Het Evangelie ons toevertrouwd


HOME ~ SITEMAP

 
 

Deze studie ontlenen wij aan de woorden van de apostel Paulus.

"Maar, gelijk wij van God beproefd zijn geweest, dat ons het Evangelie toevertrouwd,  allzo spreken wij, niet als mensen behagende maar God,  Die onze harten beproefd". (I Thess. 2:4).

Deze tekst moeten wij nu veergelijken met . ....."Naar het Evangelie der heerlijkheid des Heiligen Gods, dat mij toebetrouwd is": .

Dan dringt zich de volgende vraag aan ons op:
Wat bedoelt Paulus met HET EVANGELIE


Ditzelfde woord wordt nog menig keer gebruikt op andere plaatsen in zijn brieven aan de Thessalonicensen. (I Thes.1:5, 2:2,4,8,9; II Thess.1:8.).
Het Evangelie is "goed nieuws", is "blijde tijding". Het vertelt nauwkeurig Gods liefde voor de zondaren. Het is, kort samengevat, bekend gemaakt in Joh.3:16-17; en 1 Kor 15:1-4. Het is "volledig" genoemd i:1Kor. 15::1-4.


Het Evangelie is de "blijde mare", dat God Zijn Eniggeboren Zoon gezonden heeft in deze zondige wereld, om te sterven voor onze zonden; en dat Hij, nadat Hij gestorven was voor de zonden van de gehele wereld, weer is opgestaan en terug gegaan naar de hemel - naar Gods troon van waar Hij (uit genade) verlossing schenkt aan allen,  die in Hem geloven als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker.

Wat voor Paulus geldt in het allereerst genoemde Schriftgedeelte,  namelijk, dat hem het Evangelie is 'toebetrowd', geldt ook voor ons - m.a.w. God heeft ons het Evangelie (van Zijn Zoon) toevertrouwd, waardoor wij verantwoordelijk zijn  
gesteld, om er bepaalde dingen mee te doen. Wat moeten wij dan met dat Evangelie doen?  Wij willen dit "puntsgewijs" hieronder zo overzichtelijk mogelijk vastleggen.

 


1. Wat moeten wij nu doen?


a. Wij moeten het Evangelie "gehoorzamen". (II Thess.1:8).

Wat wordt daarmee bedoeld?
Om dit te (kunnen) verstaan, moeten wij Mark.1:1 bestuderen en vergeljken met Rom.1:16. Want, het is mogelijk om de feiten van het Evangelie te geloven en toch het Evangelie niet aan te nemen of te gehoorzamen.


b. Wij moeten het Evangelie "kennen".

Het is ongelukkig genoeg maar al te waar, dat het grootste deel van de Christenen in onze tijd het Evangelie niet werkelijk "kent", noch "verstaat",  noch precies "weet" wat het feitelijk is en wat het inhoudt. Begrijpt en verstaat u het Evangelie?
Zo niet, neem dan direkt Uw Bijbel en ga aan het bestuderen van dit zo belangrijke onderwerp.

 
c. Wij moeten het Evangelie "uitleven".

Zodra wij het Evangelie geloofd en aangenomen heben, wordt ons leven veranderd; en onmiddellijk is daar onze verantwoordelijkheid om overeenkomstig de waarheid van het Evangelie te leven. Een Bijbelse illustratie vinden wij in de bekeerden van de gemeente te Thessalonica. (I Thess. 1: 9,10 - wat wij moeten vergelijken met:II Kor.5:17). Paulus predikte niet alleen het Evangelie, maar hij leefde er ook naar. (I Thess. 2:10.). En dit is het nu, wat wij zo broodnodig hebben te doen in onze tijd - wandelen (=leven) overeenkomstig het Evangelie.
(I Thess. 2:10.).


 d. Wij moeten het Evangelie"vertellen, doorgeven".

Want, slechts sommigen kunnen "prediken", maar allen moeten en kunnen het Evangelie belijden.  Zoek nu op en vergelijk de hier genoemde Schriftplaatsen met elkaar. (Mark.5:19; Joh.1:40-42,45; 4:28, 29,39; Job 22:23-30; Hand.8:4).

Iedere Christen heeft de verantwoordelijkheid  om met anderen over de Heiland te spreken; niet zo zeer om op het platvorm te staan of in de preekstoel, maar  in"de dagelijkse Wandel"!


e. Wij moeten het Evangelie "prediken"

(als wij de roeping daartoe hebben). Dit geldt voor diegenen, die door God zijn "toebereid " voor deze speciale taak, om het Evangelie zodoende te "verbreiden "en te "verklaren".

Nog altijd bestaat er een grote behoefte aan werkelijke geroepen en betrouwbare predikers van het Evangelie. Velen brengen in deze dagen wel goede "preken", maar geen Evangelie,  en anderen brengen wel goede preken, maar pas  aan het einde komt er er dan nog als een soort "p.s." een klein beetje Evangelie bij.
Waar het Evangelie duidelijk verklaard en onderwezen en uitgelegd wordt, daar ontstaat in de regel ook een groeiende en een bloeiende gemeente.


f. Wij moeten het Evangelie "ondersteunen". Hoe kunnen wij dat  doen?

Persoonlijk door onze gebeden en door onze financiële bijdragen.
Heus niet alleen het werk van de zending moet ondersteund worden; maar alle andere werk in het oogstveld. Er is toch zo'n groot terrein voor de verspreiding van Evangelisatielektuur: traktaten, brochures. enz.  Evangelisatie Campagnes die gehouden worden en waarvan de Christenen de onkosten moeten helpen dragen.   Wij moeten kosten noch moeite sparen, wanneer wij ervan overtuigd zijn, dat het Evangelie zuiver gepredikt en verspreid wordt

 

g. Wij moeten het Evangelie "verdedigen".


Heden ten dage, evenals in de eerste Christen-gemeente, wordt het Evangelie heftig aangevallen. Wij leven in "de tijd van de grote afval des geloofs". (II Tim 3:2).
Bovendien zijn wij overal omringd door vele vijanden van het Evangelie. (Rom 11:28).

Daarom moeten wij, evenals de apostel Paulus t.t.t., het Evangelie  "verdedigen" (Flip.1:7). Ook moeten wij "open ogen" hebben voor het feit, dat zo velen "een ander Evangelie " brengen. (Gal.. 1:6 ). En dan zijn er weer anderen die het Evangelie "verdraaien".

Vormendienst doet in deze laatste dageen steeds meer dodend werk en het "modernisme" in zo vele vormen en gedaanten is schier overal "binnengeslopen"!

Wereldgelijkvormigheid en wereldgezindheidd, zo gemakkelijk gemaakt door de "zuurdesem van de Roomse leer", wint hoe langer hoe meer terrein; en op zo vele scholen en universiteiten en zelfs op vele kansels worden scheve dingen recht getrokken.
Ongerechtigheden  worden goed gesproken en ook verdedigd!!

 

 

2. Hoe kunnen wij het Evangelie

"gehoorzamen"- (kennen) - "uitleven" - "vertellen" - "prediken" - "ondersteunen" - en "verdedigen"?

Een nauwgezette studie van I Thess.2:3-10, toont ons, "hoe" wij ons moeten kwijten van onze zo grote verantwoordelijkheid  t.a.v. het Evangelie. Dit onderzoek van de Schriften zal ons overtuigen, dat wij :


a. hierin TROUW moeten zijn!

Dit wordt ons verteld iin de verzen 3-6. Een  belangrijk gedeelte hiervan is "behagen"; en wel "God behagen, Die onze harten beproeft (d.i.keurt). (vers  4). M.a.w. , wanneer wij het Evangelie gehoorzamen , kennen, uitleven, vertellen, prediken, ondersteunen en verdedigen, zo moeten wij dat doen met het vooruitzicht, dat wij eenmaal zullen staan voor de "rechterstoel van Christus" en straks Hem rekenschap zullen moeten afleggen. (Rom. 14:12).


b. het LIEFDEVOL moeten doen  (v.v. 7,8).
Paulus zegt ons, dat hij vriendelijk en vol zorg was voor zijn vrienden en jongbekeerden, zo als een moeder haar eigen kinderen koestert. Hoe liefdevol was hij; en het kenmerk van het Evangelie is dan ook liefde!!


c. het OPOFFEREND moeten doen. (vers 8)
De apostel was niet alleen bereid het Evangelie te verspreiden (brengen),  maar ook zelfs zijn eigen leven te geven; uit liefde voor Hen! Hoe getuigt dit van "opoffering.  
Hoe staat het met ons? Zijn wij wel gewillig om onze tijd, geld, persoonlijke genoegens, belangen, enz.  op te geven (te offeren) , opdat anderen het Evangelie mogen horen?

d. het VOORTDUREND doen moeten.  (vers 9).
Hier spreekt de apostel over "dag en nacht. Hij werkte hard als tentenmaker om van niemand afhankelijk te zijn en zodoende vrij te zijn het Evangelie te brengen. Hoe vol van ijver was hij in deze dingen en hoe worden wij door zijn handelwijze beschaamd.

 
e. in alles een VOORBEELD moeten  zijn. (vers 100)
Alles wat de apostel Paulus over het Evangelie heeft gezegd, heeft hij ook in zijn eigen leven "uitgeleefd".  En het is DITZELFDE EVANGELIE, dat ook ons is toevertrouwd. Laten wij nu de zaken eens bekijken in hetzelfde licht waarin Paulus e.e.a. naar voren gebracht heeft. Wij komen alsdan tot de  conclusie, dat wij zo vaak (kunnen) spreken van het Evangelie van Mattheus, van Markus, van Lukas, en van Johannes; en nu ook van dat van Paulus - maar, kunnen wij nu ook spreken van het "Evangelie van ons, van u  en van mij"?


Denkt u hierover eens na, en dan verwacht God een eerlijk antwoord van een iegelijk van ons.


 

HOME ~ SITEMAP

________________________________________________