De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Zonder zorgen -  God zorgt


Niemand kan twee heren dienen
(Matt.6:25; Luk.12:22-23)


Allereerst deze opmerking... Men kan wel twee heren dienen, als beider belangen samengaan en niet strijdig zijn; maar niet beiden tegelijk als "opperste heer" onderdanig zijn. Dat is niet mogelijk. En men kan nooit beiden dienen, wanneer zij, als strijdende heren tegenover elkander staan!

Niemand kan God, Die Onbaatzuchtige liefde van ons verlangt, en wil, dat wij het geestelijke leven bven het aardse zetten, dienen, en tegelijkertijd heimelijk (d,i. stilletjes... in het verborgen) blijven voortgaan zoveel mogelijk profijt te trekken van de stoffelijke en zelfzuchtige voordelen, die het dienen van eigen begeerten ons brengt!!

Want de liefde van God en de zuigkracht van het wereldse staan lijnrecht tegenover elkaar en zijn onverenigbaar als licht en duisternis, als hemel en hel, als waarheid en leugen, als goed en kwaad! Het ene tracht ziel en geest omhoog te trekken, op te heffen, terwijl het andere ze daarin wil vasthouden door onze belangstelling daaraan te binden ... aan het stoffelijke wel te
verstaan.

Wie God oprecht liefheeft, moet onvermijdelijk zijn eigen begeerten en een "afgod te maken" van wereldse genietingen opgeven; anders wordt hij wis en zeker een slaaf van zijn eigen zinnelijke begeerten; die hem gaan overheersen. In de Bijbel vinden wij een goede raad - hoe kan het ook anders!? "laat ons afleggen ALLE LAST EN DE ZONDE, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons is voorgesteld; ZIENDE op de Overste Leidsman en Voleinder des geloofs, JEZUS..." (Heb: 12: 1-2)

Ja, maar,.. Geen, ge "ja-maars"! Maar is dit dan ook nog nodig, na alles wat wij nu al gehoord en gelezen hebben? Zo vraagt menigeen onder ons, totdat hij ontdekt, tot wie Jezus deze woorden gesproken heeft. Tot welke mensen en in welke situatie. Bedenk allereerst, dat Hij deze woorden Zelf gesproken heeft; zij kwamen uit Jezus' eigen mond en niet uit een of ander boek vol van levenswijsheden, niet uit een succes-agenda van Elsevier of zo.

Jezus heeft zo gesproken tot Zijn discipelen, tot mensen, die op weg waren naar ..., het kruis! Wat wachtte hen vele rijke ervaringen. Hoeveel zouden zij moeten opgeven en loslaten en wat zou hunlieder deel wel zijn straks. Als wij in dit licht Jezus' woorden bezien, dan krijgen ze een "nieuwe diepte" ... gaan wij ervoor zitten om deze nader onder do loep te nemen. om ze te overdenken...

"Gij kunt niet God dienen EN de Mammon"

Jezus' bedoeling is, om ons te doen verstaan, dat Hij ons uit de slavernij van zonde heeft gehaald, en dat Hij ons geplaatst heeft in een geheel andere, nieuwe situatie! Hierin zijn een heleboel dingen niet meer nodig; ja, een heleboel kunnen niet meer worden gedaan. Wij kunnen dan niet meer leven zoals iedereen leeft, en wij behoeven ons dan niet meer druk te maken over die dingen, waarover iedereen zich nog druk maakt. In ons grote en krachtvolle geloofsleven gelden nu andere "normen en prioriteiten"; is alleen nog van waarde en belang, wat Jezus zegt.

En wat Hij gesproken heeft tot Zijn discipelen toen ter tijd, dat spreekt de Heilige Geest tot ons allen NU, VANDAAG,... IN DIT UUR. Laten wij daarom trouw blijven aan onze grote keus; vasthouden aan de eens genomen beslissing. Daar valt nog heel wat uit te werken voor onszelf. Jezus stelt ons ook met dezezelfde woorden voor de grote keus: wat willen wij nu feitelijk en waar koersen wij op aan in ons leven, dat Hij heeft willen vernieuwen. Het alternatief hier is duidelijk, en wij hebben een en ander al eerder opgemerkt.

God MET de Mammon,.., dat kan, maar dat loopt verkeerd uit. God EN de Mammon is een onmogelijkheid.
Blijft over: God of de Mammon. Of willen wij het zo: of God of de Mammon. M.a.w., een leven in volle vrijheid des Geestes of een leven in absolute slavernij. In wezen: LEVEN OF DOOD!?

Wat Jezus bedoelt met de Mammon??
Zelfs zij, die niets van de Bijbel afweten, weten altijd nog wel wat bedoeld wordt met de "Mammon". Geen afgod, geen macht, zo actueel!! Mammon betekent ook "vermogen", financieel bezit. Maar ol meer dan dat, meer dan wij ons voorstellen als mens: onze positie, onze status, ons prestige, waarvoor wij ons het zweet van het lijf werken. Letterlijk zien wij hoe mensen verzieken in de slavernij aan de Mammon; en wij zien nog veel meer... hoe onze hele samenleving gecorrupeerd door die slavernij. En dat is dan ook waarover Jezus spreekt.

Niet over dat wij ons weleens zorgen maken over morgen en overmorgen, of dat wij weleens vooruitdenken of zitten te piekeren over iets. Het woord in de grondtekst bedoelt het veel sterker. Het is ons "aftobben", ons leven "opslijten "... Als Jezus zó spreekt, dan ziet Hij al die ongelukkigen reeds voor Zich,... die verziekte mensen, die in het leven tenonder gaan, vanwege dat juk van de Mammon, dat zij maar niet van zich kunnen afwerpen. Zij, die het beter hadden kunnen weten. Zij, die ( als zij gewild hadden) de nieuwe rijkdommen van Gods Heiligen Geest zouden hebben ontvangen. Arme zielen!

De Mammon van het geld, van het bezit, van al die dingen en zaken, welke wij reeds opgesomd hebben, mag nooit heer en meester zijn over onze gedachten en daden en gevoelens! Voor degenen onder ons, die het hiermee moeilijk hebben, willen wij het anders schrijven: dienen van de Mammon mag slechts "middel" zijn; nooit "doel" in het leven van de christen!! Amen.

"Daarom zeg Ik u:
zijt niet bezorgd voor uw leven,
wat gij eten, en wat gij drinken zult;
noch voor uw lichaam, waarmede gij
u kleden zult ; is het leven niet meer
dan het voedsel, en het lichaam dan
de kleding?"Een "levenswet voor ieder schepsel"
Deze komt op het volgende neer: iedereen heeft te zorgen voor zijn levensonderhoud; voor het nodige voedsel en voor de beschutting van zijn eigen lichaam, zodra de staat van zelfstandigheid is bereikt; en ook, dat hij later voor zijn nakomelingschap zal weten zorg te dragen.

Alle voorschriften voor ons geestelijk leven, doen niets af aan de geldigheid van wat in oude tijden door God werd gezegd. Bovendien ligt in het: "In het zweet uws aanschijns zult gij uw brood verdienen" alles opgesloten! Dit raakt niet alleen het leven van het individu zelf, maar ook van degenen, die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd. Ieder mens heeft er trouwens voor te zorgen, dat niet door zorgeloosheid, de zorgen van zijn mede-mensen nodeloos wordt verzwaard.

Maar deze zorg is niet de eerste in belangrijkheid. De grote massa van materialistisch-denkende christenen maakt een afgod van eerderbedoelde levenswet, en daarom stelt Jezus daar tegenover: meer bezorgd te zijn voor wat de geestelijke innerlijke mens aangaat. Met nadruk wijst Hij ons op het grote gevaar, dat dreigt, als wij deze onvermijdelijke zorgen voor het tijdelijke, tot een grond van verkeerde bezorgdheid maken, door te gaan denken, dat dit zorgen voor ons stoffelijk welzijn, het doel van het leven van-de mens zou zijn! Overdreven "Martha-bezorgdheden" zijn niet uit God.

Wat wil zeggen, dat steeds maar weer zorgen voor het stoffelijke in ons dagelijks leven, van ondergeschikt belang moet zijn, omdat dat alles verlies van tijd en aandacht en energie betekent op de weg naar het ware doel: dieper geestelijk leven!! Dat de christen in alles op zijn God kan betrouwen, Die nimmer faalt, is de troostvolle zekerheid, welke zijn deel is.

Met Zijn uitspraak; "Maakt u niet bezorgd voor de gewone dagelijkse levenszorgen (lees: eisen) en de stellige vraag: "Is het leven niet meer waard dan het voedsel?" heeft Jezus onze volle aandacht willen vragen voor het "ware levensdoel", dat is: meer bezorgd zijn voor "geestelijke spijs en drank" en onze "geestelijke bruidskleding"! Want alleen deze zijn van de eerste orde en zijn eeuwig.

Jezus' woorden houden eveneens de vermaning in, vooral voor de arbeider en prediker Gods, om niet te doen gelijk die schriftgeleerden, die "het kleed van de wijsheid". als meer beschouwden dan de ziel; niet het voorbeeld te volgen van hen, die zich blind staren op bijkomstige vraagstukken en letterlijkheid, zodoende hun tijd en krachten verspillend aan schiften en uitpluizen wat niet Gods wil is.
 
 
 


Home | Sitemap | Inhoud