0

* Inhoud

* Gods Raadsplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder

* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lees verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder


 

 

 

Home - Sitemap - Inhoud

Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


 

Gods Raadsplan der eeuwen


 

Het Woord van God

Allen, die van mening zijn, dat het Boek Openbaring in een handomdraai behandeld kan worden, moet ik teleurstellen. Het Woord van God in het algemeen en dit laatste Bijbelboek in het bijzonder, is niet "iets", waarnaar men even kan komen kijken om er dan genoeg van te weten. Verre daarvan! Wie waarlijk dieper ingeleid wil worden in de Goddelijke waarheden der laatste dagen, in het bijzonder vastgelegd in het Boek Openbaring, die moet niet ophouden God te bidden: "Schenk Gij mij , O Here, een weinig van Uw lijdzaamheid naast de geestelijke honger, die door Uw Geest is opgewekt."

Wij kunnen niet buiten de leiding van Gods Geest en Zijn Woord. Hij is de Openbaarder van Gods verborgenheden.  Wij ontvangen licht als Hij ons het Woord opent. Glorie voor God! Slechts zij, die weten te bidden, zullen ontvangen! Alleen degenen, die oprecht zoeken, zullen vinden! Enkel degenen, die een hart hebben, dat vol verwachting klopt, zullen worden opengedaan!

Het Plan der Eeuwen
In welk Licht moeten wij het Boek Openbaring beschouwen? De beschouwing van dit Bijbelboek zal naar mijn eigen ervaring het beste kunnen worden gedaan aan de hand van de hierondervolgende tekening. Zij vormt een schets van de onderscheiden tijdsbedelingen, die wij in de Bijbel kunnen terugvinden. Deze tekening (ik maak geen aanspraak op onberispelijkheid!) is dan ook slechts een poging om u schematisch het Schriftuurlijk "Plan der Eeuwen" uit te beelden.


Waar Openbaring een profetisch Boek is, maken alle daarin genoemde gebeurtenissen onderdeel uit van dit grote profetische plan .
Daar is één ding, dat ons bij de behandeling van het Boek Openbaring steeds voor ogen moet staan; dat éne is het
"tijds-element in het raadsplan van God."
Veronachtzaming ervan leidt tot het maken van blunders in de interpretatie. Daarom geef ik u hiernavolgend nog het een en ander hierover.Wie spreekt over "tijd" moet rekening houden met de "chronologie" of "tijdrekenkunde".

Nu komt de tijdrekenkunde van de Bijbel vrij nauwkeurig overeen met de wetenschap, die zich bezig houdt met het vaststellen van tijd en wat daaraan verbonden is op grond van bestaande wetten, die God gezet heeft in Zijn schepping. Astronomie, niet astrologie, is zulk een wetenschap.


 
 DE RESTAURATIE WEEK (Ps. 90:4; 2 Petr. 3:8)


 
Schematische afbeelding van  "Gods Raadsplan der Eeuwen"

 
 
Het is gebruikelijk en ook wettelijk juist, als wij spreken over "anno Domini", dit is "jaar van onze Heer". Zoiets  moet toch ergens op gebaseerd zijn en dat is ook zo... Nogmaals, wie wij ook willen noemen als de samensteller van onze hedendaagse kalender, één onwederlegbaar feit is daar...
De tijdrekenkunde , die volgens de almanak verloopt, is in overeenstemming met de chronologie, die wij in de Bijbel vinden..Daar is echter een klein verschil op te merken ten gevolge van een kleine rekenfout (wij zijn nu eenmaal mensen), deze bedraagt ongeveer 4 jaren.

Nemen wij bijv.het jaar 1973, dan moet er in feite 4 jaren bij worden geteld, zodat wij dienen te schrijven 1973 + 4 = 1977. In dit licht behoeven wij u feitelijk niet meer te vertellen, hoe zéér de tijd dringt.
Waarheden en geestelijke waarden hebben hun plaats in dit Goddelijk Raadsplan der Eeuwen.God Zelf heeft dit vastgelegd in Zijn Woord en uitgemeten in de onderscheiden tijdsbedelingen. De Here helpe mij om u het een en ander zo duidelijk mogelijk voor te stellen.


Het Boek Openbaring en de Laatste Tijdsbedeling
De inhoud van het Boek Openbaring staat in direct verband met de laatste bedeling van de tijd en alle gebeurtenissen spelen zich dan ook af in dit tijdsgewricht (zie schets) . Deze tijdsbedeling is, evenals de twee voorafgaande, er één van 2000 profetische jaren, gerekend vanaf Christus' Kruisdood tot Zijn Wederkomst. Aangezien wij in dit u geboden bestek hierop niet dieper kunnen ingaan, mogen wij u hierbij verwijzen naar de
"Scheppingsweek", die de grondslag van onze beschouwing vormt, en naar twee uitspraken uit Gods Woord - in de mond van twee getuigen zal immers alle getuigenis vaststaan- te weten: Psalm 90:4 , en 2 Petr. 3:8.


Ps. 90:4, "Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is en als een nachtwaak." 

2 Petr.3:8, "Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaren en duizend jaren als één dag.!' 

De wederkomst van Jezus Christus brengt met zich het einde van het anti-christelijke Tijdperk, dat een tijdsbestek zal vormen van 31/2 jaar aan het einde van deze tijdsbedeling. De tijdsbedeling, waarin wij nu leven, is die van de Gemeente van onze Here Jezus Christus, ook wel genoemd de "Bedeling van de Genade".


In deze laatste tijdsbedeling is het ons vergund het Evangelie van het Koninkrijk te prediken in de kracht van de Heilige Geest aan alle creaturen totdat God zegt, dat het genoeg is. Voor allen geldt het "to be or not to be". Nu moeten wij de Here Jezus aannemen of nooit. Daaris géén tweede kans meer! Een zogenaamde "tweede kans" is een satanische leugen en een duivelse leerstelling.

 
De "Dag des Heren"  
God zegt tot allen: "HEDEN  is het de welaangename tijd, HEDEN is het de dag der zaligheid" (2 Kor. 6:2b). Amen!  Wij leven thans in de
"6de profetische dag", de laatste dag van de "Week van Verlossing". Deze profetische dag biedt allen de laatste kans! In geestelijk opzicht moet dan ook NU "de dubbele portie manna" verzameld worden: de dubbele portie van Gods kracht, de Heilige Geest; deze is nodig om de "7e profetische dag" door te komen.  Deze is de "Dag des Heren", de "Sabbat Gods", Het "Millennium", Gods Vrederijk op aarde geopenbaard. De wonderbaarlijke en bovennatuurlijke uitstorting van de kracht van


Het Begrip "Tijd" in de Bijbel

Wat  het begrip "tijd" aangaat, dienen wij direct op te merken, dat het in de wereld kwam met de intrede van de zonde. Voordien was er geen sprake van tijd, slechts vaan eeuwigheid. Sinds dat "tijd" gevonden wordt in "het Raadsplan van Verlossing" is alles onderworpen aan de vergankelijkheid, maar op datzelfde ogenblik begon ook de restauratie. In Gods Plan van Verlossing lopen daarom "tijd" en "zonde" parallel.   Dit betekent, dat zolang er nog sprake is van "tijd" er ook nog "zonde" zal zijn en omgekeerd.

 In Openbaring 10:6 lezen wij:".... dat er geen tijd meer zal zijn." Daar komt straks in dat zelfde verlossingsplan dus een moment, waarop dit profetisch Woord in vervulling zal gaan.

Alsdan is het afgelopen miet alle "tijd" op deze aarde, maar dan ook met alle "zonde". Met de wederkomst van Jezus Christus zal er een poortopening voor de eeuwigheid worden gevormd. Het millennium vangt dan aan, de duizendjarige regering van Christus als Koning der koningen en Here der heirscharen. In dit onsterfelijk tijdperk zal géén zonde meer worden gekend. De aarde zal vol zijn van de Heerlijkheid des Heren. Alsdan zullen er in totaal 6 maal 1000 jaren verlopen zijn (zie voornoemde schets) .


Dit Profetische Boek vormt een Openbaring 
Het is niet zoals velen spreken en ook schrijven: "De Openbaring van Johannes", maar het is de Openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes. Johannes, de geliefde apostel, bevond zich toentertijd op het dorre en rotsige eiland Patmos, waarheen hij verbannen was vanwege het Woord Gods. Patmos ligt westelijk van de kust van Klein-Azië. Het laatste Bijbelboek werd geschreven omstreeks 95 na Christus.  Alles wat in dit Boek wordt gevonden is één machtige openbaring, door God gegeven aan Zijn Zoon Jezus Christus.Wij zien dit Boek dan ook als één machtig geheel; en de onderdelen ervan, de respectievelijke gebeurtenissen, volgen elkaar snel op en overlappen elkaar,  zelfs in de afwikkeling. Een en ander is oorzaak, dat bij de interpretatie (Schriftuitleg) verschillende profetische gebeurtenissen niet juist worden onderscheiden.     

In verband hiermede dienen wij dan ook bij de studie van het Boek Openbaring rekening te houden met het feit, dat er in de loop der tijden verschillende theorieën zijn ontworpen, zonder ons echter te houden aan de geponeerde stellingen. Wij, van onze kant, zullen ons alleen bepalen bij datgene, wat tot ons is gekomen langs de weg van de openbaring van de Heilige Geest. Hierin ligt onze overtuiging verankerd.  Voor hen, die naast wat wij hierbij weergeven, nog behoefte hebben aan de zienswijzen van de zogenaamde "Pretiristen", "Futuristen", "Spiritualisten" en "Historici" is de gelegenheid altijd daar voor zelfstudie. Wij willen op al deze zienswijzen, gezien ons bestek, niet verder ingaan. Enkel past hier de volgende waarschuwing: "hoedt u alstublieft voor het heus niet denkbeeldig gevaar om verstrikt te raken in, wat de Bijbel noemt
"allerlei wind van leer."

Apocalypse
 
Apocalypse is een andere benaming van de Openbaring. Zij betekent "ontsluiering","zichtbaar maken". En zó is het ook in feite. De persoon van onze Here Jezus Christus wordt in  dit laatste Boek van de Bijbel ten voeten uit getekend, ontsluierd. Het is dan ook een Openbaring van Hem. In geestelijk opzicht vervaagt in het Boek Openbaring de wolk, die ten tijde van Jezus' Hemelvaart Hem voor de apostelen wegnam van hun ogen (Hand. 1: 9)
De beloften Gods zijn onberouwelijk en Zijn Woord kan niet gebroken worden
(Hand. 1: 11). Jezus Christus moet daarom wederkomen in heerlijkheid en daarom wordt Hij in de laatste dagen door de Heilige Geest ons geopenbaard.De wederkomst van onze Here Jezus Christus of wel Zijn openbaring, is het grootste evenement van alle eeuwen. Zij is een onaangename verrassing voor de "geestelijke slaper", een kwelling voor de "vleselijke mens". Maar de hoop, de wens, de verwachting van alle gelovigen en de dagvaarding aan "alle in Christus gestorvenen"! Apocalypse. De wederkomst van de Here staat in onverbrekelijk verband met de ganse schepping.


De Bovennatuurlijke inhoud van Openbaring 
Acht men de inhoud van Openbaring bovennatuurlijk, zij is het ook in letterlijke zin. Gods bemoeienissen met ons zijn altijd bovennatuurlijk; ze komen "van boven". De beschrijving ervan is echter ook "letterlijk" te noemen en wel in deze zin: Aangezien God zegt, wat Hij bedoelt en bedoelt wat Hij zegt, dienen wij Zijn Woord "op de korrel", "zuiver" te nemen
In dit licht zijn al Gods bemoeienissen met Zijn schepping letterlijk en toch bovennatuurlijk te noemen. Zó moeten wij ook alle gebeurtenissen in het Boek Openbaring bekijken. Zij die geloven "gelijkerwijs de Schrift zegt", ontvangen de sleutel op elk probleem van de tijd; degenen die het "profetisch Woord" verwerpen, hebben geen "lamp in een duistere plaats"! Is dit niet ontzagwekkend, geliefde lezer?

Omdat de Openbaring van Jezus Christus opent met een "Zalig" (1:3) en ook sluit met datzelfde "Zalig" (22:7), is er geen plaats voor welk excuus ook in verband met een veronachtzaming, of iets dergelijks! Het is Gods uitdrukkelijke wil, dat wij de Openbaring zullen lezen, opdat wij haar ook zullen verstaan. De Heilige Geest is hier in Zijn wondervolle bediening van Openbaarder. De twee redenen waarom de inhoud niet recht wordt verstaan, zijn de volgende:

1. de terzijdestelling van het o zo belangrijke tijdselement als zijnde  onbelangrijk;
2. de foutieve onderscheiding van het Jodendom en de Gemeente.
 

In verband met het eerstgenoemde punt merken wij op, dat Openbaring "Profetie" is -  en niet "geschiedenis". "Kom hier op en Ik zal u tonen, hetgeen NA DEZEN geschieden moet" is h e t gesproken woord tot Johannes (4: 1).


In verband met het tweede genoemde punt dient te worden gezegd, dat sommigen de mening zijn toegedaan dat, met uitzondering van de eerste drie hoofdstukken, de Openbaring uitsluitend voor het Jodendom bestemd is. Met andere woorden: de Gemeente heeft niets te maken met de inhoud van Openbaring ná het derde hoofdstuk!  Natuurlijk is dit verkeerd gezien en geinterpreteerd, want alles staat in nauw verband met de Gemeente van Jezus Christus en met satan, die alles aanwendt en dit alsnog zal doen om haar te vernietigen! Daar is in dit Boek immers onder meer sprake van de volmaking van de Gemeente, van haar wegname of aanname, als ook van de komst van de Here Jezus Christus als haar Hoofd en Hemelbruidegom!


Daar is geen andere naam gegeven, waardoor de mens -of hij nu Jood is of niet- zalig kan worden, dan die van onze Here Jezus Christus! Wie in Hem gelooft en Hem ook aanneemt als zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, ontvangt "macht, een kind van God te worden" (Joh.1:12).
En als een "nieuw geboren creatuur" is een lid van de Gemeente van Jezus  Christus.
Daar is geen andere basis! Alle aardse nationaliteit valt weg om plaats te maken voor de grotere en hechtere gemeenschap in Christus; Dit is voor allen! Op grond hiervan staan alle gebeurtenissen in Openbaring in onverbrekelijk verband met de Gemeente in deze laatste dagen. Nemen wij dit bovenstaande in ogenschouw, en houden wij rekening met het "tijdselement ",  dan wordt het verstaan van de inhoud van Openbaring erg eenvoudig.  Een openbaring dus... waarvan? Niet van een natie,
noch van enig land en of volk, maar van datgene, wat God " in den beginne" van plan was te doen: de daarstelling van een "Gemeente zonder vlek of rimpel, of iets dergelijks  maar heilig en onberispeljk" (Efeze
5:27). Een van de aarde gekochte Bruid, die een sieraad zal zijn in het Koninkrijk der Hemelen: Glorie voor God en Christus!


Openbaring het Besluit van de Bijbel
Het Boek Openbaring moet worden beschouwd als "het einde of het besluit" van de Bijbel. Zij vormt het hoogtepunt, het doel, de vervulling van alle Bijbelboeken. Ze kan onmogelljk recht worden verstaan en uitgelegd, indien wij haar niet beschouwen in verband met de desbetreffende profetieën van het Oude Testament. In dit Bijbelboek vinden wij weliswaar nieuwe tonelen, bekende gebeurtenissen in een nieuw en verrassend licht, doch de wijze en taal is zo geheel en al in overeenstemming met die van de profeten van het Oude Verbond, dat wij zonder vergelijking met hun geschriften de Openbaring niet zullen kunnen begrijpen.


Dezelfde Geest, door Wie de heilige mensen Gods in het  verleden gesproken hebben, moet ons nu de uitlegging, de betekenis van de profetieën geven. Immers, "dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging. Want de profetie werd eertijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar heilige mensen Gods, door de Heilige Geest
gedreven, hebben ze gesproken" (2 Petr. 1:20-21). Amen.
Daarom zijn wij geheel afhankelijk van de Geest der profetie, de Heilige Geest. Wij hebben de speciale belichting van de Geest van God nodig tot een recht verstaan der dingen. Dit wordt ons ook duidelijk, als wij beschouwen wat Johannes wondervol op Patmos ervoer: "Ik Was IN DE GEEST op de d a g des Heren" (1:10a).

Nogmaals, deze profetieën werden gegeven door de gezegend Heilige Geest; dezelfde Derde Persoon in de Godheid zal ons doen verstaan! Onder Zijn leiding moeten wij onderzoeken; niet eenzijdig, niet uit hun verband gerukt, noch op zichzelf beschouwd, moeten die profetieën worden verklaard; maar als één machtig geheel, dat naar het Plan van God is opgezet, moet de ene voorzegging door de andere worden verklaard, en -waar nodig- aangevuld.      Hoe nauwkeuriger wij hierin te werk gaan, des te beter zullen wij Gods plan en bedoelingen leren verstaan. Wij dienen niet te vergeten, dat het God heeft behaagd om ons Zijn heilige wil, Zijn gedachten en Zijn plannen mede te delen onder diverse vormen en gedaanten, en dit door middel van heilige mensen van zeer uiteenlopend karakter en aanleg. Hoe onderscheiden ook, hoe schijnbaar tegenstrijdig soms, al dit geopenbaarde vormt een alleszins schoon en harmonisch geheel.


Jezus Christus de Hoofdfiguur van Openbaring
De Openbaring van Jezus Christus behelst het machtigste drama van alle eeuwen, de laatste grote aktie in de tragische geschiedenis van de mensheid. Als wij een en ander in dit licht nogen beschouwen, kunnen wij zeggen, dat Jezus Christus Zelf de positieve hoofdrol vervult op dit schouwtoneel der laatste dagen. Wij zien Hem in dit Boek gemanifesteerd als:

• Hogepriester,
• Bruidegom,
• Lam van God,
• Komende Koning,
• Rechter van de anti-christelijke horden van deze aarde.

Wij zien Hem tenslotte verenigd met de heiligen, de apostelen en de levende Wezens, allen gekocht met, en verlost door, Zijn kostbaar Bloed!
Het komt er daarom slechts op aan om voorgelicht,  door de Goddelijke Auteur,  al die verschillende stralen op te vangen en de onderscheiden kleuren te rangschikken, zodat het totale beeld in alle schoonheid en harmonie ons helder voor ogen komt te staan. Is dit voor Gods Woord in het algemeen waar, het geldt in het bijzonder voor dit laatste Boek van de Bijbel.
De Here Jezus Christus is in dit Bijbelboek, zoals gezegd, de "Hoofdfiguur; wij moeten hier bovenal rekening mee houden. Doen wij het niet, dan zullen wij merendeels in beslag genomen worden door hoofdzakelijk andere schepselen, engelachtige, menselijke of duivelse, die echter alle mindere rollen zijn toebedeeld in dit kolossale en overweldigende schouwspel.

De Here Jezus Christus is beide: de Auteur èn de "Hoofdrolvertolker".In belangrijkheid volgende op Hem is Zijn Gemeente. Deze neemt er de tweede plaats in. Heden ten dage geloven velen, dat de "Boodschap van het Nationalisme" in belangrijkheid volgt op die van Jezus Christus.       Maar hoe hoogstbelangrijk deze boodschap is in het licht van de eindtijd, toch gaat de Bruidsgemeente van Jezus Christus elke natie of groepering van volleren vèr te boven, welke deze ook moge zijn, of welke de uitkomst van hun activiteiten ook moge zijn! De Openbaring rondt het immer-actuele verhaal van "Christus en Zijn Bruidsgemeente" af. Daarom zien wij Christus in de Openbaring niet voornamelijk als het Lam van God, maar als de Bruidegom, van Wie geprofeteerd is: "Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit, Hem tegemoet.'" met Hem zien wij de Overwinnaars of Volmaakten, zij die de Bruidsgemeente uitmaken. Het Boek Openbaring eindigt met de grote finale, de Bruiloft des Konings, de grootste bruiloft van alle eeuwen! Glorie voor God!


Plan en doel van de Openbaring

Het hier voorgaande heeft vanzelf het plan en het doel van de Openbaring aangegeven. Onder Hem, Jezus Christus, moeten alle dingen naar Gods voornemen tezamen gebracht worden; voor Hem moet alle knie zich buigen en alle tong belijden, dat Hij Koning der koningen is en Here der
heren, en aan Hem moet de ganse schepping zich onderwerpen en gehoorzaam zijn. Geprezen zij Zijn Naam!  Daar zijn vele belangrijke profetieen vervuld, zoals die betreffende oorlogen, oordelen, anti-christelijke stromingen en nog meerdere; weer andere wachten op hun voleinding, zoals die aangaande de valse kerk of "grote hoer", de Grote  verdrukking, de wegname van de Gemeente; zij hebben alle hun eigen aparte plaats in het grote eindplan van onze trouwe God.  Maar laten wij nooit vergeten, dat er een alles overtreffende boodschap is: Jezus Christus komt terug om Zijn Bruid weg te nemen!  Een nadere beschouwing van het plan en het doel van de Openbaring leidt tot de verdeling van de inhoud van het Boek.

Over het algemeen kan een en ander alsvolgt worden opgesteld:
. Het Heiligdom,
. De Gemeente,
. De Troon,
. Het Lam,
. De oordelen,
. Het Koninkrijk,
. De Eeuwige Staat.

Daar zijn ook Bijbelverklaarders , die het totale beeld op grond van Openb.1: 19 verdelen in drie hoofdafdelingen, als:
. Hetgeen gij gezien hebt,
. Hetgeen is,
. Hetgeen geschieden zal ná deze.


Hoe aannemelijk en logisch ook, toch zullen wij ons liever bepalen bij de behandeling van de onderscheiden Bijbelhoofdstukken en ook de uiteenzetting houden in dat verband. Dit te meer, omdat wij ons levendig bewust zijn van het feit, dat er bij het doorvoeren van zogenaamde verdelingen altijd weer aanleiding bestaat te geraken tot onderverdelingen, vooral met betrekking tot een boek als Openbaring. Hoewel voor het verdelen van de inhoud van dit Boek inderdaad veel te zeggen valt, technisch is het met het oog op een "studie" zoals door ons beoogd, deze door ons aangegeven richtlijn verkieslijker. 

 

De correlatie van Genesis en Openbaring
Als Genesis "Het Begin" is, dan is de "Openbaring "Het Einde". Het verdient aanbeveling om verschillende opmerkelijke feiten vam het ene Boek te stellen tegenover die van het andere:


• In Genesis wordt de aarde geschapen;
in Openbaring gaat ze voorbij.

• "in Genesis verschijnen achtereenvolgens de zon, de maan en sterren;
in Openbaring lezen wij, dat ze niet meer nodig zijn.

• In Genesis is er een Eden, een Hof, als plaats van gemeenschap voor mensen;
in Openbaring is daar een Stad als woonstede der volkeren.

• In Genesis hebben wij de bruiloft van de eerste Adam;
in Openbaring de Bruiloft van de Tweede Adam.

• In Genesis vinden wij de eerste en grimmige verschijning van satan;
in Openbaring vinden wij zijn uiteindelijke ondergang.

• In Genesis vinden wij het begin van zonde, smart, lijden en tranen;
in Openbaring wordt een einde gemaakt aan de zonde; geen smart  en lijden is er meer en alle tranen zijn weggewassen.

• In Genesis wordt de vloek over de mens uitgesproken;
in Openbaring zal er geen vloek meer zijn.

• In Genesis wordt de mens na de zondeval verdreven uit het paradijs en wordt hem de weg naar de Boom des Levens versperd;
in Openbaring wordt de verloste mens verwelkomd en staat diezelde Boom des Levens wederom te zijner Beschikking.


Hoe wondervol verheven is Gods Raadsplan van Verlossing Hoe aanbiddelijk schoon haar inhoud! Waar de Bijbel begint met ons de schepping van hemel en aarde te verhalen, daar eindigt  hij met ons de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te schilderen op het profetisch canvas der eeuwigheid.... plaatsen, waarin gerechtigheid wonen zal.
"0, diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en  onnaspeurlijk Zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven en het zal Hem weder vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid" (Rom. 11:33-36)  Zalig, die Hem verwachten! Hem, de Koning der Eeuwen: wee degenen, die niet bereid zijn!


Home  -  Sitemap - Omhoog