Het oordeel over de goddelozen

Home  Sitemap

____________________________________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________

 

 

Het  oordeel over de goddelozen

 

In de Griekse grondtekst staan de woorden: "Hades" (in het Hebreeuws: "Sjeol"), "Tartaros" en "Gehenna". De betekenis van "hades" en "sjeol" (ook wel geschreven: sheol) is dezelfde, namelijk: GRAF.

   In het verhaal van de rijke man in Luk.16 bevindt dezd zich in de hades of in het graf (dodenrijk). In de Oude Vertaling is e.e.a. ten onrechte weergegeven als "hel". Jezus heeft het woord "Gehenna" gebruikt om de plaats aan te duiden, waar in de toekomst de uiteindlijke straf wordt toegediend.

   Overal waar in de Hebreeuwse tekst van  "sjeol" spreekt en de Griekse tekst het woord "hades" heeft, daar wordt in de Bijbel het woord "graf" ("dodenrijk") bedoeld; en dus niet "hel"! Met het  woord "hel" (Griekse "gehenna") wordt  bedoeld wat de Schrift verstaat onder "de tweede dood" (d.i. volkomen afscheiding van God!) - (Openb.20:14).


***
Noot: Het vertalen van verschillende woorden door het ene woord "hel, " heeft tot verwarring geleid; en daarom willen wij in deze les nagaan, wat de Bijbel ons te zeggen heeft van "GEHENNA".


1. Waarom er een hel is.
   In den beginne schiep God de wereld "volmaakt". Het heeft nooit in Gods beoeling gelegen om Zijn volmaakte schepping te laten te niet doen door zonde en dood. Ziekte en dood, gevolgen van de zonde, zouden onbekende begrippen zijn, indien de zonde haar intrede niet had gedaan; indien er geen zonde geweest was. De mens zou dan in volmaaktheid hebben voortgeleefd.

  
Maar de zonde kwam in en de ontbinding begon haar vernietigend werk: rampen, ongelukken, verwaaring, ziekten en het einde was de dood. Het was alsof het volmaakte werk voor altijd geschonden zou blijven. Maar Gods eeuwigheidsplan kan nooit mislukken. Met andere woorden: de chaos kan niet blijven bestaan, aan de zonde moet een einde komen en gerechtigheid moet overwinnen!


   Daarom staat er in de Bijbel geschreven: "en Hij, die op de troon zat, zeide: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw" en Hij zeide tot mij:  "Schrijf; want deze woorden zijn waarachtig en getrouw", en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbiij gegaan en  de zee was niet meer. (Openb.21:5)


2. Wat zal God met alle gevolgen van de  zonde doen?

   De Bijbel geeft het antwoord:"en de dood en  de el werden in de poel des vuurs geworpen (Openb. 20:4).

***
Noot:. Hier nu is dus sprake van hades (sheol), terwijl  vertaald is: hel!

   In het laatste grote oordeel wordt de verwoestende, vreselijke dood vokomen vernietigd. Aalle vernietiging geschiedt straks door vuur!  De zonde richtte in de Hof van Eden het eerste mensenpaar te gronde; en zij werden het werktuig van Satan. In de strjd tussen "goed" en "kwaad", tussen "gehoorzaamheid" en "ongehoorzaamheid", kozen zij de zijde van de opstandeling - de tegenstander van God, hun Maker!

   God bood vergeving (verzoening) aan en herstel, zodat een ieder die de rijën van de Satan wil verlaten, door Jezus Christus tot God kan terugkeren (Joh.3:16). Er komt straks een tjd, wanneer de onwilligen, de ongehoorzamen, de weerspannigen, de goddelozen, onder het eindoordeel zullen vallen vanwege al hun goddeloze werken.
Daarom staat er o.a. geschreven:  "Zo zult gij dan hen aan hun vrucht kennen" (Matt.7:20). 

   God onderzoekt altijd het hart en ziet en kent zodoende het karakter.
 Dit laatste wordt als het ware "geweven" uit de ragfijne draden der gewoonten, gesponnen volgens de "beginselen van goed en van kwaad".  Mensen, die vasthouden aan de zonde,  die weigeren om hun schuld te belijden en hun misdaden te laten, die hun gewoonten niet in overeenstemming willen brengen met Gods wil, deze zullen met Satan, hun leidsman, veroordeeld worden en voor altijd worden verwijderd. Gods Raadsbesluit staat vast: geen ongehoorzame, geen goddeloze zal ooit een voet zetten in de nieuwe wereld! Er staat in dit verband geschreven: "geen onreine zal doorgaan„...." (Jes.35:8b). Eenmaal  vernietigd, zal de zonde nooit meer zijn kop opsteken; en zij, die de verlossing in en door Christus niet gewild hebben en in hun zonden zijn gebleven, zullen hetzelfde lot delen!

"Wie overwint zal alles beerven,

en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zo
on zijn"

 (O
pe0nb.21:7).

 

3. Wanneer wordt er afgerekend?
   In dit verband bestuderen wij eerst Joh.5:28,29. Ongehoorzamen, die verkiezen in hun zonden te blijven, tot hun eigen verderf, zullen straks "opstaan ten oordeel"!! D.w.z., dat zij straks deel zullen hebben aan "de tweede opstanding". Deze laatste komt ná het Millennium of het Duizendjarig Rijk van Christus op aarde, terwijl de "eerste opstanding", of de de opstanding der rechtvaardigen" plaats heeft vóór de vestiging van het Vreterijk - vóór de komst van Gods Koninkrijk!!!


   De goddelozen zij in de gelijkenis het "onkruid". Bestudeer nu:  Matt.13:38-42. Wij hoeven aan hun einde niet te twijfelen. De dood (het sterven) scheidt voor altijd,  d.w.z. kinderen Gods en goddelozen zullen elkaar nooit meer terugzien, laat staan ontmoeten. God belooft een grote schoonmaak te houden en alle zondaren met hun werken oen straks vernietigd (II Petr.2:9b).  Zelfs de aarde waarop wij nu nóg leven, en de dampkring erom heen zullen in het laatste oordeel gereinigd worden door Vuur, ook Satan en zijn trawanten worden met (II Petr.7) de goddelozen veroordeeld (Judas 6).


   Het was nooit Gods bedoeling om mensen op deze wijze te vernietigen! Alleen satan en zijn engelen. Maar de mens die weigert met de duivel te breken, moet de gevolgen van zijn bewuste halsstarrigheid zelf dragen. Wij kunnen e.e.a. vergelijken met een schip in grote nood, dat op het punt staat om verzwolgen te worden door de hoogstaande golven van een onstuimige zee.....Wanneer de opvarenden alle pogingen van de redders bewust afwijzen, zullen zij met het schip ten onder gaan. Zijzelf dragen de schuld van hun dood! God waarschuwt in zijn woord herhaaldelijk.

   Hij waarschuwt niet alleen voor het beslist komend oordeel over de zonde en degenen die zondigen, maar Hij dringt er ook sterk op aan om de ongerechtigheid te ontlopen, want hierin te volharden heeft altijd "algehele vernietiging" ten gevolge! Onderzoekt dan nu de volgende Schrift- plaats  Matt.25:41.
Het is de wil van God, dat alle mensen zalig worden. (I Tim.2:4).
Maar niet alle mensen willen zich vrijwillig onderwerpen aan de voorwaarden tot zaligheid (II Thess.2:12).4. Waar komen straks dan de goddelozen vandaan?
   Zij sterven en worden, net als alle anderen, begraven. Bij de tweede opstanding zullen zij uit de dood worden opgewekt om alsdan hier op aarde het oordeel te ontvangen. Dat gebeurt straks na het 1000-jarig rijk. (Openb.20:9). Het Millennium wordt dus begrensd doorde Eerste of Grote Opstanding der Rechtvaardigen en de Tweede Opstanding der goddelozen.
Let op deze Schriftuur: 
Spr.11:31 en Jes.10:23 enII Petr.3:10  


5. Hoe worden de zondaren straks gestraft?
  
In het boek Openbaring staat geschreven van "de poel des vuurs"; en de apostel zegt met nadruk, dat zij, die deze straf ondergaan "de tweede dood zullen sterven". Dit is  "volkomen afscheiding van God". Bestudeer aandachtig: Ma1.4:1 en3.  "Verteren" hier wil zeggen: "vergaan". Onderzoek eveneens:
Ezech.18:4, 20
.

   Zoals destijds de zondvloed een einde maakte aan een verdorven wereld door de oordeels-wateren en het leven van alle onbekeerde en goddeloze mensen verslond, alzo zal ook met het laatste oordeel de aarde met vuur gereinigd worden en zullen de goddelozen volkomen verteren!! (Open12.20:9; Hebr.10:27;Pslm.37:9; 10,28 en 38.


   Niemand zal dit verterend vuur kunnen blussen - het is niet te blussen!!! En niemand kan eruit ontsnappen - zelfs Satan en zijn volgelingen worden vereerd. Het verdient aanbeveling nauwgezet te onderzoeken en te vergelijken: Openb.20:10 en Ezech.28:18-19.

6. Welke is de straf?
   Vele vragen rijzen er op bij het bestuderen van deze les, maar één ding staat vast! De rechtvaardigen zullen het eeuwige leven beerven en de goddelozen wacht volkomen vernietiging - volkomen van God en van Christus afgescheiden te worden.  Hoe verschrikkel!!  Wij verwijzen hjier nodg ten overvloede naar Openb.20:14. Te vergelijken met
Jes.28:21; Ezech.18:23:  Filip. 3:1819a.

 

De straf is dus: vernietiging!! 
Het middel:  altijd vuur van God!


   Wat zal het voor ongehoorzamen ontzettend zijn om buiten ALLE gemeenschap metGod en Christus te moeten blijven Openb.20:7-10. God biedt alle waarachtige gelovigen aan geen tijd te verspillen en de eeuiwege zaligheid te kiezen - nu, want de tijd der genade is nog niet voorbij.....maar, spoedig kan het te laat zijn. Bestudeer in dit verband- II Kor.6:2.

   En zo voltrekt God Zijn Eeuwigheidsplan  van verlossing langs de "profetische lijn van gerechtigheid", met het doel,"dat in de Naam van Jezus zich ALLE knie zal buigen; dergenen, die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en ALLE tong zal belijden, dat Jezus Christus DE HERE is tot heerlijkheid Gods des Vaders" (Filip.2:10,11.

 

Home  Sitemap