De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Waarom de manifestatie van het Woord in Bethlehem?
Jezus moest daar geboren worden

 

"En gij, Bethlehem Efrata!
"Zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda; uit uw zal Hij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid ." (Micha 5:1).  
Overeenkomstig het woord van profetie (is er iets vaster?) moest Jezus geboren worden in Bethlehem en in geen andere plaats. In Zijn geval was er een Goddelijk "MOEST".

Hierin ligt niet alleen de plaats van geboorte besloten, maar ook al het andere, dat erna zou volgen. Dit alles heeft Hem, het vleesgeworden Woord, onze Heiland en Here in zo'n unieke positie geplaatst onder de mensen, dat alle anderen in het niet verzinken. Het is als de gelijkenis van het diepe dal en de hoogste berg.
 
Waarom juist Bethlehem?
Het antwoord op deze vraag voert ons ver terug in de geschiedenis van Israël en alle goddelijke raadslagen. De mens viel van het voetstuk waarop Zijn Maker, hem had geplaatst. God had hem immers geschapen naar het goddelijk Beeld en Gelijkenis, zodat de mens "de kroon werd van God's schepping". Zonde scheidde hem van zijn God en de dood werd zijn bestemming!

Want, "de bezoldiging der zonde is de dood" (Rom.6/23), en "de ziel, die zondigt zal uitgeroeid worden (sterven)" (Gen.2/17). En allen hebben gezondigd. God, in Zijn barmhartigheid, is tussenbeide gekomen, en heeft willen voorzien in een Verlosser. Eén, Die de kop van de oude slang zou vermorzelen, de duivel zou verslaan, en de mens zou vrij maken. Een, Die de mens terug zou brengen tot God, en een einde zou maken aan de verschrikkelijke tragische gevolgen van zijn val.


Abraha
m
Zo werd Abraham geroepen, wiens zaad, overeenkomstig de belofte, "als het zand der zee" zou zijn,... als "de sterren aan de hemel",... als het stof der aarde". Uit hem zou dan voortkomen die Ene, Die Zijn volk zou "zalig maken van hunne zonden", en in wie al de volkeren der aarde gezegend zouden zïjn. Uit hem zou dat "Zaad" voortkomen, Die de hoop zou vervullen van iedere door de zonde besmeurde zoon van Adam! Het hele Oude Testament wijst heen naar DEZE ENE, Israël's Messias, Die niet aleen verlossing zou brengen voor Israël, maar voor de hele wereld. De Messiaanse hoop heeft altijd, als een brandende toorts gebrand,...vanaf Abraham tot Johannes de Doper!!
In het wondervolle Nieuwe Testament zien wij het gelaat van Hem,... aanschouwen wij Zijn Persoonlijkheid,... en Zijn heerlijkheid doet alles wat tevoren reeds werd voorzegd, vervagen. Zó wonderbaar, zo majesteitelijk, is de openbaring van deze Koning der koningen en Verlosser der wereld. 
 

Zijn Manifesto is onwederstaanbaar!
"Wij hebben het getuigenis; wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid" (Joh. 1/14). En in het 15de vers getuigt de Doper op onmiskenbare wijze van Hem.


Daar is absoluut geen overdrijving ten aanzien van de betekenis van dit historische feit, noch van de belangrijkheld van de Persoon van Jezus Christus, onze Here. Het zou dwaas zijn, ja vergeefs, om alle vragen te beantwoorden met betrekking tot Zijn Persoonlijkheid, Zijn werk, Zijn bediening en Zijn komen in deze wereld, zonder ook maar in enig opzicht rekening te (willen) houden met het licht, dat het profetisch woord werpt op deze, op geen andere manier te verklaren, zaken.

Net zo goed als het getuigt van verregaande dwaasheid, wanneer wij een oordeel zouden willen vellen over de werking van een machine, zonder dat wij de kennis bezitten van het materiaal, de capaciteit, en van er nog meer bij te pas komt. Zonder deze profetische voorzeggingen, die zo'n hoogst belangrijk onderdeel vormen van het totale beeld, is het ons onmogelijk een juist beeld te krijgen van de Persoon van Jezus Christus.
Onmogelijk, onszelven de luxe te veroorloven, ons te vleien met slechts een kort verslag van dat rijsje , dat als een wortel uit een dorre aarde zou opschieten"; zo is de profetie van Jesaja 53, vers 2, en welke, "ais wij Hem aanzagen, gene gedaante noch heerlijkheid had"!

Daar zijn vele boeken verschenen voor de studie van de Christus in het Oude Testament, zoals hij ons wordt geopenbaard door de door God Zelf gekozen profeten, die allemaal de komst van de Heiland en Redder eeuwen tevoren, voordat het Woord vlees werd in de kribbe van Bethlehems stal, hebben voorzegd.

Koning-Bruidegom
Daarom willen wij hieraan niet nog meer toevoegen en willen wij ons slechts bepalen bij die sterk op de voorgrond tredende verzekeringen, met betrekking tot de komst van de Koning-Bruidegom, de Heiland der wereld.  In het 12e hoofdstuk van Genesis, vers 2, heeft de Here God tot Abram gezegd
:
"Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen", en in Numeri 24, vers 17, zag Bileam de Israelieten op hun triomfale mars uit Egypte naar het beloofde land trekken, en profeteerde hij: "Er zal een STER voortgaan uit Jacob, en er zal een scepter uit Israël opkomen".

 
IMMANUEL
De profeet Jesaja heeft, zes eeuwen voor Zijn geboorte in Bethlehem, de voornaamste feiten beschreven van de Mesaias, en wel zo duidelijk, dat hij (de profeet) wordt aangemerkt als de evangelist van het Oude Testament.
Duidelijk en klaar verklaarde hij in zijn dagen, dat de Heiland geboren zou worden, zoals ook de engel dit aan Maria zei. Jesaja profeteerde "Ziet, een Maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMANUEL heten" (7:14).

Dezelfde profetische stem heeft, sprekende van dit Kind, duidelijk verklaard, dat Zijn Naam zal zijn "
Wonderlijk", "Raad, "sterke God", "Vader der Eeuwigheid", "Vredevorst", en dat "aan de grootheid van Zijn heerschappij en de vrede geen einde zal zijn," (Jes,9:6-7)En als wij letten op de nauwkeurigheid, waarmede de wonderen van de Messias zijn beschreven, dan is het net of de profeet zelf erbij tegenwoordig geweest is. Het is als een oog-getuige-verslag, wanneer wij lezen:

"Alsdan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen worden geopend. Alsdan zal de kreupele springen als een hert, en de tong"des stommen zal juichen..." (Jes,35:5-6).

Ons wordt met grote zekerheid verteld, dat "Hij onze krankheden op Zich genomen heeft, en onze smarten heeft gedragen;... dat Hij om onze overtredingen is verwond, en om onze ongerechtigheden is verbrijzeld; dat de straf, die ons de vrede brengt op Hem was, en dat door Zijn striemen ons genezing is geworden" (Jes.53:4-5).

DEZE MAN, "zou de dood verslinden tot overwinning, en de tranen van alle aangezichten afwassen; en bij Zijn verschijning zou de kreet worden gehoord: "Deze is onze God! Wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons zalig maken, Deze is De HERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid" (Jes.25:8-9).


Het Boek der Psalmen telt vele profetieën aangaande de Komst van God's Messias in de wereld, en dat Hij de mensheid zal verlossen; en de 22ste is wel een van de merkwaardigste in verband met de voorzeggingen van het intense lijden van de Gekruisigde!

De opstanding van de Heiland en Redder wordt ons voorzegd in Pslm.16:9-11. De Apostel Petrus verwijst in het Boek der Handelingen naar deze passage, als zijnde vervuld in de opstanding van Jezus Christus (Hand.2:25-31).  Ook heeft de profeet Jesaja het werk en de bediening van Johannes de Doper, de voorloper van de Messias, voorzegd in hoofdstuk 40, de verzen 3-5.

Ook de profeet Daniel heeft de tijd van de komst van de Messias geopenbaard gekregen; "ook, dat Hij "na die 62 weken uitgeroeid zou worden" ( een duidelijke heenwijzing naar Zijn kruisdood!).  Opmerkelijk is dat wat deze profeet des Heren daaraan heeft toegevoegd,.., "maar het zal niet voor Hemzelf zijn" (Dan.9:20-25).

Zacharia kreeg de openbaring, dat de verrader voor 30 zilverlingen zijn Meester zou verraden, en dat dit verradersgeld voor de pottenbakker zou worden geworpen in het Huis des Heren!! Precies zo zoals het geschreven staat in de Evangelien (Zach. 11:12-13).


En derhalve is het zo vanzelfsprekend, dat de Oud-Testamentische profetie, als besluit, de vervulling voorzegt van de reeds lange tijd tevoren aangekondigde verschijning van de Messias op het wereld toneel van die tijd.

De Zonne der Gerechtigheid
En dan nog wel als "De Zonne der Gerechtigheid"!! Vergeleken bij al die andere namen, welke Hem, Jezus Christus, gegeven zijn geworden, is er geen zo toepasselijk, als die door Maleachi genoemd.

" U lieden daarentegen, die Zijn Naam vreest, zal DE ZON DER GERECHTIGHEID opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen;..." (4:2).

En juist in déze tijd, onze dagen, de laatste dagen, horen wij zo weinig deze Naam proclameren. Een tekortkoming? Helemaal niet - het is een schande ! Wij hebben "type" en anti-type", "belofte" en "vervulling", voorafschaduwingen" en de "realiteit" in Jezus Christus
.

Maar déze ene Naam, die zo voortreffelijk Zijn Heerlijkheid uitbeeldt wordt door verreweg de meeste christenen over het hoofd gezien. Het is treurig, maar waar. Te méér, als wij bedenken, dat onze Here en Heiland Zelf zo dikwijls de Oud-Testamentische profetieen heeft gebruikt, zeggende, dat zij alle in Hem vervuld zijn geworden.

Met klem heeft Hij betuigt: "De Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien. En Zijn Woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft Dien niet, Die Hij gezonden heeft".

Onderzoekt de Schriften; ... want hij meent in dezelfve het eeuwige leven te hebben; en deze, zijn het, die van Mij getuigen" (Joh.5:37-39). En deze woorden zijn door Jezus Christus gesproken in de tijd, toen er nog géén regel van het Nieuwe Testament geschreven was.


Met dit alles voor ogen, vragen wij onszelf af, wat toch wel al degenen zullen doen, die nog nooit gehoord hebben van de profetieën, welke vervuld zijn in Jezus, met de woorden van de Here Jezus Christus Zelf, die Hij gesproken heeft tot Zijn discipelen,...

"0, onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!  Moest de Christus niet deze dingen lijden,  en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?
 
"En begonnen hebbende van Mozes, en van al de profeten, legde Hij hen uit in al de geschriften, hetgeen van Hem geschreven was" (Luk.24:25-27).En verder: "Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was; namelijk, dat het aldus moest vervuld worden wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en de profeten, en de profeten en de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand, opdat zij de Schriften verstonden" (v.v. 44-45).

Blaise Pascal

Een man, die geleefd heeft van 1623 tot 1662, met de naam van "Blaise Pascal", wijsgeer en groot natuurkundige en tegenstander van de Jezuiten, wordt weleens de grootste intellectueel genoemd van het toenmalige Europa. Zijn "Meditaties", vastgelegd in 50 boekwerken, hebben hun plaats gevonden onder de "klassieken".

Deze Pascal heeft als zijn overtuiging verkondigd, dat voor hem het grootste bewijs van de Goddelijkheid van Jezus gevonden wordt in het onwederlegbaar historisch feit, dat eeuwen te voren Zijn Komst (verschijning op aarde) reeds werd voorzegd door de profeten van het Oude Testament.

Zijn er nog die zich afvragen: "Waarom juist Bethlehem?" Om de eenvoudige reden, dat de profeet Micha heeft geprofeteerd: "En gij, Bethlehem Efrata ofschoon gij zo klein zijt onder de duizenden van Juda, toch zal uit u voortkomen, Die Mij een heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid" (5:1).


Hoe en waarmede zou anders de vraag van de  "Drie Wijzen", die zo naarstig naar de "geboren Koning" zochten, beantwoord kunnen worden, anders, dan te grijpen naar de Oud-Testamentische profetieën!? Amen.  Zij hebben vanouds alles aangaande Jezus Messias voorzegd: Zijn Manifesto in de volheid des tijds!

 


Home - Sitemap - Inhoud