Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culmin0atie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

De zegels worden geopend
De Ruiter op het witte paard


 

De Heilige Geest - derde Persoon van de Godheid

De hoofdstukken 4 en 5, die aan dit nieuwe hoofdstuk vooraf gaan, vormen slechts de "inleiding", die aan de opening van de zegels voorafgaat. Zagen wij in Openbaring 4 de Troonsherlijkheid van God de Vader alle activiteiten uitgaande van die troon, in Openbaring 5 zagen wij de tweede Persoon van de Godheid op de voorgrond treden, God de Zoon, onze Hee Jezus Christus, het Lam van God, aan Wie, op grond van het volbrachte werk de verzoening op Golgotha, alle macht en kracht, lof en dank, heerlijkheid en aanbidding, gegeven werd.

In dit hoofdstuk nu aanschouwen wij de opening der zegels, en zien wij taferelen en activiteiten, die beginnen met het optreden van de derde Persoon van de Godheid, God de Heilige Geest. Hij is hier uitgebeeld als "De Ruiter op het wite paard". Deze zegelverbreking is van invloed op alle volkeren. Elke zegelverbreking luidt een reeks overeenkomstige gebeurtenissen in, die een climax vormen en waarvan het hoogste punt wordt bereikt ten tijde van de wederkomst van de Here Jezus Christus. De zegels worden in volgorde geopend. De onderscheiden gebeurtenissen, die alle na opening van de desbetreffende zegel beginnen, lopen dus parallel aan elkaar.

Alle zegels worden verbroken vóór de Grote Verdrukking, die een tijdsperiode beslaat van 3 1/2 jaar, aan het einde waarvan de wederkomst van de Here plaatsvindt. Alle gebeurtenissen, die na een zegelverbreking plaatsvinden, zijn wereldomvattend. De verzegeling van dit boek moest voortduren "tot de tijd van het einde.". Dan.12:4, "En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek, tot de tijd van het einde; velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden."

 

Het tijdselement 
Het
"tijdselement" is bij de bestudering van dit Woord een belangrijkheid van de eerste orde. Wat bedoelen wij hiermee? .Alleen als wij weten wanneer de zegels verbroken worden zullen wij profijt hebben van deze kennis van dit Woord var. God. Opwekking(en), oorlogen geruchten van oorlogen, hongersnoden, pestilentiën, wij hebben ze allemaal in de geschiedenis gehad; ja, wij kennen ze nog.. Dit "tijdselement" dienen wij dus te kennen. Wanneer dus zou "die tijd van het einde" zijn? Ons wordt door dit Schriftwoord in Daniël een aanwijzing gegeven: in die tijd "zullen velen het naspeuren" en zal "de wetenschap vermenigvuldigd worden."

 

De kennis der waarheid 
Wij weten, dat dit in de dagen waarin wij thans leven gebeurt. De wetenschap wordt niet alleen vermenigvuldigd, maar zelfs tot een afgod gemaakt. De mensheid is vergeten, dat JEZUS de Bron is van alle wijsheid en kennis (Kol. 2:3). Daarom zal de mens immer blijven naspeuren, zonder ooit te komen tot de kennis der waarheid ( 2Tim. 3:7 ). Waarom? Omdat zij Jezus er buiten laten!
Deze bewering blijft van kracht, al staan wij dan ook verstomd van de tevoren nog ongekende hoogten van de techniek, het product van het menselijk vernuft, waarmee men reeds ontzaglijk veel heeft weten te overwinnen en waardoor men zich op velerlei gebied weet te specialiseren, onder andere op het gebied van atoomsplitsing, de kernenergie en wat daarmee samenhangt; de ruimtevaart met hun rakketten en capsules; de chirurgische ingrepen met behulp van bepaalde stralen, radar, enz.

Het geopenbaarde Woord  
Is er dus in onze tijd sprake van een vermenigvuldigen van de menselijke wetenschap; toch wordt naar mijn bescheiden mening in dit onderhavige Schriftwoord meer bedoeld een vermenigvuldiging van de Goddelijke wetenschap en wel in het bijzonder de wetenschap met betrekking tot het boek "Daniël" en daarnaast het boek "Openbaring" - de twee Bijbelboeken, die het "brandpunt" van alle profetie vormen.
En inderdaad nooit tevoren is zulk een kennis verkregen aangaande deze beide Bijbelboeken, als juist in deze laatste dagen!
En wij geloven dan ook dat de Geest van God de Gemeente stellig nog méér zal openbaren! God immers kent maar één wetenschap: de wetenschap van de wijsheid van God, die besloten ligt in het geopenbaarde Woord, waarin wij lezen: "De Geest der waarheid, Hii zal u in alle waarhed leiden en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen" (Joh.16:13). En wij geloven, dat deze bediening van de Geest in het bijzonder tot uitdrukking zal komen in de laatste dagen. Maar de ijver van de Geest van God wordt door de duivel geimiteerd, ook de laatste verkondigt de mens dingen.

 

De onrust neemt toe 
Maar deze dingen van de duivel doen de mens jagen, en maken hem daarbij onrustig. Deze onrust is heden ten dage waarlijk wereldwijd in omvang. Over de gehele wereld is men aan het bouwen geslagen, overal verrijzen de meest uiteenlopende bouwwerken, gebouwd met behulp van de allernieuwste snufjes en zo meer. Het is voor de biddende en mediterende gelovige niet moeilijk om in te zien,dat de de huidige (menselijke) wetenschap door de duivel ook vaak worden benut als imitatie, surrogaat van de Alwijsheid van God.

Hoe prijzenswaardig deze wetenschap ook moge zijn , en hoeveel  wij er ook aan te danken hebben op menig gebied, toch zijn  ze nimmer in staat gebleken de plaats in te nemen van het euwigblijvende Woord van God.
Wel kunnen en mogen ze worden aangemerkt als evenzovele bewijzen van de waarheid van Gods feilloos Woord (Joh. 1:14). "In Dewelke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn" (Kol. 2:3).

Velen zullen het naspeuren
Met betrekking tot de aanwijzing: "velen zullen het naspeuren" nog het volgende. De Engelse vertaling van dit tekstgeeelte luidt als volgt: "Velen zullen heen en weer trekken- Many shall run to and fro.. Wij zien in onze tijd het steeds sneller wordende transport in dienst van de mensheid, zelfs transport, dat sneller gaat dan het geluid. Dit is dus ontegenzeggelijk een niet-te-verwerpen teken van de eindtijd.
Aangezien de zegelverbreking in nauw verband staat met  de hier opgenoemde feiten der hedendaagse historie, komen wij tot de ontstellende conclusie, dat de ZEGELVERBREKING in onze tegenwoordige tijd plaats vindt! Welk een openbaring!


Alvorens ons bezig te houden met de behandeling van de opening der zegels zelf, willen wij eerst nagaan, wat de betekenis is van een zegel en welke plaats de zegels innemen in Gods plan van Verzoening.
  Een zegel is feitelijk niets anders dan een STEMPEL, dat afsluit, dat bewaart voor ontsluiting en waardoor een geschrift of document als WAARDEVOL moet worden aangemerkt. De Bijbel kent zegels in verband met brieven van koningen, in verband met wetten en dergelijke. Ook wel in verband met grafkelders, zoals het geval was met de begrafenis van Jezus (Matth. 27:64). Zo werden dan Gods raadsbebesluiten met zeven zegels verzegeld en deze houden tezamen zeven oordelen in, die gedurende het gehele Evangelietijdperk zo goed als verborgen zijn gebleven, maar die in  deze laatste dagen worden geopend!
Gods rechtvaardig oordeel begint allereerst bij Gods Huis, de Gemeente van Jezus Christus, maar houdt tevens de afrekening in met de hele wereld.

 

 

Bijna 2000 jaar lang (zie de schets hierboven) is  deze aarde alle tijd en gelegenheid gegeven om in Jezus Christus te geloven op een wijze zoals de Schrift dat  zegt (Joh.7:38). Ja, meer nog: God heeft Zijn schier oneindige genade geschonken! En wat zien wij rondom ons? Gods grootste, heiligste en meest volmaakte offerande wordt met de voeten getreden, veracht, verworpen!
Wat blijft er nu over? Wie liefde en genade verwerpt maakt onherroepelijk kennis met wraak en oordeel!  Is het eerstgenoemde paar volmaakt, het op de tweede plaats genoemde eveneens! Er zullen driemaal zeven
oordelen over deze aarde worden uitgestort: een zevenvoudig oordeel.. ...door elk Persoon van de Godheid! De 7 zegeloordelen dragen het stempel van de Heilige Geest, de 7 bazuinoordelen dat van de Zoon en de 7 fiooloordelen dat van de Vader.

Achtereenvolgens worden de 7 zegels "geopend,   de 7 bazuinen "geblazen" en de 7 fiolen "uitgegoten" (fiolen zijn flessen met een ronde buik en lange hals) .Wij staan hier een ogenblik stil en denken met grote dankbaarheid en vreugde aan Gods wonderlijke genade, die zo rijk en vrij is en die, ook in deze dagen van een tijdsbedeling, die ten einde spoedt, het deel is van alle ware gelovigen!


Home - Sitemap