Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lees verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

De brief aan de gemeente te Filadelfia 
Periode 1750 tot 1900


 

De Gemeente "met kleine kracht"

Profetisch kregen wij in Sardes de toestand beschreven ná de zogenaamde Hervorming. Was het kenmerk van deze Gemeente enkel nog "de naam van te leven", de weinige getrouwen die erin waren, zouden uitgroeien tot de Gemeente, die wordt vergeleken met die te Filadelfia, terwijl wij zullen zien, dat de anderen, namelijk zij die enkel de naam hebben van te leven, maar in feite dood zijn, zullen geraken in een toestand, die nog verschrikkelijker is dan zij reeds was, om tenslotte "uit 's Heren mond te worden uitgespuwd".  Is er erger toestand denkbaar?! Deze Gemeente wordt beschouwd en toegesproken in de brief aan Laodicea.

Hier in deze brief aan Filadelfia heeft men daarom de beschrijving van een geheel nieuwe en bijzondere toestand. Profetisch hebben wij hier in elk geval te maken met de toegewijde en liefhebbende Gemeente uit de Kerkgeschiedenis, voorkomende van het jaar 1750 tot 1900. In dit tijdperk van de geschiedenis vinden wij het begin van alle activiteit op het gebied van zending en opwekking over de gehele wereld. Mamen van grote opwekkingspredikers, door God op een wondervolle wijze gebruikt, als Carey, Wesley, Whitefield, Funney, Moody e.a. zijn voor de wereld overbekend tot op deze dag. God zij de glorie!


Daarom vinden wij in deze brief geen enkel woord van vermaan of berisping en dit vooral doet ons duidelijk zien uit welk oogpunt God Zijn heiligen beschouwt
. Niet zoals wij mensen dat doen, namelijk uit het oogpunt van...." de menselijke zwakheid", maar uit het oogpunt van Gods volheerijke genade!  Wij herinneren ons het Woord, dat geschreven staat van Israël, als volk des Heren: "Hoe schoon zijn uw woningen, o Israël en hoe lieflijk uw tenten, o Jakob!" God gaf dit getuigenis aangaande Zijn volk ten dage dat het vertoefde in de velden van Moab. God aanschouwt ons, die Hem in waarachtigheid willen dienen - en dat is zo door alle eeuwen heen - als afgezonderd van de zogenaamde "naam-belijders".

Het nieuwe werk van de Heilige Geest van onze dagen is zo geheel en al in volmaakte harmonie met de geopenbaarde Woorden
van een heilige God ten aanzien van Zijn kinderen, is zo geheel en al in overeenstemming met Gods gedachten over de afzondering der "ware gelovigen" van de grote massa van de oppervlakkige belijders. Dit wordt duidelijk aangetoond door de inhoud van deze brief. Op geheel andere wijze komt de Here Jezus in deze brief tot deze Gemeente. Let goed op! De Heer spreekt hier niet zo zeer over wat Hij heeft, maar wel over WAT HIJ IS!


Vers 7,
"En schrijf aan de engel der Gemeente die te Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel Davids heeft; die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand
opent."
 
De centrale figuur

Altijd en altijd was en is de Persoon van de Here Jezus Christus de centrale figuur daar, waar kinderen Gods zich verzamelen, en vormt HIJ DE ONUITWISBARE HOOP van hun aller verwachting. Waarom? Omdat onze gemeenschap met Hem ONVERBREKELIJK is! Halleluja! Wij zijn en blijven aan Hem verbonden met al de toegenegenheid van onze ziel. ALLE andere dingen en zaken, alle instellingen en inzettingen van mensen, hoe schoon ook, ze verliezen daarbij alle waarde.
Dit is dikwijls heel moeilijk te verstaan, maar toch is dit zo. Hoe dichter wij tot Hem komen, hoe gezegender Zijn tegenwoordigheid in ons hart en leven is, maar ook hoe méér wij bevrijd worden van ALLE invloed van dode formaliteit en schijn.

Immers,  Jezus Christus is DE HEILIGE, Degene Die afgezonderd is van alles, wat niet uit God is. En nu is er iets, dat geldt voor ALLEN, die zeggen in Hem te geloven – (op de een of andere wijze moeten Gods kinderen hiermede in overeenstemming zijn ) - namelijk: hoe méér gelijkvormigheid met Christus, des te gezonder is het oordeel over hen, die in deze laatste dagen enkel "de gedaante van Godzaligheid" hebben.

Wij, die belijden Pinksteren te beleven, doen goed rekening met het volgende te houden: de mensen zoeken niet ONS te zien, maar wel CHRISTUS te vinden! In voren geciteerde tekst lezen wij, dat Hij behalve heilig ook waarachtig is. Dit wil zeggen: de ware  openbaring van hetgeen God is. Ook is Jezus waarachtig in Zijn Woord, wan:..Hij is het Woord.  Ook is Hij waarachtig in al Zijn beloften, zij zijn alle JA EN AMEN in Hem.. Geprezen zij de Naam van Jezus!

De Here Jezus Christus is soeverein en bezit het absolute gezag in Zijn Huis, Zijn Tempel, Zijn Woonstede en ook over alle koninkrijken der aarde. Hij heeft inderdaad, overeenkomstig het profetisch woord van Jesaja, 'de Sleutel Davids." En wij, als Gods kinderen, mogen de volkomen openbaring van die macht van God in Christus door Zijn Woord aanschouwen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde en geen macht waar ook, kan Hem verhinderen om te openen of te sluiten! En gelijk David het koninkrijk gaf "aan wie Hij wilde, zo geeft Jezus Christus de sleutels van het koninkrijk der hemelen aan wie Hij wil.

Matth. 16:19, "En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen.; zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn."
 
Vers 8a:
"Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht."


Kleine kracht
Met "de sleutel Davids" heeft de Here voor Zijn zwakke dienstknechten een geopende deur gegeven. Zij
zelf hebben zij maar kleine kracht, zij kunnen deze deur niet zelf openen en daarom komt Hij, Die het wel kan, opdat zij zonder eigen krachtsinspanning, zullen kunnen ingaan door een geopende deur. De hovaardigen worden hierdoor vernederd en de heiligen verhoogd!  De geest van rebellie onder de volkeren werd door de Here Jezus gebruikt om de sloten en grendels, die de Roomse  Kerk op de deuren geschoven had, open te breken en vele streken der aarde - door Rome zich toegeëigend en in onwettige onrechtmatige claim en gesloten voor de prediking van het vrije en volle Evangelie - werden opengesteld. Halleluja.

Verzonken als het ware in het bijgeloof en heidendom van de Roomse leer en kerk, kwamen volkeren, natiën en tongen vrij om te luisteren naar de blijde klanken van het gepredikte Woord van de levende God. Hiermede bewees de Here Jezus, hoe Hij over de machten der lucht, over de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, over alle boosheden, wist en nog weet te triomferen. Glorie voor God.
En nu, levende in de laatste dagen van een bedeling van genade, vragen velen zich af: "Wáár vinden wij de ijver van Petrus, wáár de energie van Paulus, wáár de onverflauwde belijdenis der martelaren? Wáár blijven die wonderen en gaven en vreemde talen, die gevonden werden in de "Vroege - Regen - Gemeente"?

Inderdaad, daar vallen reeds "druppelen van zegen" uit een geopende hemel, maar God heeft toch stortvloeden beloofd! Hoe lang moeten wij nog wachten?  Geen nood, geliefden! Hij, Die de sleutel Davids heeft, is nog altijd Dezelfde en is gezeten op Zijn troon. Hij is en blijft onveranderlijk in Woord en daad, in trouw en in macht!  Laat ons de ogen slechts op Hem gevestigd houden, want Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Amen.
Naast die "kleine kracht", die door Hem in deze Gemeente gevonden wordt, zijn er twee dingen, die in Zijn ogen kostelijk zijn, namelijk:


                                                                                                                                                                                                  
Een Naam boven alle namen

Wij moeten bidden in deze Naam, vergaderen in deze Naam tot opbouw van het geloof en tot verheerlijking van God, de Vader; en naarmate de grondslagen van de Christelijke Kerk weggeslagen worden door "de onderstromen van de tijd" - wat geschiedt er nu feitelijk nog openbaar? - naar diezelfde mate klemmen Gods kinderen zich des te vaster aan deze Naam, die boven alle namen is. Het Vaderhart van God wordt verkwikt, wanneer Hij ziet, hoe Zijn kinderen, levende in het midden van ongeloof....en verwerping van de Bijbel, zich toch weten vast te klemmen aan dat Woord en dat ondanks de algemene verachting, de zoete Naam van Jezus ons lief en dierbaar blijft!
De gelovigen van de Filadelfia Gemeente hadden waarlijk grote behoefte aan die vertroosting, waar zij zulk een hoon, spot en verachting moesten verduren van degenen, van wie de godsdienst gegrond was op voze menselijke instellingen, en niet op het onveranderlijk Woord van God, niet op de Rots der Eeuwen!


  Vers 9,
"Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen; zie Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en erkennen dat Ik u liefheb."     

Welk een stimulans voor de kinderen Gods deze woorden te horen spreken. De grootste tegenstanders zullen door Gods wondervolle wegen, leiding en werken er toe worden gebracht om te komen en te erkennen, dat die zo verachte, kleine kudde, hoe zwak ook van kracht, aan Zijn Woord en aan Zijn Naam getrouw is, en dientengevolge zich kán en mag verheugen in de liefde en de genade van de Here. Dan volgt wederom een belofte:


Vers 10,
"Omdat gij het Woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verz
oeking, die over de gehele wereld komen zal, om te bezoeken die op de aarde wonen."

Omdat de Here Jezus Christus zal wederkomen, weet Hij als niemand anders te wachten. Daarom moeten ook wij deze lijdzaamheid betrachten. Laten wij ook hierin Zijn voetstappen drukken. Laten wij Zijn Woord bewaren, geduldig en volhardend om tegelijk uit te zien naar Zijn wederkomst in glorie! Wie dit doet, zal door Hem bewaard worden uit de ure der verzoeking, die over het gehele aardrijk komen zal.
Wat ons hier geboden wordt is de pertinente en voor geen tegenspraak vatbare belofte, dat allen die Christus' verschijning liefhebben, door Hem zullen worden bewaard. Een heerlijke belofte, die wordt gevolgd door een niet minder heerlijke verzekering:


Vers 11a,
"Zie, Ik kom spoedig."

Wordt Sardes bedreigd met Zijn komst ten oordeel, hier spreekt de Hemelbruidegom, Die Zijn geliefde vertroost, bemoedigt en tot volhardend wachten aanspoort met de woorden:

Vers 11b,
"Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme."

Dit is niet alleen een Woord, dat ruim 1900 jaren terug gesproken is, maar het wordt ons ook NU toegeroepen.Nu leven wij in de tijdsbedeling van de Heilige Geest; de laatste in het Goddelijk Raadsplan van Verlossing......Wij moeten nu luisteren naar Zijn Stem. Tenslotte de belofte:
 
Vers 12-13:,
"Wie overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daar uitgaan; en Ik zal op hem schrijven de Naam Mijns Gods, namelijk het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel van Mijn God afdaalt en ook Mijn nieuwe Naam. Wie oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt."
 
Hier geeft de Here aan Filadelfia een DRIEVOUDIGE belofte!
Een pilaar is het symbool van kracht. Gods tempel wordt erdoor ondersteund. En dat voor eeuwig! Hoe wondervol! De woorden: "Hij zal niet meer daar uitgaan" duiden op een
onveranderlijke positie, onveranderlijk en onwrikbaar! Amen. Dan de Naam van God en de stad Gods, geschreven op, die pilaar…  Wie Zijn Woord heeft bewaard, zal in gemeenschap verkeren met zijn God.

Wie een vreemdeling op aarde was en is, zal ook eenmaal wonen in de stad van zijn God, in het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel afdaalt.
Uiteindelijk ontvangt de overwinnaar ook de nieuwe Naam des Heren:
Here Jezus Christus! het drievoudige zegel, gedrukt op de voorhoofden van hen, die hier veracht, bespot en gesmaad worden. Merkt eens op, hoe PERSOONLIJK al deze beloften hier zijn! Niemand anders kan de plaats van de overwinnaar innemen; het is alles zijn persoonlijk deel in Christus.Aantekening:

Filadelfia heeft
- als lofprijs: Gij hebt Mijn Woord bewaar
d en hebt Mijn Naam niet verloochend.
- als veroordeling: geen
- als titel voor Christus: De Heilige, de Waarachtige; Hij, Die de Sleutel Davids heeft ; Hij Die opent
en niemand sluit, en Die sluit en niemand opent.


Home - Sitemap