De kracht van het Woord

Home - Sitemap

 

DE KRACHT VAN HET WOORD

Wij gaan uit van het volgende Schriftwoord:

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goede werk volmaaktelijk toegerust" (II Tim.3:16,17).


Wij hebben al eerder geschreven over "de Bron van het geloofsleven en de Goddelijke kennis" - De Bijbel vanaf Genesis tot en met Openbaring. Niets erbij en niets eraf. Juist omdat dit boek der Boeken door God is ingegeven, is de kracht ervan gelegen in zijn oorsprong.

Wij spreken en schrijven ook van de door "God geademde Schriften". De Bijbel is ingegeven of geinspireerd; en het Griekse woord hiervoor is "THEO PNEUSTOS".
Inspireren betekent in feite, dat Gods profeten door Gods Geest geleid werden tot het schrijven van datgene, wat zij reeds wisten door de werkingen (onderwijzingen) van de Heilige Geest.

Mozes
Kort voor Mozes' sterven, heeft hij veel van zijn, door de Geest gezalfde kennis, nogmaals herhald en opgeschreven in het boek Deuteronomium; en zo kunnen wij gevoegelijk spreken van een "herhaling" van datgene, wat in alle vier vorige boeken werd opgetekend. Het was de Heilige Geest, Die Mozes t.t.t. "bewoog" tot het schrijven van die vijf Bijbelboeken: DE PENTATEUCH. ("Penta" betekent "Vijf").

De Geest Gods heeft alles duidelijk en ordelijk voor Mozes' geest gesteld en zodoende zijn herinnering, wat wij noemen,"opgefrist". God heeft ook "vele malen en op velerlei wijze" direkt tot Zijn profeten gesproken (Hebr. 1:1.).
Inspiratie spreekt ons van het "waken, dat de Heilige Geest heeft gedaan" t.a.v. het ontstaan en het handhaven van de oorspronkelijke Schriften: van zowel het Oude -als  van het Nieuwe Testament, waardoor deze beide gemaakt zijn tot Gods feilloze gids voor onze verlossing en zaligheid.


De apostel Petrus zegt hierover het volgende . . .

"Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken". (II Petr.1:21).

Daarvandaan, dat ook de psalmdichter eenmaal kon schrijven..... "De Geest des Heren heeft door mij gesproken, en Zijn Rede is op mijn tong geweest" (II Sam.23:2).


(
1) De kracht van het Woord
De kracht van het Woord komt goed uit in wat de psalmdichter verder heeft geschreven: .. . . .."Door het Woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest Zijn monds al hun heir. Want Hij spreekt en het is er;  Hij gebiedt en het staat er" (Psalm  33: 6,9).

Hoe wonderlijk is dit alles. De Heilige Geest heeft hier nog aan willen toevoegen, sprekende door de mond van de apostel . . ."Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen,  die men ziet, niet geworden  zijn uit de dingen, die gezien worden"(Hebr.11; 3). M.a.w. "het zichtbare is NIET ontstaan uit het waarneembare".  De schepping op zichzelf is dus "het bewijs"van Gods scheppingsmacht; want uit het ONzienlijke heeft Hij al de zichtbare dingen tot "aanzijn geroepen"; en dat al door Zijn eeuwige en gezegende Geest.

Wanneer wij beide testamenten bekijken, komen wij tot de wondebare ontdekking, dat het N.T. de echtheid van het O.T. bewijst; want telkens weer vinden wij in het N.T. aanhalingen uit het O.T.  Zo vinden wij in het O,T.  profetieën aangaande de beloofde Verlosser, Die komen zou.

Terwijl wij in het N.T. de getuigenissen vinden  van de apostelen betreffende die Verlosser, Die gekomen is en op deze aarde heeft gewerkt en gesproken. Het is ook daarom, dat er geschreven staat. . . . "Tot de wet en tot de getuigenis: zo zij niet spreken naar dit Woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben" (Jes. 8:20)

Kunnen wij deze kracht van het Woord in ons leven ervaren? Het antwoord luidt: "Zeer zeker, maar alleen dan, als wij alles wat niet overeenkomt met de Goddelijke uitspraken wegwerpen".Wie de Bijbel neemt als enige richtsnoer, enige  levensregel, zal die grote kracht in zijn leven ervaren - telkens en telkens weer. Alles begint, voor degenen, die werkelijk dit willen, met . . . "Smaakt en ziet dat de Here goed is; welgelukzalig is de man, die op Hem betrouwt" (Pslm.34:9).


(2) Bewijzen van de kracht
De Bijbel is de geschreven openbaring van God; en Christus is het Levende Woord    "Dat vlees werd"... In dit verband staat er dan ook geschreven ..."In den beginne was HET WOORD, en HET WOORD was bij God, en HET WOORD was GOD.....En HET WOORD IS VLEES GEWORDEN, en heeft onder ons gewoond en wij hebben ZIJN HEERLIJKHEID aanschouwd; een heerlijkheid als van de Eniggeborenen van de Vader, vol van GENADE EN WAARHEID" (Joh.1:1,14).

Zo moeten dus het geschreven Woord van God en Christus aIs het Levende Woord van God in volkomen overeenstemming met elkaar zijn: d.w.z. dat het ene het andere zal moeten getuigen. In dit verband staat er geschreven . . . "Gij onderzoekt de Schriften, want gij MEENT in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van MIJ GETUIGEN" (Joh.5:39). Onderzoekt  verder ook Luk. 24:44.

Wanneer wij een ernstige studie maken van Christus' leven , zo zullen wij inzien, dat Hij " als mens" Gods Woord nauwgezet heeft opgevolgd. Wanneer wij nu zeggen, dat wij in Christus geloven, en wij verwerpen de Bijbel (Gods Woord) door het niet  te  geloven of aan te nemen, zo is het begrijpelijk, dat wij in zo'n geval Christus  verwerpen!

Wij willen tot beter begrip de volgende illustratie hierbij inlassen: . "Wij kunnen in algemene zin de Bijbel vergelijken met een CIRKEL.  Plaatsen, gelegen op de omtrek van deze cirkel, worden ingenomen door al de onderscheiden '"profeten" en "apostelen" en alle andere mensen Gods, die (gedreven door de Geest Gods) de Bijbel hebben geschreven. Al deze personen wijzen, door hun geschriften, naar het ene  MIDDELPUNT; en dit Middelpunt nu (van de Bijbel) is DE HERE-JEZUS-CHRISTUS".

Wanneer wij Joh. 1 en 14 in samenhang nauwkeurig bestuderen, zo zullen wij tot de konklusie komen, dat HET GESCHREVEN WOORD  ONVERBREKELIJK VERBONDEN IS AAN HET VLEESGEWORDEN WOORD!! Gods Woord bevat op tal van  plaatsen de "portretten"van Gods Eniggeboren Zoon, De Redder en Verlosser der mensheid.. Deze portretten of profetische uitbeeldingen van de Heiland tonen ons ook Zijn Goddelijke eigenschappen.

Wij zien hier een bepaalde vorm  of handeling en daar een wondervolle gebeurtenis en elders een wonderbare aanschouwelijke levensles. Al deze geven ons een voor zichzelf sprekende "schets" van de Zoon van de levende God. Daarom zal een ernstige studie van een ernstige zoeker naar de waarheid, deze ook onvoorwaardelijk leiden tot het vinden van de Christus in de Bijbel.

          +
Deze is"Het Boek der Boeken " en alleen in het Woord Gods ''ontdekken" wij Jezus Christus in al Zijn "menselijkheid en Goddelijkheid", Die (wanneer wij Hem ten volle aannemen als onze persoonlijke verlosser) ons " naar Zijn Beeld zal veranderen.  Bestudeer in dit verband: II Kor. 3:18

Er staat geschreven
Hierom heeft God ons Zijn geïnspireerd Woord gegeven en schenkt Hij ons ook, uit genade, Zijn Kracht, waardoor ditzelfde Woord  IN ons tot leven  gebracht kan  worden.  Bestudeer in dit verband hegeen geschreven staat in Psalm 119:11.

Gods Woord alleen wapent en beschermt ons tegen de zonde. De Here Jezus heeft altijd en overal dit Woord  gebruikt, om Zichzelf te verdedigen en om de tegenstander te verslaan.  In  de grote verzoeking in de woestijn, heeft Hij altijd geantwoord en daarmede iedere duivelse aanval geweerd:  "Er staat geschreven . . ."  ( Matt.4:4. 10).

De apostel Paulus vermaant ons met deze woorden: "Word krachig in de Here, en in sterkte Zijner macht (Ef. 6:10-17).  De  raad des Heiligen Geestes opvolgen, houdt in, dat wij in staat zullen zijn om altijd stand te houden tegen de menigvuldige verzoekingen en verleidingen des duivels (Ef. 6: 1).

Het zwaard des Geestes
Waarachtige Christenen kunnen op dit zwaard des Geeste onvoorwaardelijk vertrouwen. Het Woord van God scheidt niet alleen van alle zonde; maar is tevens een kracht Gods tot zaligheid een ieglijk, die gelooft (Rom 1:116). Paulus zegt in dit verband in Hebr. 4:5.
Alle andere "aardse zwaarden " kunnen worden gebroken, vernietigd, en zo meer; maar het "Zwaard des Geestes" kan onmogelijk gebroken of vernietigd worden. (Joh. 10:35 en Pslm. . 89:35. )

Dat wij dan altijd en overal, wanneer de zonde ons beloert, dit Geestes Zwaard zullen hanteren ter verdediging. Wij zullen dan ervaren, dat Hij machtig is om ons van struikelen te bewaren (Judas 24).  God wil per se niet , dat Zijn kinderen het onderspit delven, de nederlaag zullen lijden,  want daartoe heeft Hij ons Zijn dierbare belofte geschonken. (Jes. 54:17)

Een nauwgezette studie van het Woord van God leert ons dit zwaard te gebruiken.    Bij een dergelijke studie zal menigmaal deze vraag in onze harten rijzen : "Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht (Hand. 8:31-  d.w.z. . "de weg wijst".)

Vergeet nooit, dat de Bijbel eenvoudig is; maar dat de daarin vervatte waarheden zo intens diep (kunnen) gaan, dat wij soms niet weten, "hoe" wij in één keer alles zullen (kunnen ) begrijpen (verstaan). In al die gevallen dienen wij voor ogen  te houden, wat de apostel heeft neergeschreven in Petr.1:20.

Hanteren wij dat "Zwaard des Geestes" op  onze eigen manier, dan zullen wij van de waarheid afdwalen";waar "symboliek" en "typologie" en "schaduwbeelden" worden aangetroffen, daar moeten wij het Woord bestuderen aan de hand van betrouwbare richtlijnen, die overenstemmen met de inhoud van de ganse Bijbel.


De Here Jezus Zelf heeft ons gewezen op de noodzakelijkheid van grondige kennis van de Schriften (Matt. 22:29)  Het is dus zonder meer duidelijk.   Lezen alleen is onvoldoende - wij moeten ook kennis vergaren. Dit nu vraagt voortdurend onderzoek. (Spr. -2:4. 5.Zo doen  ook in het natuurlijke leven de schatgraver en gouddelver. Beiden  nemen een spade en graven alsmaar dieper om dat te (kunnen) vinden, waarnaar Zij  op zoek zijn.


Blijf in de waarheid
Dus,  wie naar "Goddelijke Schatten" zoekt, moet ook met de spade van volharding" en met een  hart vol liefdesverlangen delven in het Woord Gods.  Zeker, dit kost ons inspanning, moeite, tijd, geduld, lijdzaamheid, en nog véél meer; maar, wanneer wij het doen en de ons, door God Zelf, gegeven richtlijnen strikt nemen en volgen, zullen wij ook de geestelijke waarheid in alle onderdelen kunnen vinden.
Bestudeer in dit verband  II Tim. 3:15; Hand. 17:11.


Christus Zelf heeft de sleutel, die toegang geeft tot de Bron van onze levenskracht ter beschikking gesteld van een iegelijk, die gelooft en bidt en zoekt en klopt,
 in Zijn bevel: ." Blijf in de waarheid".  Dit houdt onvoorwaaardelijlk in: dagelijks de Bijbel raadplegen, alle raadsslagen , vermaningen en leringen te alle tijde ter harte nemen. 

 Dan ervaren wij de waarheid van :  Rom :. 1:16. Kennen wij dit verlangen niet, dan moeten wij God bidden om ons dit innerlijlk verlangen te schenken om ons te verdiepen in Gods Woord. Voor Gods kinderen is het een voorwaarde ("MOET").
Wij kennen géén ander RICHTSNOER voor ons leven;  in dit licht dienen wij te verstaan, dat het kán gebeuren, dat wij steeds blijven studeren, zonder ooit te komen "tot erkenning van de waarheidd  (II Tim 3:7). 

De reden hiervan is, dat wij sturen,  niet in de rechte geest... Wij zijn dan geestelijk NIET bekwaam om de positieve aanwijzingen van Gods Woord te aanvaarden, zó dat wij ons leven van iedere dag in overeenstemming brengen met de Heilige Schrift. 
Heel dikwijls aanvaarden wij de uitspraken  van de Bijbel, totdat  wij door Gods Woord worden geattendeerd - opmerkzaam gemaakt worden -  op onze lievelingzonde: op onze boezemzonde. 

Ook kan het heel goed gebeuren, dat de  Bijbel ons ons  ongeloof  doet kennen in velé gevallen en t.a.v. van vele zaken en dingen.  Wat doen wij dan meestal in zulke gevallen?  Wij keren ons af; wij worden ontevreden; wij verdragen dan niet langer het krachtige en scherpe snijden van het "Zwaard des Geestes": GODS WOORD.
Terwijl van ons juist wordt gevraagd, GEËIST, dat wij  gewillig alle vermaningen ter harte nemen. 

Dat wij met overgave Gods stem zullen gehoorzamen En, wanneer wij dit  doen, zullen  wij alsmaar meer  kostelijke waarheden vinden.   Lees in  dit verband wat de Here Jezus heeft gezegd in: . Joh.7:17 + Sp -.1:23.
De apostel Paulus schildert de mens, die weigert de aanwijzingen van de Bijbel te volgen als iemand, die "de schijn van Godsvrucht" heeft .( II Tim.3:5., ook Sor. .14:12.)

 
Hoe gevaarlijk is dikwijls de houding welke wordt aangenomen door zo vele gelovigen in dit leven!! Hoe vele Christenen maken zich hieraan nog schuldig?! En, hoe vreselijk zijn dan de gevolgen!!! Laten wij er daarom scherp op toezien HOE wij Gods Woord bestuderen, lettende (acht gevende) op .Jer. . 15:16.
Bij het onderzoeken (bestuderen) van de Bijbel dienen wij zo veel mogelijk systematisch te werk te gaan.

Om dit goed te begrijpen, moeten wij niet vergeten, dat Gods Woord samengesteld is uit  vele onderwerpen; en het is ons in zulk  een vorm gegeven, dat   wij ordelijk onderwerp na onderwerp zullen (kunnen) bestuderen . Verder dienen wij de Bijbel zo te gebruiken ( hanteren), dat wij de inhoud zuiver en onbevlekt  bewaren; ons hoedend voor dwaalbegrippenn, overleveringen van mensen, overgeestelijkheden, en zo meer.
 

Want de Heilige Geest heeft duidelijk gesproken in I Kor.2:13.  Onder de  bewuste leiding van Gods Geest moeten wij de ene  Schriftplaats vergelijken met de andere; en een tekst altijd beschouwen in het Schriftuurlijk verband waar in die voorkomt. Wanneer wij  Luk 24:13-35 nauwkeurig bestuderen, zullen wij zien, dat de Here Jezus dit eveneens heeft gedaan.


Hij heeft  wetsgedeelten genomen, zowel  uit de Wet van Mozes, als uit de Profeten en de Psalmen.  Al deze  heeft  Hij in  samenhang, met elkaar vergeleken en zodoende heeft Hij de zuivere betekenis ervan Zijn discipelen  medegedeeld. Het werd hen als het ware in hun harten ingeprent.


De Here Jezus heeft dus Gods Woord ontleed , voorschrift gelegd naast voorschrift en het geestelijke gesteld  naar het geestelijke, totdat  Zijn discipelen ten volle begrepen wat Hij bedoelde.. Zo doende  werd alles wat geschreven stond hen d
uidelijk  en in het hart "gebrand". En zo zal het ons eveneens gaan; want allen, die Jezus volgen, moeten zich zo alleen door Hem laten onderwijzen.

 

Het ontstaan van de Bijbel

De Bijbel werd geschreven tussen de jaren 1500 v.C. en ongeveer 100 n.C.

De Bijbel bestaat uit 66 Boeken, waarvan er 39 gevonden worden in het O.T. en 66 -39= 27 in het N.T.   In totaal hebben 40 verschillende mensen eraan gewerkt onder de inspiratie  van de Heilige Geest: Schrijvers, godvruchtige mensen, uit alle lagen van  de maatschappij: koningen, boeren,  staatslieden, herders en vissers.

En zo  zijn zij toch  -  ofschoon zij geleefd hebben in verschillende tijdperken van de geschiedenis -  één in hunne geschriften, omdat  zij allen geleid werden door EEN EN DEZELFDE GEEST.

De Bijbel is  ontstaan in het tijdsverloop van ongeveer 1600 jaren. Daarom is eenheid ook de meest treffende eigenschap van de Heilige Schrift; d.w.z.er is eenheid in bedoeling, eenheid in openbaring en eenheid in onderwerp.   Verder vinden wij een volkomen samenhang in onderwijs en leerstelling, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Deze Schriftuurlijke eenheid wordt ook gevonden in de ontwikkeling van het Woord; d.w.z. in de gestadige voortschrijding van scheppingsverhaal, zondeval, verlossing en herstel.

 

Eveneens in de vele en onderscheiden profetieen, d.w.z. dat het dezelfde Geest is, Die gesproken heeft tot Mozes, Die later de apostel Johannes heeft geinspireerd; gedurende al die eeuwen heeft dezelfde Geest van God getuigenis gegeven van dezelfde Vader/God en van dezelfde Zoo/nVerlosser en van dezelfde Geest/Trooster.

 

Het is dus onomstotelijk waar, wanneer er geschreven wordt:  de Bijbel is in alle opzichten historisch betrouwbar, want gechiedenis is profetisch woord in demonstratie.  De zoeven bedoelde Bijbelse onderwerpen moeten dus systematisch worden bestudeerd. Dit betekent, dat wij - willen wij iets weten van en over bijvoorbeeld het Duizendjarig Vrederijk van Christus  -  niet moeten zoeken in het Bsoek Genesis, maar daarentegen wel in het Boek Openbaring.

En derhalve is noodzakelijk  dat wij weten, waar al die belangwijke  onderwerpen (waarheden) staan. De Bijbel wordt zodoende recht gesneden en het onderwerp waarmede wij bezig zijn, wordt ons alsdan goed duidelijk.

Bestudeer in dit verband ook: Jes.  28:9,10.  

 

   

Home - Sitemap