Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd

* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder


* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder

* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lees verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

De zeven fiolen of schalen vol van de  toorn van God  
De drie laatste plagen of oordelen


 

Wat de statistieken vertellen
(anno 1973

Wij hebben de Zeven Zegelen en de Zeven Bazuinen gehad, en nu krijgen wij de Zeven Laatste Plagen of Oordelen Gods in de "Zeven Fiolen of Schalen" van de toorn Gods. Gods gramschap is ten zeerste toegenomen! Waarlijk, de wereld, waarin wij leven en werken, is rijp voor de komende o
ordelen.

Wanneer wij ons de recente wereldberichten herinneren, zo spreekt een en ander reeds voor zichzelf: 15.000.000 sex-blaadjes circuleren dagelijks... daar zijn tegenwoordig meer prostituees dan ooit tevoren en hun aantal overtreft alle college-lopende jongeren... de criminaliteit is schrikbarend toegenomen...meer dan 1.000.000 meisjes lopen met allerlei ziekten rond, opgelopen door ongeoorloofde gemeenschappen (als wij het zo zachtjes mogen zeggen... een goed verstaander heeft maar een half woord nodig)... meer dan 100.000 vallen dagelijks ten offer aan de zogenaamde "blanke slavernij"...

Jaarlijks worden ongeveer 1.000.000 babies door ongehuwde moeders ter wereld gebracht.:. één van de drie gesloten huwelijken eindigt in echtscheiding... elke dag is getuige van minstens 600 zelfmoordgevallen... daargelaten nog onnoemelijk vele aanslagen, aanrandingen, moorden met voorbedachte rade, berovingen op internationale basis, dagelijkse verkrachtingen, die in de meeste gevallen gepaard gaan met sadisme en wat dies meer zij....bestialiteiten en perversiteiten, welke niet meer te tellen zijn met alle legale gevallen van homosex en zonden van Gomorra, een geslacht van 17 jaren en ouder, dat het grootst aantal vertegenwoordigers/-sters telt op het gebied van "genot- en high-middelen" (marihuana, heroïne, en nog véél méér andere soorten van drugs)!
Moeten wij zo doorgaan? In wat voor een wereld leven wij feitelijk? Daar is maar een antwoord en dit geeft de Bijbel: "Gelijkerwijs het was in de dagen van Noach en van Lot..."


Hoe sober en hoe beschaafd zijn deze woorden, hoe intens verschrikkelijk is echter de realiteit. Wanneer wij nu denken aan het profetisch Woord van de Here Jezus: "En dit Evangelie zal gepredikt worden in de gehele wereld tot een getuigennis voor alle volkeren .." (Matth.24:14), hoe groot is dan straks wel de aanklacht en hoe hard is de mens bezig zijn eigen ondergang te bewerkstelligen.

Hoe waarachtig is dat andere profetische woord: "Wanneer Uwe gerichten op de aarde zijn, zo leren de inwoners der wereld gerechtigheid" (Jes.26:9b). Het menselijk geslacht is op geen andere wijze te leren. Betreurenswaard, inderdaad! Even duidelijk is dit ten aanzien van alle gebeurtenissen, die hier beschreven worden...

   Vers 1,
"En ik zag een ander groot en wonderlijk
teken in de hemel; namelijk 7 engelen, hebbende de 7 laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd."


De laatste plagen, waarmede de aarde zal worden bezocht, en waardoor de gramschap Gods voleindigd is, worden alsdan de Profeet-Ziener getoond. Na deze plagen komt in de volgorde der gebeurtenissen het oordeel, hetwelk door de Here persoonlijk wordt uitgevoerd.

De overwinnaars uit de Grote Verdrukking
Voordat wij evenwel kennis krijgen van het feit, waarin deze "fiolen of schalen", die zullen worden uitgestort (uitgegoten) bestaan, wordt ons eerst de schare der heiligen voorgesteld, die gedurende deze oordelen op aarde leeft en die door de Here zal worden ondersteund, geholpen, en verlost.

Voorwaar, als wij denken aan wat ons vroeger van de andere heiligen werd gezegd, die onder de oordelen op aarde leefden, dan kunnen wij maar tot één conclusie komen; namelijk deze: De Here God wil géén "eenvormigheid", omdat Hij meer dan één zegen heeft. Amen.
 
Wij moeten niet uit het oog verliezen, dat wij hier geconfronteerd worden met gebeurtenissen, die zich afspelen vlak voor en ook tijdens de "Grote Verdrukking" op aarde; dus met gebeurtenissen uit de antichristelijke tijd geprofeteerde periode van 3 1/2 jaar).

Wij hebben al eerder gezegd en hierbij ten overvloede, dat alle tonelen aflopend  zijn en in elkander overgaan tot de tijd van het einde terzelfder tijd. Van een chronologische volgorde kan dus niet werden gesproken.

In verband hiermede mag ook worden opgemerkt, dat deze tijdsperiode te vergelijken is met de-4 synoptische evangelieën, die 4 verschillende aspecten of uitbeeldingen weergeven van dezelfde Here en Christus.

- Mattheus presenteert Hem als Koning;
-
Markus als Dienstknecht;
- Lukas
als Zoon des Mensen en
- Johannes als de Zoon van God..

Wij leren uit hetgeen ons hier wordt beschreven de volgende les; God wacht altijd met het zenden van Zijn rechtvaardige oordelen, totdat de beker van ongerechtigheid vol is en overloopt. In de Bijbel vinden wij hiervan duidelijk voorbeelden in respektievelijk:

"De Zondvloed" (Gen.6:3 --120 jaren); "De verdelging van de Kanaánieten" (Gen.15:16 - 400 jaren); "De verwoesting van Jeruzalem" in 70 n.C.- 40 jaren na de dood van Jezus Christus.

Deze 7 engelen hebben de 7 laatste plagen, waarmede en waarin Gods toorn tot het hoogtepunt is gekomen. En dat wil wat zeggen! Het "teken" wordt beschreven als "groot en wonderbaar". Waarom? Omdat, zoals reeds is opgemerkt en in de Bijbel ook geschreven is, "de toorn Gods in  deze plagen ten volle wordt gemanifesteerd".


Het einde van de 6-x 1000 jaren in profetie is aangebroken... Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze éne zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Here is als 1000 jaren, en 1000 jaren als één dag.

De Here vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden' (II Petr.3:7-10).

Moet het nog duidelijker? De hele wereld, onze tegenwoordige wereld, is rijp voor het oordeel Gods. Dat God lankmoedig is en Zijn tijd beidt, wil niet zeggen dat dit uitstel ook afstel betekent. Verre van dat! Laten wij onszelf niet bedriegen. God oordeelde Egypteland met 10 plagen, ten tijde dat Hij Israël verlostte (Exod.7-12).

Alzo zal de Here God deze wereld oordelen met Zijn 7 laatste plagen en z6doende de voorbereidingen treffen voor de verlossing van deze aarde ten behoeve van Zijn volk (Openb.15-16).

Laten wij in verband met deze 7 fiolen of schalen van oordeel, van goddelijk gericht, ook acht geven op de "bloed-besprenging" in het Allerheiligdom van de Tabernakel, welke 7 malen plaats had (Lev.4:6, 17)en 7 malen voor dezelfde Tabernakel (Num,19:4).

In combinatie moet de duurzame les worden geleerd: wanneer wij de "Verzoening door het Bloed" accepteren en daarin ten volle geloven, zullen wij gevrijwaard worden van de toekomende wrake van God.

Maar wij moeten, dat  dit geloof moet worden  gedemonstreerd door "werken": door ons gedrag en leven. Nemen wij dit toch ter harte en NU!

 

De glazen zee
   Vers 2,
"En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd: en die de overwinning hadden van het beest,  en van zijn beeld, en van zijn merkteken van het getal zijns naams, , welke stonden aan de glazen zee, hebbende de citers Gods"

Deze heiligen zitten niet op tronen zoals de oudsten wel doen. Ook staan zij niet voor de troon. Deze leven gedurende de heerschappij van het beest en hebben over zijn aanmatigende wreedheid en goddelbosheid de volkomen overwinning behaald. Zij worden echter gedood gedurende de eerste stadia van de periode van de  Grote Verdrukking, en alsdan breekt Gods toorn los in Zijn wrake over de volkeren der aarde.


Deze "glazen zee" is dezelfde als in hoofdstuk 4:6. Alleen met dit verschil: in voornoemd hoofdstukken  lezen wij van "kristal gelijk" en thans staat er geschreven "met vuur gemengd". In het eerste geval is er sprake van een heldere witte, doorschijnende kleur en in het laatste geval van een rode, vlammige kleur...

In feite hebben wij in dit hoofdstuk te maken met de aspecten van "oorlog" en van "wraak" en van al het andere, behalve van "vrede!" De glazen zee spreekt ons van de beproeving door vuur, welke alle gelovigen moeten doormaken, alvorens te kunnen ingaan in die veilige schuilplaats, die het Huis des Vaders is. Wij vragen de aandacht voor de, door Gods genade, behaalde overwinning. Deze is 4-voudig; namelijk over:


1 - het beest;
2 - zijn beeld,
3 - zijn merkteken, en
4 - het getal van zijn naam.


Deze "martelaars" doen ons denken aan het woord van de apostel: "Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot beproeving, alsof u iets vreemds overkwame; maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen" (1 Petr.3:12-13). Halleluja!

Deze martelaars ontvangen straks "verheerlijkte lichamen" in de opstanding uit de doden even voor de wederkomst (openbaring) van de Here Jezus Christus (Openb. 20:4-5). De glazen zee is daar "tot algehele reiniging" door vuur-beproeving. Zuiver goud wordt op dezelfde wijze gewonnen en in overdrachtelijke zin is dit evenzo waar.


Deze heiligen hebben de citers Gods in hun handen en verheugen zich uitermate over de goedertierenheid des Heren en brengen Hem al spelende al de lof en ere en dank -  in de uitbundigheid van hun aanbidding, die het kenmerk is van waarachtige verlossing. Zij hebben straks deel aan de eerste en de grote opstanding


   Vers 3,
"En zij ZONGEN het gezang van Mozes, de dienstknecht Gods, en het gezang des Lam zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uwe werken Here, Gij Almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uwe wegen, Gij Koning der heiligen"


Zij waren zingende, lovende, prijzende de Here God, als Koning der eeuwen en als Koning der volkeren! Glorie voor God! Van het "gezang van Mozes" kunnen wij lezen in Exod.15:1-19 en in Deutr.31:303 32:44. Gedood door het zwaard van de antichrist (Operb.13:7,15) vanwege de geboden Gods en het getuigenis van Jezus Christus, weten zij nu te juichen en worden door de Here als de Zijnen erkend.

"En ik zag tronen., en zij zaten op dezelve; en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofden en aan hun hand; en zij leefden met Christus, de 1000 jaren" (Openb.20:4-5).


Beide gezangen zijn die van volkomen verlossing, de laatste nog groter dan de eerste; en beide worden de Here Jezus Christus gebracht! Deze lofzegging heeft een tweeledig karakter, want alle heiligen, van het begin der wereld af, door alle eeuwen heen, zijn door dezelfde Here en Heiland verlost; door hetzelfde bloed gereinigd, door hetzelfde zoenoffer verzoend, door hetzelfde Woord geheiligd. Geprezen zij de Naam des Heren!

Nochtans is daar het volgende: Het lied van  'Mozes zingt: "Groot en wonderbaar zijn Uwe werken, Here, Gij Almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uwe wegen, Gij Koning der heiligen".

In het Boek der Psalmen lezen wij: "Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, de kinderen Israëls Zijn daden".De werken van de God van het Oude Verbond werden aldus verheerlijkt:. die werken, waarin Hij Zich openbaarde in het oordeel over Zijn vijanden. Het zijn de werken van de Rechter der ganse aarde. 0ok Gods Wegen, gelijk die door Mozes als rechtvaardig en waarachtig erkend waren geworden.

En omdat het oordeel der 7 fiolen of schalen hoofdzakelijk de volkeren zal letten, zo wordt door de uit Israël gewonnen kinderen Gods de eerst verworpen Messias als "de Koning der heiligen" erkend, door Wiens komst ten oordeel alle vijanden zullen worden geveld. De Here Jezus Christus is dan ook waarlijk de Here der Heren en de Koning der koningen. Hij alleen is de Koning van Israël en de Koning der volken.

In Jer.10:6 lezen wij "Groot is Uw Naam in mogendheid! Wie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen (volken)?"
Wij, Christenen, gewonnen uit het heidendom en leden van de Gemeente van de Here Jezus Christus, Zijn Lichaam op aarde, erkennen Hem als zodanig, en wij buigen ons aanbiddend voor Hem neer.

Ja, wij zijn door Gods rijke genade in deze tijd (die overvloedig is voor de Zijnen) in deze bedeling, degenen, die Hem als zodanig erkennen en belijden voor het forum van een zonden-zieke en stervende wereld.

Hij alleen is het Hoofd van Zijn Gemeente (Lichaam) en de Hemelbruidegom van Zijn aardse Bruidsgemeente. Zij staat dan ook tot Hem in dezelfde nauwe en innige betrekking als ons lichaam staat tot ons hoofd. Onze betrekking tot Christus is dan ook een heel andere dan die van onderdanen tot hun vorst.

In de Bijbel staat derhalve ook geschreven, dat, wanneer er van ons gesproken wordt als deel uitmakende van Zijn Koninkrijk, wij in dat Koninkrijk met Hem als koningen zullen heersen (regeren). Laat ons nu terugkeren tot hun gezangen...


   Vers 4,
"Wie zou U niet vrezen, Here, en Uw Naam niet verheerlijken?Want Gij alleen zijt heilig; want alle volken zullen komen en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn openbaar geworden".

 
Wat een heerlijk resultaat van al Gods daden en wegen! Alle volken zullen komen, en zich nederbuigen voor Hem, die als Koning der volken en als de Jehova-God van het Oude Verbond al Zijn vijanden zal hebben gelegd tot een voetbank Zijner voeten! Hoe geweldig, hoe groot en wonderbaarlijk zal dat straks wel wezen.

Wanneer wij even stil staan bij dit: "Gij alleen zijt HEILIG", moeten wij bedenken, dat hier voor "heilig" niet het gewone woord wordt gebruikt. Het is hetzelfde woord, dat gebezigd wordt, wanneer in de Bijbel gesproken wordt van "de gewisse weldadigheden" van David (Hand.13:34).

Ook het Hebreeuwse woord, dat met het Griekse overeenkomt, wordt dikwijls in het Oude Testament gevonden. In beide talen zijn er twee woorden, die "heiligheid" betekenen. Het gewone woord in Openb.4:8 betekent algehele, volkomen afzondering van alle kwaad. Het woord, dat hier gebruikt wordt, sluit het denkbeeld van "genade" in zich; en wanneer wij hierover dieper nadenken, zullen wij de kracht en de schoonheid daarvan inzien.

Wij staan op het punt de uitstorting van de 7 fiolen of schalen te zien gebeuren. Vanzelfsprekend is onze eerste reactie natuurlijk: "Hoe vreselijk!" Doch wie is de God, Wiens toorn de goddelozen zal verteren? Hij is het, Wiens absolute heiligheid ook voll van Zijn rijke en uitnemende genade is, "want alle volken zullen komen en zich voor U nederbuigen, omdat Uwe gerechtigheden openbaar zijn geworden".

Allen die zulks zingen, zien over al de oordelen heen, en aanschouwen slechts HET EINDE DES HEREN; en dat einde is steeds, dat "de Here God Almachtig, vol van erbarmen is". Daarom, en daarom alleen, verheerlijken zij de heiligheid des Heren, Die in Zijn rechtvaardig oordeel tevens aan Zijn goedertierenheid gedenkt, alhoewel de hevigste stormen op het punt staan los te barsten.

 
De voorbereidingen tot de komende oordelen
 
 
 Vers 5,
"En na dezen zag ik, en ziet, de Tempel des Tabernakels der getuigenis  in de hemel werd geopend".


Hier wordt enkel gesproken van "de Tabernakel der getuigenis" in de hemel, waaruit God Zijn oordelen over de mensen doet uitgaan. Deze wordt geopend om de gramschap van de Almachtige over de dan schuldige mensheid uit te storten. En dit is straks dan ook het enige,  wat God met het mensdom doen kan! Want onder alle oordelen en gebeurtenissen heeft de mens in zijn vijandschap en goddeloosheid volhard, en daarom blijft er straks niets anders over, dan het volle pond van Gods rechtvaardig oordeel over hem te brengen. Wij doen goed, voor een juist begrip van een en ander, dit gebeuren te vergelijken met Openb.11:19.


Het zijn dus oordelen die straks voortkomen uit Gods Tempel in de hemel..., uit Het Heilige der Heiligen van de Hemelse Tabernakel..., vanuit Gods Troon en Tegenwoordigheid (vergelijk e.e.a. met Hebr.8:2-5; 9:11-12, 23-24). Wij geloven op grond van het geopenbaarde Woord van God, dat straks, gedurende de "woestijn-ervaring van Gods heiligen", deze toegang zullen hebben tot alle heerlijkheden van Gods hemelen: en dat de BRUIDS-(gemeente) kennis zal dragen van beide: zowel van hetgeen op de aarde gebeurt als wel van hetgeen zich afspeelt in de hemelen! Dan zullen Gods heiligen ook "de 7 engelen, die de 7 plagen hebben, uit de tempel zien komen, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels" (v.6).


Het zijn dienaren der Almacht en der Voorzienigheid van God, die Zijn rechtvaardige oordelen over de aarde brengen... Dit toneel doet ons denken aan hetgeen de apostel geschreven heeft aan de Korinthiërs, zeggende: "Weet gij niet, dat wij (de heiligen) de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken?  Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?" (1 Kor.6:2-3).

Wij geloven dan ook uit het diepst van ons hart, dat hier verheerlijkte mensenkinderen participeren in het komende rechtvaardige oordeel Gods. Glorie voor God en Zijn Christus!
Zij zijn op dezelfde wijze gekleed als de grote Hogepriester van het Nieuwe Verbond; gelijk Christus in Openb. 1:13.

Zij zijn "bekleed met rein, blinkend lijnwaad en aan de borst omgord met gouden gordels", welke kledij Goddelijke reinheid openbaart,  gepaard aan Goddelijke gerechtigheid. Jezus Christus en Zijn Gemeente zijn hier geassocieerd in het uitbrengen van het oordeel Gods. Zij zijn "priesters met de Hogepriester!" Allen in actie, allen deelhebbend aan hetzelfde; en alles overeenkomstig Gods onberouwelijke beloften in Christus Jezus. En dan wordt ons vertelt:


    Vers 7,
"Een van de vier dieren gaf de 7 engelen, 7 gouden fiolen of schalen, vo1 van de toorn Gods, Die leeft in alle eeuwigheid". 


In plaats van met reukwerk zijn deze schalen één voor één gevuld met de gramschap van God Almachtig. Wat een schrikwekkend ogenblik voor de God-vergeten bewoners der aarde!
In Openb.6:1-2 hebben wij al mogen zien, dat een van de 4 "levende wezens" gelijk een leeuw  was; gelijk DE LEEUW UIT JUDA'S STAM.
Hij gaf het bevel tot de opening van het eerste zegel. Gezien de "profetische parallel" in Gods raadsplan van verlossing, mogen wij hier met een gerust hart geloven, dat wij hier in dit hoofdstuk te maken hebben met dezelfde leeuw, Die nu de 7 engelen die 7 gouden schalen gevuld met Gods toorn aanreikt. Is niet ALLE oordeel Hem gegeven? Amen.


Deze 4 dieren, levende wezens, zijn verloste mensen kinderen (hoofdstuk 5:8,9).
De bediening der verzoening houdt op in het hemelse heiligdom. Dit herinnert ons aan het geprofeteerde feit,  dat  dat verzoeningvan, in en door Christus  bewerkstelligd, ophoudt in de eerste dagen van de   Grote Verdrukking  op aarde! De Wederhouder zal dan er dan niet meer zijn (II Thesss.).

Aangaande deze Almacht van Christus staat er geschreven: "En heeft Hem macht gegeven, ook gericht te houden, omdat Hij des mensen Zoon is" (Joh.5:27) en "Daarom, dat Hij een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Die Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden heeft opgewekt" (Hand.17:31). Geprezen zij de Naam des Heren!

In dit tijdsbestek van de Grote Verdrukking is geen dienen van God en geen voorspraak meer mogelijk. Want wij lezen:

 

    Vers 8,
"En de tempel Gods werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in de tempel ingaan, totdat de 7 plagen der 7 engelen geëindigd waren". 


Gramschap van God Alm achtig...

Zo was het ook eenmaal op de berg Sinai. De hemelse tempel gevuld met de heerlijkheid van de Tegenwoordigheid van God in oordeel. Wij leren hier deze les: daar is hoegenaamd geen bediening van verzoening in de Periode van de Grote Verdrukking op aarde! Onderzoeken wij in dit verband tevens hetgeen geschreven is van de "Inwijding van de Tabernakel" (Exod.40:34-35) en van de "Inwijding van de Tempel" in 1 Kon.8:I-II.

Wij zullen dan deze gebeurtenissen in profetisch licht beter verstaan. Ten overvloede ook nog Jes.6:1-4. Wanneer God Zijn oordelen zal uitstorten over een goddeloze wereld, zullen allen in verwonderende aanbidding staan. In Pslm 18 staat dit geschreven: "Rook ging op van Zijn neus, en een vuur uit Zijn mond verteerde; kolen werden daarvan aangestoken".

De 7 engelen staan nu gereed om hun werk te beginnen. Het wachten is alleen op het bevel des Heren. Weldra zal ook hun dienst beeindigd zijn, en dan verschijnt Christus persoonlijk, om de sterke te binden; om het beest en de valse profeet te werpen in de poel des vuurs, die brandt van zwavel, en om Zijn troon op de aarde te vestigen.


Home - Sitemap