De Manifesto van Jezus Christus

 

Home - Sitemap - Inhoud

 

 

Christus en de Tijd
Wat hebben "feiten" voor zin?


"De Here Jezus heeft Zijn discipelen eens deze vraag gesteld: "Wie zeggen mensen, dat Ik, de Zoon des mensen ben?" (Matt.16:13b). Wij hebben hier ontegenzeggelijk te maken met de meest indringende vraag in het menselijk leven. Vroeg of laat zal een ieder met deze vraag worden geconfronteerd; en ieder persoonlijk moet hierop het antwoord geven.

Een ander kan het niet doen. Petrus' antwoord was: "Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden God" (v. 116). En hiermede was hem de Manifesto van de Christus geopenbaard!
Heeft Jezus Zelf niet gezegd: "Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona! want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, Die in de hemelen is" (v.17).

Christus was waarlijk God

Johannes, de geliefde discipel heeft gezegd: "Deze is de waarachtige God, en het eeuwige leven" (I Joh.5:20). Maar daar is nog een andere vraag - was Hij ook waarlijk "mens"? In het Nieuwe Testament lezen wij: "Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon uitgezonden..." (Gal.4:4).

Dit woord van de apostel Paulus geeft de Nieuw-Testamentische "tijds-opvatting" weer; en dan moeten wij dit zó zien, dat op een zeker ogenblik in de wereldgeschiedenis "de absolute waarheid" aan het licht  gekomen is.

Voorwaar geen enkele nieuwe of andere waarheid gaat boven deze waarheid in Christus uit! Niet ons moderne denken, voor een ogenblik slechts "toonaangevend", kan maatstaf zijn voor de Christelijke Waarheid!! Integendeel: de Christelijke Waarheid is te allen tijde maatstaf voor alles, wat maar goed of slecht is, waarheid of leugen!!!

De Bijbel heeft dus ook te maken met onze moderne tijd. Wat wij mensen, vandaag of morgen ook van mening of van gevoelen zijn, is terug te vinden in de Bijbel. Zelfs als wij "neen" zeggen tegen God; en ook als wij (in het nauw gedreven) trachten te ontkomen aan de klem van de Bijbelse waarheid. Telkens en in iedere omstandigheid van het leven, vinden wij ons zelf terug in de Bijbel.

Het is God's feilloos Woord, dat de mens in zijn afwijzen van, en vijandschap tegen God, ontdekt. Laten wij a.u.b. het volgende vaststellen: Elke poging, de waarheid in Christus te verengen binnen de grenzen van "innerlijke godsdienstigheid",... van de "ziel",... de "dood", geeft de waarheid als geheel prijs. Het is altijd: Alles of niets!

Het Schriftwoord, dat tegenwoordig alsmaar duidelijker naar voren komt, is te vinden in de Brief aan de Kolossensen,... "Hij is het Beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen. Want door Hem zijn allke dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen" (1:15-16).

De Heer der Wereld
Moeten wij dan nog twijfelen? Is zoiets te doen nog wel te rechtvaardigen?? Hier staat het eenvoudig, en, zo bedoelt God het  ook, dat het ganse universum onafscheidelijk met Christus te maken heeft. Hij alleen is DE HEER DER WERELD, en alle dingen zijn van Hem afhankelijk en er is in dit leven geen gebied, in denken en in gevoelen, dat niet met de Christus van de Bijbel te maken heeft.

En, wie de Bijbel in dit licht biddend bestudeert, kan alleen maar tot de conklusie komen, dat deze wereld wijst naar een andere wereld. Wij bedoelen, dat deze wereld zich voortbeweegt naar een doel  dat meerder is dan deze wereld. Daar staat in dit verband in de Bijbel geschreven: "Want wij weten, dat HET GANSE SCHEPSEL TEZAMEN ZUCHT,' (Rom.8:22).

En dit doet ons verstaan, dat deze wereld nog niet verlost is, "in barendsnood " is, reikhalzend uitziend naar de voleinding en onderweg is naar dat Rijk, waarvan Jezus gezegd heeft, dat het GOD'S KONINKRijK zal zijn!!Als gelovigen, als christenen, mogen wij verstaan door het geloof, dat zoals Jezus leed, stierf, en verrees, zo moet ook onze wereld lijden, strijden, sterven, , om tenslotte te komen tot de opstanding, tot het definitief overgaan in het komende Vrederijk van Christus.

Wanneer dit alles de mens geldt, de volgeling van Jezus, hoeveel temeer de wereld waarin hij leeft.Deze waarheid omtrent zichzelf en zijn wereld, vindt de mens heus niet uit zichzelf.
Zij komt op hem af, doordat God in Christus tot hem, op dit een of andere manier spreekt door de Bijbel. Christus is het Licht der wereld. Enkel en alleen bij dit Licht, dat op ons en onze wereld valt (de Bijbel spreekt van: -"in de duisternis schijnt") kunnen wij onszelf en de dingen van onze Wereld zien in het juiste perspectief.

Feiten
Het is het, door genade, ontvangen geloof "naar de Schriften", dat maakt, dat wij naar het Licht toe keren, dat door de gestalte van Christus de wereld en ons eigen hart binnendringt. En hiermede komen wij tot de historische feiten en de zin ervan.Welke betekenis heeft voor ons het feit, dat wij mensen, geschapen zijn "voor Hem"?

M.a.w. "op Christus betrokken"zijn! Een van de grootste denkers onder de kerkvaders van weleer heeft gezegd: het goddelijke krijgt wasdom, naarmate wij voortschrijden. En, inderdaad is het zo, en niet anders: voor hem, die de Here der wereld tegemoet gaat, zal het nimmer aan ruimte ontbreken op zijn loopbaan, zoals hem die is voorgesteld door Zijn Here en Heiland Zelf.

Maar hierover zullen alle volgelingen van Christus het eens zijn - dit vereist: voortdurende waakzaamheid, standvastigheid, en een nimmer aflatend ononderbroken voortgaan op de levensweg. Want de Christus, Die zegt:"Kom herwaarts tot Mij", is dan ook Dezelfde, die van stap tot stap Zijn Kracht schenkt om te kunnen voortgaan.

Al ons lijden hier op aarde, al ons strijden tegen de immense verlokkingen van een "zonden-zieke wereld, en straks ons sterven in Christus, wordt opgenomen in de grote en machtige stroom, die zich baanbreekt door heel het bestaan, om daarin doel en bestemming te vinden in de Christus van de Bijbel.

Feiten zijn feiten
Of zij nu in het verleden werden gekend of in het heden worden geconstateerd. En feiten weerspreken het geloof niet! Christus, Die "DE HERE DER WERELD" is, heeft vele malen betuigd, dat het geloof te maken heeft met de feiten van en in deze wereld. Het is bijvoorbeeld een niet-te-lochenen feit, dat christenen zelf oorzaak zijn, dat de werkelijkheid en de boodschap van het geloof uiteen gescheurd zijn.

Waar wij, christenen, voor zorg moeten dragen, is dat wij niet vastgehouden worden enkel en alleen door feiten, dat wij door deze niet zodanig worden overweldigd, dat wij niets anders meer verlangen, niet anders meer willen, dan denken aan, en leven met, en staan op "feiten"! Want door dat te doen, worden wij langzaam maar wis en zeker afgetrokken van de "bovennatuurlijke feiten in en door Christus.

Natuurlijk zijn daar feiten, die wij als "vastgelegd" hebben te aanvaarden: wij worden oud, ...we worden (weleens) ziek,.. ouderdom komt (heel dikwijls) met gebreken,... onze buurlieden hebben het vaak beter dan wij,... en zo meer. En weinig in getal zijn de christenen, die juist dergelijke tastbare feiten weten te verwerken, en er rustig bij blijven.

Zo vaak kiest men de weg van de minste weerstand, om dan weg te vluchten voor de moeilijk te verteren feiten van alle dag - een zeer gevaarlijke zaak overigens! Een voorbeeld?  Kijk naar de vliegenier, naar de piloot. Wanneer hij de waarschuwing van zijn controle-apparatuur gewoon negeert, zal hij vroeg of laat verongelukken. Natuurlijk is het belangrijk, dat wij voortdurend en onder alle levensomstandigheden de feiten, waarmede wij worden geconfronteerd, weten te "verstaan", om dan ermee weten te "leven".

Goed Nieuw
s
Maar laten wij a.u.b. ophouden de feiten tegen de Bijbel uit te spelen, alsof de Bijbel een Boek vol "sprookjes" zou zijn in vergelijking met de hedendaagse feiten in onze zo hoogst moderne wereld. Wij weten maar al te goed, door het geloof, dat de Bijbel geen Boek vol fabels is, maar een "Boodschap van God, vol raadgevingen, waarschuwingen, vermaningen en bovenal: "Goed Nieuws"!
 
Wie "De Bijbel heeft toch gelijk" van de hand van Werner Keller heeft gelezen, zal ontdekt hebben, dat de schrijver daarin twee dingen aantoont: allereerst, hoezeer de mens, ook in zijn godsdienstige beleving, zich op "feiten" verlaat. En op de tweede plaats laat de schrijver in zijn boek duidelijk uitkomen, dat de Schrift geen fabels of myten behelst, maar werkelijke feiten vermeldt.

Voor de christen zijn dan ook de feiten in deze wereld "Berichten van God" of "Tekenen van God Zelf". En Christus kwam op God's verordineerde tijd in deze wereld, om ons een open oog te geven voor die tekenen van een vooruitziende en alles wetende God. Hij heeft e.e.a. met deze woorden duidelijk willen maken:

"Als het avond geworden is, zegt gij: Scboon weder, want de hemel is rood. En des morgens: Heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet omderscheiden?"  (Matt.16:3).

En het is een onwederlegbaar feit in de geschiedenis, dat door de Bijbel wordt verklaard, dat Christus vanuit de hemel naar de aarde kwam... God gemanifesteerd in het vlees, zodat Zijn menselijkheid even reëel was als de onze, met deze exceptie: Jezus kende geen zonde. Hij was zondeloos!

Het is een historisch feit, dat Christus op het exacte ogenblik in het raadsplan God's geboren werd, niet in Nazareth, maar in Bethlehem. Het is een feit, dat mensen van Zijn tijd zich "aan Hem geergerd" hebben (Mark.6:3b).Het is een feit, dat deze Jezus, Jozef en Maria "onderdanig" was (Luk.2:51).

En het is een bekend feit, dat de mens, en dan i.h.b. de wetenschapsmens, Hem heeft willen beroven van ZijN GOD-MENS-ZIJN. Alles wat te maken heeft met DE MANIFESTO VAN Christus heeft óók te maken met "tijd", met GOD'S TijD, en met historische feiten, welke geen bewijsvoering vragen, maar geloof van de kant van de naar verlossing zoekende mens.

Wat wij, mensen, denken van God's profetische tijd en van God's soevereine handelingen (daden), doet niets af van de heerlijkheid, waarmede en waarin God Zelf Zich heeft willen openbaren in de vleeswording van het Woord.
 
"In de beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in de beginne bij God'' Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen ..En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons getabernakeld: wijij hebben Zijne heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enigeborene van de Vader vol van genade en waarheid" (Joh. 1:1-4,14).  


Wat een eenvoudig, doch krachtvol getuigenis ten aanzien van het grootste historische feit in de geschiedenis van de wereld (v. 9) en van het christendom! Johannes, zowel de "wegbereider van Jezus", als de discipel, hebben eenzelfde getuigenis gegeven, omdat hun "denken" plaats heeft moeten maken voor God's gedachte, zoals vastgelegd door de Oud-Testamentische profeten.

Het is waar, dat het menselijk "denken" feiten "schept", maar zijn al die feiten wel goed in God's ogen? Zijn zij niet eerder slecht te noemen. Waarom wij dit zó stellen?? Dat wij dan niet vergeten, dat ons denken ook geweren, granaten, kanonnen, automatische en elektronische wapens heeft "gemaakt"; niet te vergeten du atombom en de waterstofbommen. Wij hebben door ons denken zoveel veranderd, maar resultaten hebben nu al bewezen, dat het niet altijd in de goede, de juiste richting is geweest.
 
De zondeval
Bezien wij nu even "de zondeval". Haar geschiedenis, zoals deze vastgelegd is in de Bijbel, leert ons, dat de mens op een gegeven ogenblik alwetend wilde worden door God af te wijzen. Hij wilde door merdere kennis te bekomen, "als God worden"; en dat nu wil de mens van onze tijd, die zich alleen op de feiten verlaat, vandaag-de-dag nog evenzeer: feiten begrijpen om zodoende alles te kunnen beheersen.

Dat is inderdaad doel en streven van de moderne mens. Wij vragen ons ontstellend af, of dat wel geoorloofd is?? Waar ligt het criterium, de grens voor het denken en handelen van de mens, met betrekking tot het komen van Christus in de wereld en de feiten van Zijn Manifesto.

Immers, van de eerste tot de laatste bladzijde demonstreert de Bijbel ons duidelijk, dat het denken van de tegen God rebellerende mens hem (en ook allen die hem horen) in het slop voert. Daarom heeft de geinspireerde apostel Paulus geschreven:"Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hunne overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden" (Rom.1:21).

En in zijn brief aan de gemeente van Korinthe stelt hij: "Want nademaal in de wijsheid God's, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven" (1 Kor.1:21).

Geloof en God
Het denken van de wereld richt zich verbeten op "feiten-materiaal", dat de werkelijkheid gebrekkig weergeeft; een werkelijkheid, die ver uitgaat boven onze wereld, onze aarde, en daardoor alles doet blijven in onzekerheid. Niet datgene, wat wij reeds hebben ontvangen alleen, maar ook hetgeen nog in de toekomst verborgen ligt, maakt ons leven uit.

De bekeerde monnik, Maarten Luther, zei in zijn tijd reeds: "Die twee horen bij elkander: GELOOF en GOD; want waar men naar haakt met het ganse hart en waarop men zich verlaat, dat leidt uiteindelijk tot God". Feitelijk is de ware drijfveer voor ons denken "het geloof".

Een voorbeeld uit de praktijk: wanneer twee mensenkinderen trouwen, "hopen" zij, dat hun gesloten huwelijk gelukkig zal worden, weten doen zij dat geen van beiden, want noch de medemens, nóch de toekomst laat zich berekenen.

Alles hangt af van ons geloof in Christus, van het vertrouwen, dat met Hem en in Hem "ook alle dingen zullen medewerken ten goede, degenen, die Hem liefhebben en naar Zijn voornemen geroepen zijn" (Rom.8:28).Niemand kan eerst beginnen te leven, wanneer alle eventualiteiten van de toekomst zijn uitgerekend. Wij beginnen met "de hoop"en zodoende krijgt ons leven richting.

Het waarachtige geloof komt niet uit de mens zelf voort. Het is God's gave! Want, als wij eerlijk zijn, moeten wij bekennen, dat wij buiten Christus dikwijls hebben gehoopt, maar nooit hebben gevonden, dat wat wij hoopten. Hoe veelvuldig is in de geschiedenis der mensheid niet "gedroomd" en "gehoopt", hoe zelden vond men wat men zocht, en als men het vond, was het dan veelal niet slechts "surrogaat" van wat men zo vurig had begeerd!?

Slechts de hartgrondige bekering, de algehele ommekeer tot God, opent ons de hemeldeur en daardoor het uitzicht op de werkelijkheid van de waarheid: CHRISTUS, die van Zichzelf zegt:
"IK BEN HET LICHT DER WERELD" (Joh.8:12). Amen.

Wij raken op een dwaalspoor, wanneer wij (uit laksheid of uit puur valse schaamte ten overstaan van het menselijk denken) geloofswaarden gaan devalueren, om aan "de tijdgeest" tegemoet en "de moderne mens en zijn denken" in het gevlei te komen.

Het Christelijk geloof heeft nu eenmaal te maken met ons hele menselijki bestaan; met alle dingen in deze wereld. Want ons Christelijk geloof en geloofsbesef wordt "bloedloos", waanneer het Christendom verengd wordt binnen de grenzen van ons "innerlijk" leven, binnen deze nauwe begrenzing van ons menselijk denken en feitenmateriaal.

Want er is niets in deze wereld, dat niet (hetzij positief, hetzij negatief, ten kwade of ten goede) op de waarheid in de Christus zou zijn betrokken; want "uit Hem, door Hem, en tot Hem zijn alle dingen" (Kol. .1:16).Wij danken God voor Zijn genade te hebben mogen ontdekken, dat het onwankelbare geloof, dat de moderne mens,in de hedendaagse wetenschap koestert, uitgaat van "het valse dogma", dat deze wereld functioneert als een soort "machine" en zodoende door de mens kan worden bediend.

In feite weten wij echter zoveel van de wereld, als de Bijbel ons verhaalt. God moet ons het licht schenken in alle dingen. Alleen in Zijn licht zien wij het licht.. Glorie voor Hem en Zijn Christus! De mensheid staat in haar begrip ten aanzien van zichzelf en de wereld tussen waarheid en leugen.

Hij kan en zal zich ook vergissen, tenzij God het Licht van het Evangelie van Genade diep laat vallen in het geopende hart. De Manifesto van Jezus Christus geeft niet alleen het antwoord op alle vragen des tijds, maar deze is God's antwoord op Zijn eigen tijd en het hoogtepunt van alle feiten-materiaal. Amen.

 

 

Home - Sitemap - Inhoud