Hoe  is DE
Heilige Schrift

ontstaan?

 

 
Daar is maar één  boek dat God geschreven heeft.  Daar zijn echter vele vragen in verband met dit boek. Vragen, die o.a. neerkomen op het volgende:

 
1. Wat is leven?
2. Hoe ben ik hier gekomen?
3. Waarom ben ik geboren??
4. Wie is God?
5. Hoe houdt God Zich met ons bezig?


6. Waarom bemint Hij ons?
7. Hoe kan een gekruisigde Heiland voor ons verzoening doen?
8. Is er werkelijk een hemel?
9. Hoe komen wij daar??
10. Is er ook een hel?


11. Wáár is die dan??
12. Wie zijn dáár en wie komen daar?
13. Hoe kan een God van liefde alle lijden en smarten van de mensheid aanzien?
14. Wat gebeurt er met ons als wij gestorven zijn?
15. Zal de "atoombom" de wereld vernietigen?


16. 'Waarom laat God al die oorlogen toe?
17. Zullen alle mensen zich bekeren?
18. Is daar werkelijk een Vrede-Rijk?
19. Wanneer kunnen wij die verwachten?
20. Kunnen wij weten, wát er in de toekomst zal gebeuren?Stelt ook u wel eens dergelijlke vragen?
Al deze vragen zijn maar een greep uit  vele andere; maar waar het op aankomt is: Stelt u weleens zulke vragen en zoekt u dan ook het  goede antwoord te vinden?
Als u het eerste doet of heeft gedaan en het tweede is u nog niet gelukt, dan willen wij u erop wijzen, dat u dat goede antwoord alleen maar bij God kunt vinden; want Hij alleen geeft altijd het juiste antwoor, d het antwoord op de meest ingewikkelde vragen en levens-problemen.


En als u werkelijk wilt weten wat Hij zegt, laten wij dan samen dat ene Boek bestuderen, dat Hij heeft laten schrijven voor al degenen, die in Zijn Naam geloven.  Wellicht vraagt u zich af: "Waarom nemen wij dan altijd de Bijbel?" Een direkt antwoord zou u niet bevredigen; daarom willen wij allereerst uw aandacht vragen voor wat wij nu gaan schrijven.

Het "verboden"  Boek
s het niet wonderlijk  dat de Bijbel, gedurende alle eeuwen zo hevig aangevallen, toch  in steeds toenemender mate is verschenen? Telkens lezen wij in de geschiedenis, dat mensen in verschillende tijden levende, allerlei soorten maatregelen namen om juist DIT Boek te vernietigen.

Eeuwenlang is de Bijbel dan ook "HET VERBODEN BOEK" geweest; en een ontelbaar aantal martelaren, die Gods Woord trouw bleven, hebben in de loop der eeuwen zware offers gebracht; zij hebben zelfs hun leven gelegd op het "altaar des geloofs" voor de handhaving van hun "geloofs-principes" "naar de Schriften".

Wanneer wij Gods Woord opslaan op Openbaring 12:11,  dan wordt ons verteld, dat zij, die dit kostbaar boek altijd  verdedigd hebben. "….hun  leven niet lief gehad hebben tot in de dood”.

Er waren t.t.t. zo weinig exemplaren in omloop, dat heel veel dienstknechten des Heren zelfs nooit een Bijbel hadden gezien; laat staan er een bezaten. Hoogst zelden werd een Bijbel gevonden in een openbare bibliotheek; en als men er (toevallig) een vond, dan was die met een ketting bevestigd aan de muur en op een plaats waar haast niemand kwam!! 

Toen dan ook geloofsmannen als Luther, Wycliff en nog anderen door God geleid werden om de Heilige Schrift te vertalen,  brak de vervolging uit en hadden zij de meest zware verdrukkingen te ondergaan. Is dat niet vreemd?   Nadat de Bijbel in druk was verschenen, was de prijs zo hoog  gesteld, dat gewone mensen er niet aan konden denken om een Bijbel te kopen; en soms werd zo'n Bijbel verkocht voor een fabelachtige prijs.  In de laatste twee eeuwen is het echter mogelijk geworden om, zonder enig gevaar, een Bijbel te bezitten en te lezen.Hoe is de Heilige Schrift ontstaan?
• Waarom is zij door alle  eeuwen heen het mikpunt geweest van alle vijandelijke machten?

• Hoe heeft Gods Woord aan al die heftige aanvallen weerstand kunnen bieden?

• Om ten slotte "het meest verkochte Boek van alle tijden"| te worden?

• Wat staat er toch in dit Boek  geschreven, dat zulke gevoelens van haat en wraak opwekt in zo vele harten; zo dat de gelovigen worden vervolgd.

• Waarom willen die gelovigen  en belijders liever sterven dan ontrouw worden en de Bijbel verwerpen en venietigen? 


In het Boek van God ligt een wonderbaarlijke kracht verborgen, die alle tegenstand overwint, ondersteunt in vervolgingen en  leven geeft in de dood. 

 

Wilt u het geheim van deze kracht leren kennen?
W
il dan samen met ons DE SLEUTEL zoeken, die de hemelse schatkamers, vol licht en leven, kan open maken; want dat doende, zult u ook het antwoord ontvangen op al de vragen van uw hart en gemoed , hoe ingewikkeld die ook zijn.

 


 Jezus heet gezegd:  
"De Woorden, die Ik tot u spreek, zijn Geest en Leven" (Joh.6:63);  
"Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle Woord dat uit de mond Gods uitgaat". (Matt.4:4).


• Ontelbaar is het aantal Bijbels, dat gedrukt en verspreid is geworden sinds dat de boekdrukkunst werd uitgevonden; en dit is nu ongeveer 600 jaren geleden!

• Het is de Bijbel, die de wereld heeft veroverd; géén ander boek kan in zijn schaduw staan. De macht van Gods Woord wordt gevoeld in paleizen als ook in de hutten van de armsten onder het volk.01

• Denken en doen van de mensen in onze dagen zijn niet los te maken van Bijbelse ideeën; en al deze werken veredelend en opwekkend, voor zover zij oprecht worden nagestreefd. Ofschoon dit veelal wordt ontkend, toch wordt ons leven beheerst door Gods wetten.... Glorie voor God!!

• Over het ganse rond der aarde sterven elke dag mensen: mannen en vrouwen en jongeren met de Bijbel in hun gevouwen handen;  in ziekte én in gezondheid, in strijd en in voorspoed ontvangen zij er kracht, troost en bemoediging uit. Het is, omdat Jezus gezegd heeft:  "Mijn Woord gaat nimmer voorbij".(Luk. . 21:33)

 

Hoe moeten wij dat Woord van God aannemen?  
Laat ons nu eerst samen volgende teksten lezen: I Thess. 2:13-20; + Psalm  19:8-12 De sleuteltekst voor deze studie
is I Thess. 2:13. Als Paulus spreekt over het Woord van God, bedoelt hij het woord van het Evangelie*) ,dat hem is toevertrouwd (I  Thess.2:4) en dat hij met kracht had gepredikt (I Thess.1:5)  en dat door de mensen van Thessalonika aangenomen was,  niet als het woord van mensen,  maar in waarheid ALS HET Woord van God. ( I Thess.2:13).  

*) "Dezelve openende stellende dat de lijden en opstaan en dat deze Jezus,  Die ik, zeide hij, dien" (Hand.17:3), I Thess.2:4;1 Thess.1:5;I Thess.2:13).

Wat de apostel nu zei over de speciale boodschap, die hij aan  deze Thessalonicensen gaf, geldt ook evenzeer voor de ganse Bijbel! Met andere woorden:  hetgeen geschreven staat in I Thess.2:13, is niet alleen waar voor de boodschap, die de apostel ruim 1900 jaren geleden bracht, maar is een waarachtige beschrijving welke gevoegelijk slaat op de ganse Bijbel.   Daar wordt hier de nadruk gelegd op drie waarheden ; nl:

(1) De Bijbel is NIET het woord van mensen, maar het is in waarheid het Woord van God. DE GANSE BIJBEL IS HET WOORD VAN GOD. Hij is goddelijk in zijn orsprong en niet alleen een door mensen samengesteld boek.  En wat bedoelen wij nu als wij schrijven, dat de Bijbel  het Woord van God is?


(2)  Wij bedoelen NIET, dat de Bijbel niet door mensen geschreven is. Natuurlijk is deze door mensen geschreven; en dit is juist daarom een van de wonderen van dit unieke Boek.  Hij werd geschreven door 40 verschillende menselijke schrijvers uit allerlei rang en stand; en, die leefden en schreven gedurende een periode van 1500 jaren.  En toch, nu al deze boeken bij elkaar gevoegd zijn, vormen zij én prachtig en machtig geheel.
 
 
(3)  Wij bedoelen ook NIET,dat de Bijbel alleen  de woorden van God bevat. Hij bevat de woorden van God in de allereerste plaats; daarnaast, die van mensen, van engelen, net zo goed als die van demonen en van satan.  Wanneer wij spreken van de Bijbel, als HET WOORD VAN GOD , bedoelen wij, dat GOD DE AUTEUR ervan is en DAT HIJ DE GEHELE BIJBEL GEINSPIREERD HEEFT: van Genesis tot en met  Openbaring.

Het is beslist geen mensenwerk;  het is volkomen door God ingegeven; ofschoon mensen het geschreven hebben, heeft God toch allen in hun schrijven bestuurd, zodat het nauwkeurig, betrouwbaar, geloofwaardig en daardoor gezaghebbend is. De twee volgende schriftpassages vertellen dit heel duidelijk . . .

"AL DE SCHRIFT IS VAN GOD INGEGEVEN, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is" (II Tim. 3; 16) ; en voorts:
"Want de PROFETIE IS VOORTIJDS NIET VOORTGEBRACHT DOOR DE WIL EENS MENSEN, maar de heilige mensen Gods, VAN DE HEILIGEGEEST GEDREVEN ZIJNDE , hebben ze gesproken" ( II Petr.1:21).


Nu laten wij 3 belangrijke punten volgen: 
Ten eerste:
 Als de Bijbel niet het Woord van God is, dan is er geen afdoende verklaring voor wat betreft zijn samenstelling; over door de eeuwen heen bewaard gebleven en over zijn levendmakende kracht.
 
Hoe kunnen wij anders het feit van de eenheid van de Bijbel verklaren; het feit, dat hij alle aanvallen heeft (kunnen) doorstaan waaraan hij is blootgesteld; en het feit, van de verbazingwekkende kracht om mensenlevens te veranderen?


Ten tweede.: Als de Bijbel niet het Woord van God is, dan hebben wij geen betrouwbare openbaring van Gods Waarheid (de Goddelijke Waarheid). Dan kunnen wij alleen maar gissingen maken over de schepping, Gods voorzienigheid, Gods liefde, Zijn houding t.o.v. zondige mensen - verlossing - toekomstige bestemming - enz.
Zou een God, Die ons liefheeft, ons in het duister laten over deze dingen? Onbestaanbaar!


Ten derde:  Als de Bijbel niet het Woord van God is, dan hebben wij geen gezaghebbende beschrijving van Christus Zelf. De enige voorstelling, die wij van Hem hebben, is de openbaring, die de Bijbel ons geeft.  Als de Bijbel niet betrouwbaar is, hebben wij een foutief begrip van de Persoon en het werk van Christus.

En in dit  verband lezen wij: " Omderzoekt de Schriften:"Want gij meent in de vrede het eeuwige  leven te hebben; en die zijn het, die van mij getuigen"  (Joh. 5:39).

Het is een reden tot  grote dankbaarheid, als de Bijbel aangenomen wordt als het Woord van God en niet als  het woord van mensen.  Paulus was zeer verheugd, dat de Christenen uit Thessalonika het Woord aangenomen hadden, niet als het woord van mensen, maar als het Woord van  God.
  En hij dankte God zonder ophouden, dat zij dat gedaan hadden.

Ongelukkig genoeg namen velen de Bijbel slechts aan "als het woord van mensen ". Dit soort mensen zegt dan: "het is geen goede lektuur"
Maar, degenen die geloven, hebben een andere ervaring en zeggen: "hij is véél meer dan dat". Weer anderen beweren, dat men in  de Bijbel het Woord van God vindt; maar voor óns, die geloven door genade, is DE BIJBEL Gods WOORD. Amen.


Wanneer de Bijbel dus wordt aangenomen als het Woord van God, werkt hij ook iets uit in de levens van hen, die het geloven en ten volle aannemen.  Wanneer wij lezen:

" ..... het Woord van God,  dat is het Woord ter prediking van God, dat gij aangenomen hebt, dat ook werkt in u, die gelooft  (I Thess 2:13)

wil dat zeggen dat  wanneer iemand, wáár of wanneer ook,  de Boodschap van de Bijbel ontvangt en gelooft,   iets gebeurt, het werkt krachtig en daadwerkelijk in dat  leven  door. De boodschap van de Bijbel is overal en t.a.t."dynamisch".
Bestudeer in dit verband ook: Hebr. 4: 12 en Efeze 6:17.

 
Wat doet het Woord van God IN en VOOR de persoon, die zijn boodschap ontvangt èn gelooft ?

• Het Woord van God heeft macht om het leven en het karakter van degene, die het aanneemt OM te zetten. Bestudeer nu: Psalm 19:8 en vergelijk het met Hand. 19:18-20 en I Kor.6:11.  De boodschap van de Bijbel is "het instrument", dat God gebruikt  om het wonder van bekering in mensenlevens tot stand te brengen.

Let op de bekeerden te Thessalonika:
Paulus predikte het Woord van God, ..... zij namen het aan en werden veranderd!!
 
Het Woord van God  heeft macht het hart en het leven te reinigen van hem/haar, die het ten  volle aanneemt. Hiervoor moeten wij de hieronder genoemde Schrift gedeelten opzoeken en bestuderen: Psalm  119:9-16; Joh15::3; 17:17; en Efeze 5:25.26.

In deze wereld worden en zijn wij omringd door allerlei kwaad. Hoe zullen en kunnen wij ons zelf dan rein bewaren?
Alleen als wij dat doen op de door God aangewezen weg en wijze. Dus: wij moeten het Woord van God elke dag lezen, aannemen en biddend overdenken. Wanneer wij dit doen, zal het ook die reinigende invloed hebben op ons, waarvan de Bijbel getuigenis geeft.

Het Woord van God heeft  kracht om degene, die het aanneemt, voor zonde te bewaren. (Pslm.119: 11). 
De Bijbel houdt u af van zondigen;  maar het is ook de zonde, die u afhoudt van de Bijbel! Als wij Gods Woord IN ons hart bewaren, zijn wij krachtig èn overwinnend in verzoekingen!

 • Het Woord van God heeft macht het geloof mede te delen en te verdiepen in degene, die het ten volle anneemt. (Rom. 10:17.)

Dit is de enige manier waarop en waardoor ons geloof groeit en  verdiept wordt. Hetzij dat het "geloof tot rechtvaardigheid" is óf tot "heiligmaking" óf tot "doeltreffende gebeden".
Geloof in Gods voorzienigheid, geloof in tijden van tegenspoed, geloof in Gods wonderbare bemoeienissen, het doet niets terzake. 
Geloof komt  door het Woord van God Almachtig!
Wanneer wij Gods Woord lezen, het overdenken, en het ook ten volle aannemen, dan wordt het geloof (het schriftuurlijk geloof  wel te verstaan) aan onze harten medegedeeld en versterkt.


He Woord van God heeft Kracht om op te voeden en om op te bouwen hen, die  het ten volle aannemen. (Hand. 20:32 + 1 Petrus 2:2)
Onze lichamen hebben voedsel nodig; evenzo onze zielen. En er is maar één soort voedsel voor des mensen onsterfelijke ziel; en dat  is het  Woord van God.  Als wij ons voeden met Zijn Woord, groeien wij ”geestelijk ". Als wij DIT Voeden nalaten sterven wij ook geestelijk; en wij blijven altijd stuntelige en bloedarme Christenen.

 

Het Woord van God heeft macht om leiding en wijsheid te geven aan hen, die het ten volle aannemen. (Ps. 19:8, 9;73;  24; 119:105 +  II Tim. 3:15-17).  Zie en erken de kracht, die dit Boek heeft om ware wijsheid en  en zuivere leiding te  geven in  elke omstandigheid des levens tot dienst èn bestemming.  


Het Woord van God heft kracht om zekerheid en vertrouwen te geven aan hen, die het volkomen aannemen.   De Bijbel is vol "beloften"; en NIET één van deze beloften heeft ooit gefaald of zal ooit falen; integendeel, er is een belofte voor elke omstandigheid of situatie  waarin wij kunnen (komen) ( te ) verkeren .


 

Nog enkele vragen

 • Kunnen wij zekerheid hebben over onze verlossing?
Ja, zeker. Onderzoek maar eens biddend de hier genoemde Schrift-passages en mediteer er over.  
(Joh. 5:24; Rom. 10:9 en I JOh .5:13)Hierin vinden wij de verzekering dat het kan.


Kunnen wij  weten dat God Zijn doel in ons leven zal uitwerken?
Ja, zeer zeker; want Ps 138:8 en Rom 8:38 verzekeren ons dat het zo is.

Kunnen wij er zeker van zijn, dat (wanneer wij onze zonden belijden) Hij ons vergeven en reinigen zal?
0ok hiervan ontvangen wij de stellige verzekering in hetgeen geschreven staat in I Joh. 1:9 en 2:1.

  Kunnen wij er van verzekerd zijn, dat God ons zal bewaren tot het einde van onze "levensreis"?
Ja, want God heeft dat beloofd. (II Tim 1:12 en Judas 24).

Kunnen viij zekerheid hebben over het wereldgebeuren en over de toekomende dingen en over wat gebeurt bij het sterven en nà de dood?
Wis en zeker; want ook hierover worden wij ingelicht doet het Woord van God.

Bestudeer Matt. 24 (Jezus' Profetische Rede) ; i.h.b. de v.v.4,5,6-14, 23-25, 28; Joh.16:13-14;  Joh.14:2,3 e. o.p.; Joh.16:13-14;  Joh.14:2,3e.o.p.; I Thess.4:13 -18; I Kor.15:26, 50-57II Kor.5:1-10.


Dezelfde Goddelijke invloed, die zich in de schepping openbaart, werkt ook op in de harten der mensen,  zo dat het verlangen ontstaat naar dat "iets", dat zij (nog) niet bezitten. Aardse dingen kunnen nooit aan een dergelijke begeerte des harten voldoen. Het is Gods Geest, Die de mens tracht te "bewegen" om die dingen te zoeken, welke alleen vrede en rust schenken; namelijk  de genade van Christus, en de vreugde Zijner heiligheid.

Door BEIDE: zichtbare en
ontzichtbare  "invloeden" (werkingen) trekt de Here Jezus Christus de zoekende mens gestadiglijk van die onbevredigende ver van Hem af voerende vermaken der zonde en
genietingen der ongerechtigheid naar de oneindige en overvloedige zegeningen, die in Hem gevonden (kunnen worden.

Tot al die oprechte zielen, die tevergeefs trachten te putten om te drinken uit "de gebroken waterbakken dezer wereld" komt de Goddelijke roepstem:

 

"Kom.
En wie dorst heeft, kome;
en wie wil, neme het water des levens om niet"

(Openb.22:17).

 


Oorspronkelijke titel
" Wacht bij het Woord; Het Boek der Boek"

Levensmotto:
"Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien,
en uw vader, Die in de hemelen is, verheerlijken"
(Matt.5:16).

 

Home | Sitemap