Home ~ Sitemap

 

De (verborgen) kracht van de Heilige Geest  in ons leven

In deze les willen wij de hier onder volgende vragen beantwoorden aan de hand van het Woord van God.

• Wie is de Heilige Geest?
• Hoe is Zijn werk en welke is Zijn bediening?
• In welke verhouding staat Hij tot God, de Vader, tot Jezus Christus, de Zoon van God, en tot ons?

In de dagen van Jezus,  naderde het tijdstip waarop Zijn Messiasschap op aarde een einde zou nemen, met rasse schreden.  En even vóór Zijn kruisdood gaf Hij Zijn discipelen een van Zijn belangrijkste beloften; namelijk, dat de Vader in de hemel in Zijn plaats een “andere trooster” zou zenden: een andere Goddelijke Vertegenwoordiger.

Deze was de Heilige Geest- de Geest der Waarheid.  In Joh.14:15-18 wordt het ons duidelijk,  dat de voorwaarde om Hem (de Heilige Geest) te ontvangen was en is: met een ongeveinsde liefde Gods geboden gehoorzamen! Wij moeten bereid zijn Gods wil te doen – dan zal de Heilige Geest inkomen om voor altijd bij ons ons woning te maken (Joh.14:23).   

Deze Trooster moet IN ons een "Bron van kracht " worden, opdat wij kunnen opgroeien in Gods wondervolle liefde en genade. Het is daarom van het hoogste belang om een diepere kennis van de Heilige Geest te verkrijgen. Wij beginnen alweer met een vraag.

 
Wie is de Heilige Geest?

Het is een alom bekend feit, dat niets ons verstand zo tot nadenken kan stemmen als "de verborgenheid van Gods oorsprong" - "de verborgenheid van de Drie-eenheid en die van het Wezen van de Heilige Geest"! Wij moeten nooit vergeten, dat de diepe verborgenheid Gods boven ons natuurlijk begrip gaat - ver uit bóven ons menselijk verstand!!

De apostel Paulus schreef: "0, diepte des rijkdoms: beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzekelijk zijn Zijne oordelen, en onnaspeurlijk Zijne wegen" (Rom.11:33)


Voor ons menselijk verstand is de Heilige Geest dan ook even verborgen als God de Vader. In Zijn dialoog met Nikodemus toonde Jezus aan, hoe onmogelijk het is om de werking van de Heilige Geest te verklaren. Jezus  nam t.t.t. de WIND als voorbeeld, wiens werking geen mens regelen kan (Joh.3:8).

Wat niet geopenbaard werd (de verborgen dingen) kunnen wij dan ook niet peilen, noch verstaan met ons verstand. Toch behoren wij ALLES te weten wat de Bijbel zegt; en wij kunnen Zijn lering verstaan door het geloof.

Er staat geschreven: "De verborgen dingen zijn voor de Here, onze God" (Deutr.29:9a). Maar wat de Bijbel leert aangaande de Heilige Geest dienen kinderen Gods in de eerste plaats te weten om (wanneer zij gedoopt worden met die Geest!) te komen tot de ervaring. Amen.


De Heilige Geest is een Goddelijke Persoonlijkheid

De eigenschappen, die de Bijbel aan de Heilige Geest toekent, bewijzen dat Hij God is; stempelen Hem tot God! Want deze zelfde eigenschappen zijn ook die van de Vader en van de Zoon. De Heilige Geest is dan ook de Derde Persoon in de Godheid en gelijk aan de eerste twee.

Wij lezen nu eerst: Hand.28:25b-27

Jezus heeft altijd van de Heilige Geest gesproken als van een Persoon; en Hij gebruikte altijd het persoonlijk voornaamwoord (Joh.16:7,13,8).
Wij zien dus, dat de Heilige Geest een Goddelijke Persoonlijkheid is, in dezelfde zin als God de Vader en God de Zoon. Hij is dus beslist niet enkel "een kracht, óf "een invloed", die van God uitgaat en niets meer.
Wij kunnen geen menselijke maatstaven aanleggen om God te beoordelen.

Jezus leert, dat de Heilige Geest deel uitmaakt van de Godheid (Matt.28:19). Er is een onverbreekbare verbondenheid tussen deze Drie persoonlijkheden in de Godheid. Deze zijn:

 • God de Vader (onzichtbaar),
 • Jezus Christus (God geopenbaard in het vlees), en
 • God de Heilige Geest (onzichtbaar).

Bestudeer ook in dit verband de volgende Schriftplaatsen: Rom.8:26,27en 15:30 en Hand.16:6,7 -4- Ef.4:30 + I Kor.2:10 + Neh.9:20.


De Heilige Geest werkzaam bij de schepping


De Schrift leert, dat God de Vader door Zijn Zoon, Jezus Christus, de wereld(en) heeft gemaakt (schiep). Het werk van de Heilige Geest wordt duidelijk verklaard in Jes. 40:12-14. Het O.T. vermeldt de naam "HEILIGE GEEST" meer dan 100 malen; en het leert ook, dat de Heilige Geest het werk van de mensen zó kan leiden, dat Gods plannen onder de volkeren ten uitvoer gebracht worden.


De Heilige Geest in de Nieuw -Testamentische bedeling

Ofschoon de Heilige Geest werkzaam was door alle eeuwen heen, openbaarde Hij zich pas ten volle in de Nieuwe Tijdsbedeling. Zijn komen in de wereld wachtte op de Hemelvaart van Jezus; en staat in direct verband met Jezus' overwinning! (Joh.7:37-39).
Het leven van Jezus op aarde stond gans en al onder de leiding van de Heilige Geest, waarmede Jezus gedoopt was zonder mate.

In Zijn leringen legde Jezus de meeste nadruk op het werk en de kracht van de Heilige Geest om de zondige mens, die zich bekeert nadat hij geloofd heeft, te "herscheppen". In Gods verlossingsplan was reeds tevoren vastgelegd, dat de Heiland (Messias) naar de hemel moest terugkeren, om dan vandaaruit de Heilige Geest te zenden, als "De Belofte des Vaders". De Bijbel zegt e.e.a. duidelijk in Hebr.9:24 + Rom.8:34 + Joh.14:16,17.  Wij hebben Jezus als onze Hogepriester voor Gods Troon van genade en de Heilige Geest hier op aarde om ons te leiden in al de waarheid ( oh.14:26 en 16:7c,13). De Heilige Geest treedt op in de Naam van en spreekt uit Naam van de Drie-Eenheid.Een andere Trooster  (Joh.14:16).

Jezus was van Zijn geboorte af tot Zijn hemelvaart op aarde, om in die vast gestelde tijd het verlossingswerk te volbrengen. Ook voor de aanwezigheid van de Heilige Geest is een vast gestelde tijd: van de uitstorting op de Pinksterdag af tot dat Hij weggenomen wordt met de Bruidsgemeente!

De discipelen moesten een bepaald werk doen - Jezus zond hen, leerde hen en leidde hen. Als de Tweede Persoon van de Godheid was Hij in hun midden. Zo staan wij in deze tijdsbedeling onder de directe leiding van de Heilige Geest, de Derde Persoon der Godheid.

Het Griekse woord (naam) "PARAKLETOS" dat in Gods Woord vertaald wordt met: "Trooster ", betekent feitelijk: "voorspraak".
Christus is de ene Voorspraak en de Heilige Geest de andere. Het is het werk en de bediening van de Heilige Geest om te leiden, te ondersteunen, bij te staan, gelijk er geschreven staat in Rom.8:26. Wij hebben dus twee advocaten: Christus in de hemel (Hebr. 4:15, Rom.8:34) en op aarde de Heilige Geest (Matt.10:20, Hand.10:19-20).


Aandeel van de Heilige Geest in de Her-schepping

Zoals de Geest Gods Zich over de wateren bewoog bij het scheppen van de wereld (Gen.1:2), zo werkt Hij nu ook om in ons een her-schepping tot stand te brengen. Hierbij gaat het om de "wedergeboorte" (Joh.3:5).
Hij is dan ook gezonden om ons (karakter) te her-vormen, opdat Gods gerechtigheid in ons openbaar worde. Juist, omdat de mens altijd geneigd is om te zeggen, dat hij/zij "van nature" nu al zó is, daarom moet Hij in ons dat werk van VERNIEUWING uitwerken.

Bestudeer in dit verband Tit.3:3-5.

De Heilige Geest overtuigt van zonde (Joh.16:8) en als wij niet onder Zijn vleugelen stonden, zo zouden wij nooit de last der zonde voelen. In die rustige leiding, ingeving, terechtwijzing van de Heilige Geest, moeten wij Gods Stem herkennen (Jes.30:21).    Hij wijst in Zijn werk in ons niet alleen de zonde aan, maar Hij toont ons ook wat "ongerechtigheid" is - zo breekt Hij niet alleen alle overtredingen af, maar Hij leidt de geredde zondaar naar een leven van gerechtigheid. Halleluja. (Joh.16:13,14).   De Heilige Geest wekt in ons de Goddelijke natuur, waardoor wij (uit genade) Christus-gelijkend worden.De volheid der gave

Op het Pinksterfeest werd de Heilige Geest in volheid "uitgestort" (Hand.1:8). Hierdoor werden alle 12 discipelen bekwaam gemaakt om aan 45 nationaliteiten de boodschap van Jezus Christus en Dien gekruisigd duidelijk te maken. De Bijbel vergelijkt (typeert) deze uitstorting van de Geest met het
"vallen van regen". Wij spreken dan ook in dit geval van "De vroege regen" (Joël 2:23). Petrus, onder de machtige zalving van de Heilige Geest, werd het middel (instrument) om de t.t.t. aanwezige menigte mensen toe te spreken en tot Christus te leiden. (Hand.2:38,41).

Voorwaarden om de Heilige Geest te ontvangen.

Er staat in dit opzicht geschreven:"Of veracht gij de rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?" (Rom.2:4).
Oprecht berouw sluit bekering in (Hand.3:19)."Wat is bekering? Bekering is een ""zich afkeren van de zonde.


Waar de Geest heerst kan de zonde geen stand houden. God gaf ons Zijn eniggeboren Zoon en Jezus gaf ons de Heilige Geest  (Joh.14:15 -17).

Gods liefde moet ons bewegen en de "geest van gehoorzaamheid" moet ons in beslag nemen, willen wij de "Gave des Heiligen Geestes (kunnen) ontvangen.  De Heilige Geest is gekomen om de zonde te veroordelen; niet om de zonde goed te keuren. Het zijn "leugen-geesten"(demonen) die alles doen om in ons leven in te treden, om zódoende ons "te doen veronderstellen" dat wij de Heilige Geest reeds hebben ontvangen; ja, zelfs Hem nabootsen. Daarom moeten wij voorzichtig zijn en ons wel degelijk in acht nemen.

Zoals Jezus gewaarschuwd heeft tegen "valse Christussen" (valse zalvingen ), zo waarschuwt de Schrift ook tegen al deze "leugen-geesten", die de ongehoorzame mensen bedriegen. Leugen-geesten zijn "geesten der duivelen ". (Openb. 16:13,14 in samenhang met I Thess.2:8-110).
De Heilige Geest komt in hen, die bereidwillig zijn om met en voor God te werken – die hun tijd, kracht en talenten (willen) geven voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Volkomen overgave is Gods eis.


Gevolgen van de werking(en) van Gods Geest in ons persoonlijk leven.

Elke stap "voorwaarts" in ons geloofsleven wordt gedaan met al de hulp en bijstand van Gods Geest. Zonder Hem kunnen wij niets doen. Hij leidt ons in ALLE waarheid en zorgt voor onze geestelijke groei. Door de werkingen van Gods Geest in ons hart en leven geraken wij van het "natuurlijke" leven tot het 'geestelijke". Stap voor stap leidt Hij Gods kinderen en brengt ze tot volkomenheid in Christus en verzegelt ons telkens en telkens weer (onophoudelijke vervulling!)(Rom.8:14).

Genade wordt opgewekt en onze gebeden worden versterkt door de Geest (Rom.8:26,22 ).
Daarom worden wij ernstig gewaarschuwd de Heilige Geest niet te bedroeven (Ef 4-30).
Een onderwerpen aan Zijn eminente leiding voert tot redding en verzegeling; en Hij zal alsdan bij ons blijven als "het onderpand van de eeuwige erfenis" (Ef 1-13, 14a).


Vruchten van het geestelijk leven (een door de Geest geleid leven).
 

De Schrift leert: "Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, goedertierenheid, geloof, matigheid" (Gal..5:22).


Wij worden gedoopt met de Heilige Geest, opdat wij ervoor zullen zorgdragen, dat Hij ons altijd kan blijven vervullen en ons volkomen in bezit kan nemen, waardoor Hij onze geestelijke groei kan bewerkstelligen (bevorderen). Hierdoor kunnen de vruchten des Geestes voortgebracht worden; deze vruchten zijn het bewijs, dat wij in de ware wijnstok d.i. in Jezus zijn geent. Daarom moeten wij ons meer openstellen voor de werking van Gods Geest en willen om door Hem "gereinigd én geheiligd" te worden (Joh.15)

Reinigiging en heiliging vraagt offerande van onze kant – dit doet pijn, maar hierdoor groeien wij en wassen wij in de genade (II Petr.3:18).


De Heilige Geest: de laatste regen in de profetie.

Werd op de Pinksterdag (Pinksterfeest) de "vroege Regen" uitgestort en ontvangen, NU is het de tijd voor de late of "Spade regen" (2: 28,29).  Deze dient om "de aren met rijpend graan te vullen en voorbereidingen te treffen voor de komende oogst". Glorie voor God! Hij wil de genoemde Vruchten des Geestes in de levens van Zijn kinderen tot de hóógste ontwikkeling (volmaking) brengen en de gaven des Geestes gebruiken om De Bruidsgemeente gereed te maken voor de eeuwige zaligheid.


Hoe staat het met u?
 
• Groeit u dagelijks op in genade?
• Stelt u uw hart open voor het neerkomen en de Gaven van de Geest?
• Is er "overgave" genoeg in uw leven?

Lees dan nog eens met alle aandacht en biddend de voorwaarden die hieraan verbonden zijn
.
De doop met de Heilige Geest als de gave Gods, wordt oprechte gelovigen geschonken. Daar is ook in dit opzicht geen aanneming des persoons bij God. Wij moeten Hem verkiezen boven allen en alles. Dan zal Hij ook zeker inkomen, en ook blijven (I Joh.7:37b, 38).
Leg dan alles op Gods altaar (Golgotha) kom tot volkomen overgave,  houdt niets terug en looft en prijst Hem voor Zijn grote liefde én uitnemende genade én de Heilige Geest. 

 

Hij wacht op u – ja, juist op u!!Home ~ Sitemap