De Bergrede van Jezus

Home | Sitemap | Inhoud

 

 


Nabeschouwing


Zoals de Geest het zegt.

Daar is ook nog een andere verbazing, die ons doet verstommen, nadat Hij tot ons gesproken heeft. Dat is, als wij niet goed hebben gewild en met opzet slechte dingen verborgen hielden in de duistere schuilhoeken van ons zieleleven, om dan plotseling door Zijn woorden tot beter inzicht gekomen, met ontzetting en angst vervuld worden bij de gedachte alleen al, hoe dicht wij aan de rand van de afgrond hebben gestaan!

Hoe onbegrijpelijk dwaas en gevaarlijk wij gespeeld hebben met ons hoogste heil: HET KONINKRIJK DER HEMELEN. Hoe het mogelijk was, dat wij zo lang en zo hardnekkig ons verzet hebben tegen het erkennen van de Waarheid in Jezus Christus. Als Zijn Woord (zonder dat Hij Zich tot ons persoonlijk richt of ons beschuldigt) ons aanklaagt door die Stem van ons geweten, die Hij toch in ons gezet heeft. Als Zijn lessen, ons als een vernietigende beschuldiging in de oren klinken en ons zeggen:

"Gij zijt zelf die mens!"


In alles wat Jezus zegt of doet, geeft Hij tegelijkertijd het voorbeeld. Zo moet dan ook aan iedere gelovige, iedere Christen, iedere voorganger, die geroepen is om anderen de kennis der Waarheid en der Wijsheid God's te leren, voor ogen staan: door Zijn genade en de inwoning van God's Geest eenmaal zo ver te komen, dat hij niet langer slechts een "Schrift"-geleerde (een met dogma's, historische feiten, kerkgeschiedenis en bijbelkennis van typen, schaduwbeelden en symbolen volgeladen vat) zal zijn, maar een leeraar, die onder Gods' leiding geleerd heeft zelf te putten uit de Bron van Eeuwig Leven, om zodoende eigen dorst en die van anderen te kunnen lessen.

Alsdan zal hij een leeraar zijn, die met het gezag van de Heilige Geest en Zijn overtuigende kracht zal weten te leren, ... echt en ongekunsteld. Met het gezag van de Waarheid, die niet slechts tot het oor, maar tot het hart doordringt van iedere eerlijke hongerige en dorstige ziel, van iedere onbevooroordeelde mens.
Hij zal bekwaam zijn om nieuwe waarheden te verkondigen en oude onwaarheden te ontmaskeren. Prijst God!

Jezus zegt: "Volg mij! totdat het einddoel is bereikt!" En wij hebben de belofte: 'Vreest niet! IK BEN met u, ALLE DAGEN, tot de voleinding der wereld!" HIJ IS GETROUW EN NIMMER FALEND. Amen.


3.
 Home | Sitemap | Inhoud