De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Vasthouden aan aardse en verkeerde neigingen


Vasten naar Gods wil;
Vasten in schijn.

(Matt.6:16-18)


Een menselijk probleem
Hier worden wij wederom gesteld voor een intens menselijk probleem. Dat waar wij het al over gehad hebben, namelijk die verwoede poging om een kroon te (ver)krijgen,... om gezien én erkend én gewaardeerd te worden, om toch maar iets te betekenen,... om mee te tellen als mens onder de mensen.

En dan nog niet eens altijd vanuit onze hoogmoed,... als wel eerder vanuit onze angsten en onzekerheid. Want in al dergelijke gevallen blijft er geen grond over om op te staan. Wij hebben alsdan het gevoel, met ons leven ergens in de lucht te blijven hangen, omdat wij ernaar verlangen, ernaar snakken, mensen te ontmoeten, die ons zeggen, dat wij zó waardevol zijn,... dat ons bestaan zinvol is, dat wij heus niet voor niets leven.

Heerlijk en strelend voor ons vlees; maar zó is het echt niet! Jezus zegt ons, dat het ware vasten is: het vrijwillig en bewust, dagelijks al die ontberingen en beperkingen van ons gewoon menselijk leven aanvaarden, welke onvermijdelijk zijn in het leven van een ieder, die zich (in navolging van Jezus) wijdt aan een onbaatzuchtig discipelschap!

In eerder genoemde verzen wordt ons bij herhaling geleerd eerst een blik te slaan in ons innerlijk, opdat wij allereerst onze eigen nood leren verstaan. Zodra worden wij hiervan overtuigd, of verbreking des harten volgt, zodra wij onze nood volmondig belijden. Gebrokenheid waartoe de Geest God's ons leidt, ontstaat door bewustwording van onze ongerechtigheid en de behoefte aan verlossing. Dan wordt ons hart vervuld met vergevensgezindheid jegens anderen, met barmhartigheid en mildheid. Halleluja!


En dit willen wij voorop stellen: alle eerlijke kinderen God's, die zich voor de vervulling van wat hen door Jezus wordt of is opgedragen zoveel zullen moeten ontzeggen, zullen daarvoor uit Zijn hand beloning ontvangen; al is het ook op een geheel andere wijze, dan die, welke de mens van  en in de wereld verwacht voor zijn hard werken en volhardend streven! Want het "loon", als wij hiervan mogen spreken, van de uit geloofs-overtuiging "vastende", d.w.z. van degene, die zijn verlangen naar "gewoon-menselijk-genieten" van het leven onderdrukt en/of matigt, teneinde God des te beter te kunnen dienen, is:

De opwekkende en bezielende kracht des Heiligen Geestes in de mens cultiveren, onderhouden! Het is de vrede van een rustig geweten, van een door de werkingen van God's Geest geestelijk-evenwichtig leven,... de onzichtbare band van liefde en eensgezindheid met God, die hem ook verbindt met zijn geloofsgenoten,... en bovenal de vreugde van te zien en te weten, dat zijn leven (naarmate hij geesteijkk toeneemt in groei...) steeds meer tot zegen is van hen, met wie hij in aanraking komt.

Zij, die deze overtuiging hebben en deze onbaatzuchtigheid kennen, zullen altijd opgewekt en vol levensmoed werkzaam zijn en blijven. Zolang wij daariijij echter nog met een naargeestig gelaat rondlopen, lange en droge gezichten trekken, bewijzen wij, dat ons offer niet wordt gebracht met de ware liefde en vuur des Heiligen Geestes.

Want ware offerande terwille van God, kan nooit gepaard gaan met somberheid, droefgeestigheid en zo meer; maar uit zich al altijd door gepaste geestdrift! Halleluja!! Wat bedoelt dit vasten naar de Schrift?

Wat beoogt het?? Het zich onthouden van alles wat ons nog te zeer hecht aan het leven van alle dag... van wat ons neertrekt of in enig opzicht schaadt en daardoor ongeschikt maakt om nog dichter bij God te komen en bruikbare en nuttige arbeiders te kunnen zijn in Zijn wijngaard hier op aarde, is een "heiligen" van ons geloofsleven!!

Maar, zolang de ware beweegreden van dit vasten slechts is, om daardoor in eigen ogen "een heel bijzonder mens" of een uitverkorene te lijken", of opdat de mensen van ons zullen zeggen: ziet! een toonbeeld van vroomheid van een bekeerd mens, die bijna een heilige is, ... heiligen wij niet iet ons geloofsleven en daardoor onszelf, maar maken wij ons tot "schijnheiligen".

Behoren wij ook tot degenen waarvan de Bijbel getuigt, dat wij "geveinsden" zijn. D.w.z., dat wij ongeschikt zijn om ons op te houden in Zijn Koninkrijk. Want het "kenmerk" van de geheiligde mens is, dat heel zijn wezen zuiverheid van bedoelingen en blijmoedigheid uitstraalt, waardoor ook zijn geloofsgenoten zullen worden aangegrepen; terwijl daarentegen het gezicht van de schijnheilige onzuiver en volkomen duister is,

Daarvandaan Jezus' vermaan: "En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht, gelijk de geveinsden; want zij mismaken hun aangezichten, want zij mismaken hun aangezichten, opdat zij van de mensen gezien mogen worden, als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben
.
In dit verband is het goed wanneer wij ons op de hoogte stellen van God's wil. Wi lezen dan in het boek Jesaja, hoofdstuk 58, vers 6:

"Is dit niet het vasten,
dat Ik verkies dat gij los-
maakt de knopen der
goddeloosheid, ... dat gij
ontdoet de banden des
juks,... dat gij vrij loslaat
de verpletterden, en alle
juk verscheurt".


Hoe makkelijk wordt "loon" verbeurd, wanneer het vasten slechts "een schouwspel" is! Vasten, gedreven door de Heilige Geest, moet altijd een verborgen daad zijn en blijven. Het is een zaak tussen het individu en zijn God. Wij onderscheiden met betrekking tot al het vorenstaande twee aspekten; namelijk (1) een hemels en (2) een aards aspekt.

"Maar gij, als gij vast,
zalft uw hoofd,en wast
uw aangezicht; opdat
het van de mensen niet
gezien worde, als gij vast,
maar van uw vader, Die in
het verborgen is;en uw Vader,
Die in het verborgen ziet, zal het
u in het openbaar vergelden"

Olie des hemels
"Zalft uw hoofd!" Zalven met olie... Dat wij de wil des Heren zullen verstaan: dat de Heilige Geest, de "Olie des hemels" ons zal vervullen,... dat Hij ons zal aanzetten tot waarachtig vasten!! `"Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden" zo spreekt God in het profetisch Boek Zacharia. Dat wij in de kracht des Heiligen Geestes de op de verkeerde plaats uitbrekende brand van onze hartstochten zullen weten te blussen, opdat die heilige vlam van verlangen naar loutering des harten zal worden aangewakkerd, met het gevolg, dat al wat daarin verkeerd is, worde uitgebrand!

Dat de Zalving van God's Geest zal maken, dat wij eerlijke en rechtvaardige rechters zullen zijn, die oprecht oordelen over eigen fouten, gebreken en tekortkomingen,... tot goede scherp-onderscheidende 'rechters, die onder de supreme leiding van de Heilige Geest ernaar blijven jagen om te mogen zijn, wat God wil, dat wij zullen zijn in waarheid!! Amen.

De blik van binnen en de handeling van buiten worden geheiligd door het doen van God's wil. Geestelijk vasten is: wanneer ons oor vast, en dat is niet luistert naar andere stemmen dan die van God de Heilige Geest... Wanneer ons oog zich vrijwillig sluit voor de begeerlijkheden van het vlees, voor de hoogvaardigheid des levens,... wanneer onze handen vrijwillig zich onthouden van verboden vruchten.

Dat al onze hongerende zintuigen en ons dikwijls verdwaasde hoofd zich zullen afkeren van alle verleidingen,... ijdelheden des levens. Dat is het ware vasten, waar niemand van buiten iets ziet, en waar geen mens ons om prijst, maar dat het rijke loon reeds draagt in zichzelf, omdat het alleen rekening houdt met God, Schepper van alle dingen. Amen.

Het zal ons, om verlost te worden van wat ons innerlijk hindert en ons leven tot een "last" maakt, weinig baten, als wij terwille van het oog van de wereld, ons alleen onthouden van die dingen, waarmede wij ons de afkeuring van onze omgeving op de hals halen, of wanneer wij ons bepaalde wereldse vermaken of onmatigheid in eten en drinken ontzeggen.

Het ware vasten, zo moeten wij al hebben begrepen, verlangt van ons, dat wij leren ons te onthouden van die innerlijke verkeerde gedachten en begeerten, die de wereld niet, maar God des te stelliger, ziet! Nogmaals: het loon van dit ware vasten, is geen uiterlijke roem noch wereldse huldebetuiging, maar steeds toenemende rust, wassende vrede, en sterker-wordende liefde van God in onze zielen.

Er staat geschreven: "Het pad des rechtvaardigen is geheel effen..." (Jes.26:7a); en.... " "Het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot de volle dag toe" (Spr.4:18). Gode zij alle dank en prijs in Jezus Naam!
  
 


Home | Sitemap | Inhoud