De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Inleidende  beschouwing
Luk.4:16-21.

 
De Bijbel vertelt ons van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, dat "Hij overal rondging, allen genezende, die door de duivel overweldigd waren". Jezus Christus was Meester over alle demonische machten, Christus kwam in deze wereld, om de werken des duivels te verbreken.
 
De Zalving in het leven van Jezus was voor een volkomen bediening; niet alleen om te prediken, maar ook om allen te genezen, die overweldigd waren door de duivel. De profeet Daniel gebruikt een andere term en dan spreekt hij van het "verstoren van de heiligen".
 
Alle begin is altijd een zekere mate van "oppressie", welke spoedig kan leiden tot "depressie". Deze laatste kan gevolgd worden door "recessus" wat (indien deze niet ophoudt) "isolatie" tot gevolg kan hebben. Uiteindelijk is zulk geisoleerd zijn of worden de gelegenheid voor de duivel om toe te slaan.

Het leven van de Here Jezus Christus kunnen wij gevoegelijk in drie fasen verdelen. Als een jongen leefde Hij met Jozef en Maria, en vanzelfsprekend leerde Hij van hen gehoorzaamheid en nog veel meer van de alledaagse dingen van het leven. Dit duurde voort tot Zijn twaalfde jaar.

Daarop volgden tien jaren van stilzwijgen; maar deze waren hoogst belangrijke jaren in het leven van "het vleesgeworden Woord". Jaren van grondig verstaan van wat de Here God, Zijn Vader, van Hem vroeg...

"Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer; Gij hebt Mij de oren doorboord; brandoffer en zondoffer hebt Gij niet geeist… Toen zeide Ik: Zie, Ik kom; in de rol des boeks is van Mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God! om Uw welbehagen te doen;..." (Pslm.40:7-9); "Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!"

Gedurende deze periode van Zijn leven, wist Jezus Christus wat arbeid betekende en wat werken was. Hij kende de jaloezie en de bitterheden van het huiselijk leven, dat Hij deelde met Zijn broeders en zusters van het gezin waarin Hij was groot geworden.

Openbare bediening
Hij leerde ook de diepten en de haatgevoelens in de levens van hen, die zich bezig hielden met kopen en verkopen... 0, daar was zo ontzettend veel in die jaren. Ten leste kwam dan eindelijk die tijdsperiode van drie-en-een-half jaar van Zijn openbare bediening.
 
En voor deze bediening werd Jezus Christus "toebereid" door de Zalving van de Heilige Geest, Die in Hem woonde zonder mate. Zo vol des Heiligen Geestes was de Zoon van God, het vleesgeworden Woord ,dat wij die zevenvoudige kracht van de Heilige Geest leren onderscheiden:
 
(1) Christus bezat de "Geest der Wijsheid".
Hij alleen kende het juiste antwoord op alle vragen en in alle zaken.

(2) Christus bezat de "Geest der Kennis" .
Hij wist van alle dingen en gaf de enig juiste oplossing.

(3) Christus had de "Geest der onderscheidingen".
Hij was machtig, om met raad en daad allen tegemoet te komen en te helpen.

(4) Christus bezat de "Geest van de Werkingen der Krachten" .
Hij was alleen machtig om goddelijke wonderen en tekenen te werken, die nodig waren in verschillende situaties.

(5) Christus had de "Geest Die Geloof werkte" .
Hij vond altijd de juiste weg door de Zalving van de Heilige Geest, en in alle omstandigheden was niets Hem onmogelijk, zowel verborgen als geopenbaard.

(6) Christus leefde geheel en al in "de vreze des Heren".  
Hij sprak zoals Hij God hoorde spreken en Hij werkte zoals Zijn Vader deed.  Er zijn heden ten dage niet zoveel mensen, die "iets" van God in zich omdragen.

(7) Christus bezat de "Geest van Perceptie" .
met één oogopslag overzag Hij iedere situatie
en elke nood.

Jesaja, de profeet van het Oude Testament, heeft in hoofdstuk 11 vers 2, geprofeteerd, dat op Christus zou rusten":

"de Geest der Wijsheid",
"de Geest des Verstands",
"de Geest des Raads",
"de Geest der Sterkte",
"de Geest der Kennis", en
"de Geest der vreze des Heren".
Halleluja!!


De Maanifesto
En toen Hij "op de dag des sabbats in de synagoge van Nazareth stond om te lezen", deed Hij alle aanwezigen Zijn Manifesto horen....

"De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om de armen
het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; om de gevangenen te prediken loslating,en de blinden het gezicht, en de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heren.....”

En Hij begon tot hen te zeggen: “Heden is deze Schrift in uw oren vervuld." "Ik ben gezalfd om te verkondigen en te prediken" Deze beschrijving geeft in het kort de hele strekking weer van de openbare bediening des Heren. Jezus zei "Heden is deze Schrift in uwe oren vervuld".
 
Eeuwenlang is dit Schriftwoord onaangeroerd gebleven. In het huidig tijdsgewricht is het opnieuw "ontdekt", en in de laatste dagen waarin wij nu leven is de "profetische waarde" ervan sterk tot uiting gekomen.

"De Geest des Heren is op Mij en "Hij heeft Mij GEZALFD", God's Geest is de zalving zelve! Deze werd niet doelloos gegeven, want daar wachtte Jezus een bediening, welke haar weerga niet vindt.
Hij moest prediken, Hij moest leren, Hij moest genezen, Hij moest verlossen!! Bovenstaande woorden, door Jezus Christus Zelf gesproken, dragen het "keur van goddelijkheid "; en al het andere is ondergeschikt aan deze manier van prediken.

Het is te verklaren - het is begrijpelijk - het kan ook worden beredeneerd - het kan ook worden betwist, maar De Manifesto van Jezus Christus maakt duidelijk en is het onwederlegbaar bewijs dat de prediking des Woords onder de Zalving des Heiligen Geestes altijd gekend moet worden in de Gemeente des Heren. De Bijbel, het geinspireerde Woord van God, laat zich door niemand en door niets ombuigen! Amen.

Geloofshelden
Het was niet de eerste keer, dat God's Geest op sterfelijke mensen rustte. Mannen, als Mozes, Simson, en al die andere "geloofshelden" hebben allemaal die wonderbaarlijke Kracht van de Heilige Geest in hun leven ervaren. Deze Zalving des Geestes geeft "autoriteit'' en brengt "overtuiging. Een laaiend vuur ontbrandt in een mensenhart, dat gaandeweg een brandend braambos gelijk wordt. Glorie voor God.

Als het gaat om "prediken onder de Zalving", dat is dus "spreken tot de mensen onder de zalvende Kracht van God's Geest", zo is daar ook altijd het "dragen van het Woord tot de harten der aanwezigen, op de wiekslag van genade, door diezelfde Geest". Geprezen zij de Naam des Heren!!

Iemand kan "gezalfd" zijn en zich toch bevinden in grote levensconflicten en tegenstrijdigheden. Maar altijd zal de gezalfde prediking van het Woord iets teweeg brengen.Het Evangelie spreekt van "Deze tekenen zullen volgen", met de nadruk op ZULLEN, degenen, die geloven.

Wanneer onze diensten, bedieningen en prediken MEER zouden worden gehouden onder deze wondervolle en krachtdadige Zalving van Gods' Geest, zouden er meer "tekenen" zijn in de Gemeente van onze Here Jezus Christus.

Zo iets was gewoonte in de eerste Pinkstergemeente onder "de Vroege Regen". Onze broeders en zusters in die dagen van weleer verwachtten die altijd. Ook dat zij de manifestatie zouden zien van God's Knecht.

De grote opdracht
Wij moeten niet anders doen, maar ook altijd leven in de verwachting. De Here heeft het beloofd: gewisse tekenen, genezing van de zieken, verbreking van Satans werken en de redding van zondaren. Deze tekenen zijn geen alledaagse zaken en worden niet gegeven om de prediker populair te maken, noch om hem een zekere status te verlenen in de Gemeente, als het Lichaam van Christus.

Verre van dat. De "grote opdracht", door Jezus Christus gegeven, omvat de hele wereld. Ieder schepsel wordt erbij betrokken.. De belofte is gegeven ongeacht nationalisme of enige andere denkbare suggestie ten aanzien van ras en/of kleur. Niets van dit alles.

De Zalving van de Heilige Geest wordt niet gegeven voor "persoonlijk genot", maar voor een "bepaalde taak"! Menselijke training en bekwaamheden, natuurlijke gaven en talenten, zijn op zich zelf onvoldoende.

De Gemeente van Jezus Christus MOET gefundeerd zijn op de gezalfde prediking des Woords en de onvervalste Leer. En niet alleen gefundeerd, maar ook "geworteld". Toen Jezus Christus zei, dat Hij "gezalfd" was om te prediken en te genezen, kondigde Hij Zijn MANIFESTO aan.

1. Genezing voor de armen
2. Genezing voor de blinden en gebrokenen
3. Genezing, morele en mentale, voor de gevangenen
4. Genezing voor de gebrokenen van harten
5. Genezing voor de verdrukten, in de zin van een "nieuw leven".


Jezus Christus was "gezalfd", om de "Wedergeboorte" te prediken in betekenis en groei (ontwikkelingsproces). Hij leerde: "niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar UIT GOD GEBOREN ZIJN" (Joh.1:13).

Alle drie wereldse grootmachten in de dagen van Christus hadden hun eigen "roem"; zowel de Romeinen als de Grieken, als de Joden. Romeinen pochten op hun niet-te-stuiten veroveringen en kracht.

Grieken roemden hun innerlijke beschaving en cultuur en de Joden beriepen zich op hun godsdienstige achtergrond (het geloof van hun  vaderen), op hun geboorte en hun afstamming.

Het grote do
el
Al deze "claims" hadden onwederlegbaar betrekking op de kracht van het vlees, de macht van de wil, en de waarden van historische "kom-af". Jezus' niet te wederleggen conklusie heeft al deze menselijke stellingen omver geworpen.

Hij zei: "niet vanwege menselijke overwinning, noch uit hoofde van de kracht van de menselijke geest, noch uit het zondige bloed van onze ouders, maar UIT GOD GEBOREN!! Amen.

Toen de Here Jezus Christus in Zijn MANIFESTO sprak: "De Geest des Heren is op Mij ", verklaarde Hij, dat van toen aan de Drieenige God in Zijn eigen Persoon, in de onwederstaanbare Kracht van het vleesgeworden Woord, tegemoet gekomen was aan de nood van het mensdom in de redding en de er op volgende zaligmaking van zondaren.

Deze "Zalving" brengt in de mens het verlangen, de begeerte, om te prediken en zodoende zielen te winnen voor God. Deze is het "Grote Doel".

Schriftuurlijk Pinksteren heeft dit voorrecht. Onmiddellijk nadat God's Geest was uitgestort op die gedenkwaardige Pinksterdag, stond Petrus voor de grote schare en hield hij, onder de Zalving van de Heilige Geest, zijn rede, zoals wij deze opgetekend vinden in Handelingen, hoofdstuk 2: 14-41.

Het resultaat was, dat drieduizend zielen werden gered, gedoopt en vanwege hun volharding in de dingen des Heren, hadden de wonderlijkste dingen plaats. Later nog 5000 en nog later "menigten"...
Deze Schriftuurlijke Zalving werd gevolgd door een zevenvoudige "manifestatie", te weten:

1. Jezus zei:
"De Geest des Heren is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft om te prediken".

Bij de aanvang van Zijn openbare bediening had God Hem al de volmaakte "profetische visie" gegeven aangaande deze bediening. De armen van deze wereld, de blinden in dit leven, de gevangenen in ongerechtigheden en gebrokenen in zonden, de ter neer geslagenen en hulpelozen in een schuldige maatschappij.

Christus' evangeliserende zowel als lerende prediking(en), waren niet enkel en alleen een opsomming, een voordracht, een verklaring van de Joodse geschiedenis, noch van sociale zedenleer of hervorming, maar zij betekenden niets minder dan het "komen van God op aarde om de mensheid te verlossen, waardoor Hij hen volkomen zalig zou kunnen maken".

2. Jezus zei:
"Ik ben gezalfd om het Evangelie te verkondigen aan de armen".

Wie gaf iets, vooral in die dagen, om de armen - letterlijk en figuurlijk. Ieder mens zonder werk, zonder huis, zonder eten en/of drinken, moest bedelen of sterven! Wanneer hij ziek of krank was, was er niemand die zich om hem bekommerde, en uiteindelijk, aan zichzelf overgelaten, stierf hij in de modder en werd zijn lijk buiten de stad op de vuurhoop geworpen.

Toen God Zijn Zoon zond om te prediken en om daarna te sterven, als een Offerande voor de zonde van de wereld, zei Hij: "Mijn Zoon, laten Uw eerste woorden gericht zijn tot de armen, en verkondig hen het blijde nieuws van het Evangelie".

Daardoor hoorden de armen Hem graag. Geen wonder, dat Hij gekend werd als "De koning der uitgeworpenenen". De manier waarop Jezus in "aanraking" kwam met de mensen, toont ons Zijn ontfermingen en de wijze waarop Hij ze "aanraakte" spreekt tot ons van zijn liefdeijijke zorg. En dat is ook Zijn wil voor Zijn Gemeente.  

Deze zal haar zogenaamd "sociaal geweten" kennen; en de Gemeente moet als zodanig niet vergenoegd zijn in zichzelf, maar uitgaan in heggen en steggen, om "allen te dwingen binnen te komen".

De Gemeente mag in geen geval een "gevangenis zijn voor de kinderen God's". Aler belangstelling moet uitgaan naar de materiële armen, naar degenen, die arm zijn wat gezondheid betreft, naar hen, die moreel arm zijn, naar al die armen van geest!

3. Jezus zei:
"Ik ben gezalfd om de gebrokenen van hart genezing te prediken".

Jezus heeft harten volkomen genezen, die niemand anders genezen koon. Heden ten dage sterven er zo velen achter gesloten deuren aan gebroken harten; maar wie bekommert zich om hen!? Weet u, er zijn in dit leven drie "typen" van gebroken harten .

Ten eerste: harten, die gebroken zijn door hetgeen anderen hen hebben aangedaan. Ontrouwe mannen en vrouwen, die ver-en-weer elkaar herhaaldelijk bedriegen. Ze zijn niet meer te tellen.

Werknemers die als het ware dagelijks in een hel leven, vanwege de bedriegelijke handelingen van werkgevers. Ouders, die voor hun tijd oud worden en dikwijls als geslagen schepselen door het leven moeten gaan, omdat hun eigen kinderen zo hopeloos zelfzuchtig zijn.

Ten tweede:  harten, die gebroken zijn, vanwege "erfelijke frustraties... geboren uit dronkaards,... op vroege leeftijd reeds verslaafd aan allerlei "drugs",... God zei: "Mijn Zoon, genees dezulken en geef hen een nieuwe geest en nieuwe hoop".

Ten derde: harten, die gebroken zijn, vanwege nimmer aflatende zonden, vanwege persoonlijke zwakheden op andere vlakken des levens, zoals misbruiken van alcohol en alcohol-houdende dranken, onnatuurlijke neigingen, de grootste onmatigheid in sex-belevenissen. God zei: "Mijn Zoon, verlos hen".
En Jezus Christus heeft overal, waar er verlangen was, de "ketenen der duisternis" verbroken, door de macht van Satan te verbreken. Halleluja!

4. Jezus zei:
"ik ben gezalfd om bevrijding te brengen voor de gevangenen, door de gevangenisdeuren te openen".

Een geweldige geestelijke strijd wordt nog steeds gestreden, want daar zijn menigten, die als gevangenen van Satan" door hem gevangen gehouden worden. Satan is hun heer en meester. Jezus Christus alleeen heeft hen vrij kunnen maken.

Paulus zei:
"God heeft mij een Prediker gemaakt, een Leraar, en een Apostel". Een prediker, die bewogen kan worden met "innerlijke ontfermingen".., een leeraar, die "de gezonde leer" zal handhaven en de waarheid recht zal snijden.., een apostel, die met autoriteit zal optreden en elke urgente beslissing zonder aarzelen zal nemen. Jezus leerde: "De waarheid maakt u vrij".

5. Jezus zei:
"Ik ben gezalfd om de ogen der blinden te openen".

Paulus heeft gesproken van "verblinde geesten"(der mensen), en hij verklaarde door God Zelf te zijn gezonden (geroepen), om "de heidenen de ogen te openen". Wij hebben hier niet te maken met het prediken van de een of andere "zedenleer", noch met het verhalen van historische gebeurtenissen, maar wij hebben hier te maken met het met goddelijke wijsheid uitbeelden van de Heilige Schriften; en wel zo, dat mannen en vrouwen erdoor worden aangegrepen en worden overtuigd, waardoor zij zich schuldig weten als zondaars en zich bekeren tot de levende God, om aldus doende behouden te worden voor de eeuwigheid.

6. Jezus zei:
"Ik ben gezalfd om de vertrapten, geslagenen, te helen".

Dit impliceert, dat Jezus "de gehandicapten in het leven" lief had. Vertrapt, verlochend al bij de geboorte, vertrapt en miskend op oudere leeftijd,... vertrapt in werkkring en maatschappelijk leven,... vertrapt in hun huwelijksleven, dat alsdan eindigt in mislukking en tenslotte in scheiding!! Satan zelf werkt "achter de schermen" van veler levens. Het zijn er niet velen, die dergelijke dingen verstaan en alle feiten zien, zoals God die ziet.

7.Jezus zei:
"Ik ben gezalfd om allen het jaar van het welbehagen des Heren te prediken".

Wij hebben hier te maken met een gans "nieuw begin", dat ieder mens in deze wereld wordt aangeboden. Het betekent voor allen, die het willen aannemen uit geloofsovertuiging en op grond van Zijn genade, volkomen vergeving van zonden - "verzoening" in de rijkste betekenis van Bijbelse openbaring. Allen, die Jezus Christus zo hoorden spreken waren "verslagen over Zijn leer, want Zijn Woord was met macht". Glorie voor Hem! Waarlijk, De Manifesto van Jezus Christus is inspirerend en, zo wij willen, een"Uitdaging"!!

Voor allen zullen alle vragen met betrekking tot deze Jezus uit de geinspireerde Schriften beantwoord zijn. Toch willen wij juist déze, zo dikwijls gestelde vragen, in deze brochure nader beschouwen. Wij willen dit doen met de oprechte bede, dat "een ieder" die tot Hem wil komen, omdat hij hongert en dorst naar gerechtigheid, ook het "zijne" zal vinden. Genoeg, om met Jezus Christus voorwaarts te gaan tot het einde der tijden.

"De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus ... Dezelve volmake, bevestige, versterke en fundere ulieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen".
 

 

 

Home - Sitemap - Inhoud