De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Waarom moest de Christus geboren worden uit een maagd?
"De maagdelijke ontvangenis"

 
Een vraag als deze stellen, brengt de verplichting met zich, om die ook te beantwoorden. En deze vraag stellen, behoeft geen verwondering te baren. Van zuiver menselijk standpunt uit bekeken, moeten  daar altijd een vader en een moeder zijn, echter in het geval van Jezus is dit niet het geval.

Het is al treurig genoeg, zo niet ten hemel schreiend, dat wij heden ten dage "de maagdelijke ontvangenis" nog altijd lochenen. Schouderophalend wordt er gelachen, wanneer uit gesprekken blijkt, dat hieraan zonder meer wordt geloofd. Wij willen, op dit punt, de Schriften raadplegen.

Mattheus, de schrijver van het eerste Evangelie, heeft niet gelogen, al denken "spotters van de laatste dagen" er anders over. Ook heeft zijn broeder, Lukas, de medicijnmeester, dit niet gedaan. De laatste is in zijn verslag zelfs nog duidelijker. Het staat er allemaal zo eenvoudig.
 
"De geboorte van Jezus Christus was nu aldus - want als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest" (Matt.1:18).

Geen wonder, dat Jozef (bj het ontdekken hiervan) het plan koesterde, om "haar heimelijk te verlaten, want hij wilde haar in geen geval openlijk te schande maken" (v. 19). Het is moeilijk ons voor te stellen, hoe deze man, die rechtvaardig was, zich moet hebben gevoeld.

Maar ook Maria moet zich onbeschrijfelijk ellendig hebben gevoeld, dat zij Jozef, de man met wie zij in ondertrouw was, niet kon overtuigen. Zij zou zoiets ook nooit hebben kunnen doen, ware het niet, dat de engel des Heren aan Jozef verscheen in een droom. Het Bijbelse verslag vervolgt dan:
 
"En, omdat hij deze dingen in de zin had, ziet, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende; "Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uwe vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest." (Matt.1:18).
 
Voor allen die nog twijfelen aan "de maagdelijke ontvangenis" is er nog alijd hoop, als zij maar willen luisteren naar deze "redelijke en alle twijfel wegnemende stem van deze Boodschapper des hemels.

Waarom schrijven wij dit zo? Omdat wij niet alleen het getuigenis hebben van de Heilige Schrift. Daar is alle reden om dit feit te geloven. Alle logica en alle reden zijn niet te scheiden van de openbaring God's. Wij gaan zelfs nog verder - "zonder de maagdelijke ontvangenis kan de Manifesto van de Christus niet worden verklaard!

Duizenden vragen zouden alsdan gesteld kunnen worden, en niemand zou in staat zijn om die genoegzaam, dat is afdoende, te beantwoorden. Het bewustzijn van de gelovigen in de dagen waarin dit wonder geschiedde, was niet zo zeer een traditie.

Het was het intense en alles op zijde zettend verlangen, om volmaaktheid en goddelijkheid vereenzelvigd te vinden in de Messias, Die zij verwachtten.
En alleen zulk eer wonder als de maagdelijke ontvangenis, bevredigt ten volle een dergelijk verlangen.

Laat ons nu deze materie nader beschouwen. Wij zullen dan inzien, waarom het zo onredelijk is om te lochenen, wat de Heilige Schrift op eenvoudige wijze heeft willen duidelijk maken. Is het niet redelijk, dat een Almachtige God voor de redding van een verloren wereld zich openbaart, door te verschijnen zoals dat beschreven is door de profeten van het Oude Testament?

Dus op tijd en wijze zoals Hijzelf dat heeft doen profeteren?? Is God Almachtig, gebonden door Zijn schepping??? Zeer zeker niet! Is Hij niet machtig al datgene te doen, wat vanwege Zijn peilloze liefde en barmhartigheid nodig is om de mensheid, dood in zonden en in misdaden, te redden - te verlossen!?

Staat deze Almachtige God, Schepper van het ganse heelal, niet bóven Zijn eigen schepping?!?Willen wij God's bemoeienissen in dit licht verstaan, zo moeten wij alle zaken beschouwen, vanuit het verheven standpunt van de verheerlijkte en ten hemel gevaren Christus.

De maagdelijke ontvangenis is geen wonder, dat in "een hoek is geschied!! Vanaf het begin tot en met het einde, is deze een geopenbaarde daad. Er staat geschreven:
 
"Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn,  die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten;  alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen en Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem"  (Kol..1:16-17).

"Want het is des Vaders welbehagen geweest, dat in Hem al de volheid wonen zou;..in Hem woont al de volheid der Godheid Lichamelijlk" (Kol. 1:19 - 2:9).
 
De Maagd van Israël
Wanneer wij nu, met als achtergrond: Zijn verheerlijking, Zijn ledig graf, Zijn ontstellende verklaringen aangaande Zijn Persoon en Zijn Wederkomst met al de heilige engelen en vele duizenden heiligen, de geboorte van de Christus in beschouwing nemen, is het dan zo onredelijk, wanneer wij weigeren om niet te geloven, dat Hij geboren is uit de verkoren Maagd van Israël en onder de Almachtige overschaduwing van de Heilige Geest Zelf?

Is niet alles in volkomen harmonie?? Inderdaad!! En daarom is het zo onredelijk, ja te enen male inconsekwent, om wel het bovennatuurlijke, het goddelijke, te accepteren, als het gaat om de eeuwige verlossing, om daarna dit alles te lochenen, zodra men komt tot de Bron zelf!!

Hoe eenvoudig en makkelijk is het daarentegen om het onomstotelijke feit van de Incarnatie aan te nemen, wanneer de Manifesto van de Christus van alle eeuwen plaats heeft, zoals die tevoren in de Schriften werd beschreven; en hoe overweldigend is dan dit getuigenis:
 
"En buiten alle twijfel, de verborgenheid  der godzaligheid is groot - God is geoppenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid" (I Tim.3:16).

Hoe onredelijk, om niet te schrijven "weerzinwekkend" is het dan voor het gelovig hart, dat verlossing heeft ervaren, om ook zelfs maar te denken, dat Jezus Christus op een "andere wijze" zou zijn geboren dan geopenbaard door de engelachtige boodschapper uit de hemelen.

Het lochenen van "de maagdelijke ontvangenis" moet vanzelfsprekend resulteren in een beschouwing van een zuiver menselijke Heiland en Redder.
Het ontkennen van de Schriftuurlijke waarheid aangaande een "wonderenwerkende God" moet tenslotte uitlopen op een storm van meedogenloze kritiek, waarin dan alles tot "mythe", tot "legende" wordt herleid.

Begrijpen wij in dit verband nu, waarom zo velen zich al hebben afgevraagd: "Hebben wij ons vergist? Heeft men ons wel de waarheid voorgehouden?Waarom zouden wij dan nog godsdienst-samenkomsten bezoeken, als zelfs de theologen van onze tijd zich afvragen, waaraan zij nog moeten geloven?"

Deze en nog meer vragen dringen zich op, als men de resultaten van het "moderne" onderzoek naar de "historische Jezus" onder de loep neemt en wanneer men met deze wordt geconfronteerd.

Het zou ook kunnen zijn, dat helemaal geen vragen meer worden gesteld, omdat men allang het Bijbelse geloof de rug heeft toegekeerd; en ook allang niet meer de noodzaak inziet, de aanspraken van het Bijbelse geloof op  de waarheid nog ernstig te nemen.

Hoe was het vroeger? Toen het christendom zich in de toenmalige wereld verbreidde, werd al het ondeugdelijke, alle bedrog, leugen, en voorspiegelingen onttroond onder het aanstormend geweld van het christelijk (Bijbelse) geloof.

Het werd allen volkomen duidelijk, zoals wij reeds eerder hebben neergeschreven: God heeft in Christus Zichzelf geopenbaard en tot ons gesproken door Zijn daden! Men leefde niet uit legenden, van mythen en sagen, fabels of allerlei "geconstrueerde theologie"!!

Men voelde zich betrokken bij alles, wat men zelf had gehoord en gezien - God's wonder in Jezus van Nazareth. Men leerde geloven, dat achter elk wonder, elk feit, elke gebeurtenis God zelf stond; dat vreugde, ziekte, strijd om het bestaan, natuurgeweld, vrede en oorlog, nauw samen hingen met het handelen van God in deze wereld.

In zoverre was reeds voor de mens in het Oude Testament het leven een wonder, omdat het het stempel droeg van de onmiddellijke tegenwoordigheid God's, Die altijd nabij was, en Die bij het leven behoorde, omdat Hijzelf Het Leven is; tot Wie men altijd bidden kon, en Die in dit leven Zelf antwoord gaf op elk oprecht gebed. God was de God, die wonderen doet.

Men wist echter ook, dat tegenover God "het-eigen-IK" stond, en dat deze wereld doortrokken was van absolute vijandschap jegens God... Men leefde niet in God's nabijheid zoals eenmaal in het Paradijs, en men vroeg zich dan ook af:

"Hoe kan men in de duisternis van de dwaling, al zoekend en tastend, het licht van de "tastbare tegenwoordigheid Gods gewaar worden, zodat alles wat in deze wereld geschiedt ook kan worden verstaan als rechtstreeks afkomstig van een Almachtige God?" 

Want een God, Die "stommetje" speelt, is voor het algemeen menselijk besef toch geen God; en een God, Die in deze wereld niet door Zijn daden spreekt, moet toch wel een machteloze God zijn. Maar de God van onze Bijbel spreekt en handelt wel degelijk.

Hij is in deze wereld, Zijn wonderlijk scheppingswerk, alom tegenwoordig. En daarnaast is er dan nog Zijn bijzonder merkbaar, sprekend, helpend en bevrijdend en verlossend handelen, dat IN CHRISTUS zelf tot volle openbaring is gekomen.

Christus is God's grootste Wonder!

Onze broeders en zusters van de eerste Christengemeente, hebben met hun boodschap niet een leer, een moraaltheorie, een geheel 'nieuw "verstaan, begrip, van eigen bestaan" gebracht , maar zij gaven met kracht getuigenis van hetgeen zij gezien hebben.

0ok gaven zij geen antwoord op het "waarheen van het verdoolde bestaan", maar zij betuigden in de kracht van de Heilige Geest, dat zij geen "kunstig verzonnen fabels" zijn nagevolgd. . God was in hun eenvoudig bestaan "ingebroken" in de Persoon van Christus!

Het lege graf
Het lege graf was voor hen een even duidelijk profetisch teken God's als Zijn geboorte uit de Maagdelijke Ontvangenis. En het is niet te veel gezegd, als wij beweren, dat op dit punt in de wereldgeschiedenis een geheel nieuw begin werd gemaakt met de onderwerping van alle machten, die het menselijk bestaan benarden.

Voor deze gelovigen stond het feit even vast als het eigen leven. Hel christelijk (Bijbels) geloof staat en valt met de wonderdaden, waarin God als de handelende, bevrijdende en genezende God is te ervaren.
Christenen, die voorbij willen gaan aan de werkelijkheid van de Maagdelijke Ontvangenis, zullen de Bijbelse waarheid van de Messiaszending verkeerd verstaan.

Er bestaat een type christenen, die God naar ziel toe willen dwingen, die het Bijbelse geloof beschouwen als een bergtop die men beklimt en "bedwingt": een ruw, hard, en ijverig christendom- van de daad ...., ver verwijderd van de deemoed der algehele overgave, waaruit Maria, de Maagd van Israël, leefde.

Wanneer men dit over het hoofd ziet, zal de juiste ontmoeting met God niet worden begrepen. Waar dit beeld vervaagt, wordt christendom tot "zelfbedrog"! Het christen-zijn wordt alsdan verward met heerszucht over anderen, zelfbespiegeling en wereldmijding uit ressentiment, neurotische verering, hysterie en alzo meer.

Er zijn in deze wereld rusteloze, onvredige, ja zelfs haatzuchtige typen van "pseudo-christenen", die niet God maar in feite zichzelf (op alle mogelijke manieren) zoeken. Natuurlijk, christen-zijn is "vechten", is leven in een "spanningsveld", is zich altijd bevinden op de "breuklijn",...maar in het levensdal van de beslissing, is daar dan ook de volkomen overgave aan Hem, Die ons "eerst heeft liefgehad".

En een zodanige overgave  is dan de ontmoeting met God Zelf. Het is omdat wij de Maagdelijke Ontvangenis uit het oog hebben verloren, dat wij niet meer geloven, dat wij de dwaalweg zijn opgegaan, en daarmede de verkeerde weg.  
Wij zijn de verkeerde richting ingeslagen en onze ogen zijn blind geslagen  voor de komst van God in de gestalte van Christus. Hoor Hem spreken, leren en gebieden...Alleen de GOD-MENS, JEZUS Christus,
kan dat ...

"Ik ben het Brood desLlevens;
hij die in Mij gelooft,
zal nimmer meer hongeren".

 
"IK ben de Opstanding en het Lleven".
"Eer Abraham was, BEN'IK".

"IK Ben Die Ik Ben".

Het Bijbels getuigenis is Waarachtig.
"Nooit heeft een mens alzo gesproken, gelijk deze Mens" (Joh.7:46).

"IK BEN DIE IK BEN", is de verheven Naam, waarmede de Here God Zichzelf kenbaar maakte aan Israël, in de dagen van Mozes.
Geef acht op wat de Zoon des mensen, de Zoon van God, zei: "Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik haar weder oprichten".

Wat zou er gebeurd zijn met de mens, die dergelijke dingen zou durven "claimen" in zijn tijd? Men zou zulk een mens stapelgek verklaard hebben en hem zo vlug mogelijk en op een radikale wijze hebben uitgeschakeld op de manier zoals toen ter tijd gebruikelijk was.

Iemand mag en kan zichzelf "verbeelden" als Napoleon of Hitler te zijn en daarmee buiten een asyl te blijven, maar wanneer diezelfde "iemand" zichzelf als God zou voorstellen en de wereld zou uitnodigen om tot hem te komen om rust te vinden, om gered te worden, om verlost te worden,... zo zou hij zichzelf niet alleen brandmerken als "krankzinnige", maar ook als "de grootste bedrieger in de wereld"!

Toch zien wij in de praktijk, dat duizenden mensen daze soort "krankzinnige bedriegers" geloven, volgen en aanbidden. "Lou, de palingboer" met al zijn "engelen" en volgelingen, zijn sprekende voorbeelden uit onze tijd! Waarrmee wij het bewijs hebben, hoe verdwaasd mensen kunnen zijn.

In waarheid hebben wij geen ander historisch dokument, dat de gelovige kan dienen als bewijsmateriaal ten aanzien van de geboorte van de Christus uit de Maagd van Israël, dan het Nieuwe Testament samen met de profetische geschriften...

Wat de evangelisten Mattheus en Lukas hebben vastgelegd voor allen die geloven in de wonderen-werkende God van Abraham, Isaac en Jacob kan nooit meer in twijfel getrokken worden. Hun verslagen worden ondersteund door de Profetie zelf. Amen.

Het Kerstfeest kan nog steeds worden gevierd met onverminderde vreugde en jubelende zang en aanbidding, want het Woord is vlees geworden en Het heeft onder ons getabernakeld, Halleluja, God zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid!

Dit alles is niet te scheiden van De Manifesto van de Christus van alle eeuwen!! Opdat allen ook zullen verstaan, dat alle feiten-materiaal uit de geschiedenis, waarover wij beschikken, in alle bijzonderheden, nauwkeurig aansluit bij de gegevens, die de Bijbel ons verstrekt aangaande de wonderbaarlijke geboorte van Christus.

De Kerstgechiedenis is de boodschap van het vrijmachtig, soevereine handelen van God: geen noodlot, geen logica, geen wet, geen wetenschappelijk en/of politiek steekspel en/of machtsstreven geven het menselijk leven zijn bestemming... geen koude, kille, anonymiteit van een in de blinde met razende vaart voortijlende wereld. God is er altijd geweest, voor ons en voor de hele wereld.
 
Dat is en en blijft de verlossende boodschap in de Persoon van de Christus van Bethlehem!!

 

 

Home - Sitemap - Inhoud