De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Waarom een ander boek bestuderen?
Wij hebben toch de Bijbel?De  apostel Johannes vertelt ons in het laatste hoofdstuk van het Evangelie , dat naar zijn naam genoemd is ... "Er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, de wereld zelve de geschreven boeken niet zou bevatten" (21:25).

Hiermede heeft hij ons duidelijk willen maken, dat wat wij in de Evangelieën vinden aangaande Jezus' "woorden en werken", slechts een fractie is van de werkelijkheid. Hoe dan ook, dezelfde apostel getuigt eveneens, dat "deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zone God's; en opdat gij, gelovend , het leven hebt in Zijn Naam" (20:31). Amen.

En deze apostel heeft gelijk, want de wereld telt vele boeken, welke allemaal als onderwerp hebben: "Jezus". Daar gaat bijna geen dag voorbij, of er verschijnen weer andere, met een nieuwe titel, en al deze getuigen ons van de heerlijkheid van Jezus Christus, de Zoon van God. Podia en kansels verkondigen Zijn heerlijkheid. Evangelie-liederen verheerlijken de Naam, Die boven alle Namen is.

Dichters kunnen geen woorden genoeg vinden om uitdrukking te geven aan de aanbidding van Hem, Die stierf om op te staan uit het graf. Predikers over het ganse rond der aarde worden niet moe om de Blijde Boodschap te brengen van Zijn reddende liefdemacht.

Ook al zouden wij in onze dagen al de schoonheid van fauna en flora, welke wij hier op de aarde vinden en in Zijn andere wonderbare scheppingen van zon, maan en sterren, tezamen (willen) brengen, zo zouden wij nog te kort schieten om uitdrukking te geven aan de onuitsprekelijke heerlijkheid en kracht van Hem, Die Koning der koningen en Here der heren is; de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

Het eeuwige  leven
Miljoenen mensen over de gehele aarde verklaren telkens weer, dat zij Hem naast dankbaarheid, ook alle lof en ere verschuldigd zijn; want aan Zijn voeten vinden zij vergeving van zonden, vrede des harten, liefde en blijdschap, zonder weerga; maar bovenal het eeuwige leven. Halleluja!

Toch zien wij juist in onze dagen, in de laatste dagen, dingen gebeuren, die waarlijk te denken geven. En heus niet alleen in de wereld, maar ook in de gemeenten; en laten wij gerust "dicht bij huis blijven", zelfs in Pinkstergemeenten. Men tracht Hem Zijn heerlijkheid te ontroven,... men poogt Zijn Goddelijkheid te loochenen, met geen ander doel, dan om de mensen een "puur menselijke Jezus te presenteren.

Men maakt zich in deze eeuw schuldig aan hetzelfde feit als weleer die godslasterlijke Romeinse soldaat!! Ons antwoord op deze gang van zaken, deze gedachtengang, die allereerst emaneert uit kerkelijke kringen, is het volgende: "Is uw God dood, onze God leeft - kom tot Jezus!"

Waarlijk, daar is zoveel, dat spreekt van "de kus van de verrader",... dat stinkt naar "de verderfelijke lucht uit de hel".
Gode zij dank, dat er geschreven staat voor degenen die geloven:
 "God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken DOOR DE ZOON, Welke Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welke Hij ook de wereld gemaakt heeft.

Dewelke, alzo Hij is het afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven teweeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der Majesteit in de hoogste hemelen.


Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geerfd heeft. Want tot wien van de engelen heeft Hij ooit gezegd: Gij zijn Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd? En wederom: Ik zal Hem tot een Vader zijn, en Hij zal Mij tot een Zoon zijn?? En als Hij wederom de Eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt Hij:
En dat alle engelen Gods Hem aanbidden.

En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam vuurs. Maar tot de Zoon zei Hij: Uw Troon 0 GOD, IS IN alle EEUWIGHEID; de scepter Uws Koninkrijks is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid liefgehad, en ongerechtigheid gehaat; daarom heeft U, 0 GOD! Uw God gezalfd met olie der vreugde boven Uw medegenoten." (Hebr. 1:2-9).

Daarom hebben wij niet nodig nog een ander boek of boeken te raadplegen. Wij hebben ons getuigenis: dezelfde, die ook in de Bijbel geschreven staat... "Allen hebben wij gezondigd, en allen derven wij de heerlijkheid van God; en allen worden wij om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die is in Christus Jezus" '(Rom.3:23-24) en "Wij, hebben de voorgaande tijd des levens der heidenen wel volbracht, en hebben gewandeld in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen,  brasserijen, gruwelijke afgoderijen " (I Petr.4:3).

Daar is nog véél méér... in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden"."Kol. .1:14), Glorie voor God, Die "De zaligmakende genade God's heeft willen doen verschijnen aan alle mensen; en Die ons onderwijst, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig én rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld" (Tit.2:11-12).

Onze wereld was een en al duisternis; nu wandelen wij in het Licht. Alle menselijke theorieën aangaande leven en dood deden ons niets; maar Jezus Christus bracht de oplossing. Hij is het antwoord zelf! Sinds Hij in ons leven is gekomen, is er onuitsprekelijke vreugde en een Bron van kracht, Die nimmer ophoudt voort te brengen wat nodig en nuttig is voor ons dagelijks leven temidden van een verkromd en verdraaid geslacht. Is er geen verandering, is dit alles blijvend? Ja, inderdaad!!

Jezus Christus, de Here, is bij ons gebleven tot op de dag van vandaag, en Hij zal dat altijd blijven doen, want Hij heeft het beloofd. Daar is nog geen ogenblik geweest in de ruim veertig jaren die achter ons liggen, waarin Hij ons heeft verlaten. Ons geloof is erdoor gegroeid en de overtuiging, dat wij niets anders nodig hebben dan de Bijbel, als God's geschreven openbaring, als Richtsnoer, als Levenskompas, waarop wij veilig (kunnen) varen.

Wat de apostelen ons hebben nagelaten in hun geschriften, die geinspireerd zijn door God's Geest, is de waarheid aangaande Jezus Christus. Het is ook alles wat de Gemeente van Jezus Christus deze wereld heeft te presenteren, want het is haar getuigenis geweest door alle eeuwen; en het is het nog. Door Zijn Manifesto in haar, is zij "een pilaar en vastigheid der waarheid" (I Tim.3:15).

En de voleinding van de Manifesto van Jezus Christus in Zijn Lichaam zal dat Lichaam, de Bruidsgemeente doen opwassen tot "een heilige tempel in de Here", tot "een woonstede God's in de Geest", een "Gemeente zonder vlek noch rimpel, of iets dergelijks, maar heilig en onberispelijk" (Ef.2:21-22; 5:27).

Het staat zó geschreven en God's weg en werk zijn volmaakt.
"God's weg is volmaakt; de rede des Heren is doorlouterd, want wie is God, behalve de Here?... De Wet des Heren is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des Heren is gewis, de slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heren zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des Heren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heren is rein, bestaande tot in eeuwigheid" (Pslm.18:31-32; 19:8-10). Amen.

 

 

Home - Sitemap - Inhoud