De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

De Opstanding
De Kroon op het volbrachtte werk


De opstanding van Jezus Christus is zo redelijlk en zo logisch, dat (al zouden wij het getuigenis van het Nieuwe Testament niet hebben), wij toch genoodzaakt zouden worden om te geloven in het ledige graf.
Hoe zou Hij - Die gedurende Zijn aardse loopbaan iedere vorm van ziekte heeft genezen, blinden, doven, lammen, kreupelen, melaatsen en zij, die door de duivel waren overweldigd - vastgehouden kunnen worden door de dood? De Opstanding is evenals de Incarnatie, deel van de Manifesto van Jezus Christus.

Alles in Zijn leven, ofschoon Hij toch de Zoon des mensen was, is "naar goddelijke ordehing" en bovennatuurlijk! Zo moest dan ook uiteindelijijk, waarin zonde en Satan werden overwonnen, de dood het onderspit delven.
Jesaja, de profeet van het Oude Testament, heeft geschreven, dat Christus de dood zou verslinden tot overwinning, en dat Hij de tranen zal afwassen van alle aangezichten (Jes25:8), hetgeen de apostel Paulus eve

neens neergeschreven heeft in het Nieuwe Testament (I Kor.15:54.). Telkens en telkens weer, heeft de Here Zelf verklaard, dat de Kruisweg gevolgd zou werden door het ledige graf. Daarenboven moest Zijn eigen getuigenis in Joh. 2 :19 vervuld worden, de opstanding van Jezus Christus is het schriftuurlijk bewijs van de waarheid van al hetgeen door Hem tevoren werd geleerd, getuigd, en voorzegd.

Paulus zegt in zijn brief aan del Korintiers: "Indien Christus niet opgewekt is, zo is ons geloof tevergeefs, en zijn wij nog in onze zonden" (I.Kor. 15:17). Het Kruis en de opstanding zijn één. Opstandingskracht was in Zijn dood, evenals de heerijijkheid en de wonderderbaarlijke kracht van het Kruis in de Opstanding is te vinden.

Dat wij dit allemaal verstaan mogen. Dood en opstanding van Jezus Christus vormen tezamen een niet te scheiden werking; en tezamen vormen zij het vaste fundament van beide Testamenten. Halleluja! Amen. Dood en opstanding van Jezus Christus zijn de belangrijkste leerstellingen van de Bijbel.

De verzoening

Vanaf het begin van God's bemoeienissen met de mensheid, is de verzoening ten volle vervuld in de dood en de opstanding van de Zoon, Jezus Christus. De Schriftopenbaring doet ons kennis nemen van Jezus Christus' dood en opstanding in de "profetische tijdsperiode" van "drie dagen en drie nachten". Deze tijdsperiiode op zichzelf wordt gekend als 'DE VERZOENING"

Om even terug te grijpen naar Het Verbond, dat God met Abraham sloot. Het behoeft naar onze bescheiden mening geen nader betoog, dat wij heden ten dage leven onder ditzelfde verbond van genade. Dit verbond werd toentertijd "verzegeld" in de tijperende offerande van Isaac op de berg Moria, door Abraham (Hebr.11:17, 18-19). In werkelijkheid, door het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus.

Wat de "profetische strekking" aangaat, mogen wij herinneren aan de reis van drie dagen en drie nachten, welke Abraham moest maken vóórdat hij de Moria bereikte, en zoals de Here God ook bevolen had (Gen. 22:4).
Deze periode in het eeuwig raadsplan van God is kenmerkend voor de tijd waarin Jezus in het graf lag -twee-en-zeventig uren-- of "Drie Dag-en en Drie Nachten"; geheel overeenkomstig het Woord van God. "Want gelijk Jonas was drie dagen en drie nachten in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten zijn in het hart der aarde" (Matt.12:40.).

Wij kennen allemaal dit Bijbels verhaal van de ongehoorzame profeet. En als er ooit een mens de diepten der zeeën tot tijdelijke woonplaats heeft gehad, dan is het wel Jonas geweest. Maar dat wij nu alle aandacht schenken aan hetgeen Jezus verder gezegd heeft: "De mensen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht, en zullen hetzelve veroordelen; want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jonas; en ziet, meer dan Jonas is hier (v. 41).

Van wie zou Jezus dit laatste hebben kunnen zeggen? Vanzelfsprekend van Zichzelven, gelijk Hij in dezelfde trant gesproken heeft, zeggende: "Meer dan Salomo is hier". En toen de Here het verstand opende van de beide Emmausgangers, zei Hij tot hen: "Alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derden dage; en in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken,..." (Luk.24:45-47).

Alleen de Here Jezus Christus kan bekering werken in het hart van de zondaar. Ze is dan de Dood en de Opstanding van de Christus, het teken van Jonas , de profeet geworden. Aan deze wereld zal geen ander teken gegeven worden. Nogmaals: Het teken van Jona, is het teken van de dood en de opstanding van Jezus Christus.

Geen andere gebeurtenis heeft zulk een ontzagwekkende indruk gemaakt op het heidendom, dan juist de opstanding van de Christus. Alle eerlijke geschiedenis-schrijvers zullen dit moeten beamen. En alleen de Opstanding uit de doden van Jezus Christus is de enige verklaring voor de onversaagdheid van de eerste christenen in die donkere dagen waarin zij leefden en met de dood voor ogen,..

Zij werden voor de leeuwen geworpen in de toenmalige keizerlijke arenas, zij dienden als brandende toortsen, om Nero's tuinen te verlichten bij nacht, zij werden gedwongen diepe holen te graven in de aarde, om zich te verbergen en schuil te houden (de tegenwoordige catacomben, welke aan iedere toerist gtoond worden) zijn de sprekende bewijzen - zij werden geslagen, gemarteld, en gekruisigd..., maar niets kon hen verhinderen voorwaarts te gaan, als "vrijgekochten des Heren". Halleluja!

Hoe was dit mogelijk??
- Omdat hun Here en Redder leefde;
- Omdat Jezus Christus was opgestaan uit de dood;
- omdat Zijn graf leeg was;
- Omdat de verrezen Christus zich aan hun zijde bevond -  DAAROM.


Hijzelf maakte Zijn belofte waar: "IK BEN MET ULIEDEN, al de dagen, tot de voleinding der wereld" (Matt.28:20). De levende Christus Zelf ondersteende hun lijden. Hij droeg Zijn getuigen door alles heen... En zij verheugden zich, omdat zij het voorrecht genoten om voor Zijn Naam de mogen lijden.

De godsdiemstige leiders van Israël werden er door "bewogen". Er staat geschreven: "En de Vorst des Levens hebt gij gedood, Welke God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn..,. God opgewekt hebbende Zijn enig kind Jezus... En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen daarover tot hen de priesters, en de hoofdman des tempels, en de Sadduceeën.
Zeer ontevreden zijnde, omdat zij het volk leerden, en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden .. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Here Jezus en er was grote genade over hen allen" (Hand.3:15, 26; 4:1-2, 33).

Zo is dan de Opstanding van Jezus Christus uit de doden, God's eigen getuigenis m.b.t. de Goddelijkheid van Zijn Eniggeboren Zoon, en het Eeuwig Zegel van de Verzoening door Zijn uitgestort bloed. Jezus' opstanding uit de doden was God's weg om "de laatste vijand", de dood, te vernietigen.
Glorie voor Jezus! En, voor God's kinderen is "de prikkel des doods" er niet meer. Daar is leven, EEUWIG LEVEN; ook nadat zij het aardse vaarwel zullen hebben gezegd. Wij hebben het vlammend getuigenis van de apostel in de volgende woorden:

"Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt; want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de Schriften; en, dat Hij begraven is; en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften..

En indien er gene opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof... Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, Die opgestaan zijn. Want de dood is door een mens, zó is ook de opstanding der doden door een Mens,.. De laatste vijand, die teniet gedaan wordt is de dood" (I Kor.15).

En het was opstandingskracht, welke op de Pinksterdag de Gemeente werd geschonken; en zo zal het (wanneer wij de Profetische Lijn volgen) Zijn opstandingskracht zijn, Die Zijn mystiek Lichaam zal brengen tot volkomen verlossing en opperste heerlijkheid (Ef.5:26-27). En zelfs in deze dagen, vol van twijfel en verlochening, komt de recommandatie tot ons: "Omdat gij Mij gezien hebt, zo hebt gij geloofd; zalig zijn zij, die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd hebben" (Joh.20:29).

En dit geldt bovenal de "Thomassen" van onze tijd! De "Magdalena's" van alle eeuwen hebben geloofd en zijn gered geworden, en heden ten dage blikken de kinderen God's opwaarts, hemelwaarts, in afwachting van de Wederkomst van de Here Jezus Christus,. "Want de Here Zelf zal met een geroep, met de stem des Archangels, en met de bazuine God's nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen erst opstaan .. Zo dan, vertroost elkander met deze woorden" (I Thess. 4: 16-18). Allen, die dit waarlijk geloven, zijn hierbij betrokken."Wat gebeurd is met HET HOOFD, zal ook gebeuren met de leden van Zijn Lichaam.
 
"Ik ben de opstanding en het leven".
De Zoon van de levende God, Jezus Christus,  , heeft getuigd voor tijd en voor eeuwigheid: "Ik ben de opstanding en het leven,die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven: en een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid.(Joh.11:25-26).
En dit getuigenis werd gevolgd door de wonderbaarlijkste demonstratie van Opstandingskracht, toen Jezus Lazarus' het graf naderde, en de steen liet wegrollen, en met grote stem riep, nadat Hij de ogen opwaarts had geheven tot Zijn Vader om te danken (na gebed) "LAZARUS, KOM UIT!" (v.38-44).
 
Het zegel van God

De Opstanding van Jezus Christus is tot in der eeuwigheid de Kroon op de Verzoening, welke Hij heeft bewerkstelligd door de uitstorting van Zijn bloed op dat wondervolle Kruis van Golgotha. Maar niet alleen DE KROON, maar ook HET ZEGEL VAN GOD, waarmede het volbrachtte werk van Zijn Eniggeboren Zoon werd verzegeld.
Door deze, God's verordineerde weg, "heeft Hij Zichzelven heerlijk voorgesteld, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks; maar die heilig en onberispelijk zou zijn (Ef.5:27). Alsdan is De Gemeente van de Here Jezus Christus "bekwaam" (d.i: gereed gemaakt") om de bruid te zijn van de komende Hemel-Bruidegom: JEZUS CHRISTUS!

De Opstandingskracht en heerlijkheid is evenzo goed onafscheidelijk verbonden aan en deel van de Manifesto van de Christus . En buiten alle twijfel, de verborgenheid der Godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid" (1 Tim.3:16). Maar dan, Zal Hij, Jezus Christus, ook eerst opgestaan zijn uit de doden. Halleluja!! Hoe volmaakt is de weg des Heren. Amen.

De oude Job heeft geloofd in de opstanding, want van hem hebben wij het woord: "of Gij mij in het graf verstaakt, mij VERBORGT,... Als een mens gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou..., want ik weet: Mijn verlosser leeft ,... ik zal uit mijn vlees God aanschouwen" (14:13-14; 19:25-26).
En van David lezen wij in de 56ste Psalm, "In God zal ik het woord prijzen in de Here zal ik het woord prijzen. IK VERTROUW OP GOD... 0 God, op mij zijn Uwe geloften;.. want Gij hebt mijn ziel gered van de dood, om te wandelen voor God's aangezicht in het land der levenden" (v.v.-11-14).

Waarachtige christenen zullen de genade weten vast te houden, waardoor zij straks zullen komen tot de ervaring, welke vastgelegd is in deze woorden: "Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt , met Christus; uit genade zijt gij zalig geworden; en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus.
Opdat Hij in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom Zijner genade zou betonen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is God's gave; niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn Zijn Maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen" (Ef.2:4-10). Geprezen zij de wondervolle Naam van Jezus! 

Daarom heeft de apostel met al de kracht, die in hem werkzaam was, gebeden:

- opdat Hij ons geve naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens;

- opdat Christus door het geloof in onze harten zal wonen, en wij in de liefde geworteld en gegrond zullen zijn;

- opdat wij ten volle zouden kunnen begrijpen, met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat;

- opdat wij vervuld worden tot al de volheid God's. Amen.


 

 

Home - Sitemap - Inhoud