Die is, Die was en Die komen zal
De "Openbaring"nader beschouwd


* Inhoud

Gods Raadplan der eeuwen
Lees verder

* Waarom de Openbaring werd gegeven
Lees verder

* De brieven aan de zeven gemeenten
Lees verder

* Efeze
Lees verder

* Smyrna
Lees verder

* Pergamus
Lees verder

* Thyatira
Lees verder

* Sardes
Lees verder

* Filadelfia
Lees verder

* Laodicea
Lees verder

* Nabeschouwung
Lees verder

* De troonsheerlijkheid van de Vader
Lees verder

* De heerlijkheid der verzoening door God de Zoon
Lees verder

* De zegels worden geopend.
Lees verder

* 1ste zegel
Lees verder

* 2de zegel
Lees verder

* 3de zegel
Lees verder

* 4de zegel
Lees verder

* 5de zegel
Lees verder

* 6de zegel
Lees verder

* 7de zegel
Lees verder

*De Goddelijke oogst voor en na de grote oordelen van God
Lees verder


* De bazuinen gaan klinken
Lees verder

* 1ste - 4de bazuin
Lees verder

* 5de bazuin
Lee verder

* 6de bazuin
Lees verder

* 7de bazuin
Lees verder

* De culminatie der demonische machten
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt  de wereld aangezegd
Lees verder

* Gods volmaakte openbaring van Zijn oordeel en genade wordt de wereld gegeven
Lees verder

* De openbaring van Gods grote verborgenheid
Lees verder

* De antichrist en zijn heerschappij
Lees verder

* Gods wegen in genade en gericht
Lees verder

* De zeven fiolen vol van de toorn van God
Lees verder

* De zeven fiolen van Gods toorn worden uitgegoten
Lees verder

* Gods oordeel over het grote Babylon als geestelijke macht
Lees verder

* Gods oordeel  over het grote Babylon als politieke en economische macht
Lees verder

* De inleiding tot het grote duizendjarig Rijk van Christus
Lees verder

* Aanvang en slot van het duizendjarig Vrederijk
Lees verder

* Taferelen uit Gods eeuwigheid en van het Nieuwe Jeruzalem
Lees verder

* Besluitend visioen en Jezus' laatste woorden
Lees verder
 

 

 

Home - Sitemap

 

De bazuinen gaan klinken
Het waaien van de losgelaten vier winden


    

Het stilzwijgen van een half uur 

In dit hoofdstuk horen wij dan het geklank van de eerste vier bazuinen; het gevolg hiervan is het waaien van de losgelaten vier winden (Openb.7:1) en het stilzwijgen van een half Uur.

V ers 1-2,
"En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in de hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven".

Deze zeven engelen met hun zeven bazuinen werden door de apostel voor Gods troon gezien. Zij hadden bazuinen; dit is: zij zouden "met luider stem" de oordelen van God over deze aarde moeten aankondigen.
Let hierbij op, dat deze zeven engelen met hun zeven bazuinen na het openen van het zevende zegel te voorschijn kwamen, waaruit duidelijk blijkt (ziet ook de schets, hieraan voorafgaand), dat zij niet gelijktijdig hun geklank zouden doen horen.
Bovendien zijn de oordelen, die zij moeten brengen, véél verschrikkelijker dan die, die tot hiertoe over de aarde zijn uitgestort!
Het zijn geen "rampen", maar veeleer "plagen"; die door de opperste Rechter der ganse aarde zijn beschikt als gericht(en) over de alsdan totaal goddeloze wereld.


Grote gebeurtenissen
 
Wanneer wij ons realiseren, dat wij hier te  maken hebben met de opening van het zevende en laatste zegel, en dat er grote gebeurtenissen op til zijn; zó gróót, dat allen in de hemel de grootste stilte in acht nemen, dan moet dit ons toch wel overtuigen, dat er hier iets zeer bijzonders plaats heeft! Het bazuinen op zichzelf en het later uitgieten van de fiolen ter voltooiing van de oordelen van God, zijn niet in staat om een dergelijk stilzwijgen in de hemel te bewerkstelligen. Dit zegt toch wel wat!

Een half uur stilzwijgen daar in de hemel van God! Welk een grote en adembenemende gebeurtenis zal zich straks afspelen?
Vele en velerlei veronderstellingen zijn er al in de loop der jaren geopperd. Voorwaar, ook hier geldt het: "Zoveel hoofden, zoveel zinnen, zoveel meningen". Met meningen van mensen zijn wij echter niet gediend.
Wij dienen ons in deze gans en al te onderwerpen aan de supreme leiding van de Geest van God, als de Schriftuitlegger, Die ons door de Here Jezus Christus is gegeven (Joh.16:13).
    

En waar Hij altijd weer het (profetisch) Woord gebruikt om ons te leiden in al de Waarheid, daar dienen wij ons te houden aan hetgeen er in de Bijbel geschreven staat. God spreekt in en door Zijn Woord! Laat ons de gebeurtenissen op de voet volgen. De opening van de zegels doet ons respectievelijk zien:

 
. Eerste zegel
Een wit paard en zijn ruiter: Wereldopwekking

. Tweede zegel
Een rood paard en zijn ruiter: Wereldoorlogen

. Derde zegel
Een zwart paard en zijn ruiter: Wereldhongersnood

. Vierde zegel
Een vaal paard en zijn ruiter: Wereldomvattende geweldadige dood

. Vijfde zegel
De zielen onder het altaar: Wereldomvattende martelaarsschap

. Zesde zegel
Hemellichamen betrokken bij de uitstorting van Gods toorn over de ganse aarde "Catastrofale oordelen en verzegeling van de 144.000.


De opening van het zevende zegel brengt achtereenvolgens de zeven bazuinoordelen over deze wereld en met het zevende bazuinoordeel zal "de verborgenheid Gods vervuld worden (Openb.10:7).
Met de vervulling van de verborgenheid Gods hebben de hierna te noemen gebeurtenissen op aarde plaats:

. De vervolmaking van de Gemeente (het Lichaam van Christus).
. De Bruiloft van het Lam.
. De slotbediening van de Gemeente in de volheid van de Godheid Lichamelijk, resulterend in een wereldwijde Heilige-Geest-Opwekking.
. De geboorte van de Mannelijke Zoon (Openb.12:5).
. De Hemelvaart van deze Mannelijke Zoon (opgetrokken tot God, weggerukt tot Zijn troon).
. De wegvoering van de Bruid naar de woestijn (Openb.12:6).
. De oorlog (strijd) in de hemelen (Openb.12:7).
. De nederwerping ter aarde van satan (Openb.12:9).
. De openbaring (manifestatie) van de antichrist.
. De heerschappij van de mens der zonde.
. De opstanding der rechtvaardigen bij de Wederkomst van Christus.


De bruiloft van het Lam
 
De bruiloft van het Lam, is ons inziens voor de hemel het adembenemendste en heiligste gebeuren met betrekking tot deze verborgenheid Gods (Wij verwijzen in dit verband meteen naar Efeze 5:25-32). Het is dan ook onze overtuiging, dat dit "half uur van absolute stilte" verband houdt met deze Bruiloft van het Lam; een gebeurtenis van de hoogste orde, ook voor de Gemeente.


De waarde en de betekenis van bazuingeklank
De zeven bazuinen, waarmee deze zeven engelen straks bazuinen zullen, vragen meteen onze aandacht voor de waarde en de betekenis van bazuingeklank, waarop in Israël nauw werd gelet, waarnaar alle Israëlieten met alle aandacht luisterden.


Bazuingeklank werd in Israël gehoord in geval van
:
1.waarschuwingen (Ezech.33);
2.verzameling die nodig was (Num.10:1-10).
In dit geval is er sprake van 2 trompetten
;
3.  van oorlog (Num.10:9);
4. van allerhande bekendmakingen (Num.10:6-7; Jes. 58);
5. van proclamaties van feesten (Num10:10; 2 Kron.29: 27);
6. van kroning van koningen (2 Kon.9:13);.
7..van manifestaties van Gods heerlijkheid (Ex.19:16; Amos 3:6)';
8. van overwinning op de goddelozen (Joz.6:13-16);
9. van het jubeljaar;
10. van opdracht en inwijding van de tempel (120 priesters bazuinden).

Mogen wij hierdoor worden overtuigd van de belangrijkheid van "bazuinen" in Gods Woord. Genade voor Gods Heiligen vóórdat de Bazuinen schallen. Voordat deze zeven engelen zich bereiden om te bazuinen wordt er gesproken van "een andere engel".


Vers 3-5,
"En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor de troon is. En de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen, ging op van de hand des engels voor God. En de engel nam het wierookvat, en vulde dat met het vuur des altaars, en wierp het op de aarde; en er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen, en aardbeving".

Deze Engel is Dezelfde als Die van Openb.7:2, waar Hij het zegel van de levende God heeft. Hier is Hij in Zijn bediening als Hogepriester. Hij doet dan "de rook des reukwerks, met de gebeden der heiligen" opstijgen tot Gods troon. Wie zou dit anders kunnen doen? Hij alléén kan kracht geven aan de gebeden van Gods heiligen en niemand anders.
In hoofdstuk 5 brengen de 24 oudsten de gebeden wel voor de troon van God, maar zij konden aan die gebeden niets toevoegen. Dit kan alléén de Here Jezus Christus, die alles voor ons heeft overwonnen.
Hier treedt Hij in een geheel andere gestalte en bediening op dan de 7 engelen. De bediening van deze laatsten wordt weliswaar geopend door Hem, het Lam van God, Dat geslacht werd, doch gedurende het geklank van de bazuinen vernemen wij niets van enige, Hogepriesterlijke handeling.


Nogmaals: Zijn Gedaante hier is anders. Dit is hoogst merkwaardig en opvallend tegelijkertijd! Waar houdt dit verband mee?
Deze "andere" gestalte en bediening hebben betrekking op de "overige heiligen" op aarde, de "vijf dwaze maagden", die door Gods oordelen moeten gaan, terwijl de 7 engelen zich bezighouden met de zondige wereld, zonder in het bijzonder gewag te maken van Gods heiligen.

Overal waar wij de lijdende heiligen Gods aantreffen, vinden wij het Lam; en Hij, Die oprechte gebeden weet te verhoren, is hier dan ook de Hogepriester, Mozes in zijn middelaarschap in alles overtreffend.
Hebr.3:1, "Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus". Hoe vertroostend voor ons, dat de Here in Zijn peilloze liefde en barmhartigheid Gods heiligen in hun lijden gedenkt en hun gebeden verhoort, altijd en overal.

 

Vor ons is Jezus immers de Zoon van God, Die de hemelen is doorgegaan en nu als Hogepriester is gezeten aan Gods rechterhand. Hij is in alle dingen verzocht geweest als wij, maar is daarbij toch zonder zonde. Hij stierf voor onze zonden en kan medelijden hebben met onze zwakheden, daar hij zowel in verzoeking als bij beproeving voor ons heeft geleden (Hebr.2:18).
Daarom is het ook, dat wij in de tegenwoordige bedeling onze gebeden, smekingen en dankzeggingen brengen tot Hem, Die de Enige Middelaar is van het Nieuwe Testament.
Hij wordt hier gezien bij het "gouden altaar dat voor Gods troon staat".


Redding, verzoening en zaligheid  
De Bijbel spreekt ons van twee altaren, die respectievelijk verband houden met "redding en verzoening" en met "zaligheid". Wij vinden ze in Israëls tabernakel: het gouden reukofferaltaar in het heiligdom, vlak vóór de voorhang, en het koperen brandofferaltaar, waarop de zonden schuldoffers werden verbrand in de voorhof.
Deze "andere Engel", de Here Jezus Christus, maakt door Zijn Hogepriesterlijke bemoeienissen de gebeden van ALLE heiligen Gods acceptabel, dit is: welbehagelijk voor God (Ef.2:18; Hebr.13:15;
1 Petr.2:5).

Op dat exacte, profetische ogenblik zal de Gemeente van Christus een Schriftuurlijke "gebeds-opwekking" beleven door de bovennatuurlijke kracht van de Heilige Geest!
 Hij is en blijft onze voorspraak bij de Vader; en Hij heeft ons door Zijn verzoenend sterven in zulk een innige gemeenschap met de Vader gebracht, dat Hij zeggen kan: "Ik zeg niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal; want de Vader Zelf heeft u lief" (Joh.16:26-27).


De openbaring van het Koninkrijk
 
De openbaring van het Koninkrijk staat nu te gebeuren en de Kracht van God Almachtig zal worden gemanifesteerd; daarin, dat aan alle goddeloosheid op aarde een einde wordt gemaakt, alsook aan de werker van het kwaad.
De rechtmatige Heerser, de Koning der Koningen en Here der Heirscharen moet worden geopenbaard. De gebeden aller heiligen zullen worden verhoord; daarin, dat het Koninkrijk wordt gevestigd en de Koning-Messias zal regeren!  Nadat die Engel het vuur, dat Hij van het altaar genomen had, op de aarde geworpen had, bereidden zich "de zeven" om te bazuinen. Dit bazuinen brengt de na te noemen oordelen opeenvolgend en overlappend op de aarde.


Home - Sitemap