De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 

Besluit


Gevolgen van Jezus' leer
(Matt.7:28 en 29).

"En het is geschied, als Jezus deze woorden
geeindigd had, dat de scharen zich ontzetten
over Zijn leer; want Hij leerde hen, als macht-
hebber, en niet als de Schriftgeleerde
n".

En zo staat nog steeds de mens, ook in onze tijd, als hij na vele omzwervingen en afdwalingen Jezus eindelijk gevonden heeft en de zin van Zijn Woord eindelijk tot hem doorgedrongen is, innerlijk door eerbied en ontzag stil geworden, tegenover Hem, Die Zelf DE WEG, en DE WAARHEID, en HET LEVEN is...

Stil geworden door de eenvoud van die Waarheid, Die Zich plotseling aan hem openbaart. Ook al kan de Weg nog lang zijn, voordat hij van aangezicht tot aangezicht tegenover het Leven zal staan!

Aangegrepen door verbazing en verslagen door ontzetting, dat niet alleen veel,  maar alles nu nog voor ons allen geldig en waar is, wat Jezus bijna 2000 jaren geleden tot Zijn discipelen sprak, en nog steeds tot ieder van ons spreekt, door de Heilige Geest, omdat (willen wij God kunnen verstaan) wij mensen eerst moeten leren te zwijgen, zodat wij des te beter naar Zijn Stem kunnen luisteren.

Verbazing zal zich meester maken van allen, die (wanneer God's gezegende Geest ons Hem heeft doen begrijpen) mogen ontdekken, dat alles zo eenvoudig en zo vanzelfsprekend blijkt te zijn!  Ja, zo is het! Wat zou daar verder nog over te denken en te praten zijn!?Zijn Woord is het einde!! Amen.

Wat wij wilden weten, heeft Hij ons gezegd; en wij weten, dat alles zo moet zijn en behoort te worden in ons; en dat er ook maar een antwoord is: te zwijgen en meteen overgaan tot de daad! Datgene in praktijk brengen, wat Hij ons als de Waarheid heeft getoond, en ons als onze verantwoordelijkheid heeft doen zien en begrijpen!. Op dat vaste besluit in ons, is het, dat Hij zwijgend nog wacht. Waartoe nog langer dralen?!? Laten wij liever Hem bidden:


"Here Jezus! Gij zijt God en niemand meer!
Breekt Gij ons en maakt ons andere, nieuwe vaten Heer!
Dat wij anders gaan denken en anders gaan doen, om gelukkig te worden door een andere stijl van leven!

Zendt de Heilige Geest, o Here, dat Hij ons lere, dat Uw Bergrede ons niet is gegeven, om die te beginnen te leven op het trottoir, maar in onze huiskamers!

Houdt Gij ons trouw Here, daarin, dat wij alles houden in het verband met elkaar, want wij allen zijn verantwoordelijk voor onze naasten en de toekomst van de mensheid!

Houdt ons vervuld met Uw Heilige Geest, opdat wij ons daaraan niet zullen onttrekken, want het gaat niet om onszelf, maar om de verheerlijking van Uw onvolprezen Naam!

Halleluja! U alleen zij de ere. Amen.

Home | Sitemap | Inhoud