sporen na op ons karakter. En die beelden, waarop wij ons innerlijk richten, hebben hun uitwerking op ons. Wat wil dit zeggen?? Zij maken van ons kinderen Gods of "schijn vromen", milde gevers of gierigaards, en zo meer.

"Doe de verkeerdheid des monds van u weg,
 en doe de verdraaidheid der lippen verre van u"
(Spr.4:24). "Uit de overvloed des harten spreekt
de mond" (Matt.12:34).

Iemands woorden openbaren dus zijn wezen!
Daarom let God op ons hart, en weegt Hij onze gedachten. Vele mensen achten hun leven goed, zolang er maar geen "wangedrag" is; ook al is hun gedachtenwereld onrein. Maar God acht geen leven rein, zolang de gedachtenwereld niet verlost is van het alles bestormende kwaad. Vroeg of laat komen onbeheerste gedachten over de lippen. Letten wij op wat David vraagt aan God in de 19de psalm: "Laat de redenen mijns monds, én de overtreding mijns harten welbehagelijk zijn voor Uw aangezicht, o Here, mijn Rotssteen en Mijn Verlosser!" (v. 15).

Waarlijk, onze gedachten bepalen welke afgoden wij dienen. Hier nu ligt de kloof tussen de "gelovige" en de "discipel". Gods Geest kan ons leren ... vermijden, alles wat naar onreinheid zweemt; want er is niets wat de Heilige Geest sneller uitblust dan smerige gedachten. Lege "lol" uit de weg gaan. Humor kan een goede sfeer scheppen, als ernst vervangen wordt door een opgeruimd gemoed. Maar als wij altijd lollig willen zijn, kan ook op gewijde grond overtreden worden, zodat de Geest Gods van ons wijkt.

Onze gedachten te wijden aan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Een leeg hart is des duivels speeltuin! Dus moeten wij niet alleen bidden:
 

"Beproef mij, o God, en ken mijn gedachten";
maar wij moeten ook "alle gedachten gevangen
leiden tot de gehoorzaamheid van Christus" (IICor 10:5).

"De God nu der hoop,vervulle ulieden met alle blijdschap
en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn
in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes (Rom 15: 13)


 

Home | Sitemap | Inhoud