Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd

* Inhoud

* Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder

* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lees verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

De Antichrist en zijn heerschappij 
Daniëls "zeventig weken profetie"


 

"En ik stond op het zand der zee"

Hoofdstuk 12 van het Boek Openbaring eindigt met de volgende woorden: "En ik stond op het zand der zee"(12: 18). Vanzelfsprekend is dit "profetische taal". Ook al in verband met alles, wat volgt, moeten wij opmerken, dat de apostel heeft geprofeteerd voor de toekomst. En al is deze dan ook zo dichtbij gekomen, gezien de ontwikkelingen in onze dagen op sociaal terrein, op politiek-economisch gebied, in de sector van wetenschappen en technische structuren , enz., enz., toch is de "ontplooiïng", zoals deze door de ziener van Patmos in hoofdstuk 13 wordt uitgeschilderd nog niet daar.

Hoelang deze nog op zich zal laten wachten, is een zaak van de Here, en houdt direct verband met het "toenemen van de geestelijke groei van het Lichaam van Christus": de Gemeente. Want de nederwerping van satan op de aarde, heeft direct tot gevolg: de manifestatie van de antichrist, of van satan gepersonifieerd in het vlees. Zodra is hiervan sprake, zodra is deze manifestatie een historisch feit, of de profetische periode van "de Grote Verdrukking" neemt een aanvang.

Om hetgeen hiermede gepaard gaat, goed te verstaan, willen wij hiernevens een schets geven van wat wij zullen noemen: "De Waarheid der Tijdsbedelingen". Deze schets is noodzakelijk, om het gevolg, dat hieruit getrokken is, de drie-en-een half-jaar-durende Grote Verdrukking te kunnen verklaren. De Godheid kent drie Persoonlijkheden; namelijk de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, in deze DRIE hebben wij HET FUNDAMENT van alle dingen (Ko1.1:12-17). Zo kennen wij ook drie tijdsbedelingenn: die van de Vader, van de Zoon, en van de Heilige Geest.

De Schrift openbaart ons, dat deze bedelingen gemeten worden door het Woord van de levende God (Ef.1:10 + Hebr.11:3). De apostel Petrus, door de openbaring des Geestes kennis dragende van het eeuwige voornemen Gods, heeft onder de sanctie van de Heilige Geest het volgende geschreven: "Doch deze ene zaak zij u niet onbekend geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaren, en duizend jaren  als een dag" (II Petr.3 8). En dit Woord is in volkomen harmonie met dat van de Psalmist in 90:4.

Daar zijn zodoende 2 dagen van elk 1000 jaren in een tijdsbedeling; dus 6 profetische dagen in de drie eerder bedoelde tijdsbedelingen (3 X 2 = 6) of 6 X 1000 jaren 6000 jaren. Aangezien wij 7 dagen kennen in de Scheppingsweek van de Here en evenzo in de Verlossings-(lees: "Restauratie week.(ziet en bestudeert de "Profetische kaart der tijdsbedelingen") zo blijft er nog 1dag over: de 7de dag of de laatste profetische dag van 1000 jaren.  Deze is de "Grote (Profetische) Sabbat des Heren, waarvan wij kunnen lezen in 0penb.20:1-6.

 

Zeventig weken profetie
Daniëls "zeventig weken profetie" harmonieert met hetgeen in Openbaring geschreven staat voor wat betreft de  drie-en-een-half jaar durende Grote Verdrukking van de antichrist. Daar zijn in de genoemde profetie twee tijdsperioden, die tezamen 69 weken vormen van de 70.
 Wij lezen dan: "Weet dan en versta: van de uitgang des Woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias de Vorst, zijn 7 weken en 62 weken" (Dan.9:25a); en 7 + 62 = 69.
 
Deze leiden ons dus tot Messias, de Vorst.  Daar blijft zodoende nog maar EEN WEEK over van de 70. Daarom is het ook de Messias, Die "het verbond één week zal versterken, om in de helft van die week het slachtoffer en het spijsoffer te doen ophouden" (v.27a).
Slachtoffer en Spijsoffer behoren bij de Wet van Mozes, en de enige manier om beide een halt toe te roepen is door beide te "vervullen"; en dit heeft Jezus gedaan bij Zijn eerste komst op aarde! Dit was dan ook het enige doel van Zijn komst; de Wet te vervullen, waardoor Hij heeft kunnen uitroepen "HET IS VOLBRACHT!"

In vers 27 staat geschreven: "in de helft der week"; d.i. dus op het midden van de week. De enige doorslaggevende conclusie is dus deze:
Christus kwam toentertijd om het "Verbond" gedurende een week te vervullen en te versterken, zoals de profeet heeft geprofeteerd. Maar op het midden van de week werd Hij gekruisigd. Jezus werd de Messias, toen Hij dertig jaren oud was en heeft het Evangelie dus 3 1/2 jaar gepredikt  en toen werd Hij gekruisigd!

 

De "vervolmakings-periode"
Daar is niets vreemds, wanneer wij de profetische waarheid onderkennen. Maar dan resten er ook alleen nog maar 3 1/2 jaar van de laatste week, of de halve week, om te worden "vervuld". Deze laatste helft van de 70ste week valt in het raadsplan van God aan het einde van de tegenwoordige bedeling (v. 27). Wij noemen deze de "vervolmakings-periode" (consummation). De hierna volgende schetsen zullen het bovenstaande verduidelijken...
 
De apostel Johannes stond "op het zand der zee", en zag toen uit de zee een beest opstijgen. Gelijk wij eerder reeds hebben mogen opmerken, is de zee met haar onstuimige golven, het zinnebeeld van de volkeren, die vanwege vele en velerlei omwentelingen (profetische "bewegingen in de historie) in heftige beroeringen zijn.   In Openb. 17:15, lezen wij onder meer": "De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer op zit, zijn volken en scharen en natien en tongen".
  In Jes.17:12-13, wordt hetzelfde beeld gebruikt ... : Wee der veelheid der grote volkeren, die daar bruisen gelijk de zeeen bruisen: en wee het geruis der natien, die daar bruisen, gelijk de geweldige wateren bruisen".
 
Bestuderen wij in dit verband ook Jes.57:20, en Dan. 7:? 2. De betekenis van de gebezigde profetische taal wordt dan nog duidelijker.
Alvorens verder te gaan met de ontvouwing van het 13e hoofdstuk van Openbaring, lijkt het ons dienstig om, aan de hand van de hiernavolgende schets van de gebeurtenissen rond de eindtijd, te komen tot nog beter begrip en inzicht....

Het beest, dat uit de volkerenzee opkomt
De apostel Johannes vervolgt zijn profetisch verslag, en informeert ons verder:
 
Vers 1-10,
"En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden de draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? En het werd een mond gegeven, om grote dingen en godslasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.

En het opende zijn mond tot lastering tegen God om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in de hemel wonen. En hetzelve werd macht gegeven, om de heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.  Indien iemand oren heeft, die hore. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen". 

 

De Anticrist
Openb.13 begint zo met de antichrist.
Hij is dat "beest", dat uit de volkeren-zee opkomt. De uitbeelding in dit hoofdstuk, ons gegeven, is gerechtvaardigd vanwege de openbaring aan Johannes gegeven. Verder op vinden wij nog een uitbeelding van een van de sinistere figuren in het boek Openbaring. Deze twee "beesten!' worden als zodanig door de Here God gezien vanuit de hemel. En geen andere namen zijn meer toepasselijker.
Deze namen beelden hun diabolische geesten van vernietiging uit. Het eerste "beest" is de antichrist en het tweede "beest" is de "valse profeet".

Satan heeft altijd zijn kracht gezocht in de nabootsing van elk plan en leerstelling van God. De geschiedenissen van Kaïn en Habel en van Jannes en Jambres zeggen ons genoeg. Vinden wij in de Bijbel enerzijds: Jeruzalem, de stad van de Grote Koning; wij vinden anderzijds: Babylon, de zetel van de eerste georganiseerde rebellie tegen God Almachtig! Christus kwam als de "geincarneerde Godheid" in de Naam van de Vader; terwijl de antichrist zal komen om zichzelf te verheerlijken, hij zal de verpersoonlijking zijn van alles wat van satan is!
 

De Wetteloze
Het vorenstaande bewijst, dat satan zeer zeker machtig is, maar onze God is Almachtig. Satan kan slechts opereren onder toelating van de Here God. Zijn doen en laten zijn, om het zo maar eens te schrijven, gelimiteerd. Zijn enige hoop in het grote conflict (hoop op succes in de strijd...) is daarom om alles zo goed mogelijk te "imiteren"; om zo treffend mogelijk Gods werk na te bootsen, opdat hij de kinderen Gods zal kunnen doen afvallen. Hij is in de goddelijke geschiedenis getypeerd door de profeten in de koning van Babel (Jes.14:4). Door Daniël, als "de kleine hoorn" (7:8; 8:9), en als "de koning met het stijve aangezicht" in Dan.8:23; als degene die zichzelf zal groot maken in Dan.11:36; als "De Wetteloze" in II Thess. 2:8; als "de koning van Tyrus" in Ezech.28:12.

De antichrist is een profetische, Bijbelse persoonlijkheid, die even positief gesymboliseerd wordt in de Bijbel,
gelijk Christus en/of de Gemeente. Zijn "ontstaan", zijn -leven", en zijn "gedragingen", zullen duidelijker tot ons spreken, wanneer wij ons een goed begrip hebben gevormd an Gods "ordeningen" in Zijn schepping.
 

Gods ordeningen in Zijn schepping
Wij hebben allereerst: De Hemelse Ordeningen.
Deze wordt slechts verstaan door de "aardse manifestatie".
Wij hebben alsdan het volgende: allereerst GOD DE VADER, dan GOD DE ZOON, en vervolgens GOD DE HEILIGE GEEST.
Deze worden gevolgd door: de 12 ARCHANGELEN en MYRIADEN ENGELEN. Van deze viel "Lucifer" (rebellie); hij werd uit de hemelen geworpen tezamen met de "gevallen engelen" (Bestudeer hiervoor achtereenvolgens: Jes. 14:9-14; Ezech:28:11-15; Luk.10:18. Zo begon de zond
e!

De aardse ordening(en)
 Eerst Abraham (typebeeld van de Vader-God); dan Isaak (typebeeld van God, de Zoon); en dan Jakob (typebeeld van God, de Heilige Geest).
Zij zijn de DRIE symbolische figuren in de Bijbel (de Aartsvaders).
Zij worden gevolgd door de 12 PATRIARCHEN en DE MENIGTEN VAN ISRAEL.  Van deze viel "Ruben" (Gen.35:22), waardoor hij "het eerstgeboorterecht" verloor. Zijn plaats werd later ingenomen door Jozefs beide zonen, namelijk EFRAIM EN MANASSE (1 Kron.5:1).


De ordening(en) van de Nieuwe Schepping
Deze werd "gemanifesteerd" bij de Doop van Jezus! Wij horen dan eerst DE STEM (van de VADER) - wij zien dan JEZUS (DE ZOON) en de DUIF (de manifestatie van DE GEEST). In deze DRIE zijn alle dingen! Gevolgd door 12 FUNDAMENT APOSTELEN en de ONTELBARE SCHARE  VAN VERLOSTEN. 
Van deze viel "Judas Iskariot" uit en verloor daardoor zijn "eerstgeboorterecht". Zijn plaats werd ingenomen door Matthias en Paulus ( aan wie een aparte plaats werd toebedeeld). Bestuderen wij achtereenvolgens en in samenhang: Hand.1:15-26; 9:22; Joh.6:70; 13:2, 26-27; 17:12; Hand.1:25.

 

De volkerenzee in hun historische omwentelingen
De "geestelijke stormwinden" die zulks veroorzaken spreken ons van strijd, van beroeringen, opschuddingen, verwarringen, e.d. Deze worden allemaal veroorzaakt door, en zijn de gevolgen van, de krachtdadige duivelse invloed van "de vorst van de machten der lucht". In Jess 57:20-21 wordt ons een treffend beeld gegeven. In dit eerste vers van Openb.13, zien wij satan aan het werk in het voortbrengen (manifesteren) van zijn duivels "meesterstuk": de incarnatie van zichzelf!
 

Nogmaals: het eerste beest
Deze manifestatie van zichzelf als de anichrist,  is er een van zijn "laatste, wereldlijke macht", van zijn werelddiktatorschap!
Het beest symboliseert beide: IMPERIALISME EN ZIJN HOOFD. Beide, verenigd in een en dezelfde persoonlijkheid wordt straks aangebeden! In dit verband staat er geschreven: "En het verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij voor het beest, dat de wond des zwaards had en weder leefde, een beeld zouden maken. En aan hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen die het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden" (Openb..12:14-15). 73

Wanneer satan uit de hemelen op de aarde is geworpen, moet hij een "instrument" hebben om te werken onder de mensen, om zodoende tot stand te brengen, wat hij wil. God geeft alsdan, als een oordeel over de van Hem afgevallen mensheid, het bestuur (gezag) over aan de duivel.
Hij neemt dan zijn kans waar en, de wereld zal alsdan haar universeel heerser hebben  in de persoon van de antichrist (satan gepersonifieerd in het vlees - de "nabootsing" van de "vleesgeworden Christus!"). Het feit, dat Jezus gezegd heeft: "Die oren heeft, dat hij hore", moet iedere waarachtig gelovige ervan overtuigen, hoe belangrijk het is om een grondige studie te maken van deze antichrist en zijn satanisch werk, om zodoende te verstaan, wat de wereld straks wacht


 "Hebbende zeven hoofden en tien hoornen"...
De Bijbel spreekt van 7 koningen of 7 "regeringsvormen", "wereldmachten", terwijl "hoornen" de "kracht en macht" symboliseren van deze regeringsvormen. Uit die rumoerige, chaotische volkeren-zee, steekt alsdan dit "beest" zijn kop op.De voorboden van zijn komst, de antichristelijke stromingen allerwege, leren ons, dat de .... verwarring onder de volkeren (naties) heden ten dage vragen, ja schreeuwen, om "the big man", waar naar zij reikhalzend uitzien en waarvan zij verwachten, dat hij degene zal zijn, die orde op zaken zal stellen in deze turbulente wereld!

Het is hetzelfde beest als in Openb.12:3; alleen met dit verschil: Daar zijn 10 kronen in plaats van 7. God karakteriseert natiën als "beesten"; en dit beest hier met zijn 7 hoofden representeert alles wat vooraf gegaan is; d.i. alle godlozen, onverzoenlijken en haters van God en Zijn volk. Het is een uitbeelding van wereldmachten als Egypte, Assyrië, Babylon, Perzië, Griekenland, en Rome. Deze bereiken straks in de geschiedenis van de wereld ( op het einde) hun diabolische volheid in de antichrist en zijn wereldrijk, welke (naar de Schriften) is: de "zevende".


"Deze antichrist moet wel een wonderlijke, alhoewel duivelse, creatie zijn, want de verzen 3,4 en 8 vermelden wonderbaarlijke feiten, welke ons overtuigen... "en de gehele aarde verwonderde  zich achter het beest"... "En zij aanbaden  de draak ...En zij aanbaden het beest' en "En allen die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden..."  Dit zegt ons tot welke "wonderen der leugen (de ho  ogste graad van duivelse imitatie) de satan in staat is! Hij bundelt straks al de kwaliteiten van de aardse machten tezamen; en de verzen 5 t/m 7 openbaren hem als een "godloochenaar", en "godslasteraar, een "vijand van God", een "overweldiger!"

De "verandering" hier van 7 kronen in 10, duidt de toekomstige verandering aan van de "democratiën" in "één wereldmacht met één hoofd". De hele wereld wordt straks, onder zijn satanische leiding en macht, geheel goddeloos, verwerpend God en Zijn Christus! Daar is niets nieuws onder de zon, heeft de Prediker gezegd, en straks herhaalt de geschiedenis zich weer; en wel hierin: "verandering is nog geen verbetering!"
 

Op zijne hoofden was een naam van godslastering
Deze uitbeelding vertelt ons, dat straks het einde van het wereldbestel zal zijn: een orgie van godslasterlijkheden. Uiteindelijk zal dit "het kenmerk" zijn van het komende "tien statendom", dat in onze dagen al in de maak is! Wij worden hierdoor gewaarschuwd, dat straks een weder opleving zal plaats vinden van "duivel-anbidding"; een "geestelijke opwekking" over de ganse wereld van "adoratie van satan!" De beschrijving in de verzen die volgen brengen ons de uitbeeldingen in het boek Daniël in herinnering.

En straks zal de gehele goddeloze wereld niet alleen zich verwonderen over het beest, maar de mensen zullen "het beest aanbidden (dat is de draak), omdat hij aan het beest gezag gegeven heeft; en zij aanbaden het beest, zeggende:

Vers 4,
"
Wie is aan het beest gelijk, en wie kan tegen hetzelve krijg voeren?"


Hoe veranderlijk zijn toch de mensen! Wat hebben zij al niet in de geschiedenis uitgespookt! Vorsten worden van hun tronen gestoten; lang bestaande rijken gaan ten onder en verdwijnen van het wereld-toneel... In zogenaamde "volksregeringen" alleen zien zij het lang gezochte heil(?). De mensen beloven zichzelven altijd weer ongekend geluk in nooit eerder gehoorde voorspoed. En voor dit doel hebben zij alles voor over; en alle middelen worden dan te baat genomen. Het doet er niet toe of deze geoorloofd zijn of niet. Het doel heiligt immers de middelen.
Hoe waar is het, als diezelfde mensen zingen: Zo zijn nu eenmaal onze manieren.Ja zo en niet anders is de mens.

Heden zoekt hij de meest overdreven ideën van vrijheid te verwezenlijken, en morgen al buigt hij zich in het stof onder het zwaard van een despoot, en bewondert alsdan diens macht en grootheid. Men beweert weleens, dat de mens een produkt is van de dan heersende omstandigheden. Maar, wij wagen het zulks te betwijfelen, en dit is ons goed recht.  Johannes gaat nog verder, en beschrijft ons dan dit beest, dat uit de  zee opstijgt, nog nader. Het staat geheel onder de macht en de invloed van satan zelf; ja, het is het instrument van satan om zijn woede tegen God en mensen te koelen.

 

Er staat dan geschreven
"En aan hetzelve werd een mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken..." Om dit goed te begrijpen, moeten wij weer even terug naar Daniël, het 7de hoofdstuk. Daar wordt ons immers tot in de kleinste bijzonderheden verteld, wat hier met één enkele trek wordt medegedeeld.
 Nadat Daniël het vierde dier, als geheel van de vorige onderscheiden, had voorgesteld, zegt hij: "En het had 10 hoornen. Ik nam acht op die hoornen, en zie, een andere kleine hoorn kwam tussen dezelve op, en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelve; en zie, in die hoorn waren ogen als mensenogen, en een mondgrote dingen sprekende" (v.v.7-8).
 
De interpretatie hebben wij al gegeven in het dzz. verschenen boek: "Daniel". Door deze zal de duivel zijn lasteringen tegen de allerhoogste God uitbraken. Johannes deelt ons mede, dat aan het beest zelf zulk een mond wordt gegeven. De tijd waarin zoiets gebeuren zal, is in beide profetiëën dezelfde! Het is de laatste helft van Daniëls 70ste week! Dat wij hierop goed op letten.

 

Johannes, de zener van Patmos
Het is de profetische tijd, waarin de "vrouw uit Openb.12" zich in de woestijn bevindt, om daar door God te worden bewaard, verzorgd, en gevoed, "buiten het gezicht der slang (Openb.12:6).  Waar Johannes ons vertelt, dat aan dit beest macht gegeven wordt om God te lasteren, 42 maanden, daar lezen wij in Daniël, dat die koning  "een tijd, en tijden, en een halve tijd" (d.i. een gedeelte eens tijds) zijn godslasteringen zal doen horen.


Johannes, de apostel en ziener, deelt ons echter veel uitvoeriger dan Daniël mede, waarin de boosheid van het  beest zal bestaan. Het zal zich onmiddellijk richten tegen God en Zijn heiligen; en het zal de heiligen die op de aarde nog zijn, vervolgen.  Zijn duivelse- aanklachten tegenover Gods heiligen in de hemel hebben voor altijd opgehouden; het enige dat hij nu nog kan doen (nu hij op de aarde geworpen is), is zijn godslasteringen vanaf aarde naar de hemelen te slingeren.  Dit is wat wij lezen in  het 6de'Vers. "En het opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn Tabernakel, en hen, die in de hemel wonen".

 

De Dwaze Maagden
Wat een satanische woede! Zolang hij in de hemelse gewesten was, was hij de "aanklager der broederen"; zodra hij echter hij uit de hemelen op de aarde is geworpen, of hij kan niet nalaten het door hem geïnspireerde beest aan te zetten tot lastering van Gods Naam en van de bewoners van de hemel. Uit hoofdstuk 21:3 weten wij, dat deze Tabernakel Gods de Here Jezus Christus is. Satans woede openbaart zich ook in de meedogenloze vervolging van de heiligen, die dan nog op aarde zich bevinden (de groep van de 5 "Dwaze Maagden"). Zie hiervoor Matth.25:11-12. ,wij lezen dan:


  Vers 7,
"En aan hetzelve werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen, en hen te overwinnen; en aan hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht en volk en taal en natie".

In hoofdstuk 12 hebben wij reeds uitvoerig over deze heiligen gesproken. Belangrijk is het opnieuw op te merken, hoe in Openbaring een definitief onderscheid wordt gemaakt tussen hen, die zich bevinden op de plaats, hen door God bereid, en degenen, die als Gods heiligen buiten die plaats vertoeven in de wereld! Het is de Bruidsgemeente van de Here (de groep van de.5 "Wijze Maagden"(Matth.25:10), die zich veilig weet onder Gods hoede en terwijl "haar zaad" (zij die hetzelfde geloof in God en Zijn Christus hebben), "de overigen", zich bevinden in de wereld (op aarde).

Dat de macht en de invloed van dit satanische beest ontzaglijk groot zullen zijn, blijkt duidelijk uit hetgeen geschreven staat in het volgende vers.

Vers 8,
'En allen, die op de aarde wonen, zullen het aanbiden, een ieder, wiens naam, van de grondlegging der wereld af, niet geschreven staat in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is".

Het boek des levens
Het zullen er niet velen zijn, die straks (als de Heer komt) geweigerd zullen hebben het beest te aanbidden. Hier  vinden wij dat profetisch woord van Jezus bewaarheid: "Als de Zoon des mensen zal wederkomen, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?" Allen buigen zich in aanbidding voor het beest, en daarom zal Hij, de Rechter der hemelen en der aarde, het geroep van Zijn getrouwen verhorende, niet langzaam zijn te hunnen opzichte, maar Hij zal hun haastiglijk recht doen.

Welk een vertroosting voor Gods heiligen. Het boek des levens is het boek van het Lam; en daarin vinden wij de bewijzen van de onuitsprekelijke liefde van God, Die Zijn innig geliefde Zoon voor ons afstond, maar tevens de diepte der ellende, waarin wij verzonken waren, die het daarom noodzakelijk maakte, dat Gods eniggeboren Zoon die smadelijke kruisdood moest sterven.
Johannes voegt nu de volgende woorden toe aan zijn profetische voorstelling van het beest..

Vers 9 en 10,
"Indien iemand oren heeft, die hore! Indien iemand in de gevangenis is, die gaat straks zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen".

Voorwaar, niet alleen een noodzakelijke vermaning voor de heiligen ten dage der Grote Verdrukking, maar ook voor ons, die nog leven in deze tijdsbedeling! God laat in de komende "storm der tijden" het beest zijn haat en intense woede koelen, maar Hij zal te Zijner tijd Zijn getrouwen uit alle verzoeking weten te bewaren, te verlossen. Tot dat ogenblik wordt inderdaad de volharding en het geloof op een zware proef gesteld! Zoals wij al zeiden; "behartigenswaardige woorden, ook voor ons in deze dagen!"

De dodelijke wonde
Om nog even terug te grijpen uit de geschiedenis der volkeren met betrekking tot "de dodelijke wonde", waarvan wij lezen in vers 3, het volgende: In de dagen, waarin Johannes op Patmos was, waar hij ook de Openbaring ontving, was ROME het hoofd, dat "WAS". Rome was ook de wereldmacht ten tijde, dat Jezus werd geboren. Het was die wereldmacht, die Zijn kruisdood beval! Romeinse legioenen hebben de Christenen van de eerste eeuwen geslagen, verdrukt, en vervolgd.

Deze vervolgingen hadden de dood van Gods apostelen en vele andere heiligen tot evolg. Rome heeft, als wereldmacht, door de eeuwen heen die Gemeente vervolgd, en zij doet het heden ten dage nog in deze tijdsbedeling van het Evangelie! De "geest van deze wereldmacht" is er nog steeds, en neemt in kracht toe. Alle soort "ismen" in deze eeuw ademen deze "geest" van godslastering en zij zullen niet rusten, tot dat Zij alle Goddelijke waarheid van de aarde zullen hebben verbannen. Het is in deze tegenwoordige bedeling van de tijd, dat de antichrist gevonden zal worden onder de 12 "laatste apostelen": de 12 "Spaderegen Apostelen!"

 

Ruben - Judas - Anticrist
Judas van weleer, is nog altijd het typebeeld,  de voorafschaduwing, van de antichrist.. Deze antichrist moet dus straks komen in  het midden van de evengenoemde "Spaderegen Apostelen: ' hebben hier een "profetische parallel": RUBEN - JUDAS - ANTICHRIST. Hij zal een apostel zijn, die zijn leven zal verkopen aan de duivel; uit het midden van de Gemeente zal hij komen...  Het zal een persoonlijkheid zijn, die tot de 'hoogste post geklommen zal zijn in de Gemeente van de Here Tezus Christus.'Hoogmoed en zelfverheerlijking brengen hem straks ten val!
Nederigheid des harten ontbreekt deze persoon en satan vangt hem listig in zijn netten. In deze zal de duivel' zich "incarneren" en als de "antichrist" zal satan zich alsdan manifesteren.
Hij is "de mns der zonde" - "de zoon der verdoemenis". Hij is de climax van "de verborgenheid der ongerechtigheid"

Wanneer straks de vervolmaking van "de Nieuwe Schepping" daar zal zijn, en de Gemeente volmaakt zal zijn en als Bruidsgemeente aan de Here Jezus Christus zal worden voorgesteld, zal deze "mens der zonde" in de wereld worden geopenbaard; als ware hij "een engel des lichts". In een laatste poging  zaL hij trachten de "Mannelijke Zoon" te vernietigen, om alzo Gods machtig wonderwerk te niet te doen. Het zal hem echter niet gelukken.

Het beest, dat uit de aarde Opkomt
In het volgend gedeelte van ons hoofdstuk verschijnt er een ander beest op het wereldtoneel. Het is dan het 2de beest. Het opkomen van dit 2de beest is geheel verschillend van dat van het eerste. Terwijl het eerste beest kwam uit de "volkeren-zee", stijgt het tweede op uit de aarde.
Er staat nu geschreven:

Vers 11,
"En ik zag een ander beest uit de aarde  opkomen; En ik zag, en het had twee hoornen des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak".

Wanneer straks dat 7-hoofdig monster verschijnt, dan bevindt zich op de aarde alles in een toestand van de grootste verwarring en bandeloosheid. Bij het opstijgen van dit tweede beest evenwel, zijn de woedende golven van wereldwijde rebellie tot zwijgen gebracht; orde en regel zijn (zo lijkt het) teruggekeerd. Dit tweede beest is de valse profeet! In alles is hij het tegenovergestelde van Christus, het Lam Gods.

Deze twee hoornen zijn voor hem dan ook het gepaste, geëigende symbool. Ook spreekt hij als de draak.  Wordt van het eerste beest gezegd, dat hij macht heeeft van de draak, van het tweede beest wordt gezegd, dat "spreekt" als de draak. Zoals de Heilige Geest, ook de Geest der profetie is,  (Paulus in de  Korinthe brief) en spreekt wat Hij hoort(Joh.16), zo doet straks deze duivelse creatie: de valse profeet!
Uit de brieven van Johannes weten wij, dat "de geest van de antichrist er al was in zijn dag", maar straks zal de antichrist zelf komen, om zich dan openlijk te verzetten tegen de Here Christus en de valse profeet zal hem hierin steunen. Hoe dichter wij bij het einde komen, des te meer ontwikkelt satans macht.

Vanaf Johannes dagen tot nu toe, zien wij, hoe deze "antichristelijke geest" in steeds verschrikkelijker mate en op steeds machtiger toon zich openbaart. Wat eertijds, tot de onmogelijkheden behoorde, is vandaag de dag gemeengoed geworden. Wij zien heden ten dage, het alles wat heilig is, door zijn helse adem wordt bezoedeld; in onze tijd wordt niet alleen het werk Gods door hem aangetast, maar zelfs de Persoon van de Here.
Het is het beste bewijs, dat het einde snel naderbij komt... met rasse schreden! De antichrist loochent niet alleen, dat Jezus de Gezalfde van de Here is, maar hij loochent ook, dat Jezus de Zoon van God is - dat al de volheid der godheid lichamelijk in Hem woont - dat Hij, van eeuwigheid bestaande, in het vlees gekomen is...

 
V
ele verleiders
"Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het vlees gekomen belijden. Deze is de verleider en  de antichrist.  (II Joh.7). De vele en velerlei wijzen, zowel door de modern-liberalen als door de moderne-evangelisten, tracht de duivel de belijders van Christus van de waarheid af te trekken en tot allerlei dwalingen omtrent de  Persoon van de Here Jezus Christus te voeren, opdat zij zich bij de komst van de antichrist, zonder tegenspraak, in zijn wijd geopende armen zullen werpen, en zich zodoende geheel en al aan zijn leiding zullen overgeven!
 
Al de beginselen die de antichrist kenmerken, zijn reeds nu in het Christendom aanwezig; zelfs in de Gemeente van de Here. Het is treurig, maar waar!  Paulus spreekt eveneens zeer uitvoerig over deze "verleider", alhoewel hij het woord, de naam, "antichrist' niet gebruikt. In II Thess.2 zegt hij: "Dat niemand u op enigerlei wijze verleide, want die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zich zelven vertonende, dat hij God is" (v.v.3 en 4).

 
De grote afval

Eerst komt dus "de grote afval", de afval van het allerheiligst geloof, de verwerping van de Bijbelse, kenmerkende waarheden van het Christendom, en bovenal de verloochening van de Persoon van Jezus Christus. Daarna als straf voor deze verwerping en onder Gods toelating, de antichrist, die hier door de apostel als "de mens der zonde", als "de zoon der verderfs" wordt voorgesteld. Hij zal dus iedere vorm van godsdienst afschaffen en vernietigt alle plaatsen van godsverering en werpt zichzelven dan op als God, en doet zich door de ganse wereld aanbidden!

Letten wij er op, dat hier in dit hoofdstuk drie pesoonlijkheden nauw met elkander verbonden zijn: de draak, het eerste beest en het tweede beest.
Wij zien hierin dan ook duidelijk een nabootsing van de Heilige Drie-eenheid. De satan is de bron van alle boosheid en hij geeft het eerste beest alle macht, terwijl hij het tweede beest als spreekbuis gebruikt voor de wereld. Als bijzonderheid lezen wij dan, dat dit tweede beest ten nauwste verbonden is met het eerste beest. 
Wij lezen dan:

Vers 12,
"En het oefent al de macht van het eerste beest uit, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden welks dodelijke wonde genezen was".

Doet het ons niet denken aan de profetische voorzegging in Matth.24:24? " Zeer zeker! En, evenals de antichrist, is ook de valse profeet een werkelijke persoonlijkheid! Dit kan niet genoeg worden benadrukt. Beiden zullen worden aangedaan met bovennatuurlijke krachten, met duivelse macht. Geen van beide personen zal sterven, maar ze worden "levend" geworpen in de Poel van vuur. De valse profeet is de geestelijke leraar van alle satanische leringen.

Duivelse macht en kracht zijn realiteiten in het leven
Dit wordt door velen over het hoofd gezien, ja vergeten. Anderen halen, wanneer hier over wordt gesproken, hun schouders op, als weten zij het beter. Arme stumperds!
Wanneer wij Hand.19:15 onderzoeken, wanneer wij kennis nemen van hetgeen opgetekend staat in Hand.12:21-23, en wanneer wij acht slaan op het profetisch woord in II Petr.3:3-4 en I Tim.4:1-3, dan worden wij overtuigd van al wat wij van dit tweede beest, alsook van het eerste beest lezen. De duivelse methoden zijn nog steeds dezelfde! Alle corrupties van de dagen van Noach en van Lot zullen zich herhalen in de laatste dagen (Matth. 24:37-39: Satan bood Christus al de koninkrijken dezer wereld.


Home - Sitemap