De eeuwenlange strijd

 

Home | Sitemap | Inhoud

 

Het conflict m.b.t. het gekozen volk.
Waarom koos God Israël? 


In Genesis 12 zien wij God iets "nieuws" werken Hij roept dan een bepaald persoon uit de rest van de wereld uit zijn eigen volk en uit zijn eigen land naar een bepaalde plaats en voor een bepaald doel, dat God zichzelfen gesteld heeft.
Wij lezen dan: "Do Here nu had tot Abraham gezegd: "Ga uit uw land en uit uw maagschap, om uit uw vaders huis naar het land,dat ik u wijzen zal".(v.1) Hier hebben wij dan het begin van Gods bemoeienissen met Zijn gekozen volk, later bekend als het volk Israël, de afstammelingen van Abraham,  Gods-geroepene.

Van nu af aan neemt het Bijbelverhaal een andere loop en verandert. Wij zien dan in het verdere gedeelte van het O.T.,dat God zich in hoofdzaak bemoeide met deze natie in het bijzonder. Waar wij een profeet zien uitgaan naar andere natiën met een speciale openbaring van God, was het eerder uitzondering dan regel. Dit geschiedde bij speciale gelegenheden. Voor het grootste gedeelte gingen Gods bemoeienissen toch uit naar het volk Israël alleen.

Waarom koos God Israël? 
Welke reden bestond er voor dit zo uitzonderlijk gedrag van God, Die toch geen aannemer des persoons is? Welk doel beoogde God met het kiezen van Abraham en zijn zaad? Was het alleen maar omdat Hij een speciaal volk wilde aan hetwelk Hij bijzondere genegenheden zou kunnen bewijzen? Was de roeping van het volk Israel het bewijs, dat God generlei belangstelling meer koesterde in de andere natiën van de wereld? Verre van dat! In feite te is het tegendeel waar en een zorgvuldige studie van het Boek Genesis en van de rest van de Bijbel zal dat ook aantonen.

God vertelde Abraham nauwkeurig waarom Hij hem riep. Ten tijde van de roeping openbaarde God het doel en zeide:  "In u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden."(vers 3). Na Abrahams beproeving en geloofsoverwinning in de kwestie van het ontvangen bevel om Izak te offeren, herhaalde God een en ander opnieuw door te zeggen:  "En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt." (22.,18) Van hetzelfde doel wordt gesproken in verband met de Goddelijke beslissing ten aanzien van de verwoesting van de stad Sodom. Daar zegt God: "Zal Ik voor Abraham verbergen wat Ik doe? Dewijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk  en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden?" (18:17,18) Dezelfde belofte werd gedaan aan en van hetzelfde doel werd gesproken tot Izak in Genesis 26:4.

"En Ik zal aan uw zaad al deze landen geven en in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde". Dezelfde belofte werd voorts nog bevstigd aan Jakob in Gen.28:14 "En uw zaad zal wezen als het stof der aarde en gij zult uitbreken in "menigte", westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts; en in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden".

Waarlijk, dit plan van God, dat in de Schrften wordt herhaald en benadrukt, geeft aan, dat Gods bedoeling met de roeping van Abraham en van het Israëlitische volk geen "exclusieve" maar veeleer een "alles-omvattende" was, tot zegen van het mensdom! Herhaalde malen staat er geschreven dat "al de volkeren der aarde" zouden worden gezegend door Abrahams zaad.....

In Genesis  3 wordt van "dit zaad" gesproken als positief wijzend naar Jezus Christus Zelf. En dit doet ons dan meteen denken aan Gods eerste belofte van een "Heiland",  een "Redder", een "Verlosser", gegeven aan Adam en Eva ten tijde van hun val, hun zondigen, in de Hof van Eden.

"En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad; Datzelve zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen". (Gen.3:l5)

Hier is, in eerste aanleg, een profetie aangaande Christus. Hij zou het zaad zijn van de vrouw en tevens het zaad van Abraham.Hoe wondervol is het, dat God niet heeft gewanhoopt in Zijn bedoelingen met de mensheid! In plaats van het slotoordeel te brengen over de Mens, zoals Hij dat heeft gedaan met betrekking tot de gevallen engelen, beloofde Hij een Verlosser! Ook dit toont voldoende aan, hoe wondervol Gods genade wel is.

 

 

Home | Sitemap | Inhoud