De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Waarom de "Ster"?
God's geheimenis in de schepping


Het is naar onze bescheiden mening noodzakelijk, om onderwerpen als bovengenoemd op de volgende wijze te benaderen, als wij het zó mogen neerschrijven. Immers bevinden wij ons vandaag met onze wetenschappelijke benadering van de wereld en haar volheid in een buitengewoon merkwaardige positie.


Terwijl wij hard bezig zijn, de kosmos met raketten te veroveren en op onze planeet bezig zijn een technische perfektie te bereiken, die bijna aan het bovenmenselijke grenst, verkeren wij meer dan ooit in het onzekere omtrent de vraag, wat wereld, materie, kosmos, met anere woorden, wat de "natuur" eigenlijk inhoudt.

Almachtige wetenschap
Wij weten allemaal nu wel dat de tijd voorbij is, dat wij "zeker wisten". Tóch is men zich daar zo weinig van bewust in deze dagen, waar men ten aanzien van de technische apparatuur algemeen verbaasd staat en de zogeheten "almachtige wetenschap" bewondert.


De waarheid echter is, dat wij het (wereld)-beeld van onze vaderen hebben vaarwel gezegd. En in feite, staat de mensheid op een "keerpunt" van denken, en (al is het nog maar aan het begin) van een wijsgerige ontwikkeling, die nog volledig in gang is... Het zou ons in dit bestek te ver voeren om in details te treden.


Alleen dit: de hedendaagse stand van de wetenschap ten aanzien van de natuur kan niet in beelden worden omgezet. Onze wereld is geen gevangenis. Zij was en is dat wel voor de mens, die de zwijgende en dode materie als het enige waardevolle in het leven beschouwt. Inderdaad is voor die mens de hemel en God een "illusie" - niets meer.

Maar in werkelijkheid is het juist omgekeerd; en de waarheid is meer dan wat de mens kan "hanteren". En als het aankomt op de natuur, op de schepping van God, zo laat deze zich niet dwingen tot dienst aan de mens. Laten wij dit toch even vaststellen: zij staat open, in het kleine en in het grote, als "totaliteit" en in het kleinste onderdeel, voor het ongrijpbare, voor "God's geheimenis"!


Dit brengt ons direkt tot de vraag: "Is God vrij van de wetten van het heelal??" Ons geloof in de Bijbelse waarheden leidt tot de volgende conclusie: Elke werking is een schakel in een keten van andere werkingen en oorzaken, waaruit niet valt te ontkomen.
Oorzaak en gevolg


De Almachtige God heeft het zó gemaakt, dat "'oorzaak" en "gevolg' nauw met elkaar in verband staan. Iedereen weet, dat wanneer wij ons zelf overgieten met benzine, en vervolgens een lucifer erbij houden, wij zullen branden als fakkels, als toortsen. God heeft een "geordende wereld" geschapen; en deze ordening zou verbroken worden, als wij de samenhang tussen oorzaak en gevolg zouden miskennen.


Het komt er maar op aan, "hoe"en van welk "gezichtspunt" wij deze bestaande samenhang zien. Ook dat wat wij niet (direkt) zien (waarnemen), mag als nauw betrokken worden geacht op hetgeen zich afspeelt buiten ons voorstellingsvermogen. Niet alles in het leven berust op "tasten en berekenen"!! Wij weten het en toch willen wij het niet weten, zodra God in het geding komt.

De loop van de wereld wordt niet bepaald door wat wij zo graag een "causaliteitsmechanisme" noemen. Wat in onze wereld plaats vindt, komt tot ons vanuit het ondoorgrondelijke. Voor de christen is de God van de Bijbel Zelf deze "ondoorgrondelijkheid", Die naar Zijn vrij (door geen enkel natuurwet vast te leggen) welbehagen en Zijn soevereiniteit, ons leven en de loop van de wereld regeert.

En, er is ook geen enkele wetenschap, die het geloof in de vrijheid van het handelen God's kan uitsluiten. Wij geloven, dat elke sekonde van ons leven in deze schier angstwekkende wijde ruimtelijke kosmos omvangen wordt door de "alom tegenwoordigheid God's, omvangen door Zijn eeuwige armen.
Staat er niet geschreven""Hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen"! En "Uw rechterhand heeft mij ondersteund".

De wetenschapsmens, die alles wil onderzoeken en verstaan met zijn eindig brein, kan niet "zien",dat onze God bóven Zijn wetten staat, omdat zij zich in feite ook alleen maar bekommert om een gedeeltelijk aspekt van de werkelijkheid , en... er bestaat niet de minste grond om aan te nemen, dat "iets", dat bóven de werkeijijkheid uitgaat, minder werkelijk is, dan wat zij als zodanig erkent.

God's schepping, het heelal, het universum, is nu eenmaal geen machine. Voor de gelovige mens, voor de Bijbel-mens, is de geest niet langer meer een toevallige "indringer" in het gebied der materie! En dit nu heeft de Bijbel tweeduizend jaren geleden reeds geweten.

De Ster van Bethlehem
Ieder "scheppingswonder" van God, en daartoe rekenen wij ook "De Ster van Bethlehem is een raadsel voor de wetenschap". De Bijbel alleen geeft ons het antwoord. Open staan voor God betekent: open staan voor het heden, voor het verleden, en ook voor de toekomst.
 

Zó is het altoos geweest, en zo zal het altijd blijven.Alles in de geschiedenis van de wereld komt op een zeker ogenblik tot het "brandpunt". Het is God, Schepper van hemel en van aarde, Die het voor het zeggen heeft. "Hij spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat er" (Pslm.33:9).

En wij geloven in het diepst van ons hart, dat het niet anders gesteld was met de verschijning van "De Ster", "ZijN STER ", aan het firmament in die "stille en heilige nacht", toen Christus, de MESSIAS, geboren werd in Bethlehem's stal,... God's  einig geboren Zoon.

Met de verschijning van de Messias op het toneel dier dagen, voorzegd door Israel's geinspireede profeten, was het duidelijk, welk doel de God van de geschiedenis beoogde temidden van alle toenmalige chaos.

De apostel Paulus heeft het met een paar woorden verklaard, toen hij schreef: "In de volheid des tijds, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw" (Gal..4:4 Deze woorden leren ons verstaan, dat er een lange tijdsperiode vooraf gaan is - een periode van "toebereiding".


David profeteerde: "Zie IK KOM; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o Mijn God om Uw welbehagen te doen" (Pslm.40:8-9). De Heilige Geest heeft dit herhaald in Hebr.16:5-9, "DAAROM, komende in de wereld, zegt Hij: "Slachtoffer en offerande hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij het lichaam toebereid; ... Toen sprak Ik: Ziet, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven) om Uw Wil te doen, 0 GOD".

In de wereldgeschiedenis was het ogenblik daar, waarop het "drama van alle eeuwen", zonder weerga wat betreft haar strekking en grootsheid, volvoerd kon worden. En, wij schreven reeds, God alleen maakt geschiedenis! Rome, belust op macht, was onbewust het instrument...


Zij verordineerde bij decreet en uitgevaardigde wetten, één taal, één wet, één cultuur, één geordende maatschappij, goede wegen, en nog veel meer.
Pax Romana.  Alles onder het, door de geschiedenis bekend geworden, "Pax Romana"!!Hierdoor werd een snelle verspreiding van het Evangelie van de Zoon van God mogelijk gemaakt. Een Romeins keizer, onbewust van God's Plan en Voornemen, werd het instrument in God's Hand. Wij lezen dan in dit verband:
 
 "En het geschiedde in diezelfde dagen,
dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden" (Luk.2:1).
 
Dus gingen ook allen naar hun respektievelijke plaatsen om beschreven te worden. Met andere woorden, om "met naam en toenaam" opgenomen te worden in de daartoe aangelegde Romeinse registers.
Maar, het is nog nooit anders geweest: De mens wikt - God beschikt! Zó gebeurde het ook in de levens van Jozef en Maria. God had door de profeet Micha gesproken, dat de Christus geboren zou worden in Bethlehem. Daarom lezen wij in de Bijbel dit getuigenis:
 
"En Jozef ging ook op van  Galilea, uit de stad Nazareth, naar Judea, tot de stad Davids,
die Bethlehem genaamd wordt,omdat hij uit het huis en geslacht van David was" (Luk. 2:4).
 
En het gebeurde in die dagen, dat Maria (toen zij moest baren) haar eerstgeborene, een Zoon, in doeken wond en Hem neerlegde in de kribbe, omdat er voor de echtelieden geen plaats was in de herberg. En in die stal, waar koebeesten hun voedsel herkauwden en zwerfhonden een onderkomen zochten voor de vallende nacht, werd Christus geboren....

In die stille nacht, de schoonste van alle nachten, "stond een engel des Heren bij de herders in diezelfde landstreek, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, terwijl zij de nachtwacht hielden over hunne kudden. En die engel zei tot hen:
 
"Ik verkondig u grote blijdschap,die al de volkeren wezen zal namelijk, dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, De Here, in de stad Davids" (v.v. 8-11).

Zij waren de eersten, die dat zaligmakende nieuws hoorden, en nog meer ...
Want "van stonde aan was er met de engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende:"Ere zij God in de hoogste hemelen,en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen" (v. 13-14).
 
Geboren in zulk een schamele omgeving, waren (behalve mensen) ook hemelse wezens de van God verordineerde getuigen van DE GEBOREN KONING! Want hebben de "Drie Wijzen" van het Oosten de koning Herodes niet gevraagd: Waar is de geboren Koning der Joden? En hebben deze niet getuigd: "Wij hebben Zijn STER IN HET OOSTEN GEZIEN" (Matt.2:1-2).

De Ster van Bethlehem naar menselijke begrippen, maar in werkelijkheid de Ster van God, De Ster van de Messias , een creatie van God, ter ere van de Vleeswording van het Woord. Dit brengt ons in herinnering wat Pastor W.H. Offiler van "The Bethel Pentecostal Temple" ïn Washington D.C. , U.S.A. heeft geschreven...


Incarnatie van het Woord
De vertaling luidt als volgt: De Ster van Israël, de ster van de Messias ... een zespuntige ster, gevormd door twee in elkaar opgande gelijkzijdige driehoeken, waarvan een verticaal gezet was en de andere ondersteboven.

Deze verticale driehoek wijst op de Drie-Enigheid van God; de andere driehoek symboliseert de drieenige natuur van de mens in zijn zondige staat. De vereniging van deze twee driehoeken, in de Ster van De Messias, spreken ons van de Incarnatie van het Woord (van de Christus), en het begin van een Nieuwe Schepping.

De Nieuwe Schepping, de nieuwe mens ..
De Ster van Bethlehem was geen onbekende ster. Geslacht op geslacht had men er in Israël naar haar uitgekeken. "Er ZAL EEN STER VOORTGAAN uit Jacob,..." (Num/ 24:17). Van deze ster staat in de Bijbel geschreven: "De ster, die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwamen en stond boven de plaats, waar het kindeke was" (Matt.2:9). Halleluja!

Deze ster, en deze is de onwederlegbare waarheid, droeg dus kennis van de incarnatie van de Christus en van de plaats van Zijn geboorte. De algemene voorstellingswijze van deze ster, als zijnde een "vereniging van Jupiter en Saturnus, behoeft niet ernstig te worden opgevat.

Zij is een poging van de mens, om op natuurlijke wijze uit te leggen, wat alleen op geestelijke wijze kan worden verklaard. De Ster van Bethlehem was geen vereniging van planeten of andere hemellichamen. Het was "De Ster van God's Openbaring" en kan niet anders worden verklaard.

De Drie Wijzen
Het was een ster met een bepaald doel.  Hetgeen ook opgetekend staat in God's Woord. De geschiedenis van het bezoek van de Drie Wijzen aan de baby van Bethleeen hem is zo oud als het Nieuwe Testament en is deel van de wondere verhalen, die de geboorte van onze Here weergeven.

Gedurende meer dan:1800 jaren werd het bezoek van de Drie Wijzen wereldkundig gemaakt door zang en proza, terwijl de artist al zijn talent heeft benut, in een uiterste poging, om de plechtigheid van dat ogenblik en de waardigheid van die onbekende bezoekers op de juiste wijze uit te schilderen.

De geleerden van de wereld hebben naarstig getracht hun afkomst en het land, waar ze vandaan kwamen, vast te stellen; maar alles tevergeefs en zonder resultaat. Hun komst is nog steeds omhuld met de ondoorgrondelijke geheimzinnigheid van vervlogen dagen. Zij zijn tot nu toe onbekend.

De geboorte van Jezus Christus in Bethlehem is door alle eeuwen heen verreweg de merkwaardigste gebeurtenis; in de wereldgeschiedenis kan niets daarmede vergeleken worden. Het welzijn van hemel en aarde hangt af van de komst van "De Eniggeboren Zoon van God". Wij interesseren ons niet voor moderne theorieën. Wij mogen geen tijd verloren laten gaan. Dwaasheid is dwaasheid, hetzij die dwaasheid voortvloeit uit de bron van intellectualisme, dan wel uit het hart van menselijke onkunde.


De geboorte van Jezus Christus verbindt hemel en aarde. Hierdoor waren God en mens voor eeuwig verenigd... De Wijzen zagen Zijn ster in het oosten . Wanneer de Here Jezus terugkomt, zal Hij "uit het Oosten" komen. De profeet Ezechiël zag de Shekinah-glorie "van het oosten" komen, terwijl wij in Openb.7:2 zien, dat de machtige Engel God's "van het oosten, van "de opgang der zon" kwam..


En Deze Wijzen werden geleid door een van de lichtgevende hemellichamen: een ster. Een ster, Dits GOD'S WIL EN WEG KENDE! En deze uiterst bijzondere ster sluit alle natuurkundige verklaring over haar komst uit. Deze ster was geen meteoor, noch een "Komeet"; ook geen vereniging van Jupiter en Saturnus!! Deze ster wist precies wat zij deed en waar zij heenging.

Toen de Wijzen, na hun onderhoud met Herodes, haar weer zagen, werden zij bezield met en goddelijke extase, en verheugden zich "MET ZEER GROTE VREUGDE". Het was de profetische ster van Israël - het zinnabeeld van de Nieuwe Schepping, en het eerst gemanifesteerd in het vleesgeworden Woord: GOD EN MENS.

Niet allen zagen zij die ster. Dit feit baart ons geen zorgen en bezorgt ons geen moeilijkheden. God is soeverein en Hij alleen beschikt overeenkomstig Zijn heilige wil. Hetzelfde zien wij in het geval van de verrezen Christus. Niet allen zagen Hem!! Het waren Maria Magdalena, Johannes de geliefde discipel, Petrus en later ook Thomas, die eerst zo twijfelde en Hem toch zo liefhad.


En zo is het ook met de ster. Voor wie niet gelooft in Jezus Christus, gelijkerwijs de Schrift zegt, en in Zijn getuigenis aangaande Zijn eigen Persoon, zoals wij dat vinden in de Bijbel, is vanzelfsprekend de ster van Bethlehem enkel en alleen een verschijning in het "rijk der mythen" - meer niet.


Maar, wanneer wij de Christus God's hebben aangenomen als onze persoonlijke Verlosser en Zaligmaker, wanneer wij In Hem geloven,... in Christus en Dien gekruisgd, dan is de verschijning van Zijn ster voor ons geen probleem. Ook alles wat verder van deze ster geschreven staat.


Alpha en Omega
De christen weet eeb ding: "CHRISTUS IS DE ALPHA EN DE OMEGA - DE HELDERE MORGENSTER. Hij noemt de sterren bij naam en Hij heeft ze allen geschapen". De christen behoeft zich niet te verwonderen over het feit, dat dergelijke buitengewone "hemel-verschijnselen" plaats hadden ten tijde van de komst van de Messias. Worden aardse koningen niet uitgebazuind en bulderen dan ook niet de kanonnen?


Zijn daar dan niet die grootse en bontkieurige parades en buigt niet een ieder het hoofd en juichen de menigten?? Worden de wegen waarlangs een koninklijke stoet zich beweegt niet van tevoren al afgezet door in stramme houding staande en gewapende manschappen van alle wapens?!? Hoeveel te méér zijn de schikkingen en verordeningen van God's wege, wanneer de Christus geboren moet worden. Hij is toch Degene, van Wie geschreven staat, dat
 
"Hij is het afschijnsel van God's heerlijkheid en het uitgedrukte Beeld Zijner Zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht" (Hebr. .1:3).Geen wonder, dat de Drie Wijzen "in het huis gekomen zijnde, nedervielen en de geboren Koning aanbaden en Hem hunne geschenken brachten: goud, wierook, en mirre" (Matt.2:11).

 

Glorie voor God en Zijn Christus!! Gelovigen en kinderen God's in onze dagen behoren hetzelfde te doen als eertijds deze mannen. Ook zij zullen bij het aanschouwen van "De heldere Morgenster in de Schriften, Hem liefhebben met geheel hun verstand, net geheel hun ziel,en met geheel hun hart".


Wanneer wij met Jesaja van de Messias kunnen zeggen, "Een KIND is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk,. Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigjheid, en Vredevorst". (9:5); en wanneer wij met Paulus God's Eniggeboren Zoon aanbidden als Degene, Die alle dingen heeft geschapen, die zienlijk en die onzienlijk zijn, en niet alleen door Hem, maar voor Hem (Koll..1:16).
 
En wanneer wij met Thomas kunnen uitroepen: 
"Mijn Heer en mijn God!" ( Joh.20:28); dán,... dán is de eeuwige en heilige God ook in elk van Zijn scheppingsdaden, en in het bijzonder in de creatie van de Ster van de Messias! Amen.


De verschijning van deze ster, waarvan Bileam reeds heeft gesproken is niet te scheiden van DE MANIFESTO VAN CHRISTUS.


 

 

Home - Sitemap - Inhoud